Rozeznanie rynku do celów przeprowadzenia procedury udzielenia

advertisement
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristy w Zespole Szkół
Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Zamówienie w całości finansowane ze środków publicznych, realizowane jako usługa kształcenia
zawodowego.
Zobowiązania i zadania Wykonawcy:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek
w Krościenku nad Dunajcem (zwanym dalej ZSZiP) 16 godzin zegarowych (4 godziny
zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych) zajęć pozalekcyjnych - kursu
baristy dla jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów technikum oraz
zasadniczej
szkoły
zawodowej.
Grupa
będzie
oznaczona
następująco:
ZSZiPKr/barista/2012/1.
2. Ustalenie szczegółowego harmonogramu zajęć
grupy z Dyrektorem ZSZiP
Harmonogram ma być sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego,
dostępnym na www.nowotarski.pl. Harmonogram zajęć nie może kolidować z zajęciami
dydaktycznymi uczniów będących uczestnikami zajęć. Wykonawca przekaże
zatwierdzone przez Dyrektora ZSZiP harmonogramy Zamawiającemu nie później niż 7
dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram może być aktualizowany przez
Zamawiającego na wniosek Dyrektora szkoły lub na wniosek Wykonawcy po ustaleniu
z Dyrektorem ZSZiP , w szczególności w związku ze zmianą planów zajęć dydaktycznych
uczestników zajęć. Zmiana harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do zmian harmonogramu
wprowadzonych przez Zamawiającego. Każdorazowe nieprzeprowadzenie zajęć zgodnie
z harmonogramem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający uznaje za
przypadek nienależytego wykonywania zadań i zobowiązań określonych w umowie
i nalicza karę umowną wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4
ust. 3 umowy.
3. Prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć dla każdej grupy na formularzu określonym
przez Zamawiającego dostępnym na www.nowotarski.pl. Wykonawca ma obowiązek
posiadać na każdych zajęciach dziennik zajęć uzupełniony danymi od pierwszych zajęć
do ostatnich zrealizowanych zajęć i udostępniać go każdorazowo osobie upoważnionej
do kontroli przez Zamawiającego. W przypadku nieposiadania uzupełnionego dziennika
zajęć Zamawiający uznaje to za przypadek nienależytego wykonywania zadań
i zobowiązań określonych w umowie i nalicza karę umowną wysokości 5% kwoty
wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 3 umowy.
4. Gromadzenie list obecności dla każdej grupy na formularzach określonych przez
Zamawiającego, dostępnych na www.nowotarski.pl oraz przekazywanie ich
Zamawiającemu w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca, w którym
realizowane były zajęcia.
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
5. Przygotowanie i wręczenie każdemu uczniowi, który uczestniczył w co najmniej 75%
zajęć zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach zgodnego ze wzorem określonym
przez Zamawiającego dostępnym na www.nowotarski.pl.
6. Dostarczenie Zamawiającemu kopii przekazanych uczniom zaświadczeń o uczestnictwie
w zajęciach wraz z potwierdzeniami odbioru zaświadczenia przez każdego ucznia.
7. Informowanie uczestników o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pn. „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce".
8. Oznaczenie miejsc realizacji zajęć oraz wszelkich materiałów powstających w ramach
zajęć zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą
POKL oraz zasadami promocji Projektu.
9. Umożliwienie osobom wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzenia w każdym
czasie kontroli realizacji zajęć, w tym w szczególności ich przebiegu, treści
wykorzystywanych materiałów, frekwencji uczestników oraz prowadzenie wizyt
monitorujących.
10. Współpraca z Zamawiającym przy realizacji działań ewaluacyjnych.
11. Sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas zajęć i przerw między zajęciami.
12. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy realizacji
zadań stanowiących przedmiot zamówienia.
13. Pokrycie wszystkich strat wynikłych z powodu niewykonania przedmiotu zamówienia,
względnie zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego mu przez Zamawiającego mienia.
14. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentów,
opracowań i wszelkich innych materiałów wytworzonych przez siebie w ramach
realizacji niniejszego zamówienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w tym
w szczególności w celu udostępniania na stronach internetowych Zamawiającego.
15. Udostępnienie na wezwanie Zamawiającego własnej dokumentacji finansowoksięgowej z zakresu realizowanego zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania
Zamawiającego.
16. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że osoby biorące udział
w realizacji zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania
Zamawiającego.
17. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą i będzie osobiście realizować zadania wynikające z niniejszego zamówienia
to zobowiązuje się prowadzić ewidencję zadań i godzin pracy za okres, w którym
realizowane jest niniejsze zamówienie na formularzu określonym przez Zamawiającego
oraz niezwłocznie przekazywać ją Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
Równocześnie Wykonawca oświadcza, że jego łączne zaangażowanie w realizację
działań projektowych w projektach realizowanych w ramach Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia nie przekroczy 240 godzin miesięcznie w okresie
realizacji niniejszego zamówienia.
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
A.






















k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
18. Wykonawca oświadcza, że od dnia podpisania umowy nie jest zatrudniony na
podstawie stosunku pracy w żadnej instytucji uczestniczącej w realizacji Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej,
Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach
EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej lub że nie zachodzi
konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie
związane z jego zatrudnieniem. W przypadku jeżeli Wykonawca jest lub będzie
zatrudniony w jednej z ww. instytucji jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie zachodzi konflikt interesów
pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego
zatrudnieniem.
19. Przeprowadzenie zajęć zgodnie z następującym programem:
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1) „KULTURA KAWY”
Historia kawy
Historia ekspresów do kawy
Kawowiec – wiadomości ogólne (plantacje, sadzenie, kwitnięcie, budowa owoców
i ziaren, wrogowie i choroby kawowca)
Gatunki i ich charakterystyka (coffea arabika, coffea robusta i inne)
Metody rozpoznawania ziarna
Metody zbierania: picking, stripping, strząsanie, mechaniczna metoda pozyskiwania owoców
kawowca.
Obróbka ziaren: metoda na sucho i mokro
Selekcja ziarna
Magazynowanie i transport
Sposoby palenia kawy na całym świecie
Pakowanie kawy
Główni producenci
2) „ZASADA 4 M”
La Macchina
La Macinodosatore
La Miscela
La Mano
3) „ESPRESSO”
Definicja espresso
Sztuka tworzenia i rozpoznawania dobrej mieszanki
Cechy idealnego espresso
Czynniki determinujące espresso
Nadekstrakcja – espresso przepalone
Podekstracja – espresso niedoparzone
B. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a









k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
1) PODSTAWOWE TECHNIKI BARISTY
Narzędzia baristy
Ustawianie młynków do kawy
Dozowanie kawy
Upakowanie kawy
Ubijanie kawy
Poziomowanie kawy
Espresso – proces
Jak rozpoznać idealne espresso i niewłaściwe espresso
Teksturowanie mleka
2) BIEŻĄCA OBSŁUGA I KONSERWACJA EKSPRESU
3) NAPOJE NA BAZIE ESPRESSO
 Napoje klasyczne doppio, macchiato, americano, café crème, cappuccino, café latte i café latte
macchiato
 Dodatki do napojów na bazie espresso
 Nowe trendy w kawie





4) ELEMENTY LATTE ART.
staranne dopracowanie procesu spieniania mleka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
poprawność w jego przygotowaniu
nalewanie mleka
tworzenie podstawowych wzorów: rosseta, serce, jabłko i wiele innych
tworzenie podstawowych wzorów z czekolady
praktyka – zajęcia bazują w dużym stopniu na powielaniu i dopracowaniu tych samych czynności,
mających na celu dopracowanie techniki tworzenia kawy artystycznej
5) TEST KOŃCOWY
20. Zapewnienie profesjonalnego sprzętu do parzenia kawy (cztery pełne stanowiska pracy
wyposażone w ekspres, młynki, przybory baristy) oraz wszelkich materiałów
i produktów niezbędnych do realizacji kursu zgodnie ze wskazanym programem, w tym
w szczególności kawy różnych gatunków, mleka i innych dodatków.
Zamawiający zapewnia Wykonawcy do prowadzenia zajęć nieodpłatnie zaplecze lokalowe w ZSZiP.
Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczniów zrekrutowanych do udziału w zajęciach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości osób kierowanych na zajęcia, dlatego też
podane zestawienie ilościowe nie jest wiążące dla Zamawiającego. Dla Wykonawcy jest natomiast
wiążące pod względem ustalenia wysokości ceny jednostkowej, która będzie niezmienna przez cały
okres realizacji zamówienia.
Wynagrodzenie, które Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowiło
iloczyn ceny jednostkowej wskazanej w ofercie za jednego uczestnika zajęć oraz liczby uczestników,
z których każdy uczestniczył w co najmniej 75% zajęć.
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards