Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013

advertisement
„WSPARCIE ROZWOJU POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW”
Część II
„Finansowanie MŚP”
Katowice, 15 maja 2012
INSTRUMENTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH
UNIJNEGO PROGRAMU
NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI (CIP)
ORAZ PERSPEKTYWA WSPARCIA BIZNESU PO 2013
Europejski Kongres Gospodarczy
Katowice, 15.05.2012 r.
Arkadiusz Lewicki
Dyrektor
Krajowego Punktu Kontaktowego
Programu CIP 2007-2013
dla polskiego rynku finansowego
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i
innowacji 2007-2013 (CIP)
• Główne cele Programu ramowego na rzecz konkurencyjności
i innowacji 2007-2013 (CIP):
• zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie MŚP
m.in. poprzez ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego;
• promowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji
ekologicznych;
• przyśpieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego;
• promowanie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł
energii we wszystkich sektorach.
CIP- INSTRUMENTY FINANSOWE
Budżet
1,13 mld EUR
Poręczenia kredytów,
mikro-kredytów, leasingu
Instrument SMEG
Finansowanie kapitałowe
przez Fundusze VC i PE
Instrument GIF
Korzyści dla MŚP:
• ułatwienie firmom pozyskania finansowania zewnętrznego na
korzystnych warunkach;
• zachęcanie i wspieranie instytucji finansowych w finansowaniu
mikroprzedsiębiorstw, także produktami o niższych kwotach;
• stworzenie mechanizmów wspierających zakładanie i finansowanie MŚP
we wszystkich fazach rozwoju;
4
Jaka pomoc dla przedsiębiorców w
ramach Programu CIP?
• Instrumenty finansowe dla MŚP: wsparcie kapitałowe,
poręczenia unijne kredytów/ mikrokredytów
• Polscy Pośrednicy Finansowi w Programie CIP:

6 Pośredników,

16 różnych instrumentów (kredyty, mikrokredyty, leasing,
reporęczenia unijne),

docelowy wolumen finansowania dla MŚP z poręczeniem
unijnym , oferowany na rynku przez instytucje finansowe –
ok. 4 mld zł.
Komisja
Europejska
Europejski
Fundusz Inwestycyjny
zapewnia
środki
poręcza
Fundusz
poręczeniowy
działania
promocyjne,
informacyjne,
konsultacyjne
KPK CIP
dla polskiego rynku
finansowego
KPK wspiera dialog rynku ze stroną publiczną w celu
ułatwienia wdrożenia rynkowego instrumentów CIP
poręcza
inwestuje
Fundusze kapitałowe, w tym –
współpracujące z sieciami
Aniołów Biznesu
poręcza
Bank /
Fundusz pożyczkowy /
Przedsiębiorstwo leasingowe
inwestuje
pożycza
MSP
MSP
6
Warunek przystąpienia instytucji finansowej do Programu CIP
– instrumenty finansowe dla MŚP, instrument poręczeniowy
SMEG
 wartość dodana (ang.: additionality)
w rozumieniu łatwiejszego dostępu
MŚP do finansowania zewnętrznego,
niż dotychczas oferowane =
łagodniejsze dla przedsiębiorcy
warunki kredytowania.
7
Wartość dodana (additionality) cd.
W zamian za Poręczenie UE (realizowane przez EFI ), pośrednik finansowy
(bank/fundusz ….) zobowiązuje się do zapewnienia szerszego i
dogodniejszego dla przedsiębiorcy, dostępu do finansowania poprzez np.:
• mniej wymagające kryteria akceptacji (np.: krótkiej historii działalności ,
rozpoczynających działalność, inwestycji w wartości niematerialne i prawne
itp.);
• wydłużone terminy spłaty;
• niższy wkład własny kredytobiorcy
• akceptację wyższego ryzyka (np.: bardziej ograniczone wymagania
dotyczące zabezpieczeń, wyższy udział strat pokrywanych przez pośrednika).
8
POLSCY POŚREDNICY FINANSOWI PROGRAMU CIP:
ŁĄCZNIE: 16 INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z OK. 4 MLD PLN PREFERENCYJNEGO
FINANSOWANIA DLA POLSKICH FIRM W OKRESIE 2011-2013
http://www.pekao.com.pl/mis/finansowanie_z_porecz
eniem_efi/
http://www.polfund.com.pl/cip---programramowy-na-rzecz-konkurencyjnosci-iinnowacji-2007-2013.html
http://www.efl.pl/StartLeasing
http://www.bnpparibas.pl/finansefirmy/poreczenia-efi.asp
9
http://www.pfgporeczenia.pl/index.php?i=3164&d=44
http://www.bph.pl
Wyniki wdrażania Instrumentów Finansowych w
CIP/EIP w latach 2008-2011 (ocena KE)
• Z instrumentów finansowych skorzystało > 155 000 firm;
• Udzielono 11,4 mld € finansowania dłużnego, poręczonego w
ramach SMEG/CIP;
• Wsparcie kapitałowe MŚP, z udziałem GIF/CIP, wyniosło 2,2,
mld €;
• Utworzono lub utrzymano > 186 000 miejsc pracy
Źródło: CIP Performance Report, marzec 2012
OCENA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH CIP PRZEZ MŚP:
(wnioski z ewaluacji, KE 2011)
1. Wystarczająca liczba umów i pośredników w trakcie realizacji.
2. Wdrożone instrumenty odpowiadają na potrzeby MŚP
3. Wysoki efekt dźwigni i mobilizacja sektora finansowego do ułatwiania
finansowania.
4. Pozytywny wpływ na: wzrost przychodów MŚP, długoterminowe perspektywy
rozwoju, wzrost zatrudnienia.
5. Efektywne zarządzanie instrumentami na linii EFI- Pośrednicy
6. Rola instrumentów dla beneficjentów:
1/2 beneficjentów SMEG i 2/3 badanych beneficjentów GIF (wsparcia
kapitałowego) nie byłoby w stanie rozpocząć działalności gospodarczej lub
przeprowadzić określonej inwestycji bez CIP.
7. CIP– uznany za jeden z najbardziej udanych programów
UE i jednym z wzorców dla nowych instrumentów po2013
Źródło: 2011r.
PO 2013?
Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP
(COSME)
Cele szczegółowe:
 poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałej
działalności unijnych przedsiębiorstw, także w sektorze
turystyki;
 promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych
grup docelowych;
 poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie
instrumentów kapitałowych i dłużnych;
 poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie.
Realizacja Programu
• Wśród instrumentów finansowych zaplanowane są
instrumenty kapitałowe oraz gwarancji,
• Instrumenty finansowe dla europejskich MŚP, będą
mogły być łączone z innymi instrumentami
finansowymi współfinansowanymi ze środków UE
oraz z dotacjami udzielanymi przez UE.
Instrument kapitałowy na rzecz wzrostu (EFG)
Wsparcie ma jedną z poniższych form inwestycji:
 bezpośrednio przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) lub
inne organy, którym Komisja powierzy realizację; lub
 przez fundusze funduszy lub instrumenty inwestycyjne
działające na skalę międzynarodową utworzone przez EFI lub
inne organy, którym Komisja powierzy realizację, oraz
inwestorów prywatnych lub krajowe publiczne instytucje
finansowe;
Instrument gwarancji pożyczkowych (LGF)
LGF składa się z następujących dwóch działań:
•
działanie pierwsze – finansowanie dłużne poprzez pożyczki, w tym pożyczki
podporządkowane i partycypacyjne, lub leasing ma na celu zmniejszenie szczególnych
trudności, na jakie napotykają MŚP w dostępie do finansowania, czy to ze względu na
przewidywane wysokie ryzyko, czy też na brak wystarczających zabezpieczeń;
•
działanie drugie – sekurytyzacja portfeli dłużnych MŚP, pozwoli na pozyskanie
dodatkowych środków na pokrycie długu dla MŚP zgodnie z właściwymi uzgodnieniami
dotyczącymi podziału ryzyka z docelowymi instytucjami. Wsparcie dla tych transakcji
zależy od tego, czy instytucja zobowiąże się przeznaczyć znaczną część uzyskanej
płynności lub pozyskanego kapitału na pożyczki dla nowych MŚP w rozsądnym okresie.
Kwota nowych środków na pokrycie długu jest obliczana w stosunku do kwoty
gwarantowanego ryzyka portfela i negocjowana – wraz z okresem – indywidualnie z
każdą instytucją.
LGF cd.
• LGF obejmuje pożyczki do wysokości 150 000 EUR (projekt w
trakcie negocjacji) i z terminem wymagalności wynoszącym
co najmniej 12 miesięcy, z wyjątkiem pożyczek w ramach
sekurytyzowanych portfeli dłużnych. LGF umożliwia
opracowanie sprawozdań dotyczących wspieranych
innowacyjnych MŚP, zarówno pod kątem liczby, jak i wielkości
pożyczek.
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013
Instrumenty finansowe dla MŚP
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności
i innowacji 2007 – 2013
Komponent „Instrumenty finansowe MŚP”
Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00 – 380 Warszawa
tel/fax +48 22 696 64 95
Strona internetowa:
Infolinia mailowa:
www.cip.gov.pl/eip/kpkzbp
[email protected]
17 w
Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie
celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK.
Download