prezentacja2

advertisement
Wsparcie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020
Bystrzyca Kłodzka, 28.10.2016 r.
Dawid Zalewski
Dział informacji i promocji DIP
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Typ beneficjenta
SEKTOR MŚP
Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10
pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność
gospodarczą krócej niż 2 lata
Schemat
1.5 A
Wnioskodawcy
Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność
gospodarczą krócej niż 2 lata
(licząc od dnia uzyskania wpisu do CEiDG lub wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS do dnia ogłoszenia naboru)
Wnioskodawcy
Schemat
MŚP,
zgrupowania i partnerstwa MŚP
1.5 A
Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw
działających do 2 lat
Data ogłoszenia 30.09.2016
Rozpoczęcie naboru
31.10.2016
Wniosek o płatność
końcową
do grudnia 2018 r.
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów
MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)
dla mikro i małych przedsiębiorców - do 45%
dla średnich przedsiębiorców - do 35%
Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność do 2 lat
Maksymalny poziom dofinansowania - do 60%
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności
produktową i/lub procesową polegającą na:
- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
• innowacja produktowa - oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego
towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do
ich charakterystyk lub przeznaczenia;
• innowacja procesowa - oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub
znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
WYDATKI KWALIFIKOWALNE
 Środki trwałe
Wydatki na nabycie maszyn i urządzeń oraz pozostałych środków trwałych, których zakup jest niezbędny do
realizacji projektu.
 Wartości niematerialne i prawne
Wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez
nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 Roboty i materiały budowlane
Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej do 25% całkowitych wydatków
kwalifikowanych projektu.
 Nieruchomości niezabudowane (grunty) lub Nieruchomości zabudowane
Wydatkiem kwalifikowalnym jest część wydatku związana z nabyciem nieruchomości, która dotyczy części
nieruchomości wykorzystywanej bezpośrednio do realizacji projektu po złożeniu wniosku. Wydatki
nieprzekraczające 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 Przygotowanie dokumentacji projektu (pomoc de minimis)
Nieprzekraczające 8% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
WYDATKI KWALIFIKOWALNE
 Wydatki/koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem (pomoc de minimis)
 Wydatki/koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę (pomoc de minimis)
Nieprzekraczające 1% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu (2% dla projektów o wartości
poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych) i nie przekraczające 5 000 PLN brutto miesięcznie.
 Wkład niepieniężny
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE
 Wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/ parku maszynowego
 Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej powyżej 25% całkowitych
wydatków kwalifikowanych projektu.
 Wydatki przeznaczone na oprogramowanie dedykowane.
 Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub nabycie nieruchomości w celu
prowadzenia działalności związanej z wynajmem (nie dotyczy usług hotelarskich w rozumieniu art. 36
ustawy o usługach turystycznych).
 Wkład niepieniężny stanowiący część wkładu własnego przekraczający 10% całkowitych wydatków
kwalifikowanych.
 Wydatki związane z działaniami informacyjno- promocyjnymi projektu.
 Szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.
 Połączenie kosztów wchodzących w zakres lit. a) i b) pkt. Art. 14 GBER
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o
dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach
niniejszego konkursu w terminie:
od godz. 8.00 dnia 31.10.2016 r. do godz. 15.00 dnia 30.11.2016 r.
Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator
wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafką i z pieczęcią
imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku prokurenta
wystarczający jest wypis z KRS) wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia
30.11.2016 r.
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria formalne ogólne
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria formalne ogólne
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria formalne ogólne
Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu
aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.
W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów
lub usług partnerowi i odwrotnie.
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria formalne ogólne
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria formalne ogólne
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria formalne ogólne
Kryterium oceniane będzie na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załącznika w postaci oświadczenia w
zakresie oceny oddziaływania na środowisko.
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne ogólne
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne ogólne
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne ogólne
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne ogólne
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne ogólne
Należy uzyskać minimum 4 pkt., żeby projekt nie został odrzucony
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne specyficzne
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne specyficzne
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne specyficzne
Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje
(na podstawie dokumentu Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska)
BRANŻA CHEMICZNA I FARMACEUTYCZNA
MOBILNOŚĆ PRZESTRZENNA
ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
SUROWCE NATURALNE I WTÓRNE
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, OBRÓBKA MATERIAŁÓW
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (ICT)
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne specyficzne
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne specyficzne
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne specyficzne
Działanie 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Najważniejsze kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne specyficzne
Należy uzyskać minimum 7 pkt., żeby projekt nie został odrzucony
Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i
robót budowlanych w ramach Projektu
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane ze stosowaniem procedur
dotyczących zamówień publicznych są:
• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą PZP;
• dokument pn. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020, zwany dalej Wytycznymi.
AKTUALNA WERSJA z dnia 14 października 2016 r.
Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i
robót budowlanych w ramach Projektu
Wnioskodawca/Beneficjent niebędący podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy PZP do jej
stosowania, jak również Wnioskodawca/Beneficjent zwolniony z jej stosowania ze względu na wartość
zamówienia nieprzekraczającą kwot określonych odpowiednio w art. 4 pkt. 8 oraz art. 11 ust. 8 ustawy
PZP (dla zamówień sektorowych), celem wyłonienia wykonawcy na realizację zamówienia publicznego,
którego wartość szacunkowa jest większa niż 50 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów i
usług (VAT), zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
opisaną w punktach 6.5.1. i 6.5.3. Wytycznych.
Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i
robót budowlanych w ramach Projektu
W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:
1.
Upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Uwaga!
Do czasu podpisania umowy o dofinansowanie należy upublicznić zapytanie ofertowe, co najmniej na
stronie internetowej beneficjenta (o ile posiada taką stronę) oraz wysłać zapytanie ofertowe do co
najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców).
W przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej od kwot określonych w rozporządzeniu wydanym
przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp zapytanie ofertowe należy
opublikować w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla
zamówień publicznych o takiej wartości.
NOWE WYTYCZNE – UPUBLICZNIENIE JEST OPCJONALNE
Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i
robót budowlanych w ramach Projektu
Zasada konkurencyjności
Zapytanie ofertowe musi zawierać w szczególności:
-
-
niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia;
warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania;
kryteria oceny ofert wraz z opisem przyznawania punktacji dla danego kryterium;
termin składania ofert (min.7 dni dla dostaw i usług, min.14 dni dla robót budowlanych, z wyjątkiem
terminów określonych dla zamówień powyżej progów unijnych); NOWE WYTYCZNE – 30 DNI
informacja na temat wykluczenia o którym mowa w punkcie 8 Wytycznych (konflikt interesów);
określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy;
Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i
robót budowlanych w ramach Projektu
Zasada konkurencyjności
Należy wybrać najkorzystniejszą z pośród złożonych ofert w oparciu o ustalone kryteria.
Należy sporządzić
w szczególności:
-
pisemny
protokół
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
zawierający
informacje o sposobie upublicznienia postępowania ofertowego;
wykaz ofert wraz z datą wpłynięcia;
informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu nie podleganiu/podleganiu wykluczeniu;
Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
oceny i sposobie przyznania punktacji poszczególnym wykonawcom;
wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
data i podpis zamawiającego.
Należy upublicznić wynik postępowania na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego, a w sytuacji, gdy postępowanie było prowadzone przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie, informację tę należy wysłać do każdego oferenta, który złożył
ofertę oraz opublikować na własnej stronie internetowej.
Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i
robót budowlanych w ramach Projektu
Zasada konkurencyjności
Zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Uwaga!
W przypadku gdy wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy możliwe jest podpisanie umowy z
kolejnym wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynie żadna oferta
dopuszcza się zawarcie umowy z dowolnym wykonawcą na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym.
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została
przewidziana możliwość oraz warunki dokonania takiej zmiany.
Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i
robót budowlanych w ramach Projektu
Zasada konkurencyjności
Zasady konkurencyjności nie stosuje się:
1. Do zamówień, których przedmiotem jest nabycie nieruchomości, dzierżawy, najmu;
2. Wydatków rozliczanych uproszczoną metodą, o której mowa w podrozdziale 6.6 i 8.6 Wytycznych
Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i
robót budowlanych w ramach Projektu
Zasady udzielania pozostałych zamówień w Projekcie
Beneficjent udzielając zamówienia o wartości szacunkowej do 50.000PLN netto włącznie tj. bez podatku od
towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur
wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
zobowiązany jest do potwierdzenia, że wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny
i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
W tym celu oraz w szczególności – w celu pozyskania, porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty
rynkowej – Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownego rozpoznania
rynku dostaw, usług lub robót budowlanych, przykładowo poprzez: bezpośrednie skierowanie zapytania
ofertowego dotyczącego realizowanego zamówienia do potencjalnych oferentów; przeprowadzenie
badania rynku poprzez analizę stron www lub drogą telefoniczną.
Wybór formy dokonania rozeznania rynku należy do Zamawiającego. W każdym przypadku Zamawiający
zobowiązany jest jednak do udokumentowania przeprowadzonej procedury, poprzez zgromadzenie
i archiwizację dokumentacji (np. zapytania ofertowe, pisemne oferty, zrzuty ekranowe) lub sporządzenie
stosownej notatki.
Efektem przeprowadzonej procedury rozeznania rynku powinno być porównanie minimum trzech ofert,
chyba że w jej wyniku Wnioskodawca/Beneficjent nie pozyska wymaganej liczby ofert.
Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i
robót budowlanych w ramach Projektu
Zasady udzielania pozostałych zamówień w Projekcie
W przypadku wydatków o wartości powyżej 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez
podatku od towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje
się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, istnieje
dodatkowo obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej
Wnioskodawcy/Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania
zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
NOWE WYTYCZNE – ROZEZNANIE RYNKU:
Upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Wnioskodawcy/Beneficjenta lub
wysłanie zapytania do co najmniej trzech potencjalnych oferentów;
Pozyskanie i porównanie ofert
Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i
robót budowlanych w ramach Projektu
Szacowanie wartości zamówienia – zasady określone na podstawie odpowiednich
przepisów ustawy Pzp i Wytycznych
Przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonać
musi szacowania wartości zamówienia celem wyboru odpowiedniej procedury.
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez
podatku VAT ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.
Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania odpowiednich przepisów dzielić zamówienia na
części lub zaniżać jego wartości prowadzącej do stosowania niewłaściwej procedury.
Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i
robót budowlanych w ramach Projektu
Obowiązek informowania o dofinansowaniu
W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie
o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do:
1.
oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa
z napisem ,,Dolny Śląsk”:
a)
wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu (jeśli takie działania będą
prowadzone), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery,
mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania;
b)
wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu podawanych do wiadomości publicznej,
np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków;
c)
dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie, np. zaświadczenia,
certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności,
prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy;
Obowiązek informowania o dofinansowaniu
W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie
o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do:
2.
umieszczenia plakatu lub tablicy (informacyjnej i/lub pamiątkowej) w miejscu realizacji Projektu;
3.
umieszczenia opisu Projektu na stronie internetowej (jeśli Beneficjent posiada stronę internetową);
4.
przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał
dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń,
wystaw, targów; dodatkowo przekazywania informacji w innej formie, np. słownej.
Beneficjent ma obowiązek dokumentować działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach
Projektu.
Obowiązek informowania o dofinansowaniu
Obowiązki Beneficjenta związane z oznaczaniem miejsca realizacji Projektu zależą od:
• rodzaju Projektu
• wysokości dofinansowania Projektu.
Beneficjenci (za wyjątkiem tych, którzy muszą stosować tablice informacyjne i/lub pamiątkowe)
są zobowiązani do umieszczenia w widocznym miejscu co najmniej jednego plakatu identyfikującego
Projekt.
Sposób oznaczania miejsca realizacji Projektu zależy od wysokości dofinansowania i charakteru Projektu.
Obowiązek informowania o dofinansowaniu
Po zakończeniu realizacji Projektu dofinasowanego na kwotę
powyżej 500 tys. euro,
który polegał na:
a)
działaniach w zakresie infrastruktury
lub
a)
a)
pracach budowlanych
lub
zakupie środków trwałych.
Tablica pamiątkowa
(po zakończeniu realizacji Projektu)
Obowiązek informowania o dofinansowaniu
W przypadku Projektów, które nie wymagają:
a)
a)
umieszczania tablicy informacyjnej
lub
Plakat
(w trakcie realizacji Projektu)
umieszczania tablicy pamiątkowej.
Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach
297×420 mm)
Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji Projektu. Powinien być umieszczony w widocznym
miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania. Plakat można zdjąć po zakończeniu Projektu.
Plakat powinien być umieszczony w widocznym i dostępnym publicznie miejscu.
Obowiązek informowania o dofinansowaniu
Plakat
Obowiązek informowania o dofinansowaniu
W przypadku posiadania własnej strony internetowej Beneficjent musi umieścić na niej:
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
znak Unii Europejskiej,
znak Funduszy Europejskich,
herb województwa z napisem ,,Dolny Śląsk”
krótki opis Projektu.
cele Projektu,
planowane efekty,
wartość Projektu,
wkład Funduszy Europejskich.
Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna w momencie
wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony w dół.
Dodatkowo na stronie (niekoniecznie w miejscu widocznym w momencie wejścia) należy umieścić
zestaw znaków Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz herb województwa z napisem ,,Dolny
Śląsk”.
Obowiązek informowania o dofinansowaniu
Zasady umieszczania znaku Funduszy Europejskich oraz znaku Unii
Europejskiej
Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym
miejscu. Należy pamiętać, że aby ich umiejscowienie oraz wielkość były odpowiednie do rodzaju i skali
materiału, przedmiotu lub dokumentu
Znak Funduszy Europejskich należy umieszczać zawsze z lewej strony, znak Unii Europejskiej z prawej, a
herb województwa z napisem ,,Dolny Śląsk”, pomiędzy znakiem FE a znakiem UE.
Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one większe (mierzone
wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące obowiązków informacyjno-promocyjnych Beneficjentów
opisane są w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności
2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
Dziękuję za uwagę
Zapraszamy do kontaktu:
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
tel. 71 776 58 13
71 776 58 14
[email protected]
www.dip.dolnyslask.pl
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards