GEO-INFO V - Systherm Info

advertisement
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
®
GEO-INFO V
wer. 2011
Zarządzanie bazami danych
Podręcznik Użytkownika
SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań
tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89
E-mail: [email protected] http://www.systherm-info.pl/
Copyright © 2008 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub
zmiana formy na czytelną maszynowo tak całości, jak i części niniejszej publikacji jest
niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp.
z o.o.
SYSTHERM INFO Sp. z o.o. DOSTARCZAJĄC PRODUKT “TAKI JAKI JEST” NIE
UDZIALA GWARANCJI I NIE UWZGLĘDNIA REKLAMACJI, ZARÓWNO
WYRAŻONYCH JAK I SUGEROWANYCH, DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI
ZASTOSOWANIA GO W OKREŚLONYM CELU.
W ŻADNYM WYPADKU SYSTHERM INFO Sp. z o.o. NIE PRZYJMUJE
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, RÓWNIEŻ PRZYPADKOWE, I EWENTUALNE
SKUTKI UBOCZNE MAJĄCE ZWIĄZEK LUB MOGĄCE WYNIKAĆ Z ZAKUPU LUB
KORZYSTANIA
Z NINIEJSZYCH
MATERIAŁÓW.
WYŁĄCZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYSTHERM INFO Sp. z o.o., NIEZALEŻNIE OD FORMY
DZIAŁANIA, NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU PRZEDSTAWIONYCH TUTAJ
MATERIAŁÓW.
SYSTHERM INFO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
i ulepszania swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza publikacja
przedstawia stan produktu w chwili jej utworzenia, i może nie odzwierciedlać stanu
produktu w dowolnym czasie w przyszłości.
Znaki towarowe SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
Nazwy SYSTHERM INFO Sp.
towarowymi.
z o.o.
i GEO-INFO
są
zastrzeżonymi
znakami
Wszystkie inne nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odnośnych właścicieli.
Poznań 20 kwietnia 2011r.
Operatorzy SIP GEO-INFO V
Str. 3
Spis treści
OPERATORZY SIP GEO-INFO V .................................................................................................6
OPERATORZY ....................................................................................................................................6
Administrator systemu GEO-INFO .............................................................................................. 7
REJESTROWANIE NOWYCH OPERATORÓW ..........................................................................................8
Obszar systemu ............................................................................................................................. 8
Obszar bazy danych .....................................................................................................................9
PROWADZENIE REJESTRU OPERATORÓW.........................................................................11
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REJESTREM OPERATORÓW ........................................................................13
Dodanie operatora .....................................................................................................................15
Zmiana danych operatora ..........................................................................................................19
Usuwanie operatora ...................................................................................................................21
Scalanie operatorów ..................................................................................................................22
Tworzenie łącznika do bazy danych ........................................................................................... 23
Dla aplikacji GEO-INFO V Mapa i GEO-INFO V Ośrodek .................................................24
Dla aplikacji GEO-INFO V Integra .......................................................................................26
Zmiana połączeń do bazy danych............................................................................................... 28
Usuwanie łącznika do bazy danych ............................................................................................ 31
Prawa operatorów w module GEO-INFO V Mapa ...................................................................31
Prawa operatorów w module GEO-INFO V Integra .................................................................32
Prawa operatorów w module GEO-INFO V Ośrodek ............................................................... 37
Reguły haseł ............................................................................................................................... 39
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REJESTREM OPERATORÓW BAZY DANYCH ...............................................40
Zmiana danych operatora Bazy Danych ....................................................................................42
Usuwanie operatora Bazy Danych ............................................................................................. 42
Tworzenie grupy operatorów Bazy Danych ...............................................................................43
Zmiana grupy operatorów Baz Danych .....................................................................................45
Usuwanie grupy operatorów Bazy Danych ................................................................................45
Import/Eksport Operatorów lub Grupy operatorów Bazy Danych ............................................45
Eksport Operatorów i Grup ....................................................................................................45
Import Operatorów i Grup......................................................................................................46
ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH .......................................................................................... 47
ZAKŁADANIE PRZESTRZENI BAZY DANYCH MS SQL SERVER .........................................................50
Skrócony przewodnik przy zakładaniu bazy danych MS SQL Server ..................................50
ZAKŁADANIE ŁĄCZNIKÓW DO BAZ DANYCH ....................................................................................54
Skrócony przewodnik przy zakładaniu łącznika do bazy danych MS SQL Serwer ..............54
DEFINIOWANIE STRUKTURY BAZY DANYCH ....................................................................61
USUWANIE (ZAWARTOŚCI) BAZY DANYCH ......................................................................................70
AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZ DANYCH ......................................................................71
Komunikaty programu DbWizard .......................................................................................... 73
Operatorzy SIP GEO-INFO V
Str. 4
Spis rysunków
Rysunek 1. Schemat funkcjonowania Operatorów ........................................................................ 6
Rysunek 2. Okno logowania się do menedżera rejestru operatorów ....................................... 11
Rysunek 3. Okno dialogowe rejestru Operatorów SIP GEO-INFO V ........................................ 12
Rysunek 4. Operatorzy w SIP GEO-INFO V .............................................................................. 13
Rysunek 5. Okno dialogowe operatora ........................................................................................ 15
Rysunek 6. Sekcja ustalania ścieżek operatora w danej aplikacji SIP GEO-INFO V ................. 16
Rysunek 7. Propozycja utworzenia ścieżki .................................................................................. 16
Rysunek 8. Proponowane ścieżki operatora odpowiednio dla każdej aplikacji........................... 17
Rysunek 9. Ostrzeżenie o braku ścieżki operatora dla danej aplikacji ........................................ 17
Rysunek 10. Komunikat o braku ścieżki do konfiguracji operatora ............................................ 19
Rysunek 11. Zmiana danych operatora ........................................................................................ 20
Rysunek 12. Ostrzeżenie o modyfikacji administratora .............................................................. 20
Rysunek 13. Ostrzeżenie o braku użytkownika w bazie danych ................................................. 21
Rysunek 14. Potwierdzenie usunięcia Operatora systemowego .................................................. 21
Rysunek 15. Okno edycyjne usunięcia Operatora aplikacji ........................................................ 22
Rysunek 16. Wybór operatora do dołączenia (scalenia) .............................................................. 23
Rysunek 17. Komunikat końcowy po scaleniu ............................................................................ 23
Rysunek 18. Tworzenie nowego Łącznika do bazy danych ........................................................ 24
Rysunek 19. Lista programów ..................................................................................................... 24
Rysunek 20. Wybór źródła (łącznika) ODBC ............................................................................. 25
Rysunek 21. Definicja źródła (łącznika) ‘z ręki’ ......................................................................... 26
Rysunek 22. Wybór połączenia do bazy GEO-INFO V Integra .................................................. 26
Rysunek 23. Wybór bazy danych dla łącznika w programie GEO-INFO V Integra ................... 27
Rysunek 24. Informacja o rozbieżnościach operatorów .............................................................. 29
Rysunek 25. Informacja o rozbieżności wersji bazy danych ....................................................... 29
Rysunek 26. Informacja/Ostrzeżenie o utracie bieżącego łącznika do bazy danych ................... 29
Rysunek 27. Edycja Łącznika GEO-INFO .................................................................................. 30
Rysunek 28. Definicja źródła (łącznika) ‘z ręki’ ......................................................................... 30
Rysunek 29. Komunikat podczas usuwania połączenia do bazy danych..................................... 31
Rysunek 30. Obsługa praw i grup operatorów aplikacji GEO-INFO V Mapa ............................ 32
Rysunek 31. Okno dialogowe uprawnień nowego operatora aplikacji GEO-INFO V Integra .... 33
Rysunek 32. Operator GEO-INFO V Integra - Właściwości rozszerzone................................... 34
Rysunek 33. Ustalanie praw operatora bazy danych GEO-INFO V Integra ............................... 35
Rysunek 34. Obsługa praw operatorów aplikacji GEO-INFO V Ośrodek .................................. 37
Rysunek 35. Obsługa praw Grup operatorów aplikacji GEO-INFO V Ośrodek ......................... 38
Rysunek 36. Funkcjonalność klawisza ‘Modyfikuj’ aplikacji GEO-INFO V Ośrodek............... 38
Rysunek 37. Okno dialogowe obsługi reguł haseł ....................................................................... 39
Rysunek 38. Okno logowania do systemu ................................................................................... 40
Rysunek 39. Okno zmiany hasła.................................................................................................. 40
Rysunek 40. Okno dialogowe rejestru Operatorów Bazy Danych .............................................. 41
Rysunek 41. Okno dialogowe zmiany parametrów Operatora Bazy Danych .............................. 42
Rysunek 42. Okno dialogowe Grupa użytkowników .................................................................. 43
Rysunek 43. Schemat zarządzania bazami danych ...................................................................... 49
Rysunek 44. Powitalne okno dialogowe programu SQL Server Studio Express...................... 50
Rysunek 45. Okno dialogowe manager’a programu SQL Server Studio Express ....................... 51
Rysunek 46. Okno dialogowe ‘New Database’ strona ‘General’ programu Studio Express ....... 52
Rysunek 47. Okno dialogowe ‘New Database’ strona ‘Options’ programu Studio Express ....... 53
Rysunek 48. Nowa baza danych w oknie dialogowe manager’a programu Studio Express ....... 54
Rysunek 49. Okno dialogowe Narzędzi Administracyjnych środowiska Windows.................... 55
Rysunek 50. Okno dialogowe Administratora łączników ODBC ............................................... 55
Rysunek 51. Okno dialogowe tworzenia nowego łącznika ODBC ............................................. 56
Operatorzy SIP GEO-INFO V
Str. 5
Rysunek 52. Pierwsze okno dialogu parametrów nowego łącznika ODBC ................................ 56
Rysunek 53. Drugie okno dialogu parametrów nowego łącznika ODBC ................................... 57
Rysunek 54. Trzecie okno dialogu parametrów nowego łącznika ODBC................................... 58
Rysunek 55. Czwarte okno dialogu parametrów nowego łącznika ODBC ................................. 59
Rysunek 56. Test połączenia z bazą danych i parametry nowego łącznika ODBC ..................... 59
Rysunek 57. Wynik testu połączenia z bazą danych ................................................................... 60
Rysunek 58. Okno wyboru Źródła danych .................................................................................. 61
Rysunek 59. Okno programu DBWizard ..................................................................................... 62
Rysunek 60. Komunikat – lista skryptów do uzupełnienia.......................................................... 68
Rysunek 61. Komunikat - ostrzeżenie programu DBWizard ...................................................... 69
Rysunek 62. Okno wyboru układu współrzędnych w programie DBWizard .............................. 69
Rysunek 63. Okno dialogowe aktualizacji baz danych................................................................ 71
Operatorzy SIP GEO-INFO V
Str. 6
OPERATORZY SIP GEO-INFO V
Rysunek 1. Schemat funkcjonowania Operatorów
Operatorzy
Każdy użytkownik, korzystający z funkcji Systemu Informacji Przestrzennej
GEO-INFO V (SIP GEO-INFO V), musi być jednoznacznie zidentyfikowany, aby
mógł być dopuszczony do pracy z systemem. Użytkownik taki nazywany jest
Operatorem (patrz: Prowadzenie rejestru operatorów, str. 11 oraz Podręcznik
Użytkownika SIP GEO-INFO V Mapa, Wybór lub zmiana operatora).
Dane identyfikacyjne Operatora obejmują następujące informacje:
 krótka, unikalna nazwa - login,
 nazwa opisowa – imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 hasło,
Dla właściwego funkcjonowania systemu niezbędne jest definiowanie dwóch
rodzajów operatorów:
 Operator systemowy
Operatorzy SIP GEO-INFO V
Str. 7
 Operator bazy danych
Dane identyfikacyjne Operatora systemowego obejmują następujące informacje:
 krótka, unikalna nazwa - login,
 nazwa opisowa – imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 hasło,
 ścieżka do konfiguracji,
 połączenia do baz danych – tzw. łączniki GEO-INFO,
 unikalny identyfikator cyfrowy (np. PESEL, NIP),
 przynależność do Grupy operatorów,
Ścieżki do konfiguracji każdego operatora muszą być unikalne dla każdego
operatora (patrz Dodanie operatora, str. 15).
Identyfikacja operatora gwarantuje poprawną pracę systemu w środowisku
wielodostępnym (sieć komputerowa) oraz umożliwia pracę z bazą (bazami)
danych. Ponadto w czasie wykonywania każdej funkcji związanej z tworzeniem
lub edycją obiektów mapy numerycznej do danych opisowych obiektów
dołączany jest identyfikator wykonującego operację operatora.
Administrator systemu GEO-INFO
Szczególnym rodzajem operatora jest Administrator systemu inaczej zwanym
Administratorem SIP GEO-INFO V. Operator ten jest zdefiniowany w systemie od
początku i pojawia się w momencie pierwszego uruchomienia systemu GEOINFO.
Zadaniem Administratora jest:
 zarządzanie bazą Operatorów systemu,
 zarządzanie prawami Operatorów systemu,
Administrator standardowo scharakteryzowany jest w bazie Operatorów systemu
następującymi danymi:



Nazwa:
Admin
Hasło:
geo-info
Ścieżka do konfiguracji:
Instalacja wersji do GEO-INFO V w. 2008:
...{katalog_systemu_GEO-INFO V Mapa}\Operator\Admin
Instalacja wersji od GEO-INFO V w. 2009:
{dysk}:\Program Files\Systherm Info\UserMgr\Admin
Ze względu na odpowiedzialne, bezpieczne i uporządkowane zarządzaniem
pracy w systemie zlecane jest, aby po pierwszym uruchomieniu systemu zmienić
hasło Administratora aplikacji na tylko jemu znane.
UWAGA!!!
Operatorzy SIP GEO-INFO V
Str. 8
Administrator systemu o nazwie ‘Admin’ nie powinien autoryzować żadnych prac
w systemie. Jest on utworzony w meta danych systemu w celu pierwszego
otwarcia SIP GEO-INFO V, założenia innych operatorów (także administratorów)
oraz łączników do baz danych. Dlatego w każdej nowej bazie danych przy
pierwszym uruchomieniu Grupa ‘Administratorzy’ operator ten nie ma żadnych
uprawnień do obiektów.
Zaleca
się
założyć
przynajmniej
jednego
dodatkowego operatora
o uprawnieniach administratora, który odpowiada konkretnej osobie fizycznej.
Operator ten autoryzuje wszystkie działania i procedury systemu SIP GEOINFO V, które wymagają uprawnień administratora.
Rejestrowanie nowych operatorów
W systemie GEO-INFO kompetencje operatora rozpościerają się na dwa dające
się odróżnić obszary:
 Obszar systemu SIP GEO-INFO V (obszar rejestru operatorów)
 Obszar bazy danych (zasobu numerycznego danej aplikacji)
Stad czasami, w celu wskazania i odróżnienia działań operatora w tych
obszarach używa się terminów:
 Operator systemu
 Operator bazy danych
Szczegółowe informacje na temat zarządzania rejestrem operatorów zawiera
rozdział Prowadzenie rejestru operatorów, str. 11.
Obszar systemu
Absolutne minimum do uruchomienia systemu, to istnienie operatora
o uprawnieniach Administratora w bazie operatorów systemu, czyli w tzw.
Obszarze systemu. Taki operator jest tworzony automatycznie podczas instalacji
systemu GEO-INFO i nazywa się go Administratorem systemu.
Administrator systemu posiada następujące uprawnienia:
 może tworzyć nowych i usuwać istniejących operatorów,
 może tworzyć połączenia do baz danych (tzw. Łączniki GEO-INFO)
i przydzielać je operatorom.
W systemie może funkcjonować wielu operatorów
administratora, nie może jednak być ich mniej niż jeden.
o uprawnieniach
Tworzenie bazy operatów patrz: Prowadzenie rejestru operatorów, str. 11.
Operatorzy SIP GEO-INFO V
Str. 9
Każdy operator, aby mógł wykonywać jakiekolwiek działania w bazie danych
zasobu numerycznego musi być także w niej zarejestrowany, tzn. muszą być w
tej bazie danych umieszczone parametry operatora utworzonego w bazie
operatorów. Parametry operatora zapisują się w bazie danych zasobu
numerycznego podczas przydzielenia mu połączenia do tej bazy danych lub jeśli
zostanie w niej umieszczony w trakcie importu obiektów i ich autoryzacji (dane
operatora, który obiekt wykreował) (patrz: Obszar bazy danych, str. 9).
Przy pierwszym uruchomieniu systemu GEO-INFO operator - Administrator
powinien podjąć decyzję o stworzeniu dodatkowych operatorów. Decyzja ta
zależy od organizacji pracy z zasobem numerycznym, od ilości operatorów
przewidzianych do pracy z systemem, od ilości stacji roboczych pracujących
w sieci lokalnej lub rozproszonej.
Zaleca się:
 Dla instalacji jednostanowiskowej i jednego użytkownika:
 utworzyć
jednego,
nowego
(dodatkowego)
operatora
z uprawnieniami Administratora reprezentującego osobę fizyczną
(poza operatorem systemowym o nazwie ‘Admin’) z dodatkowymi
uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie działań na
obiektach,
 Dla instalacji wielostanowiskowej lub jednostanowiskowej dla wielu
użytkowników:
 utworzyć dwóch lub więcej operatorów o uprawnieniach
Administratora poza operatorem systemowym o nazwie ‘admin’
(osoby
fizyczne
ponoszące
współodpowiedzialność
za
funkcjonowanie systemu podczas nieobecności jednego
z administratorów systemu),
 utworzyć wielu operatorów systemu o uprawnieniach Operatora
zwykłego wykonujących wszystkie takie prace ‘produkcyjne’, które
nie wymagają uprawnień administratora (np.
tworzenie
i modyfikacja obiektów).
Obszar bazy danych
Absolutne minimum, które musi być spełnione, aby możliwa była praca z bazą
danych, to konieczność udostępnienia operatorowi ‘admin’ Połączenia do bazy
danych (Łącznik GEO-INFO) oraz umieszczenia (zapisania) w niej parametrów
tego operatora.
Kolejni operatorzy są rejestrowani w bazie danych zasobu numerycznego
aplikacji na dwa sposoby:
 podczas tworzenia/przyłączenia nowego operatora do bazy danych
zasobu numerycznego danej aplikacji i przydzielaniu mu Łącznika SIP
GEO-INFO V (patrz: Dodanie operatora, str. 15).
Bardzo ważne jest, aby po przyłączeniu operatora do bazy danych
zasobu numerycznego danej aplikacji nadać mu tam właściwe
prawa (patrz: Prawa operatorów, str. 31).
Operatorzy SIP GEO-INFO V
Str. 10
 podczas importu obiektów do zasobu numerycznego danej aplikacji,
posiadających autoryzację z ‘zewnętrznego’ opracowania (dane
operatora, który obiekt wykreował)
Dla właściwego rozłożenia odpowiedzialności za wprowadzane dane
i jednoczesny dostęp do danych, w bieżącej bazie danych zasobu numerycznego
danej aplikacji (np. GEO-INFO V Mapa) muszą znajdować się parametry
operatorów, którzy zostali utworzeni w Obszarze systemu (patrz: Obszar
systemu, str. 8). Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy do systemu przyłączono
bazę danych wykreowaną na innym, odosobnionym stanowisku GEO-INFO V,
gdzie aktualnie nie ma zarejestrowanych bieżących operatorów systemu
(Tworzenie łącznika do bazy danych, str. 23).
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 11
PROWADZENIE REJESTRU OPERATORÓW
Zarządzanie rejestrem operatorów odbywa się z poziomu okna dialogowego
Zarządzanie operatorami i połączeniami do baz danych w zewnętrznym do
wszystkich aplikacji SIP GEO-INFO V programie:
…\Systherm Info\UserMgr\CommonUserManager.exe
Jest to program, który pozwala tworzyć i zarządzać bazą operatorów SIP
GEO-INFO V funkcjonujących w modułach systemu, a głównie ‘systemu
zintegrowanego’, w skład którego wchodzą moduły: GEO-INFO V Mapa,
GEO-INFO V Integra, GEO-INFO V Ośrodek. Operatorzy utworzeni w bazie
operatorów są ‘widziani’ we wszystkich modułach SIP GEO-INFO V.
Uruchomienie programu CommonUserManager.exe wymaga zalogowania się
do niego operatora z prawami Administratora. Przy pierwszym uruchomieniu jest
to jedyny istniejący w bazie operatorów systemu operator, który został utworzony
przez program instalacyjny:
Nazwa operatora:
Hasło operatora:
admin
geo-info
Rysunek 2. Okno logowania się do menedżera rejestru operatorów
Obszar funkcjonowania operatora systemu można podzielić na dwie części:
 obszar systemu (obszar bazy danych operatorów SIP GEO-INFO V rejestr operatorów)
 obszar bazy danych zasobu numerycznego (baza danych obiektów
danej aplikacji np. SIP GEO-INFO V Mapa)
Umożliwienie działania operatora w bazie danych zasobu numerycznego danej
aplikacji wymaga, aby operator miał przydzielone Połączenie (łącznik
SIP GEO-INFO V) do bazy danych tej aplikacji oraz zapisane w niej swoje
parametry (patrz: Tworzenie łącznika do bazy danych). Inaczej mówiąc,
operator musi poza zaistnieniem w Bazie operatorów (patrz: Obszar systemu,
str. 8) być także zarejestrowany w bazie danych zasobu numerycznego (patrz:
Obszar bazy danych, str. 9).
Bez wykonania tych czynności operator będzie mógł wyłącznie poruszać się
w tylko obszarze samej aplikacji SIP GEO-INFO V tzn. będzie mógł się
zalogować oraz uruchamiać tylko te procedury, których działania nie dotyczą
bazy danych zasobu numerycznego.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 12
Parametry operatora dotyczące obszaru systemu nazwano parametrami
systemowymi operatora, parametry operatora dotyczące obszaru bazy danych
zasobu numerycznego danej aplikacji nazwano parametrami bazy danych. (Na
schematach odpowiednio: operator systemu i operator (użytkownik) bazy
danych).
Zarządzanie parametrami operatora w bazie danych aplikacji odbywa się
z poziomu okna dialogowego Zarządzanie operatorami i połączeniami do baz
danych.
Rysunek 3. Okno dialogowe rejestru Operatorów SIP GEO-INFO V
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 13
Rysunek 4. Operatorzy w SIP GEO-INFO V
Działania związane z rejestrem operatorów
Działania związane z obsługą rejestru (bazy) operatorów dostępne są dla
operatora o uprawnieniach Administratora. Po instalacji systemu jest to jedyny
istniejący w Bazie operatorów operator.
Operator ten może dokonywać następujących operacji:
 założyć (dodać) nowych operatorów
 zmienić dane operatora:
 nazwę operatora
 imię operatora
 nazwisko operatora
 hasło operatora
 ustalać ścieżkę do katalogu operatora
 aktywować operatora
 przydzielić lub dezaktywować prawa do administrowania
 dodać lub usunąć połączenia z bazami danych
 usunąć operatora
 scalać operatorów
 utworzyć połączenie do bazy danych (łącznik GEO-INFO)
 zmienić parametry łącznika do bazy danych:
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 14
 nazwę łącznika
 połączenie do bazy DBMS (łącznik Windows)
 ustalić domyślne połączenie z tą bazą danych
 przyłączyć lub odłączyć operatorów
 usunąć łącznik do bazy danych
 modyfikować dane operatora w bazie zasobu numerycznego
 synchronizować (pośrednio przez założenie lub modyfikację łącznika
GEO-INFO) dane operatorów z Bazy operatorów systemu (rejestr
operatorów) z danymi operatorów zarejestrowanymi w bazie danego
zasobu numerycznego oraz synchronizować dane operatorów
pomiędzy modułami systemu zintegrowanego.
 ustalić reguły haseł
Poszczególne działania związane z obsługą rejestru operatorów dostępne są za
pośrednictwem okna dialogowego Zarządzanie operatorami i połączeniami
do baz danych (patrz: Rysunek 3. Okno dialogowe rejestru Operatorów
SIP GEO-INFO V, str. 12).
Główne okno dialogowe Menedżera operatorów składa się z:
 Sekcji ‘Operatorzy’
Sekcja zawiera listę operatorów oraz klawisze funkcyjne obsługi
operatorów.
 Sekcji ‘Połączenia do baz danych’
Sekcja zawiera listę łączników do baz danych oraz klawisze funkcyjne
obsługi łączników do baz danych.
 Przełącznika ‘Pokaż systemowych’
Przełącznik, (gdy jest włączony - ) umożliwia wyświetlenie na liście
operatorów tzw. ‘operatorów systemowych’ inaczej zwanych ‘ukrytych’
(patrz: Dodanie operatora, str. 15, przełącznik ‘Systemowy’, str. 17).
Klawisza funkcyjnego ‘Reguły haseł’ (patrz Ta sama funkcja może być
uruchamiana z poziomu aplikacji (GEO-INFO V Ośrodek).
 Reguły haseł, str. 38)
 Klawisza funkcyjnego ‘Zamknij’
Użycie klawisza Zamknij oznacza zamknięcie menedżera operatorów i okna
dialogowego Zarządzanie operatorami i połączeniami do baz danych.
W przypadku użycia klawiszy funkcyjnych zawsze występuje potrzeba sięgnięcia
do bazy danych zasobu numerycznego danej aplikacji (np. GEO-INFO V Mapa).
Wówczas mogą zaistnieć trzy przypadki, w których nastąpi odmienna reakcja
Menedżera operatorów.
1. Jeśli w bazie danych zasobu numerycznego aplikacji nie ma
w ogóle żadnego operatora, wówczas tworzony jest w tej bazie
danych operator, na którego zalogowano się do Menedżera
operatorów systemu.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 15
2. Jeśli w bazie danych zasobu numerycznego aplikacji nie ma
operatora, na którego zalogowano się do Menedżera
operatorów systemu, to należy podać operatora (nazwa i hasło)
o prawach administratora bazy danych istniejącego już w tej
bazie danych.
3. Jeśli w bazie danych zasobu numerycznego aplikacji jest
operator, na którego zalogowano się do Menedżera operatorów
systemu, ale nie ma on uprawnień administratora bazy danych,
to należy podać operatora (nazwa i hasło) o prawach
administratora bazy danych istniejącego już w tej bazie danych.
Dodanie operatora
Dodanie nowego operatora dokonuje się za pomocą funkcji klawisza Dodaj…
w oknie dialogowym Zarządzanie operatorami i połączeniami do baz danych
programu CommonUserManager.exe
Dodanie operatora może wykonać wyłącznie istniejący już w bazie operatorów
operator o uprawnieniach administratora. Po instalacji SIP GEO-INFO V Mapa
jest nim operator o nazwie Admin (hasło: geo-info).
Parametry operatora ustala się w oknie dialogowym Operator.
Rysunek 5. Okno dialogowe operatora
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 16
W oknie tym należy:
 określić nazwę operatora wpisując ją w pole Nazwa (tzw. Login)
 wpisać w pole Imię - imię operatora lub nazwę skróconą instytucji
 wpisać w pole Nazwisko/pełna nazwa - nazwisko operatora lub pełną
nazwę instytucji
ustalić hasło operatora w polu Hasło. Hasło musi spełniać warunki ustalone
w oknie dialogowym rejestru operatorów funkcją klawisza funkcyjnego
Reguły haseł w głównym oknie dialogowym Menedżera operatorów
Zarządzanie operatorami i połączenia do baz danych (patrz: Ta sama funkcja
może być uruchamiana z poziomu aplikacji (GEO-INFO V Ośrodek).
 Reguły haseł, str. 38.)
 potwierdzić hasło w polu Potwierdź hasło.
w polu informacyjnym Data ważności pojawi się wartość wynikająca z ustaleń
dokonanych funkcją klawisza funkcyjnego Reguły haseł (patrz: Ta sama funkcja
może być uruchamiana z poziomu aplikacji (GEO-INFO V Ośrodek).
 Reguły haseł, str. 38).
 w sekcji przeznaczonej do ustalenia ścieżki dla plików konfiguracyjnych
danego operatora należy:
W kolumnie Typ programu wybrać odpowiedni program (np. GEOINFO V Mapa i w odpowiadającym mu wierszu w kolumnie Ścieżka
dwukrotnie kliknąć myszką. Otworzy się pole edycyjne, w którym należy
wpisać nazwę pełnej ścieżki do katalogu operatora lub wskazać ścieżkę
przy pomocy klawisza
. Domyślnie podpowiadana jest ścieżka
odczytana z konfiguracji jednego z istniejących już operatorów.
Rysunek 6. Sekcja ustalania ścieżek operatora w danej aplikacji SIP GEO-INFO V
Jeśli wpisana ścieżka nie istnieje, to program próbuje ją stworzyć.
Rysunek 7. Propozycja utworzenia ścieżki
Uwaga!
Zaleca się, aby ścieżka dla danego operatora i dla każdej aplikacji była unikalna.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 17
Rysunek 8. Proponowane ścieżki operatora odpowiednio dla każdej aplikacji
Ścieżka do katalogu
GEO-INFO V Mapa.
operatora
jest
obowiązkowa
tylko
dla
programu
Ścieżki dla programów GEO-INFO V Integra, GEO-INFO V Ośrodek nie są
obowiązkowe.
Ścieżkę do programu GEO-INFO V Integra tworzy się tylko dla operatora, który
ma mieć inne możliwości niż pozostali operatorzy. Jeśli zostanie utworzona
ścieżka operatora dla programu GEO-INFO V Integra, wówczas wymagane są
następujące dodatkowe czynności, aby ścieżka ta spełniała oczekiwaną
funkcjonalność:
 Należy utworzyć w tym katalogu plik GIVIntegra.ini (np. skopiować go
z głównego katalogu programu GEO-INFO V Integra) i zmodyfikować
odpowiednie parametry, które mają być różne dla tego operatora od
standardowych.
 Należy w środowisku Windows utworzyć skrót do programu
GEO-INFO V Integra wskazujący na ten katalog (‘rozpocznij w’)
Podczas zapisywania (danych) operatora do bazy danych następuje
sprawdzenie, czy ścieżki bieżącego operatora są zdefiniowane i czy istnieją ich
fizyczne
odpowiedniki
na
dysku
(dla
aplikacji
GEO-INFO Mapa,
GEO-INFO Integra - fakultatynie, GEO-INFO Ośrodek - fakultatynie). Jeśli nie są
zdefiniowane, wówczas pojawia się stosowny komunikat.
Rysunek 9. Ostrzeżenie o braku ścieżki operatora dla danej aplikacji
 ustalić przełącznikiem Aktywny, nadając w ten sposób prawo
operatorowi do zalogowania się do aplikacji: GEO-INFO Mapa,
GEO-INFO Integra, GEO-INFO Ośrodek.
Uwaga! Jeśli przełącznik nie jest włączony, operator nie może wykonywać
żadnych działań w żadnej z tych aplikacji.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 18
 ustalić przełącznikiem Systemowy decydujący o tym czy dany operator
ma się domyślnie wyświetlać na liście operatorów. Jeśli przełącznik
jest włączony ( ) operator nie będzie wyświetlany na liście operatorów
– będzie domyślnie ukryty.
Przełącznik jest skojarzony z przełącznikiem ‘Pokaż systemowych’
w głównym oknie dialogowym Menedżera operatorów Zarządzanie
operatorami i połączeniami do baz danych (patrz: Działania związane
z rejestrem operatorów, str. 13, przełącznik ‘Pokaż systemowych’)
Opcję stosuje się wówczas, gdy chcemy uniknąć przypadkowej
modyfikacji operatora np.: Jest to de facto operator programów
GEO-INFO V Ośrodek lub/i GEO-INFO V Integra, ale jednocześnie
posiada uprawnienia do modyfikacji baz programu GEO-INFO V Mapa.
Np. Operator obsługujący Zmiany zintegrowane, ale pracujący tylko
z programem GEO-INFO V Integra (część opisowa zasobu EGB).
 przydzielić prawa Administratora bazy operatorów przełącznikiem
Administrator, w przypadku, jeśli nowy operator ma mieć prawa
administratora programu Menedżer operatorów.
Jeśli ma to być ‘zwykły’ operator przełącznik należy pozostawić pusty,
Administrator może zarządzać wszystkimi innymi operatorami bazy
operatorów.
Uwaga! Przy operatorze z uprawnieniami administratora bazy operatorów
systemu pojawia się litera ‘A’ w pierwszej kolumnie Listy operatorów.
W bazie operatorów musi istnieć przynajmniej jeden operator z uprawnieniami
administratora.
 przydzielić łączniki SIP GEO-INFO V do baz danych z sekcji Połączenia
dostępne do sekcji Połączenia używane przy pomocy klawisza
lub usunąć łączniki klawiszem
. Przydzielanie
łączników jest możliwe tylko wówczas, jeśli wcześniej zostaną one
zdefiniowane przez operatora o uprawnieniach administratora (patrz:
Tworzenie łącznika do bazy danych, str. 23).
Przydzielanie łączników operatorowi nie musi nastąpić w momencie
tworzenia tego operatora, można to zrobić później lub pośrednio
podczas definiowania łącznika do bazy danych (patrz: Tworzenie
łącznika do bazy danych, str. 23)
Klawisz OK zatwierdza ustawienia w oknie dialogowym Operator, czyli definiuje
nowego operatora w bazie operatorów systemu.
 Jeśli
dodano
operatora
dla
współpracy
z
programem
GEO-INFO V Integra i wstawiono połączenie do tej bazy, wówczas
pojawi się okno dialogowe umożliwiające nadanie uprawnień temu
operatorowi do tej bazy danych (patrz: Prawa operatorów w module
GEO-INFO V Integra, str. 32).
Klawisz Anuluj przerywa działanie funkcji.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 19
Uwaga!
Nowy operator zakłada się automatycznie we wszystkich bazach danych zasobu
numerycznego, do których ma wskazane łączniki. Zostaną tam przypisane
następujące parametry: Nazwa (Login), Imię, Nazwisko, Hasło, Aktywność.
Unikalny Identyfikator operatora jest generowany tylko w bazie danych
programu GEO-INFO V Mapa ( Identyfikator jest wygenerowany automatycznie,
zaleca się go następnie zmienić na PESEL lub NIP; patrz: Zmiana danych
operatora Bazy Danych, str. 42).
Operator programu GEO-INFO V Mapa utworzony w menedżerze operatorów nie
ma jeszcze przydziału do Grupy operatorów bazy danych. Przyłączenie do Grupy
operatorów nadaje operatorowi odpowiednie prawa do bazy danych - patrz:
Prawa operatorów, str. 31, Zmiana danych operatora Bazy Danych, str. 42
oraz Tworzenie grupy operatorów Bazy Danych, str. 43
Jeśli program nie może znaleźć ścieżki do plików konfiguracyjnych operatora dla
aplikacji GEO-INFO Mapa, wówczas pojawia się komunikat:
Rysunek 10. Komunikat o braku ścieżki do konfiguracji operatora
Zmiana danych operatora
Aby zmienić dane wybranego na liście operatora należy w oknie dialogowym
Zarządzanie operatorami i połączeniami do Bazy danych przycisnąć klawisz
Zmień (wybór możliwy także przez podwójne kliknięcie na wybranym
operatorze). Zmiana danych operatora odbywa się za pośrednictwem okna
dialogowego Operator. W oknie tym, w zależności od potrzeb można/należy
zmienić wartości opisane w dialogu dotyczącym zakładania operatora (patrz
Dodanie operatora, str. 15).
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 20
Rysunek 11. Zmiana danych operatora
Jeśli modyfikowany operator ma uprawnienia administratora w którejś bazie
danych, wówczas podczas uruchamiania modyfikacji na ekranie wyświetli się
ostrzeżenie:
Rysunek 12. Ostrzeżenie o modyfikacji administratora
Jeśli modyfikowany operator nie ma uprawnień lub brak go w którejś
z przyłączonych do niego baz danych (łączniki do baz danych), wówczas na
ekranie wyświetli się ostrzeżenie:
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 21
Rysunek 13. Ostrzeżenie o braku użytkownika w bazie danych
Klawisz OK zatwierdza ustawienia w oknie dialogowym Operator.
 Jeśli modyfikowano operatora poprzez dodanie połączenia do bazy
danych aplikacji GEO-INFO V Integra wówczas pojawi się okno
dialogowe umożliwiające nadanie uprawnień temu operatorowi do tej
bazy danych (patrz: Prawa operatorów w module GEO-INFO V Integra,
str. 32).
Klawisz Anuluj przerywa działanie funkcji.
Usuwanie operatora
Aby usunąć operatora z bazy operatorów należy w oknie dialogowym
Zarządzanie operatorami i połączeniami do Bazy danych wybrać operatora
z listy operatorów i usunąć go klawiszem Usuń. Usunięcie operatora wymaga
potwierdzenia komunikatu:
Rysunek 14. Potwierdzenie usunięcia Operatora systemowego
W czasie usuwania operatora z Bazy operatorów następuje także próba
usunięcia operatora z baz danych zasobu numerycznego tam gdzie jest to
możliwe (bazy aplikacji: GEO-INFO V Mapa, GEO-INFO V Integra, GEO-INFO V
Ośrodek). Np. operator nie jest powiązany z żadnym obiektem (autoryzacja
obieków).
Jeśli wybrano klawisz ‘Tak’, uruchamia się proces usuwania operatora
z kolejnych baz danych aplikacji, do których dany operator jest przyłączony (ma
do tych baz ‘linki’). Jeśli operator systemowy nie ma połączenia do żadnej bazy
danych, wówczas operacja usuwania operatora systemowego przebiega bez
żadnych komunikatów. Operator po prostu jest usuwany z bazy operatorów
systemowych.
Jeśli operator ma powiązania do baz danych w aplikacjach GEO-INFO V Mapa,
GEO-INFO V Integra, GEO-INFO V Ośrodek, wówczas przy każdej bazie danych
pojawia się okno decyzyjne Usuwanie użytkownika.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 22
Rysunek 15. Okno edycyjne usunięcia Operatora aplikacji
 klawisz Usuń; usuwa operatora z bazy danych aplikacji.
Jeśli operator jest związany z jakimś obiektem w bazie danych danej
aplikacji (autoryzuje ten obiekt), wówczas zostanie deaktywowany utraci możliwość zalogowania się do tej bazy danych aplikacji, ale w niej
pozostanie.
 klawisz Deaktywuj; deaktywuje operatora - operator utraci możliwość
zalogowania się do bazy danych aplikacji, ale w niej pozostanie.
 klawisz Pozostaw; operator pozostanie w bazie danych aplikacji bez
zmian.
 klawisz Anuluj; przerywa działanie procedury usuwania operatora.
Operator pozostaje w bazie operatorów systemowych.
Uwaga!
Jeśli w tym oknie dialogowym do chwili użycia klawisza Anuluj operator został
usunięty lub deaktywowany w któreś bazie danych aplikacji, jego istnienie i status
w tej bazie danych nie zostanie przywrócony do stanu z przed uruchomienia
procedury usuwania operatora.
Inaczej mówiąc jeśli najpierw użyto klawisza Usuń, a później Anuluj, to operator
będzie już usunięty – klawisz Anuluj przerywa działanie funkcji, ale nie
przywraca stanu z przed uruchomienia funkcji ‘Usuń’ i/lub ‘Deaktywuj’.
Scalanie operatorów
Istnieje możliwość ‘połączenia’ operatorów w sytuacji, jeśli operator, jako fizyczna
osoba występuje na liście operatorów pod więcej niż jedną nazwą. Taka sytuacja
może wystąpić w dwóch przypadkach:
 Scalanie różnych Nazw (loginów) tej samej osoby fizycznej
pojawiających
się
w
aplikacjach:
GEO-INFO V Mapa,
GEO-INFO V Integra, GEO-INFO VOśrodek
 Scalanie operatorów o różnych Identyfikatorach dotyczących tej samej
osoby fizycznej (patrz także: Zmiana danych operatora Bazy Danych,
str. 42)
Działanie scalania operatorów wykonuje się w oknie dialogowym Zarządzanie
operatorami i połączeniami do Bazy danych klawiszem funkcyjnym Scal.
Przyłączenie operatora odbywa się w następujący sposób:
 Na liście operatorów należy w sekcji Operatorzy wskazać (zaznaczyć
kursorem) operatora, do którego ma być dołączony inny operator.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 23
 Nacisnąć klawisz funkcyjny Scal
 W oknie dialogowym Dołącz wybrać z listy operatora, który ma zostać
scalony, dołączony do operatora, dla którego uruchomiono procedurę
scalenia:
Rysunek 16. Wybór operatora do dołączenia (scalenia)
 Klawisz funkcyjny Ok. realizuję funkcję przypisania/scalenia
operatora wybranego z listy operatorów ‘Wskaż użytkownika, który
ma być scalony z’ wyświetlanych w oknie dialogowym Dołącz do
operatora {nazwa operatora wybranego wcześniej w dialogu
‘Zarządzanie operatorami i połączeniami do Bazy danych’}.
Operator wybrany w oknie dialogowym Dołącz przestaje istnieć.
Po wykonaniu scalenia pojawia się komunikat:
Rysunek 17. Komunikat końcowy po scaleniu
 Klawisz Anuluj przerywa działanie funkcji scalania operatora.
Tworzenie łącznika do bazy danych
Tworzenie połączeń do baz danych (tzw. łączników GEO-INFO V) należy
wykonać w sekcji Połączenia do baz danych w oknie dialogowym Zarządzanie
operatorami i połączeniami do Bazy danych.
Łącznik GEO-INFO V jest niezbędny, aby operator mógł dostać się do bazy
danych zasobu numerycznego.
Aby założyć nowy łącznik należy wybrać klawisz Dodaj.
Zakładanie łącznika do bazy danych odbywa się za pośrednictwem okna
dialogowego Nowe połączenie.
Oznaczenia w kolumnie ‘S’:
Prowadzenie rejestru operatorów



Str. 24
- Operatora nie ma w bazie danych zasobu numerycznego aplikacji
(np. GEO-INFO V Mapa) lub jest niezgodne hasło
- Dane opisowe operatora (imię, nazwisko, administrator, aktywność)
są niezgodne
 - dane są zgodne
Oznaczenia w kolumnie ‘A’:

- Operator ma uprawnienia administratora w bazie danych operatorów
systemu (bazie Menedżera)
Rysunek 18. Tworzenie nowego Łącznika do bazy danych
W oknie tym należy:
 wybrać z rozwijalnej listy pola edycyjnego Program aplikację, (np. GEOINFO V Mapa), w której będzie wykorzystywany ten łącznik. Lista
aplikacji tworzy się na podstawie informacji o zainstalowanych
w środowisku Windows aplikacji SIP GEO-INFO V (ta informacja jest
też w pliku GiUser.INI w katalogu menedżera operatorów systemu).
Rysunek 19. Lista programów
Dla aplikacji GEO-INFO V Mapa i GEO-INFO V Ośrodek
W momencie wyboru aplikacji otwiera się standardowe okno
‘Wyboru źródła bazy danych ODBC’ w środowisku Windows,
z którego należy wybrać odpowiednie źródło.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 25
Rysunek 20. Wybór źródła (łącznika) ODBC
Po wyborze łącznika ODBC następuje weryfikacja połączenia do
bazy danych zasobu numerycznego. Odbywa się logowanie do tej
bazy na aktualnie zalogowanego do bazy operatorów operatora
(np. ‘admin’). Jeśli taki operator nie istnieje w bazie danych zasobu
numerycznego wówczas należy zalogować się na dowolnego
innego operatora z prawami administratora, który znajduje się w tej
bazie danych. Takie działanie programu ma dwojakie znaczenie:
 weryfikuje, czy istnieje połączenie do bazy danych zasobu
numerycznego
 zabezpiecza przed niepożądanym włamaniem do bazy
danych zasobu numerycznego (trzeba mieć uprawnienia
administratora i znać login i hasło)
Jeśli w oknie Nowe połączenie przed wyborem programu z listy
przytrzymamy klawisz ‘Ctrl’, wówczas pojawi się okno, w którym można
wpisać bezpośrednio łańcuch połączenia (tzw. ‘connect string’). Daje to
możliwość skonfigurowania połączenia bez konieczności definiowania
źródła ODBC na komputerach pełniących rolę stacji roboczych.
Dla MS SQL Servera ogólna postać połączenia jest następująca:
DRIVER={SQL Server};SERVER=nazwa_serwera;DATABASE=nazwa_bazy_danych;UID=login_do_mssql;PWD=hasło;
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 26
Np.:
DRIVER={SQL Server};SERVER=Olek_SQLEXP2008;DATABASE=GI_V_Demo;UID=sa;PWD=ad;
Przy podglądzie i edycji hasło zostaje zamienione na dziesięć
gwiazdek. Jeśli nie zmienimy tych gwiazdek to hasło pozostanie bez
zmiany. Jeśli chcemy zmienić hasło to trzeba je wpisać w całości.
Rysunek 21. Definicja źródła (łącznika) ‘z ręki’
Dla aplikacji GEO-INFO V Integra
W momencie wyboru aplikacji otwiera się okno: Definiowanie
połączenia z bazą danych Integra:
Rysunek 22. Wybór połączenia do bazy GEO-INFO V Integra
o
W polu edycyjnym Serwer należy podać nazwę serwera
bazy danych. Jeżeli baza danych jest umieszczona
w nazwanej instancji serwera – należy dodać nazwę
instancji:
Przykłady:
SerwerUrzedu
SerwerUrzedu\SQLExpress
o
Domyślnie w polach Login i Hasło wyświetla się nazwa
i hasło operatora, który zalogował się do Menedżera
operatorów.
o
Jeżeli ‘login’ i ‘hasło’ nie są właściwe do zalogowania się do
serwera – należy zaznaczyć przełącznik Zmień login
i podać ‘login’ i ‘hasło’ do serwera SQL. Operator o tym
‘loginie’ powinien mieć uprawnienia administracyjne na
serwerze SQL, czyli uprawnienia ‘sysadmin’.
Prowadzenie rejestru operatorów
o
Str. 27
Następnie należy wcisnąć klawisz Połącz z serwerem.
Po poprawnym zalogowaniu się do serwera – pojawi się pole
edycyjne Wybierz bazę z rozwijalną listą baz danych, z której
należy wybrać tę, dla której chcemy zdefiniować łącznik.
Rysunek 23. Wybór bazy danych dla łącznika w programie GEO-INFO V Integra
Kontynuacja tworzenia Łącznika GEO-INFO do bazy danych dla wszystkich
aplikacji (GEO-INFO V Mapa, GEO-INFO V Integra, GEO-INFO V Ośrodek):
Po pozytywnej weryfikacji połączenia z bazą danych zasobu
numerycznego (bazą aplikacji) uaktywniają się pozostałe opcje okna
dialogowego Nowe połączenie.
 określić nazwę łącznika wpisując ją w pole Nazwa połączenia. Dla
wygody zarządzania i łatwiejszego zapamiętania zaleca się, aby
nazwa Łącznika GEO-INFO brzmiała tak samo jak nazwa bazy danych
zasobu numerycznego oraz nazwa Łącznika Windows (DBMS).
 włączyć przełącznik Domyślne połączenie do programu, jeśli dla tego
połączenia z zasobem numerycznym GEO-INFO V Mapa mają
domyślnie współpracować zasoby numeryczne
i aplikacje
GEO-INFO V Integra i GEO-INFO V Ośrodek.
Uwaga! Domyślne może być tylko jedno połączenie w każdej aplikacji.
Domyślne
połączenie
jest
zaznaczone
w
sekcji
Połączenia do baz danych gwiazdką (‘*’) w pierwszej kolumnie okna
dialogowego
Zarządzanie
operatorami i połączeniami do baz danych.
 przy pomocy klawiszy operacyjnych
i
należy z sekcji
Nieprzyłączeni operatorzy
przenieść
operatorów
do
sekcji
Przyłączeni operatorzy. Są to operatorzy, którzy będą wykonywali
działania na tej bazie zasobu numerycznego.
Inna możliwość przyłączenia operatora do bazy danych zasobu
numerycznego patrz także: Dodanie operatora, str. 15 i/lub Zmiana
danych operatora, str. 19.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 28
Klawisz funkcyjny OK zatwierdza ustawienia w oknie dialogowym Nowe
połączenie i następuje automatyczna synchronizacja operatorów z rejestru
Menedżera operatorów z danymi operatorów w bazie aplikacji.
Podczas synchronizacji zawsze dane w bazie aplikacji nadpisywane są danymi
z Bazy operatorów systemu. (Dane Operatorów bazy danych zasobu
numerycznego danej aplikacji są nadpisywane danymi Operatorów systemu)
Na podstawie zgodności logina aktualizowane są następujące parametry:
 Imię/nazwa skrócona
 Nazwisko/nazwa pełna
 Hasło
 Aktywność
Parametr ‘Administrator’ jest nadpisywany! Operator, który ma uprawnienia
administratora w bazie operatorów systemowych musi mieć prawa administratora
w bazie danych aplikacji.
Jeśli operatora (operatorów) nie ma w bazie zasobu numerycznego, wówczas
funkcja klawisza OK. tworzy go w tej bazie danych z następującymi parametrami:
 Login
 Identyfikator – Identyfikator
automatyczną procedurą.
operatora
jest
generowany
Uwaga! Zaleca się później zmodyfikować Identyfikator operatora do wartości
PESEL lub NIP (patrz: Zmiana danych operatora, str. 19)
 Hasło
 Imię
 Nazwisko
 Aktywność
 Administrator
Patrz także: Dodanie operatora, str. 15
Klawisz Anuluj przerywa działanie funkcji.
Zmiana połączeń do bazy danych
Zmiany parametrów połączeń do baz danych dokonuje się w oknie dialogowym
Edycja połączenia, które otwiera klawisz funkcyjny Zmień z okna dialogowego
Zarządzanie operatorami i połączeniami do baz danych.
W chwili połączenia się z bazą danych zasobu numerycznego wykonywana jest
automatyczna weryfikacja:

Porównywane są parametry operatorów z tej bazy danych i z rejestru
operatorów systemu.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 29
W przypadku stwierdzenia niezgodności pojawi się informacja:
Rysunek 24. Informacja o rozbieżnościach operatorów

