Podmiotowe finansowanie kształcenia

advertisement
Załącznik nr 1 do Umowy (wersja obowiązująca od dnia 15.11.2014)
I.
Informacje dotyczące MŚP (wypełnia MŚP)
ZAMÓWIENIE BONÓW SZKOLENIOWYCH
W RAMACH SYSTEMU PFK – PODMIOTOWE FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA
Nazwa kategorii danych
Pełna nazwa MŚP
2.
NIP
3.
REGON
4.
Forma prawna wykonywanej
działalności lub w przypadku
osób fizycznych
prowadzących działalność
gospodarczą imię i
nazwisko, PESEL.
Adres siedziby/oddziału
MŚP (ulica, nr budynku, nr
lokalu, kod, miejscowość,
powiat)
5.
6.
7.
8.
DANE DO UMOWY
Informacja o MŚP
Teren
miejski
Numer autoryzacji……………………..
Lp.
1.
Teren
wiejski
Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
uprawnionej do podpisania
Umowy dofinansowania
usług edukacyjno szkoleniowych (zgodnie z
KRS/CEIDG lub dołączona
umową spółki/
pełnomocnictwem)
Imię i nazwisko, nr telefonu
oraz adres mailowy osoby
do kontaktu (uprawnionej do
otrzymywania informacji na
temat statusu zamówienia
bonów szkoleniowych i do
kontaktów roboczych)
Branża – główny obszar
działalności, klasa PKD,
zgodnie z rozp. Rady
Ministrów z dn.24.12.2007 r.
w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności
(Dz. U. Nr 251, poz. 1885)
1
9.
Wielkość przedsiębiorstwa1
1) Mikro przedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa, które:
a) zatrudniają mniej niż 10 pracowników, oraz
b) spełniają jeden z następujących warunków:
 roczne obroty nie przekraczają 2 milionów EURO, lub
 roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO,
2) Małe przedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa, które :
a) zatrudniają mniej niż 50 pracowników, oraz
b) spełniają jeden z następujących warunków:
 roczne obroty nie przekraczają 10 milionów EURO, lub
 roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO,
3) Średnie przedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa, które :
a) zatrudniają mniej niż 250 pracowników, oraz
b) spełniają jeden z następujących warunków:
 roczne obroty nie przekraczają 50 milionów EURO, lub
 roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.
samozatrudnienie
mikro (1-3 osób)
mikro (4-9 osób)
małe (10-19 osób)
małe (20-49 osób)
średnie (50-99 osób)
średnie (100-249 osób)
10.
Rok powstania MŚP
11.
Czy w latach 2013-2014
szkolono pracowników?
12.
Czy korzystano ze środków
publicznych na szkolenia
pracowników w okresie
2007-2013?
1
DANE STATYSTYCZNE
TAK
TAK
NIE
NIE
Dane, które są stosowane do określenia liczby zatrudnionych osób i kwot finansowych dotyczą ostatniego
zatwierdzonego okresu obrachunkowego oraz obliczane są w skali rocznej. Uwzględnia się je od daty
zamknięcia rozliczeń. Kwota wybrana w odniesieniu do obrotów jest obliczana z wyłączeniem podatku od
wartości dodanej (VAT) oraz innych podatków pośrednich. Wyrażone w euro wielkości dotyczące rocznych
obrotów oraz rocznej sumy bilansowej przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
W przypadku, gdy z datą zamknięcia rozliczeń, przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło
lub spadło poniżej pułapów dotyczących liczby zatrudnionych osób lub pułapów finansowych w stosunku
do roku wcześniejszego uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa
następuje tylko wówczas, gdy pułapy te zostaną przekroczone przez dwa okresy obrachunkowe z rzędu.
DANE DO ZAMÓWIENIA
13.
Ilość zamawianych bonów
14.
Dane teleadresowe
podmiotu, do którego należy
przesłać bony (o ile różnią
się od danych wskazanych
w pkt. 4):
Dane osób
upoważnionych do
odbioru bonów (minimum
dwie osoby): Imię i
nazwisko, adres e-mail,
telefon
Nr rachunku bankowego
MŚP, na który
dokonywane będą
przelewy środków przez
Operatora finansowego
15.
