Agencja Usług Oświatowych

advertisement
Zapytanie ofertowe nr 7/POWR.05.04.00-00-0004/15
Nazwa i adres zamawiającego: Agencja Usług Oświatowych „Omnibus” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 1,
57-300 Kłodzko NIP: 8831742636, REGON: 891521602
Nazwa projektu: „Skutecznie wspieramy potencjał zawodowy kadr medycznych!”
Tryb udzielenia zamówienia: Zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców, w szczególności zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt
Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Numer projektu: POWR.05.04.00-00-0004/15
Przedmiot zamówienia: wyłonienie prowadzących zajęcia teoretyczne na kursach specjalistycznych
i kwalifikacyjnych na terenie Polski w edycjach po 25 osób.
Część I
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków
i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” – I część. w województwach: dolnośląskim
(Jelenia Góra) - 1 edycja w terminie V-VI 2017r., zachodniopomorskim (Szczecin) - 1 edycja w
terminie V-VI 2017 r., kujawsko-pomorskim (Toruń)- 1 edycja w terminie V-VI 2017 r., łódzkim
(Łódź)- 1 edycja w terminie V-VI 2017 r., lubuskim (Zielona Góra) - 1 edycja w terminie V-VI 2017 r.
Moduł I Zasady
25 h dydaktycznych
stosowania
terapii
wybranymi
produktami
leczniczymi
w
wymiarze
Moduł II Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
w wymiarze 10 h dydaktycznych
Moduł III Zasady i tryb wystawiania recept w wymiarze 5 h dydaktycznych
Moduł IV Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa w wymiarze 5 h dydaktycznych
Szczegółowe wymagania stawiane oferentowi/oferentom zawarte są w załączniku nr 4.
Projekt pn. „Skutecznie wspieramy potencjał zawodowy kadr medycznych!”
w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe
i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Część II
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków
i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” – II część. w województwach: dolnośląskim5 edycji w terminie XI-XII 2016 r. (2 edycje w Kłodzku i 3 edycje w Jeleniej Górze), wielkopolskim4 edycje w terminie XI-XII 2016r. (1 edycja w Kole, 2 edycje w Lesznie, 1 edycja w Kaliszu),
zachodniopomorskim- 3 edycje w terminie XI-XII 2016 r. (1 edycja w Szczecinie i 2 edycje
w Kołobrzegu), kujawsko-pomorskim- 3 edycje w terminie XI-XII 2016 r. (1 edycja w Toruniu
i 2 edycje we Włocławku) , lubelskim- 5 edycji w terminie XI-XII 2016 r. (3 edycje w Lublinie
i 2 edycje w Zamościu), opolskim – 2 edycje w terminie XI-XII 2016 r. (1 edycja w Opolu i 1 edycja
w Głuchołazach), lubuskim- 5 edycji, z czego 4 edycje w terminie XI-XII 2016 r. (2 edycje
w Gorzowie Wielkopolskim, i 2 edycje w Zielonej Górze), 1 edycja w terminie III-VI 2017 r.
(w Gorzowie Wielkopolskim), mazowieckim – 2 edycje w terminie XI-XII 2016 r. (obie edycje
w Płocku), łódzkim- 2 edycje w terminie XI-XII 2016 r. (obie edycje w Łodzi), podlaskim- 2 edycje
w terminie XI-XII 2016 r. (obie edycje w Białymstoku), śląskim- 2 edycje w terminie XI-XII 2016 r.
(obie edycje w Częstochowie).
Moduł I Główne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych w wymiarze
15 h dydaktycznych
Moduł II Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego w wymiarze 5 h dydaktycznych
Moduł III Zasady i tryb wystawiania recept w wymiarze 5 h dydaktycznych
Moduł IV Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa w wymiarze 5 h dydaktycznych
Szczegółowe wymagania stawiane oferentowi/oferentom zawarte są w załączniku nr 5.
Część III
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie
fizykalne dla pielęgniarek i położnych” w województwach: dolnośląskim w terminie III-V 2017 r.
(w Kłodzku), wielkopolskim w terminie III-V 2017 r. (w Lesznie), zachodniopomorskim w terminie
III-V 2017 r. (w Kołobrzegu), kujawsko-pomorskim w terminie III-V 2017 r. (w Toruniu), lubuskim
w terminie III-V 2017 r. (w Gorzowie Wielkopolskim), mazowieckim w terminie IX-XI 2016 r.
(w Płocku), po 1 edycji w każdym z wymienionych województw.
Moduł I Badanie podmiotowe i przedmiotowe osoby dorosłej w zakresie fizjologicznych funkcji
narządów i układów (moduł podstawowy) w wymiarze 30 h dydaktycznych
Moduł II Badanie podmiotowe i przedmiotowe osoby dorosłej w zakresie zaburzonych funkcji
narządów i układów (moduł specjalistyczny) w wymiarze 35 h dydaktycznych
Moduł III Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego
i przedmiotowego (moduł diagnostyczny) w wymiarze 10 h dydaktycznych
Szczegółowe wymagania stawiane oferentowi/oferentom zawarte są w załączniku nr 6.
Część IV Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach kursu specjalistycznego „Wykonanie
i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych” w województwach:
dolnośląskim w terminie IX-X 2017 r. (w Kłodzku), wielkopolskim w terminie IX-X 2017 r.
(w Lesznie), zachodniopomorskim w terminie IX-X 2017 r. (w Kołobrzegu), kujawsko-pomorskim
2
w terminie IX-X 2017 r. (w Toruniu), lubuskim w terminie IX-X 2017 r. (w Żarach), mazowieckim
w terminie IX-X 2017 r. ( w Płocku), po 1 edycji w każdym z wymienionych województw.
Moduł I: Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG w wymiarze 6 h dydaktycznych
Moduł II Analiza zapisu elektrokardiograficznego. Podstawy rozpoznawania nieprawidłowości
w zapisie EKG w wymiarze 12 h dydaktycznych
Moduł III Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych w wymiarze
14 h dydaktycznych
Moduł IV Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrograficznego w wymiarze
6 h dydaktycznych
Szczegółowe wymagania stawiane oferentowi/oferentom zawarte są w załączniku nr 7.
Część V Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach kursu specjalistycznego „Opieka
pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek
i położnych” w województwach: dolnośląskim w terminie IX-X 2017 r. (w Kłodzku), wielkopolskim
w terminie X-XI 2016 r. (w Kole), zachodniopomorskim w terminie IX-X 2017 r. (w Kołobrzegu),
kujawsko-pomorskim w terminie IX-X 2017 r. (w Toruniu), lubuskim w terminie IX-X 2017 r.
(w Gorzowie Wielkopolskim), mazowieckim w terminie IX-X 2017 r. (w Płocku), po 1 edycji w
każdym z wymienionych województw.
Moduł I Podstawy
6 h dydaktycznych
leczenia
farmakologicznego
nowotworów
złośliwych
w
wymiarze
Moduł II Podawanie leków przeciwnowotworowych w wymiarze 9 godzin dydaktycznych
Moduł III Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego
6 h dydaktycznych
w wymiarze
Moduł IV Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu
w wymiarze 14 h dydaktycznych
Szczegółowe wymagania stawiane oferentowi/oferentom zawarte są w załączniku nr 8.
Część VI Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach kursu specjalistycznego „Wykonanie
badania spirometrycznego dla pielęgniarek” w województwach: dolnośląskim w terminie
X-XI 2017 r. (w Kłodzku), wielkopolskim w terminie X-XI 2017 r. (w Kole), zachodniopomorskim
w terminie X-XI 2017 r. (w Kołobrzegu), kujawsko-pomorskim w terminie X-XI 2017 r. (w Toruniu),
lubuskim w terminie X-XI 2017 r. (w Gorzowie Wielkopolskim), mazowieckim w terminie
X-XI 2017 r. (w Płocku), po 1 edycji w każdym z wymienionych województw.
Moduł I Patofizjologia chorób będących przyczyną zaburzeń czynności układu oddechowego
w wymiarze 8 h dydaktycznych
Moduł II Specyfika pracy pielęgniarki w pracowni badań spirometrycznych w wymiarze 10 h
dydaktycznych
Moduł III Badanie spirometryczne-wykonanie i jego wstępna ocena w wymiarze 18 h dydaktycznych
3
Szczegółowe wymagania stawiane oferentowi/oferentom zawarte są w załączniku nr 9.
Część VII Przeprowadzenie kursu specjalistycznego „Rehabilitacja osób z przewlekłymi
zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek” w województwach: dolnośląskim w terminie
IV-VI 2017 r. (w Kłodzku), wielkopolskim
w terminie IX-XI 2016 r. (w Lesznie),
zachodniopomorskim w terminie IV-VI 2017 r. (w Kołobrzegu), kujawsko-pomorskim w terminie
IV-VI 2017 r. (w Toruniu), lubuskim w terminie IV-VI 2017 r. (w Gorzowie Wielkopolskim),
mazowieckim w terminie IV-VI 2017 r. (w Płocku), po 1 edycji w każdym z wymienionych
województw.
Moduł I Komunikowanie się z osobami chorymi psychicznie w wymiarze 18 h dydaktycznych
Moduł II Przewlekłe zaburzenia psychiczne i metody terapii w wymiarze 18h dydaktycznych
Moduł III Rehabilitacja psychiatryczna w wymiarze 38 h dydaktycznych
Szczegółowe wymagania stawiane oferentowi/oferentom zawarte są w załączniku nr 10.
Część VIII Przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
dla pielęgniarek w województwach: dolnośląskim w terminie I-VI 2017 r. (w Kłodzku),
wielkopolskim w terminie I-VI 2017 r. (w Lesznie), zachodniopomorskim w terminie I-VI 2017 r.
(w Kołobrzegu), kujawsko-pomorskim w terminie I-VI 2017 r. (w Toruniu), lubuskim w terminie
I-VI 2017 r. (w Żarach), mazowieckim w terminie I-VI 2017 r. (w Płocku), po 1 edycji w każdym
z wymienionych województw.
Moduł I Wprowadzenie do nauk podstawowych o starości i procesie starzenia się organizmu
człowieka w wymiarze 8 h dydaktycznych
Moduł II Wprowadzenie do zagadnień dotyczących psychospołecznych aspektów starzenia się
i starości w wymiarze 8 h dydaktycznych
Moduł III Podstawy organizacji opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie w wymiarze
8 h dydaktycznych
Moduł IV Aspekty demograficzno-społeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa
w wymiarze 8 h dydaktycznych
Moduł V Wprowadzenie do zagadnień całościowej oceny geriatrycznej w wymiarze 4 h dydaktyczne
Moduł VI Opieka pielęgniarska w wybranych schorzeniach wieku podeszłego w wymiarze
35 h dydaktycznych
Moduł VII Wybrane problemy opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem przewlekłe chorym
i niepełnosprawnym w wymiarze 21 h dydaktycznych
Moduł VIII Wybrane problemy opieki paliatywnej w geriatrii w wymiarze 28 h dydaktycznych
Szczegółowe wymagania stawiane oferentowi/oferentom zawarte są w załączniku nr 11.
4
Część IX Przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
dla pielęgniarek w województwach: dolnośląskim w terminie I-VI 2017 r. (w Kłodzku),
wielkopolskim w terminie I-VI 2017 r. (w Kole), zachodniopomorskim w terminie I-VI 2017 r.,
(w Kołobrzegu), kujawsko-pomorskim w terminie I-VI 2017 r. (w Toruniu), lubuskim w terminie I-VI
2017 r. (w Gorzowie Wielkopolskim), mazowieckim w terminie I-VI 2017 r. (w Płocku), po 1 edycji
w każdym z wymienionych województw.
Moduł I Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej w wymiarze 15 h dydaktycznych
Moduł II Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych w wymiarze 15 h dydaktycznych
Moduł III Pielęgnowanie i rehabilitacja chorego onkologicznie w wymiarze 45 h dydaktycznych
Moduł IV Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową w wymiarze 20 h dydaktycznych
Moduł V Opieka paliatywna w wymiarze 15 h dydaktycznych
Szczegółowe wymagania stawiane oferentowi/oferentom zawarte są w załączniku nr 12.
Część X Przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
dla pielęgniarek w województwach: dolnośląskim w terminie I-VI 2017 r. (w Kłodzku),
wielkopolskim w terminie I-VI 2017 r. (w Koninie), zachodniopomorskim w terminie I-VI 2017 r.
(w Kołobrzegu), kujawsko-pomorskim w terminie I-VI 2017 r. (w Toruniu), lubuskim w terminie
I-VI 2017 r. (w Gorzowie Wielkopolskim), mazowieckim w terminie I-VI 2017 r. (w Płocku), po
1 edycji w każdym z wymienionych województw.
Moduł I Uwarunkowania prawne w psychiatrii w wymiarze 10 h dydaktycznych
Moduł II Komunikowanie interpersonalne z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi 18 h
dydaktycznych
Moduł III Ochrona zdrowia psychicznego 12 h dydaktycznych
Moduł IV Klinika wybranych zaburzeń psychicznych i metody ich leczenia oraz opieka pielęgniarska
nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 30 h dydaktycznych
Moduł V Rehabilitacja psychiatryczna i psychiatria środowiskowa w wymiarze 10 h dydaktycznych
Szczegółowe wymagania stawiane oferentowi/oferentom zawarte są w załączniku nr 13.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Przez złożenie oferty częściowej rozumie się złożenie
oferty na wybrany moduł do wybranej części szkolenia w wybranych przez siebie województwach
i miastach dla poszczególnych edycji.
Termin wykonania zamówienia: od IX 2016 r. do XI 2017 r.
Kod CPV: 80500000-9
Warunki wzięcia udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci,
którzy spełniają poniższe warunki:
5
1. Posiadają kwalifikacje zawarte w załącznikach od 4 – 13, odpowiednio do każdej z części
zamówienia.
2. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści
zapytania.
3. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
4. Nie byli karani za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko nim
postępowanie karne - dotyczy osób fizycznych.
5. Nie toczy się wobec nich postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, nie są zagrożeni
niewypłacalnością, nie są postawieni w stan likwidacji oraz nie toczy się względem nich inne
postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zagrażać realizacji przedmiotu
zamówienia – dotyczy osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej.
6. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym – oświadczenie o braku powiązań
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Sposób przygotowania oferty:
1. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej imię i nazwisko lub nazwę i adres Wykonawcy,
opis nawiązujący do specyfikacji zawartej w Zapytaniu, wartość oferty, termin ważności
oferty.
2. Oferta powinna być złożona według wzoru – Załącznik nr 1. Chcąc złożyć ofertę na więcej niż
3 moduły Załącznik nr 1 należy zmodyfikować poprzez dodanie kolejnej tabeli.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
4. Na kopercie oferty należy umieścić następujące informacje:
„Wyłonienie prowadzących zajęcia teoretyczne”
Numer sprawy: 7/POWR.05.04.00-00-0004/15
Nie otwierać przed: 28.VII.2016 r.
Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy wraz z ofertą:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2
2. Oświadczenie o spełnianiu pozostałych warunków wzięcia udziału w postępowaniu– Załącznik
nr 3
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób prowadzących zajęcia
teoretyczne zgodnie z załącznikami od 4 do 13. Dokumenty te powinny być potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz
z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz sposobu obliczania ceny.
Kryterium: cena – 100%
Sposób oceny kryterium
Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
C = (Cmin /Cb ) x 100%
gdzie:
C - cena
Cmin- cena najniższa
Cb – cena badana
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.
b) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
Zapytania do treści oferty składać można na adres: [email protected].
6
Opis warunków zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany
te będą korzystne dla Zamawiającego lub wynikną z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, w szczególności: zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy,
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie
późniejszym niż 7 dni kalendarzowych
Miejsce składania ofert: Oferty mogą być składane osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do
Zamawiającego), na adres Agencja Usług Oświatowych „Omnibus” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1,
57-300 Kłodzko
Termin składania ofert: Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 27.VII.2016 r.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyniku
postępowania.
Inne postanowienia w zakresie postępowania: Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy: cena
najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia lub postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
7
Download