Sprawdzana jest aktualność metadanych tej bazy danych w odniesieniu
do aktualnej wersji aplikacji (np. SIP GEO-INFO V Mapa).
Patrz także: Aktualizacja struktury baz danych, str. 71
W przypadku stwierdzenia niezgodności pojawi się informacja:
Rysunek 25. Informacja o rozbieżności wersji bazy danych
W oknie dialogowym Edycja połączenia można zmienić:
 Nazwę połączenia
 Program – połączenie do aplikacji i współpracującej z nią bazy
danych zasobu numerycznego (klawisz funkcyjny Zmień).
 Listę Przyłączonych operatorów
Uwaga! Zmiana Programu (aplikacji) współpracującego z bieżącym łącznikiem
jest jednoznaczna z zniszczeniem definicji tego łącznika!
Rysunek 26. Informacja/Ostrzeżenie o utracie bieżącego łącznika do bazy danych
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 30
Rysunek 27. Edycja Łącznika GEO-INFO
Jeśli w oknie Edycja połączenia przed naciśnięciem klawisza
funkcyjnego Zmień... przytrzymamy klawisz ‘Ctrl’, wówczas pojawi się
okno, w którym można zmienić łańcuch połączenia (tzw. ‘connect
string’). Daje to możliwość skonfigurowania połączenia bez
konieczności modyfikacji źródła ODBC na komputerach pełniących
rolę stacji roboczych.
Dla MS SQL Servera ogólna postać połączenia jest następująca:
DRIVER={SQL Server};SERVER=nazwa_serwera;DATABASE=nazwa_bazy_danych;UID=login_do_mssql;PWD=hasło;
Np.:
DRIVER={SQL Server};SERVER=Olek_SQLEXP2008;DATABASE=GI_V_Demo;UID=sa;PWD=ad;
Przy podglądzie i edycji hasło zostaje zamienione na dziesięć
gwiazdek. Jeśli nie zmienimy tych gwiazdek to hasło pozostanie bez
zmiany. Jeśli chcemy zmienić hasło to trzeba je wpisać w całości.
Rysunek 28. Definicja źródła (łącznika) ‘z ręki’
Jeśli dwa (lub więcej) łączników wskazuje na tę samą bazę danych, to operatorzy
w tej bazie są sumowani.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 31
Jeśli wskazanie dotyczy bazy danych, w której istnieją już operatorzy, to
pozostaną oni bez zmian, a operatorzy powiązani z aktualnie zmienianym
połączeniem (linkiem) zostaną dodani do tej bazy danych.
Usuwanie łącznika do bazy danych
Aby usunąć łącznik (połączenie) GEO-INFO do bazy danych zasobu
numerycznego,
należy
w
oknie
dialogowym
Zarządzanie
operatorami i połączeniami do baz danych wskazać na liście odpowiednie
połączenie do bazy danych i przycisnąć klawisz funkcyjny Usuń.
Pojawi się Komunikat – ostrzeżenie:
Rysunek 29. Komunikat podczas usuwania połączenia do bazy danych
Klawisz funkcyjny Tak usuwa połączenie.
Klawisz funkcyjny Nie przerywa działanie funkcji usuwania połączenia. Łącznik
pozostaje bez zmian.
Prawa operatorów w module GEO-INFO V Mapa
W oknie dialogowym Zarządzanie operatorami i połączeniami do baz danych
można zarządzać prawami operatorów w bazie zasobu numerycznego.
Na liście Połączenia do baz danych należy wybrać odpowiednie połączenie do
bazy danych zasobu numerycznego, co do którego prawa operatorów mają być
ustalone.
Użycie klawisza funkcyjnego Prawa powoduje otwarcie okna dialogowego Prawa
i uruchomienie funkcji tworzenia i modyfikacji Grup operatorów oraz ich
uprawnień w odniesieniu do działań na bazie danych zasobu numerycznego.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 32
Rysunek 30. Obsługa praw i grup operatorów aplikacji GEO-INFO V Mapa
Opis funkcjonalności okna dialogowego patrz rozdział: Działania związane
z rejestrem Operatorów Bazy Danych, str. 40
Ta sama funkcja
(GEO-INFO V Mapa).
może
być
uruchamiana
z
poziomu
aplikacji
Prawa operatorów w module GEO-INFO V Integra
Gdy dodawane jest połączenie do bazy danych aplikacji GEO-INFO V Integra dla
nowego operatora lub dla operatora istniejącego już w bazie Menedżera
operatorów, ale takiego, który nie ma jeszcze połączenia do tej bazy aplikacji,
wówczas po wciśnięciu klawisza OK. w oknie dialogowym Operator (patrz:
Dodanie operatora, str. 15 i/lub Zmiana danych operatora, str. 19) otworzy się
kolejne okno dialogowe:
GIV Integra – Tworzenie/aktualizacja danych operatora,
w którym należy przyporządkować mu uprawnienia.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 33
Rysunek 31. Okno dialogowe uprawnień nowego operatora aplikacji GEO-INFO V Integra
Okno dialogowe zawiera:
 Parametry połączenia do bazy danych,
 Atrybuty operatora – nie można ich tu zmieniać,
 Sekcja Role w bazie danych, w której znajdują się przełączniki do
zaznaczenia ‘Ról’ w bazie danych (znaczenie ‘Ról’ patrz podręcznik
użytkownika SIP GEO-INFO V Integra):
 o nazwach rozpoczynających się od ‘SIT_’ - każdy operator musi
mieć zaznaczoną dokładnie jedną z nich,
 dodatkowo operator może mieć zaznaczone inne Role, których
nazwy nie rozpoczynają się od oznaczenia ‘SIT_’. Dla typowych
zadań związanych z prowadzeniem zasobu EGB należy
pozostawić domyślne ustawienia tych Ról.
 Sekcja Role w aplikacji, w której znajdują się przełączniki do
zaznaczenia Ról w bazie danych. {W chwili opisywania tej
funkcjonalności opcja ta jest jeszcze nieobsługiwana – lipiec
2009}.
 Przełącznik Właściwości rozszerzone; jeśli zostanie włączony,
wówczas rozwinie się lista (tylko do odczytu) dodatkowych parametrów
danego operatora,
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 34
Rysunek 32. Operator GEO-INFO V Integra - Właściwości rozszerzone
Klawisz OK. zatwierdza parametry operatora i zamyka działanie procedury.
Klawisz Anuluj przerywa działanie procedury, nie tworzy połączenia operatora
z wybraną bazą danych i wraca do okna dialogowego Operator. Wówczas
w oknie dialogowym Operator należy wybrać jedno z następujących działań:
 Ponownie nacisnąć klawisz Ok. i w ponownie otwartym oknie
parametrów operatora bazy danych GEO-INFO V Integra zaznaczyć
odpowiednie opcje i zamknąć okno klawiszem Ok.
 Usunąć dodane połączenie klawiszem
klawiszem Ok.
i zamknąć okno
 Zamknąć okno klawiszem Anuluj.
Prawami
operatorów
w
bazie
zasobu
numerycznego
GEO-INFO V Integra można zarządzać w oknie dialogowym:
aplikacji
Zarządzanie operatorami i połączeniami do baz danych
Na liście Połączenia do baz danych należy wybrać odpowiednie połączenie do
bazy danych zasobu numerycznego, co do którego prawa operatorów mają być
ustalone.
Użycie klawisza funkcyjnego Prawa powoduje otwarcie okna dialogowego GIV
Integra – aktualizacja praw operatora: i uruchomienie procedury tworzenia
uprawnień dla operatora w bazie danych aplikacji.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 35
Rysunek 33. Ustalanie praw operatora bazy danych GEO-INFO V Integra
W oknie dialogowym znajdują się:
 Parametry połączenia do bazy danych,
 Sekcja Użytkownicy bazy danych.
W sekcji tej znajduje się lista operatorów tej bazy aplikacji. Przy każdym
operatorze znajduje się przełącznik. Jego wygląd sygnalizuje trzy różne
przypadki w odniesieniu do odpowiadających operatorów w bazie
danych operatorów systemowych:
1. Oznaczenie
(zaznaczenie na białym tle)
Operator systemowy ma swój odpowiednik w tej bazie aplikacji
oraz operator systemowy ma zdefiniowany łącznik do tej bazy
aplikacji. Po wskazaniu takiego operatora można dokonywać
modyfikacji parametrów w sekcjach Role w bazie danych”
i Role aplikacji.
2. Oznaczenie
(zaznaczenie na szarym tle)
Operator systemowy ma swój odpowiednik w tej bazie aplikacji
ale operator systemowy nie ma zdefiniowanego łącznika do tej
bazy. Po wskazaniu takiego operatora nie można modyfikować
żadnych pozycji, ale aktywne są klawisze funkcyjne Połącz
i Twórz/Połącz. Jeśli użycie któregoś z tych klawiszy
spowoduje zdefiniowanie łącznika dla operatora systemowego,
wówczas wystąpi sytuacja jak w punkcie 1.
Prowadzenie rejestru operatorów
3. Oznaczenie
Str. 36
(pusty, szary kwadrat)
Operator bazy danych „aplikacji nie ma odpowiednika wśród
operatorów systemowych. Aktywny jest klawisz funkcyjny
Twórz/Połącz. Uruchomienie funkcji tego klawisza pozwala na
zdefiniowanie nowego operatora systemowego oraz łącznika
dla tego operatora do tej bazy aplikacji.
(Szczegóły takiej operacji są opisane w instrukcji serwisowej
dotyczącej konwersji bazy aplikacji GEO-INFO V Integra
działającej
bez połączenia
z
rejestrem
operatorów
systemowych na bazę połączoną z tym rejestrem.)
 Sekcja uprawnień operatorów bazy danych patrz: Prawa operatorów w
module GEO-INFO V Integra, str. 32.
 Poziomy pasek klawiszy funkcyjnych:
 Ok.; zapisuje ustawienia uprawnień operatora i kończy sesję
działania procedury
 Anuluj; przerywa działanie funkcji. Parametry uprawnień nie
zostaną zapisane
 Zastosuj; zapisuje ustawienia parametrów i pozostaje nadal w
sesji procedury ustawiania uprawnień
 Połącz; uruchamia przyłączenie bieżącemu operatorowi łącznika
do bazy danych (patrz: Zmiana połączeń do bazy danych, str. 28)
Twórz/Połącz; uruchamia procedurę tworzenia łącznika do bazy danych
lub przyłączenia łącznika bieżącemu operatorowi (patrz: Jeśli w oknie
Nowe połączenie przed wyborem programu z listy przytrzymamy
klawisz ‘Ctrl’, wówczas pojawi się okno, w którym można wpisać
bezpośrednio łańcuch połączenia (tzw. ‘connect string’). Daje to
możliwość skonfigurowania połączenia bez konieczności definiowania
źródła ODBC na komputerach pełniących rolę stacji roboczych.
Dla MS SQL Servera ogólna postać połączenia jest następująca:
DRIVER={SQL Server};SERVER=nazwa_serwera;DATABASE=nazwa_bazy_danych;UID=login_do_mssql;PWD=hasło;
Np.:
DRIVER={SQL Server};SERVER=Olek_SQLEXP2008;DATABASE=GI_V_Demo;UID=sa;PWD=ad;
Przy podglądzie i edycji hasło zostaje zamienione na dziesięć
gwiazdek. Jeśli nie zmienimy tych gwiazdek to hasło pozostanie bez
zmiany. Jeśli chcemy zmienić hasło to trzeba je wpisać w całości.
Rysunek 21. Definicja źródła (łącznika) ‘z ręki’
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 37
 Dla aplikacji GEO-INFO V Integra, str. 25, Zmiana połączeń do
bazy danych, str. 28)
Ta sama funkcja może
(GEO-INFO V Integra).
być
uruchamiana
z
poziomu
aplikacji
Prawa operatorów w module GEO-INFO V Ośrodek
W oknie dialogowym Zarządzanie operatorami i połączeniami do baz danych
można zarządzać prawami operatorów w bazie zasobu numerycznego.
Na liście Połączenia do baz danych należy wybrać odpowiednie połączenie do
bazy danych zasobu numerycznego, co do którego prawa operatorów mają być
ustalone.
Użycie klawisza funkcyjnego Prawa powoduje otwarcie okna dialogowego
Konfiguracja praw przeznaczonego do ustalania uprawnień w odniesieniu do
działań na bazie danych zasobu numerycznego.
Opis funkcjonalności okien dialogowych Grup i praw operatorów patrz:
Podręcznik Użytkownika SIP GEO-INFO V Ośrodek.
Okno dialogowe zawiera:
 Zakładkę Operatorzy, w której przy pomocy klawisza funkcyjnego
Modyfikuj można zmienić prawa operatorowi istniejącemu już w bazie
danych aplikacji GEO-INFO V Ośrodek.
Rysunek 34. Obsługa praw operatorów aplikacji GEO-INFO V Ośrodek
 Zakładkę Grupy operatorów, w której przy pomocy klawiszy
funkcyjnych: Dodaj, Modyfikuj, Usuń, Przywróć można wykonywać
odpowiednie działania na Grupach operatorów.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 38
Rysunek 35. Obsługa praw Grup operatorów aplikacji GEO-INFO V Ośrodek
 Klawisz funkcyjny Modyfikuj pozwala ustalać prawa dla Grupy
operatorów.
Rysunek 36. Funkcjonalność klawisza ‘Modyfikuj’ aplikacji GEO-INFO V Ośrodek
Ta sama funkcja może
(GEO-INFO V Ośrodek).
być
uruchamiana
z
poziomu
aplikacji
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 39
Reguły haseł
Klawisz funkcyjny Reguły haseł w oknie dialogowym Zarządzanie operatorami
i połączeniami do baz danych uruchamia procedurę zarządzania hasłami.
Parametry haseł ustalane są w oknie dialogowym Reguły haseł.
Rysunek 37. Okno dialogowe obsługi reguł haseł
Okno dialogowe Reguły haseł zawiera:
 Pole edycyjne Czas ważności hasła [dni], ustala liczbę dni ważności
hasła od chwili ostatniej modyfikacji.
 Pole edycyjne Minimalna długość hasła, ustala minimalną liczbę
znaków w haśle.
 Sekcję Ograniczenia hasła, w którym znajdują się przełączniki
określające obligatoryjne wymogi dla konstrukcji hasła:
Hasło musi zawierać:
Wymagania będą sprawdzane dla zaznaczonych opcji.
 małe litery
- w haśle musi wystąpić ‘mała litera’
 duże litery
- w haśle musi wystąpić ‘duża litera’
 cyfry
- w haśle musi wystąpić cyfra
 znaki specjalne - w haśle muszą wystąpić znali specjalne np. ‘/’,
‘+’ itd.
Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden przełącznik hasło może być puste
lub mieć dowolną postać.
Uwaga!
Hasło można zmienić w dowolnym momencie klawiszem
logowania do systemu:
podczas
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 40
Rysunek 38. Okno logowania do systemu
Użycie klawisza
otwiera okno dialogowe umożliwiające zmianę hasła:
Rysunek 39. Okno zmiany hasła
Działania związane z rejestrem Operatorów Bazy Danych
Prawa operatorów bazy danych oraz działania związane z obsługą rejestru
operatorów bazy danych dostępne są także dla operatora o uprawnieniach
Administratora bazy danych z poziomu programu GEO-INFO V Mapa.
Program: GEO-INFO V Mapa
Moduł: Podstawowy
Menu:
Pliki/Operator BD...
Polecenie: UżytkownikBD
Operator o uprawnieniach administratora musi istnieć w bazie danych w chwili jej
przyłączenia do współpracy z programem GEO-INFO V Mapa.
Podczas pracy z standardowymi bazami danych obsługiwanymi w zasobie
numerycznym zarządzanym przez program GEO-INFO V Mapa Administrator
bazy danych jest umieszczany automatycznie w tej bazie podczas definiowania
jej struktury (metadanych) z zastosowaniem programu DbWizard (patrz:
Definiowanie struktury bazy danych, str. 61).
Operator ten działa (w powiązaniu z) poprzez Administratora systemu w tym
sensie, że podczas pracy na bazie danych aktualny operator systemu
zainicjowany podczas logowania do systemu jest automatycznie wiązany (dzięki
Łącznikowi GEO-INFO do bazy danych zasobu numerycznego) ze swoim
odpowiednikiem operatorem bazy danych. Przy pierwszym uruchomieniu
systemu jest to tylko administrator (patrz: Prowadzenie rejestru operatorów,
str. 13).
Administrator bazy danych może prowadzić następujące działania:
 wybrać bazę danych, dla której zakłada operatorów
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 41
 zmienić dane operatora
 nazwę operatora
 zmienić opis operatora
 zmienić hasło operatora
 zmienić identyfikator operatora (zalecane PESEL, NIP)
 uaktywnić lub dezaktywować operatora
 włączyć lub wyłączyć z grupy operatorów
 usunąć operatora
 założyć (dodać) nową grupę operatorów
 zmienić dane grupy operatorów
 nazwę grupy
 opis grupy
 domyślne prawa
 włączyć lub wyłączyć użytkowników
 usunąć grupę operatorów
Poszczególne działania związane z obsługą rejestru operatorów dostępne są za
pośrednictwem okna dialogowego Użytkownicy BD i grupy użytkowników.
Rysunek 40. Okno dialogowe rejestru Operatorów Bazy Danych
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 42
Dialog należy rozpocząć od wyboru bazy danych. Pozostałe czynności mogą być
wykonywane w dowolnej kolejności. Wybranie klawisza Zamknij oznacza
zapisanie ustaleń dokonanych w funkcjach okna dialogowego Użytkownicy BD
i grupy użytkowników.
Zmiana danych operatora Bazy Danych
Zmieniając dane operatora bazy danych należy w oknie dialogowym
Użytkownicy BD i Grupy użytkowników wybrać bazę danych z rozwijalnej listy
Baza danych. Następnie należy wybrać klawisz Zmień. Zmiana danych
operatora odbywa się za pośrednictwem okna dialogowego Użytkownik BD.
W oknie tym można zmienić:

Identyfikator operatora wpisując go ręcznie lub generując przy pomocy
klawisza funkcyjnego Wyznacz (opcja niezalecana).
Zaleca się zmienić automatycznie wygenerowany Identyfikator (podczas
tworzenia nowego operatora) na wartość PESEL lub NIP.

