Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Aktualizacja

advertisement
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Aktualizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie map zasadniczych na terenie działania Oddziałów
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
(postępowanie podzielone na 6 części)
Znak postępowania: ZP/2016/11/0091/PE
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz „OFERTA”
(pieczęć Wykonawcy)
Zamawiający:
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie zamówienia na aktualizację geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie map zasadniczych na terenie działania Oddziałów
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (postępowanie podzielone na 6 części)
Znak postępowania: ZP/2016/11/0091/PE
my niżej podpisani:
Wykonawca 1 ....................................................................................................................................................
adres ul. ........………….......................................................................................................................................
kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………………………………….
nr telefonów ................................................... nr faksu.....................................................................................
adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym) ……………………@........................................................................
NIP ..................................................................., REGON ……….........................................................................
Należy/ nie należy** do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm., dalej jako “u.
o. k. i k.”), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy***.
Wykonawca 2* ..................................................................................................................................................
adres ul. ........………….......................................................................................................................................
kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………………………………….
nr telefonów ................................................... nr faksu.....................................................................................
adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym) ……………………@........................................................................
NIP ..................................................................., REGON ……….........................................................................
Należy/ nie należy** do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14) u. o. k. i k., o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy***.
Wykonawca 3* ..................................................................................................................................................
Warszawa, 2016 r.
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Aktualizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie map zasadniczych na terenie działania Oddziałów
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
(postępowanie podzielone na 6 części)
Znak postępowania: ZP/2016/11/0091/PE
adres ul. ........………….......................................................................................................................................
kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………………………………….
nr telefonów ................................................... nr faksu.....................................................................................
adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym) ……………………@........................................................................
NIP ..................................................................., REGON ……….........................................................................
Należy/ nie należy** do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14) u. o. k. i k., o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy***.
Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zamówienia (np. Lider Konsorcjum): .................…………………………..................…………………………
..............................................................................................................................................................................
adres ul. ........………….......................................................................................................................................
kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………………………………….
nr telefonów ................................................... nr faksu.....................................................................................
adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym) ……………………@........................................................................
NIP ..................................................................., REGON ……….........................................................................
*wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ w zakresie
Części nr 1
TAK
**
NIE
**
Części nr 2
TAK
**
NIE
**
Części nr 3
TAK
**
NIE
**
Części nr 4
TAK
**
NIE
**
Części nr 5
TAK
**
NIE
**
Części nr 6
TAK
**
NIE
**
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i uznajemy się za związanych określonymi
w niej postanowieniami i zasadami Postępowania oraz zdobyliśmy konieczne informacje
potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
3. OŚWIADCZAMY, iż wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
będziemy polegać na zasobach następujących podmiotów (na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 Ustawy)****:
Podmiot nr 1.................................................................................................................................................
adres ul. .....................................................................................................................................................
kod ……………………………… miasto ………………………… .....kraj ………………………………….....
nr telefonów......................................................... nr faksu.........................................................................
NIP..............................................................., REGON .................................................................................
(Wykonawca polega na zdolności zawodowej**/ sytuacji finansowej lub ekonomicznej**/
Warszawa, 2016 r.
2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Aktualizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie map zasadniczych na terenie działania Oddziałów
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
(postępowanie podzielone na 6 części)
Znak postępowania: ZP/2016/11/0091/PE
zdolności technicznej** Podmiotu nr 1.
Podmiot nr 1 będzie**/nie będzie** brał udziału w realizacji części Zamówienia).
Imię
i
nazwisko
osoby
(osób)
uprawnionej
do
reprezentacji
Podmiotu
nr
1**:
…………………………....………………………………………………………...................................................
.........................................................................................................................................................
Podstawa umocowania do reprezentacji: osoba fizyczna**/osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą**.
lub
Nazwa organu uprawnionego do reprezentacji Podmiotu nr 1**: ……………………........................
.......................................................................................................................................................................
Sposób reprezentacji Podmiotu nr 1**:……………………………………………………………................