16.
słownie
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z następującymi dokumentami i wzorami formularzy
obowiązującymi w ramach Systemu PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia,
dostępnymi na stronie www.bonyszkoleniowe.pl;
1) Zasady dofinansowania do usług edukacyjno-szkoleniowych w ramach projektu
„PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym regulamin rekrutacji MŚP w
ramach projektu PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia”;
2) Deklaracja uczestnictwa w Systemie PFK - Podmiotowe finansowanie
kształcenia - wzór formularza;
3) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – potwierdzenie osiągnięcia efektów
kształcenia w ramach Systemu PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia wzór formularza;
oraz, że akceptuję ich treść i zobowiązuję się do ich stosowania w ramach Systemu
PFK- Podmiotowe finansowanie kształcenia.
2. Przedsiębiorstwo nie przekroczyło należnych mu limitów pomocy de minimis.
3. Spełniam/nie spełniam2 warunki, o których mowa rozporządzeniu Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013r. str. 1) lub w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18
grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej
dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
2
Niepotrzebne skreślić
3
1.
2.
3.
4.
4. Podlegam/nie podlegam3 wyłączeniom wynikającym z art 1, ust 1
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
5. W okresie bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat
podatkowych powstałem/ nie powstałem4 wskutek połączenia lub przejęcia
przedsiębiorstw lub podziału na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa.
ZAŁĄCZNIKI:
Przedkładam do weryfikacji: Formularz informacji
TAK
NIE
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 24 października 2014 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de
minimis.
Przedkładam do weryfikacji: Oświadczenie o uzyskanej
TAK
NIE
pomocy de minimis.
Przedkładam do weryfikacji: Zaświadczenia o udzielonej
pomocy de minimis – ksero dokumentów potwierdzonych
za zgodność z oryginałem – w przypadku, gdy
przedsiębiorca otrzymał taką pomoc w ciągu ostatnich 3 lat
obrotowych.
Przedkładam kopię umowy spółki/pełnomocnictwo do
zawarcia
UMOWY
DOFINANSOWANIA
USŁUG
EDUKACYJNO - SZKOLENIOWYCH DLA MŚP (jeśli
dotyczy).
MIEJSCOWOŚĆ, DNIA
.........................................
3
4
Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
TAK
NIE
TAK
NIE
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO PODPISANIA UMOWY DOFINANSOWANIA
USŁUG EDUKACYJNO - SZKOLENIOWYCH
DLA MŚP
.........................................................................
II.
Weryfikacja dokonana przez Operatora finansowego (wypełnia Operator
finansowy)
Dane dotyczące Operatora
finansowego (pieczęć)
POZYTYWNA
WERYFIKACJA
NEGATYWNA
Uzasadnienie
PRZYZNANY LIMIT
ZATWIERDZONA
WARTOŚĆ
DOFINANSOWANIA DO
UMOWY
(ilość bonów x 45 zł,
zgodnie z bieżącym
zamówieniem)
WYKORZYSTANY LIMIT
(narastająco)
NUMER AUTORYZACJI
NR RACHUNKU
BANKOWEGO DO
WPŁATY WKŁADU
WŁASNEGO MŚP
Imię i nazwisko osoby
akceptującej
Data zatwierdzenia
zamówienia
Podpis
5
OŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS5
Oświadczam, że:
* w okresie w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat
podatkowych nie uzyskałem/łam pomocy de minimis.
** w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych
uzyskałem/łam pomoc de minimis w następującej wielkości (proszę wypełnić poniższą
tabelę):
Lp.
Organ
udzielający
pomocy
Podstawa
prawna jej
otrzymania
Dzień/miesiąc/rok
udzielenia
pomocy
Nr programu
pomocowego,
decyzji lub
umowy
Forma
pomocy
Wartość
pomocy brutto
w
PLN
RAZEM:
Informuję, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………………………………....................................
data, miejscowość, czytelny podpis i pieczątka MŚP lub osoby uprawnionej
* należy zakreślić właściwą odpowiedź
** wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z otrzymanymi Zaświadczeniami
o udzielonej pomocy de minimis,
UWAGA! Do przedstawionej pomocy de minimis należy zaliczyć również pomoc de minimis uzyskaną przez
podmiot i ewentualnie jednostki powiązane zgodnie z definicją pojęcia jednego przedsiębiorstwa (art. 2 ust. 2
rozp. UE. 1407/2014) tzw. "jedno przedsiębiorstwo" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą
powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:
a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu
akcjonariuszy, wspólników lub członków;
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą
zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie
spółki;
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej
lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami,
wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków
tej jednostki.
e) jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w pkt a)-d), za
pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są
uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
5
w
EURO
Download