na zapytania w sprawie SIWZ

advertisement
GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
Niepołomice dnia: 2015-10-21
Pismo: ZP.271.20.2015/12
«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-10-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie
przetarg nieograniczony, na: Zaprojektowanie i wybudowanie szkoły podstawowej w Niepołomicach wraz
z przylegającym otoczeniem.,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
1. W jaki sposób w placówce będzie odbywać się żywienie? Przewiduje się przygotowywanie posiłków na
miejscu czy przewiduje się catering?
2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy aluminiowej na pokrycie dachu ze względu na mały kąt
pochylenia dachu? Jeśli nie, to czy zamawiający dopuszcza zwiększenie kąta nachylenia połaci dachowej,
ponieważ dla podanej blachy tytan- cynk jest on zbyt mały?
3. Proszę o sprecyzowanie jaką grubość blachy i kolor należy zastosować do wykonania dachu i obróbek
blacharskich?
4. W koncepcji brak toalet dla osób niepełnosprawnych, czy Zamawiający przewiduje wykonanie toalet dla
niepełnosprawnych?
5. Czy w sanitariatach przy hali sportowej przewiduje się prysznice?
6. Czy wysokość budynku (12m) wynika z przepisów MPZP? Czy zamawiający dopuszcza zmianę wysokości
budynku przy zmianie kąta nachylenia połaci dachowej?
7. Czy inwestycja zakłada budowę hydrantów zewnętrznych?
8. Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej opinii geotechnicznej w celu rzetelnej wyceny
posadowienia budynku.
9. Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej wstępnych warunków przyłączy wod-kan, gaz, EE.
10. Czy stojaki na rowery mają być wykonane pod indywidualne zamówienie czy są przewidziane systemowe?
11.Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni parkingów z kostki brukowej lub płyt
ażurowych?
12. Z jakiej nawierzchni mają być wykonane drogi dojazdowe oraz pożarowe?
13. Czy zakres zamówienia zawiera wykonanie ogrodzenia terenu? Jeśli tak to proszę podać wysokość i materiał
z jakiego ma być wykonane.
14. Czy zamawiający dopuszcza zmianę wyglądu okien hali sportowej poprzez dodanie poprzeczek? Zmiana ta
może wynikać ze względów konstrukcyjnych.
15. Proszę o podanie z jakiego rodzaju drewna ma być wykonana elewacja zewnętrzna?
16. Proszę o podanie z jakiego rodzaju drewna mają być wykończone ściany wewnętrzne?
17. Proszę o podanie rodzaju i parametry płytek (grubość, materiał itp.) z jakiego mają być wykonane posadzki
w budynku.
18. Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej zestawienia pomieszczeń wraz z podaniem rodzaju
posadzki oraz wymagań materiałowych.
19. Ze względu na dużą ilość instalacji wewnętrznych czy zamawiający dopuszcza wykonanie sufitów
podwieszanych w hallu oraz innych pomieszczeniach, gdzie będzie to konieczne?
20. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie sufitów podwieszanych jeśli uzyskanie odporności ogniowej
wymaganej przepisami okaże się technologicznie niemożliwe wg rozwiązań podanych w koncepcji?
21. Z jakiego materiału mają być wykonane meble w tym ławki i stołki np. drewno, sklejka czy płyty MDF?
22. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie tynków gipsowych?
23. Czy zamawiający dopuszcza zamianę nawierzchni podejść z kostki granitowej na kostkę brukową?
24. Czy wykonanie amfiteatru wchodzi w zakres zamówienia?
25. Czy zakres zamówienia zawiera wyposażenie biblioteki, stołówki oraz poszczególnych pomieszczeń w tym
Sali lekcyjnych? Jeśli tak to proszę o podanie zestawienia wyposażenia dla wszystkich pomieszczeń jakie
należy dostarczyć i zamontować.
26. Proszę o sprecyzowanie jakie trybuny należy zamontować w Sali gimnastycznej.
27. Czy zakres zamówienia zawiera nasadzenia drzew i roślin? Jeśli tak to proszę o sprecyzowanie ilości roślin
jaką trzeba nasadzić oraz średnicę i gatunki drzew.
28. Czy montaż turbin wiatrowych wchodzi w zakres zamówienia?
29. Czy lampy pokazane na rysunkach 605 i 606 mają być wykonane pod indywidualne zamówienie czy
Zamawiający posiada informację o systemodawcy lamp?
30. Czy zamawiający dopuszcza możliwość dołożenia innych lamp jeśli lampy pokazane na rysunkach okażą się
niewystarczające do uzyskania przepisowego natężenia światła?
31. Czy woda z dachu będzie magazynowana w zbiorniku podziemnym i wykorzystywana do podlewania trawy?
32. Proszę podanie wymagań dotyczących oświetlenia zewnętrznego- w tym liczbę lamp oraz producenta.
33. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki zewnętrznej i wewnętrznej (lub jej części) z aluminium celu
uzyskania odpowiedniej wytrzymałości konstrukcji oraz ognioodporności?
34. Czy do odwodnienia dachu zielonego należy zastosować system podciśnieniowy?
35. Proszę o sprecyzowanie jaki typ gruntowego wymiennika ciepła należy zastosować.
36. Czy zamawiający wymaga montażu instalacji odzysku "szarej wody"?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad.1) W koncepcji przewidziano pomieszczenie do wydawania posiłków ( catering).
Ad.2) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania blachy aluminiowej.
Ad.3) Tego rodzaju informacje szczegółowe będą sprecyzowane na etapie projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ad.4) Tak
Ad.5) Tak
Ad.6) Wysokość budynku nie może przekroczyć 12 m a jego wysokość wewnątrz podyktowana jest wytycznymi
dla gry w siatkówkę. Do doprecyzowania na etapie projektu budowlanego.
Ad.7) Do potwierdzenia w projekcie budowlanym, do wyceny prosimy przyjąć dwa hydranty.
Ad.8)
Wstępna
opinia
geotechniczna
jest
wykonana
i
udostępniona
na
stronie:
http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=34669.
Ad.9) Na stronie:
http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=34669
Zamieszczono wstępne warunki przyłączy wod-kan, gaz i EE.
Ad.10) Tego rodzaju informacje szczegółowe będą sprecyzowane na etapie projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ad.11) Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni parkingów z kostki brukowej.
Ad.12) Drogi powinny być wykonane w klasie KR2 z utwardzonej nawierzchni bitumicznej lub betonowej.
Ad.13) Zakres zamówienia zawiera wykonanie ogrodzenia terenu. Decyzje dotyczące wysokości i materiału
będą sprecyzowane na etapie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ad.14) Tak. Do uzgodnienia na etapie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w uzgodnieniu
z Zamawiającym.
Ad.15) Na elewację należy zastosować drewno spełniające wymagania normy PN-EN 14915:2014-01 Okładziny
ścienne z drewna litego - Właściwości, ocena zgodności i znakowanie ( modrzew lub drewno
o podobnych właściwościach).
Ad.16) Koncepcja nie zakłada wykończenia ścian wewnętrznych drewnem.
Ad.17) Tego rodzaju informacja szczegółowe będą sprecyzowane na etapie projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ad.18) Zestawienie pomieszczeń jest określone w koncepcji.
Ad.19) Tak.
Ad.20) Wszystkie rozwiązania docelowe powinny być zgodne z przepisami.
Ad.21) Wyposażenie ruchome (meble, monitory, projektory itd.) nie jest objęte niniejszym przetargiem.
Ad.22) Tego rodzaju informacja szczegółowe będą sprecyzowane na etapie projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ad.23) Tego rodzaju informacje szczegółowe będą sprecyzowane na etapie projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ad.24) Nie.
Ad.25) W ofercie należy uwzględnić wyposażenie stałe, wbudowane w obiekt.
Ad.26) Na stałe wbudowane w obiekt.
Ad.27) Tak zawiera w zakresie zgodnym z załącznikem B do PFU - do sprecyzowania na etapie projektu
budowlanego i projektu wykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ad.28) Wykonanie turbin elektrowni wiatrowej nie wchodzi w zakres zamówienia.
Ad.29) Lampy to pewna wizja projektowa sugestia pokazująca pewną spójność z resztą koncepcji. Tego rodzaju
informacje szczegółowe będą sprecyzowane na etapie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w
uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ad.30) Ilość i rodzaj opraw zostanie określona w projekcie wykonawczym. Koncepcja Architektoniczna będąca
załącznikiem do PFU nie jest podstawą do wyliczenia ilości opraw oświetleniowych.
Ad.31) Zamawiający zakłada zastosowanie takiego zbiornika, jego pojemność i usytuowanie powinno zostać
ustalone na etapie projektu budowlanego.
Ad.32) Zamawiający zakłada konieczność objęcia oświetleniem zewnętrznym całego zakresu zadania ujętego w
załączniku B do PFU. Oświetlenie zewnętrzne powinno być zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi
normami obecnie obowiązującymi w Polsce.
Ad.33) Tak Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki z aluminium w przestrzeniach komunikacyjnych. Nie
dopuszcza takich rozwiązań w salach lekcyjnych. Tego rodzaju informacje szczegółowe będą
sprecyzowane na etapie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w uzgodnieniu z
Zamawiającym.
Ad.34) Zastosowanie systemu podciśnieniowego nie jest wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca na
etapie projektu budowlanego, w oparciu o obliczenia retencji dachu zaproponuje Zamawiającemu
odpowiedni system odwodnienia.
Ad.35)Szczegóły pompy cieplnej z gruntowym wymiennikiem powinny być określone na podstawie
szczegółowego bilansu energetycznego na etapie projektu budowlanego.
Ad.36) Zamawiający rezygnuje z instalacji odzysku szarej wody.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do
wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
…………………………………………………………….
Download