Dodać (klawisz ←Dodaj) z sekcji Nie należy do grupy lub usunąć
(klawisz Usuń→) z sekcji Należy do grupy odpowiednią Grupę
operatorów.
Rysunek 41. Okno dialogowe zmiany parametrów Operatora Bazy Danych
Usuwanie operatora Bazy Danych
Funkcja usuwania operatora bazy danych dostępna jest tylko, jeśli zarządzanie
rejestrem operatorów bazy danych zostało uruchomione w programie
GEO-INFO V Mapa.
Aby usunąć operatora bazy danych należy w oknie dialogowym Użytkownicy
BD i Grupy użytkowników wybrać bazę danych z rozwijalnej listy Baza danych.
Następnie wybrać operatora z listy operatorów i usunąć go klawiszem
funkcyjnym Usuń.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 43
Tworzenie grupy operatorów Bazy Danych
W celu założenia nowej Grupy operatorów bazy danych należy w oknie
dialogowym Użytkownicy BD i Grupy użytkowników wybrać bazę danych
z rozwijalnej listy Baza danych. Następnie wybrać klawisz Dodaj. Zakładanie
Grupy operatorów odbywa się za pośrednictwem okna dialogowego Grupa
użytkowników.
Rysunek 42. Okno dialogowe Grupa użytkowników
W oknie tym należy:
 określić nazwę grupy wpisując ją w pole Nazwa
 wpisać w pole Opis komentarz do nazwy grupy
 ustalić domyślne prawa operatorów tej grupy – tzw. ‘prawa ogólne’
(prawa szczególne patrz: Podręcznik Użytkownika SIP GEO-INFO V
Mapa, rozdział Przydzielanie praw dostępu).
 do systematyki; prawa dotyczą wszystkich obiektów, które podczas
definicji wymagają wyboru Systematyki:
 brak - brak dostępu do Systematyki;
Z wyjątkiem kilku (np. GEEOSG - Ewidencja osób), wszystkie
obiekty posiadają atrybut Systematyka. Brak praw do Systematyki
oznacza brak praw do tych obiektów i praktycznie uniemożliwia
pracę z bazą danych.
 odczyt – dostęp do obiektów tylko w trybie do odczytu.
Prawa do odczytu Systematyki oznaczają, że obiekty nie mogą
być tworzone ani modyfikowane.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 44
– odczyt,
 odczyt + wprowadzanie i edycja w zmianie
wprowadzanie i edycja tylko w trybie Zmiany
 pełne – wszystkie prawa + modyfikacja obiektów w trybie Poprawki
Żadne z powyższych praw nie pozwalają na tworzenie i modyfikowanie
Systematyki. Patrz także niżej przełącznik: ‘Prawo do: Edycji systematyki‟
 do atrybutów; prawa dotyczą dostępu do atrybutów obiektów:
 brak – brak praw dostępu do atrybutów praktycznie uniemożliwia
pracę z obiektami
 odczyt – tylko odczyt
 pełne - wszystkie + tryb Poprawki
 do obiektów; prawa dotyczą dostępu do obiektów:
 brak - brak praw dostępu do obiektów praktycznie uniemożliwia
pracę z obiektami
 odczyt - tylko od odczytu
 odczyt + wprowadzanie i edycja w zmianie
wprowadzanie i modyfikacja tylko w trybie Zmiany
– odczyt,
 pełne - wszystkie prawa + modyfikacja obiektów w trybie Poprawki
 do dokumentów; prawa dotyczą Plików przyłączanych do obiektów:
 brak
 odczyt
 pełne - wszystkie prawa + modyfikacja atrybutów ‘Dokumentów’
w trybie Poprawy
 uaktywnić przełącznik Prawo do: Administrowania (np. prawo
tworzenia nowych grup operatorów i ustalanie uprawnień dla grupy;
prawo zmiany słowników systemowych, dostęp do funkcji analiz
i kontroli, dostęp do Konfiguratora obiektów)
 uaktywnić przełącznik Prawo do: Zmiany słowników (ograniczanie lub
udostępnianie możliwości zmian w słownikach),
 uaktywnić przełącznik Prawo do: Edycji plików dokumentów –
przyłączanie, odłączanie i modyfikacja plików dokumentów (także
prawo do obsługi ‘Menedżera plików’ patrz: Podręcznik Użytkownika
SIP GEO-INFO V Mapa, rozdział Pliki dokumentów w bazie danych)
 uaktywnić przełącznik Prawo do: Edycji systematyki
nowych i modyfikacja istniejących instancji Systematyki)
(tworzenie
 uaktywnić przełącznik Prawo do: Obiektów w terenach zamkniętych możliwość wpływu na wartość atrybutu w rekordzie obiektu:
_Teren zamknięty = ‘0 - Nie’ – przynależność obiektu do tzw. ‘terenów
zamkniętych’)
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 45
 uaktywnić
przełącznik
Prawo do: Administrowania zmianami
(kończenie, zamykanie, usuwanie, wznawianie dowolnych Zmian).
Operator bez tych uprawnień może zakończyć, zamknąć, usunąć tylko
swoją Zmianę.
 włączyć operatora (operatorów) do grupy dodając nazwę operatora
z okna Nie należą użytkownicy: do okna Należą użytkownicy:
klawiszem  Dodaj lub wyłączyć z grupy operatorów klawiszem
Usuń 
Klawisz OK zatwierdza ustawienia w oknie dialogowym Grupa użytkowników,
klawisz Anuluj przerywa działanie funkcji.
Zmiana grupy operatorów Baz Danych
W celu zmiany danych Grupy operatorów bazy danych należy w oknie
dialogowym Użytkownicy BD i Grupy użytkowników wybrać bazę danych
z rozwijalnej listy Baza danych. Następnie zaznaczyć odpowiednią grupę
operatorów i wybrać klawisz Zmień. Zmiana danych grupy operatorów odbywa
się za pośrednictwem okna dialogowego Grupa użytkowników (Rysunek 42.
Okno dialogowe Grupa użytkowników, str. 43). W oknie tym należy zmienić
wartości opisane w dialogu dotyczącym zakładania grup operatorów baz danych
(patrz: Tworzenie grupy operatorów Bazy Danych, str. 43).
Usuwanie grupy operatorów Bazy Danych
W celu usunięcia Grupy operatorów bazy danych należy w oknie dialogowym
Użytkownicy BD i Grupy użytkowników wybrać bazę danych z rozwijalnej listy
Baza danych. Następnie zaznaczyć odpowiednią grupę operatorów i wybrać
klawisz Usuń…
Uwaga!
Nie można usunąć Grupy operatorów, do której należy bieżący operator, (który
jest także administratorem). Zakaz wynika z zabezpieczenia przypadkowego
usunięcia ostatniego operatora z uprawnieniami Administratora (ostatniego
administratora bazy danych).
Import/Eksport Operatorów lub Grupy operatorów Bazy
Danych
Eksport Operatorów i Grup
Istnieje możliwość zapisu do pliku zewnętrznego danych o Operatorach
i Grupach operatorów wybranej bazy danych. W tym celu należy w oknie
dialogowym Użytkownicy BD i Grupy użytkowników uruchomić klawisz
funkcyjny Eksport. Funkcja pozwala na ustalenie nazwy pliku eksportu
({nazwa_pliku}.usr) i zapis do tego pliku wszystkich Operatorów i Grup
operatorów wybranej bazy danych.
Prowadzenie rejestru operatorów
Str. 46
Import Operatorów i Grup
Istnieje możliwość wczytania do bieżącej bazy danych wcześniej zdefiniowanych
w innej bazie danych Operatorów i Grup operatorów. W tym celu należy w oknie
dialogowym Użytkownicy BD i Grupy użytkowników uruchomić klawisz
funkcyjny Import… który pozwala wczytać plik {nazwa_pliku}.usr. Wczytywane
dane dopisują się do już zdefiniowanych w bieżącej bazie danych Operatorów
i Grup operatorów.
Jeśli w bazie danych istnieje operator o takiej samej nazwie jak w pliku importu
można zdecydować o nadpisaniu danych z pliku na dane istniejące w bazie
danych. Np. zmienić identyfikator tego operatora.
Nie można dopisać/nadpisać operatora o tej samej nazwie i tym samym
identyfikatorze.
Zarządzanie bazami danych
Str. 47
ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH
Wszystkie czynności, związane z zarządzaniem bazami danych, wykonywać
może wyłącznie operator posiadający prawa Administratora bazy danych.
Zarządzanie bazami danych sprowadza się do następujących zadań:








zakładanie instancji serwera SQL Express 2005 (patrz Podręcznik
Użytkownika SIP GEO-INFO V Mapa, Przewodnik po instalacji, rozdział
Instalacja MS SQL Server management Studio Express)
zakładanie baz danych (patrz: Zakładanie przestrzeni bazy danych MS
SQL Server, str. 50),
zakładanie łączników:
o łącznik Windows ODBC – patrz: Zakładanie łączników do baz
danych, str. 54
o łącznik GEO-INFO V Mapa – patrz: Usuwanie łącznika do bazy
danych, str. 31
zakładania nowych operatorów bazy danych (patrz: Działania związane
z rejestrem operatorów, str. 13),
definiowanie struktury bazy danych - systematyki obiektów (patrz:
Definiowanie struktury bazy danych, str. 61),
przydzielanie praw dostępu do baz danych (patrz: Prawa operatorów,
str. 31),
przydzielanie praw dostępu do danych (patrz: GEO-INFO V MAPA,
Podręcznik Użytkownika, Przydzielanie praw dostępu),
usuwanie baz danych (patrz Usuwanie (zawartości) bazy danych str. 70).
UWAGA!
W SIP GEO-INFO V MAPA wersji 8.1.1.10 i wersjach wcześniejszych nie
wolno prowadzić jednocześnie prac definiowania nowych obiektów na
kopiach tej samej bazy danych (tzw. klonach bazy danych). Np. sytuacja,
kiedy kopia bezpieczeństwa bazy danych (backup) przekazana została innemu
użytkownikowi w celu wprowadzania nowych obiektów i prowadzona jest
jednoczesna praca na oryginalnej (tej samej) bazie danych w ODGiK.
Każda baza danych posiada swój unikalny numer tzw. Identyfikator Bazy
Danych, który następnie jest podstawą tworzenia unikalnych Identyfikatorów
obiektów. Praca na kopiach bazy danych zakłóca działanie tego mechanizmu
i nie gwarantuje unikalności Identyfikatorów obiektów.
W GEO-INFO V MAPA wersji 9.0.0.0 i wersjach późniejszych możliwe jest
prowadzenia równoległych prac na kopiach tej samej bazy danych, jednak
działania takie nie są zalecane.
Zalecaną formą wymiany danych w trybie off-line (odosobnione stanowiska
systemu) pomiędzy bazami danych jest eksport/import danych.
Zarządzanie bazami danych
Str. 48
Patrz także: Definiowanie struktury bazy danych, str. 61, ‘pole edycyjne
Identyfikator’ oraz klawisz funkcyjny Nowy ident. BD.
Zarządzanie bazami danych
Rysunek 43. Schemat zarządzania bazami danych
Str. 49
Zarządzanie bazami danych
Str. 50
Zakładanie przestrzeni bazy danych MS SQL Server
Wszystkie czynności, związane z zakładaniem baz danych, wykonywać może
wyłącznie Administrator programu obsługi baz danych (Oracle, Ms SQL Server).
Dla opanowania zasad posługiwania się środowiskiem programów obsługi baz
danych oraz ze względu na konieczność posiadania specjalnych kwalifikacji
i praw do zakładania baz danych niezbędne jest wykorzystanie literatury
specjalistycznej dostarczanej wraz z zastosowanym programem.
Wysoce specjalizowany charakter obsługi tych programów wymaga posiadania
szczegółowej wiedzy ich obsługi wykraczającej poza zakres tematów
omawianych w niniejszym Podręczniku.
Skrócony przewodnik przy zakładaniu bazy danych MS SQL Server

Uruchomić program MS SQL Server management Studio Express.
W powitalnym oknie dialogowym zalogować i podłączyć się do Menegera
klawiszem Connect.
Rysunek 44. Powitalne okno dialogowe programu SQL Server Studio Express

Przy pomocy funkcji managera programu założyć nową bazę danych
procedurą New Database….
Prawy klawisz myszy na gałęzi ‘Databases’ rozwija listę funkcji. Należy
wybrać funkcję ‘New Database…’
Zarządzanie bazami danych
Str. 51
Rysunek 45. Okno dialogowe manager’a programu SQL Server Studio Express

W oknie dialogowym New Database należy w sekcji Select a page
zaznaczyć pozycję General.
W polu edycyjnym ‘Database’ należy wpisać nazwę bazy danych
(nazwa przestrzeni bazy danych).
W nazwie bazy danych nie należy stosować ‘polskich liter’.
Zarządzanie bazami danych
Str. 52
Rysunek 46. Okno dialogowe ‘New Database’ strona ‘General’ programu Studio Express
Należy zapisać nazwę bazy danych. Będzie ona przydatna podczas tworzenia
łącznika ODBC Windows (patrz: Zakładanie łączników do baz danych, str. 54)
oraz łącznika GEO-INFO V do bazy danych w procedurze rejestru operatorów
systemu (patrz: Prowadzenie rejestru operatorów, Tworzenie łącznika do bazy
danych, str. 23).
Zarządzanie bazami danych

Str. 53
W oknie dialogowym New Database należy w sekcji Select a page
zaznaczyć pozycję Options.
W polu edycyjnym ‘Collation’ z rozwijalnej listy należy wybrać
Polish_CI_AS (ignorowanie wielkości liter, rozpoznawanie ‘polskich liter’).
W polu edycyjnym ‘Auto Shrink’ z rozwijalnej listy należy wybrać True
(automatyczne ‘ściskanie’ – oszczędność miejsca na dysku).
Następnie należy nacisnąć klawisz OK. Nastąpi założenie bazy danych
na dysku w domyślnym katalogu:
C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT SQL SERVER\MSSQL\DATA
Powstaną dwa pliki:
NOWA BAZA GI_V MAPA.MDF
NOWA BAZA GI_V MAPA_LOG.LDF
Rysunek 47. Okno dialogowe ‘New Database’ strona ‘Options’ programu Studio Express
Zarządzanie bazami danych
Str. 54
Nowa baza danych została założona.
Baza danych pojawi się na liście już istniejących baz danych:
Rysunek 48. Nowa baza danych w oknie dialogowe manager’a programu Studio Express
Należy zakończyć pracę z programem MS SQL Server management Studio
Express.
Zakładanie łączników do baz danych
Czynność ta wymaga umiejętności obsługiwania środowiska systemu
operacyjnego Windows, a w szczególności konfigurowania protokółu wymiany
danych ODBC oraz należy posiadać prawa Administratora bazy danych ORACLE
lub MS SQL Server.
W celu opanowania tych czynności należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi
systemu operacyjnego Windows dla wersji zainstalowanej u użytkownika oraz
literaturą dotyczącą zakładania i zarządzania bazami danych ORACLE lub MS
SQL Server.
Uwaga!
Dotyczy baz danych uruchamianych w środowisku ORACLE.
Wersja 2010 programu GEO-INFO V Mapa wymaga Oracle Wer. 10
i następnych oraz do utworzenia „Łącznika ODBC‟ wymaga oryginalnego
drivera Oracle (nie można korzystać z drivera Microsoft’u).
Skrócony przewodnik przy zakładaniu łącznika do bazy danych MS SQL Serwer
Przy pomocy narzędzia MS Windows Ustawienia/Panel sterowania należy
uruchomić (podwójne kliknięcie) procedurę:
Zarządzanie bazami danych
Str. 55
Narzędzia administracyjne\Źródła danych ODBC.
Rysunek 49. Okno dialogowe Narzędzi Administracyjnych środowiska Windows
Procedura obsługiwana jest poprzez okno dialogowe Administrator źródeł
ODBC. W zakładce Systemowe DSN należy uruchomić klawisz Dodaj….
Rysunek 50. Okno dialogowe Administratora łączników ODBC
Zarządzanie bazami danych
Str. 56
W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych należy wybrać z listy
sterownik SQL Native Client i nacisnąć klawisz Zakończ.
Rysunek 51. Okno dialogowe tworzenia nowego łącznika ODBC
W pierwszym oknie dialogu Utwórz nowe źródło danych SQL
odpowiednio wypełnić kolejne pola edycyjne i nacisnąć klawisz Dalej>.
należy
 Nazwa(Name):, nazwa łącznika bazy danych; zaleca się stosować tę
samą nazwę jak dla bazy danych, do której tworzony jest ten łącznik
(patrz Skrócony przewodnik przy zakładaniu bazy danych MS SQL
Server, str. 50),
 Opis(Description):, dowolny komentarz opisujący łącznik ODBC,
 Serwer(Server):, z rozwijalnej listy należy wybrać (lub wpisać) nazwę
serwera, na którym założono bazę danych (patrz Skrócony przewodnik
przy zakładaniu bazy danych MS SQL Server, str. 50).
Rysunek 52. Pierwsze okno dialogu parametrów nowego łącznika ODBC
Zarządzanie bazami danych
Str. 57
Należy zapisać nazwę bazy danych. Będzie ona przydatna podczas tworzenia
łącznika GEO-INFO V do bazy danych w procedurze rejestru operatorów
systemu (patrz: Prowadzenie rejestru operatorów, Tworzenie łącznika do bazy
danych, str. 23).
W drugim oknie tego samego dialogu Tworzenie nowego źródła danych należy
wybrać Sposób weryfikacji Logina i Hasła wypełniając odpowiednie pola i
nacisnąć klawisz Dalej. Istnieją dwie opcje:
 Poprzez wykorzystanie Logina i Hasła do bieżącego środowiska
Windows (With Integrated Windows authentication), - niezalecane ze
względu na łatwość dostępu do bazy danych,
 Poprzez podanie Logina i Hasła operatora silnika bazy SQL Server
(znane administratorowi SQL’a – osoba, która instalowała silnik bazy
danych)
 (With SQL authentication…), - zalecane ze względu na bezpieczny
dostęp do bazy danych,
Zaznaczyć przełącznik ( ): Podłączanie do Serwera SQL (Connect to SQL
Server to obtain default settings…) i odpowiednio wypełnić kolejne pola edycyjne
(uwaga na duże i małe litery) i nacisnąć klawisz Dalej>.
 Login(Login ID):, Login utworzony dla operatora SQL podczas instalacji
silnika bazy danych,
 Hasło(Password):, Hasło utworzone dla operatora SQL podczas
instalacji silnika bazy danych,
Rysunek 53. Drugie okno dialogu parametrów nowego łącznika ODBC
Zarządzanie bazami danych
Str. 58
W trzecim oknie tego samego dialogu Tworzenie nowego źródła danych należy
zmienić domyślną bazę danych ‘master’ na nowozałożoną bazę danych
i nacisnąć klawisz Dalej>.
 Przełącznik pola edycyjnego Zmień domyślną bazę danych na nową
(Change the default database to) ( ) włączony; z rozwijalnej listy
należy wybrać nowowzałożoną bazę danych.
 Pozostałe parametry pozostawić bez zmian (domyślne wartości)
Rysunek 54. Trzecie okno dialogu parametrów nowego łącznika ODBC
W czwartym oknie tego samego dialogu Tworzenie nowego źródła danych
należy ustalić polski język dla komunikatów Serwera i nacisnąć klawisz Dalej>.
 Przełącznik pola edycyjnego Zmień język komunikatów Serwera
(Change the language of SQL Server system messages to) ( )
włączony; z rozwijalnej listy należy wybrać język polski (Polish).
 Pozostałe parametry pozostawić bez zmian (domyślne wartości)
Zarządzanie bazami danych
Str. 59
Rysunek 55. Czwarte okno dialogu parametrów nowego łącznika ODBC
W oknie dialogowym Listy ustalonych parametrów łącznika ODBC (ODBC
Microsoft SQL Server Setup) należy wykonać test połączenia z wybraną bazą
danych klawiszem Sprawdź połączenie (Test Data Source).
Rysunek 56. Test połączenia z bazą danych i parametry nowego łącznika ODBC
Zarządzanie bazami danych
Str. 60
W oknie dialogowym Test łącznika ODBC (SQL Server ODBC Source Test)
powinien pojawić się komunikat o pozytywnym wyniku testu Test zakończony
sukcesem (TEST COMPLETED SUCCESSFULLY).
Klawisz OK. kończy sesję zakładania łącznika ODBC do nowej bazy danych.
Nowy łącznik ODBC pojawi się na liście istniejących łączników w oknie
dialogowym: Rysunek 50. Okno dialogowe Administratora łączników ODBC,
str. 55
Rysunek 57. Wynik testu połączenia z bazą danych
Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie struktury bazy danych poprzez
uruchomienie dołączonego do SIP GEO-INFO V Mapa specjalizowanego
programu DBWizard.exe znajdującego się na dysku w głównym katalogu
systemu (patrz: Definiowanie struktury bazy danych, str. 61).
Definiowanie struktury bazy danych
Str. 61
DEFINIOWANIE STRUKTURY BAZY
DANYCH
Struktura bazy danych nazywana jest także Konfiguracją bazy danych.
Dowolną konfigurację bazy danych może stworzyć także użytkownik systemu
GEO-INFO korzystając z specjalizowanego modułu zawierającego rozbudowaną
o dodatkowe funkcje standardową procedurę Konfigurator obiektów (patrz,
GEO-INFO V, Podręcznik użytkownika, Konfigurator obiektów)
Dla zdefiniowania struktury bazy danych należy wykorzystać dołączony do
systemu GEO-INFO specjalizowany program DBWizard.exe umieszczony przez
program instalacyjny w głównym katalogu systemu.
Program na podstawie metadanych zawartych w skryptach (np. dostarczonych
przez producenta systemu) zbuduje strukturę bazy danych. Skrypty m.in. opisują
definicje systematyki organizacji obiektów, systematykę obiektów (kody, atrybuty,
geometrię, reprezentację graficzną) itd.
Uruchomienie programu DbWizard.exe spowoduje otwarcie standardowego
okna Źródeł Danych ODBC Wybierz źródło danych z pakietu Narzędzi
Administratora systemu Windows. Z listy w zakładce Komputerowe źródło
danych należy wybrać odpowiedni Łącznik do bazy danych, której strukturę
chcemy utworzyć.
Rysunek 58. Okno wyboru Źródła danych
Po dokonaniu wyboru łącznika naciśnięcie klawisza OK., otworzy zasadnicze
okno dialogowe Tworzenie bazy danych programu DbWizard:
Definiowanie struktury bazy danych
Str. 62
Rysunek 59. Okno programu DBWizard
Okno dialogowe zawiera następujące elementy:
 pole DNS Bazy, zawierające informacje o nazwie Łącznika ODBC do
bazy danych stworzonego przez Administratora bazy danych ORACLE
lub MS SQL Server; pole skojarzone z klawiszem funkcyjnym Baza
danych,
 pole (nieaktywne) Baza danych, zawierające rodzaj bazy danych
(ORACLE, Ms SQL Server),
 pole (nieaktywne) Użytkownik, zawierającego nazwę użytkownika tej
bazy danych utworzonego przez Administratora bazy danych ORACLE
lub MS SQL Server,
 klawisz
funkcyjny
Baza danych,
skojarzony
z tymi
polami;
uruchamiający procedurę wyboru bazy danych (wyboru Łącznika
ODBC)
Używany, jeśli występuje konieczność zmiany bazy danych np. podczas
aktualizacji innej bazy danych
 pole edycyjne Identyfikator, w którym znajduje się unikalny numer bazy
danych; jest on nadawany podczas pierwszego zapisu metadanych do
pustej bazy danych; patrz także niżej: ‘okno dialogowe Konfiguracja’
oraz ‘klawisz funkcyjny Nowy ident. BD’
Definiowanie struktury bazy danych
Str. 63
 pole edycyjne Plik wsadu, skojarzone z klawiszem funkcyjnym Wybierz
plik, w którym znajduje się nazwa i ścieżka do pliku zawierającego
definicję systematyki bazy danych (metadane) lub aktualizacje
serwisowe dostarczone przez producenta SIP GEO-INFO (pliki CON,
DBS),
 klawisz funkcyjny Wybierz plik, pozwalający na wybór pliku
z zdefiniowaną konfiguracją bazy danych (tzw. skrypt bazy danych)
z drzewa
katalogów
i plików
środowiska
Windows;
pliki
z konfiguracjami bazy danych mają rozszerzenie *.CON lub *.DBS,
 przełączniki:
 Baza danych z historią redakcji mapy; ustawienie domyślne
- włączony ( ). Flaga kontrolująca zmianę daty modyfikacji
obiektu podczas wykonywania redakcji opisów.
Uwaga!
NALEŻY POZOSTAWIĆ PRZEŁĄCZNIK WŁĄCZONY w odniesieniu do baz
danych utworzonych przez Wykonawcę opracowań geodezyjnych.
Wyłączenie flagi (przełącznik pusty ) spowoduje, że nie będzie
wymagane otwarcie Zmiany podczas wykonywania redakcji
opisów obiektów, które posiadają już historię. Historia redakcji
opisów obiektów NIE BĘDZIE rejestrowana.
Funkcja dedykowana do ewentualnego wykorzystania tylko
w ODGiK’ach (na odpowiedzialność administratora zasobu).
 Baza danych w Ośrodku Dokumentacji GeodezyjnoKarograficznym; ustawienie domyślne - włączony ( ).
Uwaga!
Wykonawca opracowań geodezyjnych powinien mieć WYŁĄCZONĄ tę opcję.
 Flaga
uruchamiająca
Identyfikatorów SWDE.
funkcję
generowania
tzw.
 Identyfikator SWDE jest niezbędny podczas wymiany
danych z zastosowaniem formatu SWDE (patrz także: SIP
GEO-INFO V,
Podręcznik
Użytkownika,
Eksport
w formacie SWDE).
 Wyłączenie flagi (przełącznik pusty
) spowoduje, że
Identyfikator SWDE nie będzie generowany. Podczas
importu danych do ODGiK, (gdzie flaga jest włączona)
Identyfikator SWDE generuje się automatycznie.
 Flaga obsługująca ‘Datę modyfikacji’ w rekordzie obiektu
w czasie działania ‘Bufora modyfikacji’.
Definiowanie struktury bazy danych
Str. 64
 Jeśli baza danych ma ustawioną flagę ( ), wówczas Daty
modyfikacji wszystkich obiektów uwikłanych w ‘Bufor
modyfikacji’ będą ustawione na datę (i godzinę) bieżącą dla
momentu zamykania ‘Bufora modyfikacji’.
 Jeśli flaga nie jest ustawiona ( ) - baza danych
u wykonawcy, Daty modyfikacji obiektów przy zamykaniu
‘Bufora modyfikacji’ nie są zmieniane. Inaczej mówiąc,
podczas pracy z ‘Buforem modyfikacji’ i wyłączoną tą flagą,
Data modyfikacji obiektu ulega zmianie wówczas, jeśli
obiekt faktycznie został zmieniony, a nie tylko
zaimportowany. Patrz także: Podręcznik Użytkownika SIP
GEO-INFO V Mapa, rozdział ‘Bufor modyfikacji’.
 Ostrzeżenie o niezgodności z instrukcjami traktuj jako błąd;
ustawienie domyślne - wyłączony ( ). Flaga uruchamiająca
funkcję blokowania wprowadzania do bazy danych obiektów, dla
których pojawia się komunikat o niezgodności z Instrukcją
Techniczną. (Np., gdy geometria działki zawiera enklawy; kod
klasoużytku niezgodny z instrukcją G-5; gdy numer aktywnego
obiektu jest taki sam jak numer obiektu historycznego; itd.).
W ODGiK, gdzie zasób EGB nie jest jeszcze uporządkowany (występują
klasoużytki niezgodne z instrukcją G-5) lub istnieją obiekty z enklawami, opcja ta
powinna być wyłączona.
 Pliki dokumentów zapisywane w bazie danych;
ustawienie
domyślne - wyłączony ( ). Flaga uruchamiająca funkcjonalność
obsługi plików dokumentów umieszczanych wyłącznie w bazie
danych. Opcja domyślna (przełącznik wyłączony) ustawia
funkcjonalność obsługi dokumentów, jako plików na dysku.
Włączenie przełącznika wymaga wprowadzenia pliku dokumentu
do bazy danych, a później wykorzystanie go w funkcjach systemu.
Dla danej bazy może działać tylko jedna funkcjonalność – albo pliki w bazie
danych albo pliki na dysku.
 Sekcja przełączników Poprawianie błędów zaokrągleń
Definiowanie struktury bazy danych
Str. 65
Parametry tej sekcji pozwalają ustalić domyślną regułę poprawiania
błędów zaokrągleń w funkcjach automatycznego rozliczania obiektów (np.
rozliczenie klasoużytków w działce). W SIP GEO-INFO V przyjęto, że
różnica wynika wyłącznie z zaokrąglania wartości rozliczonych
z dokładnością ustaloną przez użytkownika liczbą miejsc dziesiętnych.
Ustalona reguła jest stosowana dla rozliczania klasoużytków w działce
przy automatycznym przekazywaniu rozliczeń geometrycznych do części
opisowej EGB (patrz: podręcznik Użytkownika SIP GEO-INFO V, rozdział
Bieżąca, aktywna zmiana, klawisz funkcyjny Zmień status) oraz jako
domyślne ustawienie parametru w funkcji wzajemnego rozliczania
obiektów powierzchniowych i liniowych (patrz: podręcznik Użytkownika SIP
GEO-INFO V,
rozdział
Rozliczanie
wzajemne
obiektów
powierzchniowych
i liniowych,
sekcja
Poprawianie
błędów
zaokrągleń).
Rozliczane powierzchnie są zaokrąglone po ich obliczeniu. Wszystkie
obliczenia pośrednie są prowadzone z maksymalną dokładnością tj. z tzw.
‘podwójną precyzją’ (zapis liczb rzeczywistych na 8 bajtach).
Wartość rozrzucanej odchyłki jest zawsze równa 1 na ostatnim ustalonym przez
użytkownika miejscu dziesiętnym.
Np.:
‘Miejsca dziesiętne’ = 4
‘Jednostka’ = ha
Wartość dodanej/odjętej wartości = 1m2 (1 na czwartym miejscu)
 Przełącznik Błąd bezwzględny, jeśli jest włączony, wówczas
odchyłka zostanie rozrzucona wg błędu bezwzględnego, od
najmniejszego do największego.
Błąd bezwzględny jest wyliczany, jako różnica pomiędzy wartością
zaokrągloną powiększoną o wartość rozrzucanej odchyłki,
a wartością dokładną.
 Przełącznik Błąd względny, jeśli jest włączony, wówczas
odchyłka zostanie rozrzucona wg błędu bezwzględnego
podzielonego przez rozliczoną wartość powierzchni/długości, od
najmniejszego do największego.
 Przełącznik Wg powierzchni, jeśli jest włączony, wówczas
odchyłka zostanie rozrzucona w kolejności wg wartości
rozliczonych powierzchni/długości, od największej do najmniejszej.
Przykład i wyniki odpowiednio dla każdego przełącznika:
W działce o powierzchni matematycznej 140.7 m2 w wyniku
rozliczenia 3 użytków otrzymano następujące powierzchnie:
70.0 m2
50.3 m2
20.4 m2
Definiowanie struktury bazy danych
Str. 66
W wyniku zaokrąglenia matematycznego do 1 m2 powierzchnia
działki wynosi 141m2, a poszczególnych użytków:
70 m2
50 m2
20 m2
Suma użytków wynosi 140 m2
Należy, więc rozrzucić (dodać) 1 m2 by te powierzchnie sumowały
się zgodnie z powierzchnią działki po zaokrągleniu.
 Przełącznik Błąd bezwzględny
(przełącznik „Błąd względny przy poprawianiu błędów zaokrągleń”
jest wyłączony)
Powierzchnie użytków będą następujące:
70 m2
50 m2
21 m2
bo dokładając 1 m2 do użytku o powierzchni 20.4 m2 popełniamy
najmniejszy błąd wynoszący 21-20.4=0.6 m2.
 Przełącznik Błąd względny
(przełącznik „Błąd względny przy poprawianiu błędów zaokrągleń”
jest włączony)
Powierzchnie użytków będą następujące:
70 m2
51 m2
20 m2
bo dla użytku 50.3 m2 błąd względy jest najmniejszy i wynosi
0.7/50.3
 Wg powierzchni
Powierzchnie użytków będą następujące:
71 m2
50 m2
20 m2
bo użytek 70 m2 jest największy.
Szczegóły obliczeń wyjaśnia poniższa tabelka.
Użytek
P
Błąd
bezwzględny
Błąd
względny
Met.
powierzchniowa
Definiowanie struktury bazy danych
BZ=Pzaok+1-P
BW=BZ/P
BP=1/P
70.0
1
0.0142
0.0142
50.3
0.7
0.0139
0.0198
20.4
0.6
0.0294
0.0490
Str. 67
Niezależnie od metody procedura zawsze wybiera najmniejszy błąd i tam dodaje
(lub odejmuje) 1 m2.
Uwaga!
Jeśli obiekt rozliczający ma rozmiary mniejsze niż ustalona dokładność
rozliczenia - liczba miejsc dziesiętnych, a żadna z części rozliczonych nie jest
większa od połowy wartości dokładności zapisu miejsc dziesiętnych lub któraś
z części rozliczonych jest mniejsza od połowy wartości dokładności zapisu miejsc
dziesiętnych, wówczas wartości liczbowe tych części będą dodane do części
większych, a same te części nie będą wykazane w rozliczeniu.
Jeśli obiekt rozliczający ma rozmiary mniejsze niż połowa wartości ustalonej
dokładności rozliczenia - liczby miejsc dziesiętnych, wówczas w wyniku
rozliczenia otrzymamy wartość ‘0’ (zero), a przy obiekcie rozliczającym pojawi się
symbol ‘*’ sygnalizujący tzw. ‘rozliczenie błędne’.
Przykład:
Obiekt rozliczający ma powierzchnię 0.63 m2; Dokładność rozliczenia –
liczbę miejsc dziesiętnych przyjęto 1 m2. W wyniku rozliczenia otrzymano dwie
części o wartościach: 0.25 m2 i 0.38 m2, wówczas w efekcie działania procedury
otrzymamy jedną część (sumę 0.25 m2 i 0.38 m2) o wartości 1 m2 (0.63
zaokrąglone ‘do góry’) odpowiadającą części 0.38 m2.
W oknie dialogowym Tworzenie baz danych znajdują się także:
 sekcja z listą instalowanych plików – skryptów definiujących metadane w
bazie danych. Pliki zawierają tematyczne struktury bazy danych
zdefiniowane przez producenta systemu. Pliki znajdują się w katalogu
systemowym GEO-INFO V Mapa: …\SQL\SQLServer (dla bazy
danych MS SQL Server) lub …\SQL\Oracle (dla bazy danych Oracle).
Lista składa się z następujących kolumn:
 Uruchom; zawierającej przełącznik pozwalający na uwzględnienie
(lub nie uwzględnienie) danej struktury tematycznej w procesie
konfiguracji bazy danych; niektóre struktury są ze sobą skojarzone
i wyłączenie jednej spowoduje automatyczne wyłączenie innych,
 Systemowy; zawierającej informację czy zestaw konfiguracji
tematycznej jest systemowy (TAK), czy opcjonalny (NIE),
 Wersja; zawierającej
konfiguracji,
numer
wersji
instalowanego
zestawu
Definiowanie struktury bazy danych
Str. 68
 Status; zawierającej informację w odniesieniu do konfiguracji
istniejącej już (ewentualnie) w bazie danych (patrz także
komunikat-ostrzeżenie po naciśnięciu klawisza funkcyjnego
Przetwarzaj,
 klawisz funkcyjny Zamknij, kończący działanie funkcji,
 klawisz funkcyjny Sprawdź BD, sprawdzający aktualność bazy danych;
w przypadku stwierdzenia różnicy pomiędzy aktualnym standardem
bazy danych oferowanym przez producenta, a bieżącym danej bazy
danych pojawia się komunikat z listą skryptów (Updates) do
uzupełnienia. Jeśli lista jest niepusta należy nacisnąć klawisz
Uruchom. Funkcja automatycznie zaktualizuje bazę danych
o wszystkie zaznaczone na liści skrypty (patrz także: Aktualizacja
struktury baz danych, str. 71).
Rysunek 60. Komunikat – lista skryptów do uzupełnienia
 klawisz funkcyjny Nowy ident. BD, uruchamiający procedurę naliczania
nowego Identyfikatora bazy danych.
Procedura MUSI BYĆ uruchomiona, jeśli w nowym miejscu (np. u Wykonawcy
opracowań geodezyjnych) prowadzone są prace związane z tworzeniem nowych
obiektów i modyfikacją istniejących na klonie bazy danych (bazie danych
utworzonej funkcją ‘Restore’ z kopii bezpieczeństwa).
W celu zapewnienia unikalności Identyfikatorów obiektów NIE NALEŻY
tworzyć ani modyfikować obiektów w sklonowanej bazie danych. Należy
korzystać z funkcji Eksport, Import danych.
 klawisz funkcyjny Pokaż log.., otwiera w domyślnym edytorze plik ‘LOG’
z komunikatami i zdarzeniami powstałymi podczas przetwarzania
plików skryptu;
 klawisz funkcyjny Przetwarzaj, uruchamiający procedurę tworzenia
konfiguracji bazy danych w przestrzeni bazy ORACLE lub
Ms SQL Server;
W przypadku uruchomienia przetwarzania skryptu systemowego ‘DBS_
Database – Skrypt bazy danych GEO-INFO V Mapa’ na istniejącej wcześniej
bazie danych będzie poprzedzone jest komunikatem:
Definiowanie struktury bazy danych
Str. 69
Rysunek 61. Komunikat - ostrzeżenie programu DBWizard
Wszelkie wcześniej istniejące dane w tej bazie danych zostaną
zniszczone. Baza danych będzie pusta.
 pole informacyjne Baza otwarta (które podczas przetwarzania zmieni
swą nazwę na: Dekompresja zakończona..), pokazującego postęp
przebiegu instalacji Systematyki bazy danych.
W trakcie instalacji program DbWizard wymaga wyboru Układu współrzędnych,
w którym będzie funkcjonowała baza danych.
Rysunek 62. Okno wyboru układu współrzędnych w programie DBWizard
Układ współrzędnych
zawierającego:
należy
wybrać
z okna
dialogowego
Konfiguracja
 Przełącznik Baza Demo (aktualnie nieaktywny); pozwalający
nadawanie bazie danych odpowiednich ograniczeń wynikających
z przeznaczenia bazy Demo,
 Pole Identyfikator Bazy Danych; zawiera wygenerowany przez
program DbWizard unikalny numer (identyfikator) konfigurowanej
bazy danych,
 Pole edycyjne Układ Współrzędnych; z rozwijalną listą
predefiniowanych, obsługiwanych przez system GEO-INFO
układów współrzędnych; należy wybrać z tej listy układ
współrzędnych,
w którym
ma
funkcjonować
aktualnie
konfigurowana baza danych,
 Klawisz funkcyjny Zastosuj; uruchamia procedurę zdefiniowania
w bazie danych wybranego układu współrzędnych
Definiowanie struktury bazy danych
Str. 70
Usuwanie (zawartości) bazy danych
Uruchomienie funkcji Przetwarzaj programu DBWizard.exe dla istniejącej już
bazy danych z zastosowaniem skryptów do kreowania nowej bazy danych (pliki
*.CON) spowoduje utratę wszystkich dotychczas zgromadzonych w niej
obiektów. Operacja ta jest ostateczna i nieodwracalna.
Program ten jednocześnie utworzy strukturę nowej bazy danych zgodnie
z wskazanymi przez operatora skryptami.
Usunąć bazę danych może także Administrator bazy danych ORACLE lub
MSSQL Server mechanizmami programu do administrowania zasobami tej bazy.
Aktualizacja struktury baz danych
Str. 71
AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZ DANYCH
Ciągłe zmiany w strukturze baz danych SIP GEO-INFO V wynikające z rozwoju
systemu (nowe wersje), powstawania nowych rodzajów obiektów oraz
modyfikacji motywowanych sugestiami i życzeniami Użytkowników powodują
konieczność aktualizacji struktury baz danych.
Procedura aktualizacji realizowana jest przy pomocy standardowego narzędzia
SIP GEO-INFO V Mapa, programu DbWizard (patrz: Definiowanie struktury bazy
danych, str. 61).
Zmiany i nowe struktury baz danych przekazywane są Użytkownikowi w postaci
skryptów zdefiniowanych w plikach *.DBS. Istnieją skrypty standardowe
przekazywane wszystkim użytkownikom systemu GEO-INFO V Mapa oraz
skrypty specjalizowane przekazywane użytkownikom, dla których zostały
przygotowane.
Podczas aktualizacji bazy ORACLE podpowiadane są ‘przestrzenie tabel’.
Aby przeprowadzić aktualizację struktury bazy danych należy:
Wykonać kopię zapasową bazy danych (backup)!!!
 Uruchomić program DbWizard,
 Wybrać odpowiednią bazę danych do aktualizacji (klawisz funkcyjny
Baza danych)
 Sprawdzić bazę danych klawiszem funkcyjnym Sprawdź BD. Wynik
sprawdzenia pojawi się w oknie dialogowym Aktualizacja.
Rysunek 63. Okno dialogowe aktualizacji baz danych
 Jeśli na liście pojawi się informacja o skryptach do uruchomienia, należy
wybrać klawisz Uruchom. Procedura automatycznie zaktualizuje bazę
danych o wszystkie zaznaczone na liście skrypty aktualizujące.
Aktualizacja struktury baz danych
Str. 72
 Aktualizację można także wykonać ‘ręcznie’ korzystając z klawisza
funkcyjnego Wybierz plik (z głównego okna dialogowego programu
DbWizard). Odpowiednio do raportu z okna dialogowego Aktualizacja
klawiszem tym należy wybrać właściwy plik skryptu aktualizującego
(CON) z katalogu:
{GEO-INFO V}/SQL/UPDATE/{KATALOG Z DATĄ}/ORACLE(SQL SERVER)/*.CON
 Gdzie:
 {GEO-INFO V} – główny katalog programu GEO-INFO Mapa
 SQL/UPDATE/ORACLE/*.CON – podkatalog z plikami
skryptów dla Oracle
 SQL/UPDATE/SQL SERVER/*.CON – podkatalog
skryptów dla SQL Server
z plikami
Po wyborze odpowiedniego pliku należy użyć klawisz funkcyjny
Przetwarzaj.
Skrypty należy wprowadzać w kolejności od ‘najstarszych’ do ‘najmłodszych’
(patrz data w nazwie podkatalogu i nazwie skryptu).
Uwaga!
Raport w oknie dialogowym Aktualizacja dotyczy tylko skryptów standardowych.
Dodatkowe skrypty specjalizowane dla wybranych ODGiK należy
uruchamiać ręcznie (klawiszem funkcyjnym Wybierz plik). Patrz katalog
z skryptami specjalnymi:
{GEO-INFO V}/DODATKI DLA UŻYTKOWNIKÓW/{KATALOG UŻYTKOWNIKA}/ ORACLE(SQL SERVER)/*.DBS
dla niektórych użytkowników dodatkowo:
{GEO-INFO V}/DODATKI DLA UŻYTKOWNIKÓW/{KATALOG UŻYTKOWNIKA}/ SYSTEM/*.INI
 Gdzie:
 {GEO-INFO V} – główny katalog programu GEO-INFO Mapa
 Dodatki dla użytkowników/{katalog użytkownika} –
podkatalog danego użytkownika
 ORACLE/*.DBS – podkatalog z plikami skryptów dla Oracle
 SQL SERVER/*.DBS – podkatalog z plikami
SQL Server
skryptów
dla
dla niektórych użytkowników dodatkowo:
 SYSTEM – podkatalog z plikami konfiguracyjnymi ‘INI’ do
uzupełnienia
w
podkatalogu
‘System’
aplikacji
GEO-INFO Mapa danego użytkownika
Po wykonaniu przetwarzania należy zapoznać się z treścią pliku LOG
raportującego to przetwarzanie. Plik znajduje się w tym samym katalogu, gdzie
skrypt aktualizacji DBS.
Aktualizacja struktury baz danych
Str. 73
Np.:
Przy aktualizacji skryptem o nazwie: UPD200802.CON w katalogu:
…\GEO-INFO V\SQL\UPDATE\200802\SQLSERVER powstanie plik raportu:
UPD200802_2009-01-29_07-41-25.LOG w tym samym katalogu.
Uwaga!!
Jeśli w czasie przetwarzania wystąpiły błędy, wówczas należy skontaktować się
z producentem SIP GEO-INFO V.
 Po zakończeniu przetwarzania sprawdzić bazę danych klawiszem
funkcyjnym Sprawdź BD. Powinien pojawić się komunikat: ‘Baza
aktualna’
Aby zakończyć działanie programu DbWizard należy nacisnąć klawisz
funkcyjny Zamknij.
W SIP GEO-INFO V istnieje automatyczna procedura sprawdzająca aktualność
struktury bazy danych w momencie wczytania istniejącej mapy lub zakładania
nowej.
W przypadku nieaktualnej struktury bazy danych pojawia się odpowiedni
komunikat. Patrz: SIP GEO-INFO V, Podręcznik Użytkownika, Zarządzanie
mapami.
Komunikaty programu DbWizard

"Nie dotyczy aktualizowanej bazy danych" - gdy nie można uruchomić
aktualizacji, gdyż wcześniej nie został zainstalowany odpowiedni skrypt

"Zainstalowana ta sama wersja" - gdy jest już zainstalowany skrypt w
odpowiedniej wersji.

"Nowsza wersja jest już zainstalowana" - gdy jest zainstalowana nowsza
wersja skryptu (nowszy skrypt).

"Brak wcześniejszej aktualizacji" - gdy jest zainstalowana wcześniejsza
wersja skryptu niż wymagana przez aktualny skrypt.
Download