Dane osób wchodzące w skład organu Podmiotu nr 1**:………………………………………………
Podmiot nr 2.................................................................................................................................................
adres ul. ......................................................................................................................................................
kod…………………………………miasto………………………………kraj……………………………………
nr telefonów......................................................... nr faksu..........................................................................
NIP..............................................................., REGON ..................................................................................
(Wykonawca polega na zdolności zawodowej**/ sytuacji finansowej lub ekonomicznej**/
zdolności technicznej** Podmiotu nr 2.
Podmiot nr 2 będzie**/nie będzie** brał udziału w realizacji części Zamówienia).
Imię i nazwisko osoby (osób) uprawnionej do reprezentacji Podmiotu nr 2**:....................................
…………………………....……………………………………………………………………………......................
Podstawa umocowania do reprezentacji: osoba fizyczna**/osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą**.
lub
Nazwa organu uprawnionego do reprezentacji Podmiotu nr 2**: ......................................................
………………………………………….............................................................................................................
Sposób reprezentacji Podmiotu nr 2**:………………………………………………………………………....
Dane osób wchodzące w skład organu Podmiotu nr 2**:…………………………………………………
4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu Zamówienia:
W zakresie Części nr 1:**
Warszawa, 2016 r.
3
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Aktualizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie map zasadniczych na terenie działania Oddziałów
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
(postępowanie podzielone na 6 części)
Znak postępowania: ZP/2016/11/0091/PE
Cena netto zamówienia
VAT
………………….. zł
……… %
………………….. zł
Cena brutto zamówienia
………………….. zł
Termin realizacji zamówienia
………………. miesięcy
W zakresie Części nr 2:**
Cena netto zamówienia
VAT
………………….. zł
……… %
………………….. zł
Cena brutto zamówienia
………………….. zł
Termin realizacji zamówienia
………………. miesięcy
W zakresie Części nr 3:**
Cena netto zamówienia
VAT
………………….. zł
……… %
………………….. zł
Cena brutto zamówienia
………………….. zł
Termin realizacji zamówienia
………………. miesięcy
W zakresie Części nr 4:**
Cena netto zamówienia
………………….. zł
Warszawa, 2016 r.
4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Aktualizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie map zasadniczych na terenie działania Oddziałów
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
(postępowanie podzielone na 6 części)
Znak postępowania: ZP/2016/11/0091/PE
VAT
……… %
………………….. zł
Cena brutto zamówienia
………………….. zł
Termin realizacji zamówienia
………………. miesięcy
W zakresie Części nr 5:**
Cena netto zamówienia
VAT
………………….. zł
……… %
………………….. zł
Cena brutto zamówienia
………………….. zł
Termin realizacji zamówienia
………………. miesięcy
W zakresie Części nr 6:**
Cena netto zamówienia
VAT
………………….. zł
……… %
………………….. zł
Cena brutto zamówienia
………………….. zł
Termin realizacji zamówienia
………………. miesięcy
5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami**/przy udziale podwykonawców**:
a. ................................................. (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności:
................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)**
b. ................................................. (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności:
................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca
Warszawa, 2016 r.
5
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Aktualizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie map zasadniczych na terenie działania Oddziałów
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
(postępowanie podzielone na 6 części)
Znak postępowania: ZP/2016/11/0091/PE
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik
nr 3 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i zobowiązujemy się stosować jego
postanowienia na etapie realizacji Zamówienia.
8. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu składania ofert.
9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ, w sprawie niniejszego Postępowania należy kierować na adres:
………………………………………………………………………………………………………………………….
10. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest………………………………………..............
11. OFERTĘ niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
12. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów:
1) ……………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………., dnia ……… 2016 r.
……………………………………………
(podpis Wykonawcy)
* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie Zamówienia
** niepotrzebne skreślić.
*** W przypadku, gdy Wykonawca należy do ww. grupy kapitałowej, zobowiązany jest do przedłożenia listy podmiotów,
które należą do rzeczonej grupy kapitałowej, sporządzonej zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ.
**** wypełniają jedynie Wykonawcy polegający na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
Ustawy.
Warszawa, 2016 r.
6
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards