Załącznik nr 1 - Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o

advertisement
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW
ZATRUDNIENIA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA
1. Na dzień składania wniosku posiadam/nie posiadam* zaległości z zapłatą należnych składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
2. Na dzień składania wniosku posiadam/nie posiadam* zaległości w płatnościach wobec URZĘDU
SKARBOWEGO oraz innych danin publicznych.
3. Na dzień składania wniosku zalegam/nie zalegam* z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń
pracownikom.
4. W okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku działalność była/nie była* zawieszona.
5. W stosunku do przedsiębiorstwa toczy/nie toczy* się postępowanie upadłościowe i został/nie
został* zgłoszony wniosek o likwidację.
6. Otrzymałem/nie otrzymałem* pomoc/y de minimis w wysokości ……………………… zł
w roku, w którym ubiegam się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych.
7. Spełniam/nie spełniam* warunki rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1) oraz rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013r. str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy
de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
8. Spełniam/nie spełniam* warunki/ów ujęte/ych w definicji „jednego przedsiębiorstwa” zawarte
w artykule 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 r. z dnia 18.12.2013 roku w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
9. Zobowiązuję się do złożenia stosownego oświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej oraz
pomocy de minimis w dniu podpisania umowy, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia
podpisania umowy z PUP Wejherowo otrzymam pomoc publiczną lub pomoc de minimis.
10. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych
Wnioskodawcy dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego prawdziwość powyższych
danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
................................................
(miejscowość, data)
* Niepotrzebne skreślić
.............................................................................
(podpis i pieczątka Wnioskodawcy
lub osób uprawnionych do reprezentacji)
Download