Dostawa systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego, pionowego

advertisement
Nr Sprawy: ZPU-119/2016
Kraków, 2016-07-25
AQ.ZPU.119.2016
ZAPYTANIE CENOWE
Dostawa systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego, pionowego startu i lądowania (multikopter) wraz
z przeszkoleniem operatorów Zamawiającego
Nr sprawy: ZPU-119/2016
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej ustawą (j.t - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z
38/2012 MKWP z 24.12.2013 ze zm.
I.
Informacje ogólne:
1. Ofertę należy przesłać do dnia 03.08.2016 r. do godziny 14:00 w następujący sposób:
1) pocztą elektroniczną na email: [email protected]
lub
2) faksem na numer: 012/61-54-887
lub
3) pisemnie na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział ds. Zamówień
Publicznych i Funduszy Pomocowych, 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
2. Okres związania ofertą: 30 dni.
3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania (Zał. Nr 1 Formularz
Ofertowy). Do oferty należy dołączyć odpowiednio wypełniony załącznik Nr 2 pn. „Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia”.
4. Dokładne określenie ilości elementów składowych Bezzałogowego Statku Powietrznego określone
jest w załączniku nr 3 do zapytania pn. „Specyfikacja ilościowa”
5. Zapłata za realizację zamówienia zostanie dokonana przelewem bankowym, w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej
faktury z numerem konta bankowego Wykonawcy.
6. Dostawa na koszt Wykonawcy na adres: KWP w Krakowie ul. Mogilska 109.
7. Kryterium: najniższa cena brutto.
UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty, która będzie gwarantowała wydatkowanie środków
w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów.
II.
Określenie przedmiotu zamówienia
1. Dostawa Systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego, pionowego startu i lądowania (multikopter)
wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane warunki gwarancji oraz szkoleń
pracowników Zamawiającego, określone zostały w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.
3. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy (w tym szkolenia pracowników
Zamawiającego i przeprowadzenie egzaminu), jednak nie później niż do 15.11.2016 r.
4. W ramach realizacji zamówienia wykonawca przeszkoli od 4 – 6 operatorów Zamawiającego w zakresie
wykonywania lotów BVLOS w kategorii wielowirnikowiec (MR) oraz 2-4 techników do wykonywania
obsług na poziomie O/I (użytkownika). Szkolenia mają się zakończyć uzyskaniem certyfikatów przez
każdego z uczestników szkolenia. Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje szkoleń i w
uwzględnieniu przewidywanej liczby szkolonych osób należy wpisać w formularzu „OFERTA”. Szczegóły
związane z realizacją szkoleń (data, miejsce, ilość sesji szkoleniowych i ich długość) zostaną
Nr Sprawy: ZPU-119/2016
uzgodnione z Zamawiającym przed zawarciem umowy. Ustalony harmonogram szkoleń będzie stanowić
załącznik do umowy.
5. Wykonawca uwzględni w cenie szkolenia przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu w zakresie
wykonywania lotów BVLOS – dla zakładanej przez Zamawiającego liczby osób (tj. 4-6 osób).
6. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia będzie wymagał zawarcia pisemnej umowy.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
Uwagi:
Dostawa do magazynu KWP w Krakowie ul. Mogilska 109 na koszt Wykonawcy.
III.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami.
Z Zamawiającym można porozumiewać się pisemnie, na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, faksem na numer : 012/ 6154-887 lub mailem na adres: [email protected]
Załącznik Nr 1
Nr Sprawy: ZPU-119/2016
……………………………………………………………………….
pieczęć firmowa Wykonawcy
..………..……………………………………………..
miejscowość, data
Do:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
OFERTA
………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………
pełna nazwa Wykonawcy
………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………
dokładny adres Wykonawcy
REGON: ………………..…………………………
NIP:
………………………………………
Internet: http://.…………… ………………………
e-mail: ………………………………………
numer kierunkowy: ….……………………………
tel.
…………………………………
fax. ……..…………………………………
Nawiązując do zapytania cenowego pn.: Dostawa systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego,
pionowego startu i lądowania (multikopter) wraz z przeszkoleniem operatorów Zamawiającego, Nr
sprawy: ZPU-119/2016 Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:
Bezzałogowy Statek Powietrzny ………………………………………………………….. (zł brutto)
Długość oferowanej gwarancji na całość sprzętu (min. 24 miesiące) ………………………….…………………
Szkolenia:
a) w zakresie wykonywania lotów BVLOS w kategorii wielowirnikowiec (MR) oraz przeprowadzenie egzaminu …………………………zł brutto/1 os
b) w zakresie wykonywania obsług na poziomie O/I (użytkownika) - …………………………zł brutto/1 os
Oświadczamy, iż wycena szkoleń uwzględnia planowaną liczbę osób szkolonych ze strony Zamawiającego,
określoną w Zapytaniu.
Osoba do kontaktu: ………………………………….…………… tel. ……………………………………..………………..
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość i data: ………………………………
………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)
Download