Regulamin ZFŚS MSCDN - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
Załącznik do uchwały Nr 2830/196/08
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 2 grudnia 2008 r.
REGULAMIN
ORGANIZACYJNY
MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli funkcjonuje na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.1);
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2);
3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 roku
w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz
organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu
ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków
i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84,
poz. 779);
4) uchwały Nr 67/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2005 r.
w
sprawie
przekształcenia
Ośrodków
Doskonalenia
Nauczycieli
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie oraz Ośrodka
Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie - w Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zmienionej uchwałą Nr 151/08 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku.
§ 2.
Regulamin organizacyjny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółową organizację i zasady
funkcjonowania Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832
oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112.
1)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 1 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
§ 3.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Centrum – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
2) Statut – Statut Centrum;
3) Dyrektor Centrum – Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli;
4) Z-ca Dyrektora Centrum – Z-ca Dyrektora Centrum, który pełni równocześnie
funkcję Dyrektora ds. Doskonalenia i Doradztwa;
5) Dział – Dział Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego,
Dział Administracyjno-Organizacyjny, Dział Finansowo-Księgowy;
6) Wydział – Wydział Centrum w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu,
Siedlcach, Warszawie, Mińsku Mazowieckim;
7) Biuro – Biuro Administracyjno-Gospodarcze, którym kieruje Kierownik
Administracyjny;
8) Pracownia – komórka organizacyjna utworzona w obrębie Wydziału wykonująca
zadania merytoryczne określone w Statucie, którą kieruje Kierownik Pracowni;
9) Zespół zadaniowy – doraźny zespół zadaniowy utworzony w obrębie Wydziału
wykonujący zadania merytoryczne określone w Statucie, którym kieruje
Koordynator Zespołu Zadaniowego;
10) Zespół – Zespół ds. Obsługi Administracyjno-Finansowej Wydziału, którym
kieruje Koordynator;
11) Wieloosobowe stanowisko – stanowisko pracy, w skład którego wchodzą co
najmniej dwa etaty, kierowane bezpośrednio przez Dyrektora ds. AdministracyjnoKadrowych lub Głównego Księgowego, bądź jego zastępcę;
12) Samodzielne stanowisko – jednoosobowe stanowisko pracy, które bezpośrednio
podlega Z-cy Dyrektora Centrum, Dyrektorowi ds. Administracyjno-Kadrowych,
Głównemu Księgowemu, bądź jego zastępcy lub Kierownikowi Wydziału, bądź
jego zastępcy;
13) Komórka organizacyjna – biuro, pracownia, zespół zadaniowy, zespół,
wieloosobowe stanowisko, samodzielne stanowisko.
Rozdział II.
Struktura organizacyjna
§ 4.
Strukturę organizacyjną Centrum, którym kieruje Dyrektor Centrum, tworzą:
1) Dział Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego kierowany
przez Z-cę Dyrektora Centrum;
2) Dział
Administracyjno-Organizacyjny,
ds. Administracyjno-Kadrowych;
kierowany
przez
Dyrektora
3) Dział Finansowo-Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego;
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 2 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
4) Wydziały (w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Warszawie,
Mińsku Mazowieckim), którymi kierują Kierownicy Wydziałów.
§ 5.
W obrębie Działów tworzy się:
1) Samodzielne Stanowisko ds. Projektów
bezpośrednio Z-cy Dyrektora Centrum;
Edukacyjnych,
które
podlega
2) Biuro Administracyjno-Gospodarcze, którym kieruje Kierownik Administracyjny;
3) Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń, Samodzielne Stanowisko
ds. Promocji, Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej, które podlegają
bezpośrednio Dyrektorowi ds. Administracyjno-Kadrowych;
4) Wieloosobowe Stanowisko ds. Płac oraz Wieloosobowe
ds. Finansowo-Księgowych, które podlegają bezpośrednio
Księgowemu oraz odpowiednio Z-cy Głównego Księgowego.
Stanowisko
Głównemu
§ 6.
W obrębie Wydziałów tworzy się:
1) Samodzielne Stanowiska ds. Doskonalenia i Doradztwa, które podlegają
bezpośrednio Kierownikom Wydziałów lub ich zastępcom;
2) Zespoły ds. Obsługi Administracyjno-Finansowej Wydziałów, którymi kierują
Koordynatorzy.
§ 7.
1.
Pracownicy Samodzielnych Stanowisk, o których mowa w § 6 pkt 1, pod względem
merytorycznym przypisani są do Działu Doskonalenia i Doradztwa Metodycznego.
2.
Pracownicy Zespołów, o których mowa w § 6 pkt 2, pod względem merytorycznym
przypisani są odpowiednio (w zależności od realizowanych zadań) do Działu
Administracyjno-Organizacyjnego lub Finansowo-Księgowego.
§ 8.
1.
Niezależnie od wymienionych w Regulaminie komórek organizacyjnych Dyrektor
Centrum może tworzyć:
1) pracownie lub zespoły zadaniowe
metodycznych oraz specjalistów;
nauczycieli
konsultantów,
doradców
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach samodzielne stanowiska pracy.
2.
Zadania komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, każdorazowo określa
Dyrektor Centrum.
§ 9.
Strukturę organizacyjną oraz system podległości służbowej w Centrum przedstawia schemat
organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 3 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
Rozdział III.
Podległość merytoryczna oraz organizacyjna
§ 10.
1.
Rodzaje podległości służbowej w Centrum:
1) podległość merytoryczna, która wynika z realizowanych zadań;
2) podległość organizacyjna, która wynika ze stosunku pracy.
2.
Podległość merytoryczna - ramowe obowiązki przełożonego:
1) nadzorowanie prowadzenia spraw merytorycznych;
2) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentów oraz podejmowanie rozstrzygnięć w granicach posiadanych uprawnień;
3) ustalanie zasad i sposobów wykonywania zadań merytorycznych;
4) przeprowadzanie kontroli;
5) koordynowanie
współdziałania
organizacyjnymi;
pomiędzy
Wydziałami
i
komórkami
6) opiniowanie i zatwierdzanie w ramach posiadanych kompetencji wniosków
w sprawach zatrudniania, oceniania, wynagradzania, premiowania, awansowania,
nagradzania i karania.
3.
Podległość organizacyjna - ramowe obowiązki przełożonego:
1) organizowanie oraz nadzorowanie pracy podległych pracowników;
2) nadzorowanie przestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny pracy;
3) wnioskowanie w sprawach zatrudniania, oceniania, wynagradzania, premiowania,
awansowania, nagradzania i karania podległych pracowników;
4) nadzorowanie sposobu korzystania z mienia będącego w dyspozycji kierowanej
komórki organizacyjnej;
5) nadzorowanie przestrzegania zasad b.h.p. i przepisów p.poż.;
6) podpisywanie w zakresie kompetencji pism, materiałów, opracowań i innych
dokumentów.
4.
Szczegółowe obowiązki i uprawnienia pracowników wynikające z podległości
merytorycznej oraz organizacyjnej normują zakresy czynności ustalone przez
bezpośrednich (pod względem organizacyjnym) przełożonych.
5.
Zakresy obowiązków, o których mowa w ust. 4, uzgodnione odpowiednio z Z-cą
Dyrektora Centrum, Dyrektorem ds. Administracyjno-Kadrowych oraz Głównym
Księgowym, zatwierdza Dyrektor Centrum.
Rozdział IV.
Zasady powierzania stanowisk kierowniczych
§ 11.
1.
Powierzanie stanowisk Z-cy Dyrektora Centrum, Dyrektora ds. AdministracyjnoKadrowych, Głównego Księgowego oraz Kierowników Wydziałów, jak również
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 4 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
odwoływanie z tych stanowisk, wymaga zasięgnięcia opinii Marszałka Województwa
Mazowieckiego.
2.
Powierzanie innych niż wymienione w ust. 1 stanowisk kierowniczych następuje,
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w uzgodnieniu odpowiednio z: Z-cą Dyrektora Centrum,
Dyrektorem ds. Administracyjno-Kadrowych oraz Głównym Księgowym.
3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach i na pisemne uzasadnienie Kierownika
Wydziału lub odpowiednio Głównego Księgowego może być powierzone stanowisko
Z-cy Kierownika Wydziału lub Z-cy Głównego Księgowego.
4.
Funkcję Kierownika Pracowni powierza Dyrektor Centrum, na wniosek Kierownika
Wydziału, po zasięgnięciu opinii Z-cy Dyrektora Centrum.
Rozdział V.
Zadania i kompetencje kadry kierowniczej
§ 12.
1.
Dyrektor Centrum w szczególności:
1) zarządza działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz;
2) jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum;
3) dokonuje czynności prawnych z zakresu prawa pracy na zasadach określonych
odrębnymi przepisami;
4) kieruje sprawami Centrum poprzez
oraz wewnętrznych aktów normatywnych;
wydawanie
poleceń
służbowych
5) sprawuje nadzór nad gospodarowaniem środkami i mieniem Centrum;
6) składa oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych związanych
z działalnością statutową Centrum;
7) sprawuje, przy pomocy Z-cy Dyrektora Centrum, nadzór pedagogiczny
w stosunku do zatrudnionych w Centrum nauczycieli konsultantów i doradców
metodycznych oraz Kierowników Wydziałów.
2.
Dyrektor Centrum realizuje swoje zadania przy pomocy podlegających mu
pracowników, w szczególności przy pomocy Z-cy Dyrektora Centrum, Dyrektora ds.
Administracyjno-Kadrowych oraz Głównego Księgowego.
3.
W czasie nieobecności Dyrektora Centrum zastępuje go, na podstawie upoważnienia,
realizując określone w nim zadania, Z-ca Dyrektora Centrum. W czasie nieobecności
zarówno Dyrektora Centrum, jak i Z-cy Dyrektora Centrum zastępstwo pełnią, realizując
określone w upoważnieniu zadania, Dyrektor ds. Administracyjno-Kadrowych
oraz Główny Księgowy.
§ 13.
Z-ca Dyrektora Centrum w szczególności:
1) kieruje Działem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego zgodnie
z decyzjami Dyrektora Centrum, zasadami dobrej praktyki i przepisami prawa;
2) prowadzi sprawy dotyczące nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych
w Centrum nauczycieli konsultantów (w tym Kierowników Wydziałów)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 5 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
i doradców metodycznych oraz nadzoruje w tym zakresie Kierowników
Wydziałów;
3) nadzoruje opracowywanie planów pracy Centrum (w tym rocznych i wieloletnich
planów wewnętrznego doskonalenia nauczycieli) oraz sprawozdań z ich realizacji;
4) koordynuje tworzenie corocznej oferty szkoleniowej dla nauczycieli;
5) nadzoruje prowadzenie przez Centrum niezbędnej dokumentacji pedagogicznej;
6) nadzoruje opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Centrum, regulaminów
i instrukcji dotyczących wszystkich spraw znajdujących się w obszarze działania
Działu Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego;
7) odpowiada przed Dyrektorem Centrum za sprawne, terminowe i właściwe
merytorycznie wykonywanie zadań oraz należytą organizację pracy w kierowanym
Dziale.
§ 14.
Dyrektor ds. Administracyjno-Kadrowych w szczególności:
1) kieruje Działem Administracyjno-Organizacyjnym zgodnie z decyzjami Dyrektora
Centrum, zasadami dobrej praktyki i przepisami prawa;
2) odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych,
technicznych i kadrowych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Centrum;
3) nadzoruje prawidłowe
w dyspozycji Centrum;
zabezpieczenie
i
wykorzystanie
mienia
będącego
4) nadzoruje inwestycje, remonty oraz zakupy wyposażenia prowadzone w Centrum;
5) nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych;
6) opiniuje wnioski przedkładane przez Kierowników Wydziałów dotyczące
wynagradzania, premiowania, awansowania, nagradzania i karania pracowników
Działu Administracyjno-Organizacyjnego;
7) nadzoruje opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Centrum, regulaminów
i instrukcji dotyczących wszystkich spraw znajdujących się w obszarze działania
Działu Administracyjno-Organizacyjnego;
8) odpowiada przed Dyrektorem Centrum za sprawne, terminowe i właściwe
merytorycznie wykonywanie zadań oraz należytą organizację pracy w kierowanym
Dziale.
§ 15.
1.
Główny Księgowy w szczególności:
1) kieruje Działem Finansowo-Księgowym zgodnie z decyzjami Dyrektora Centrum,
zasadami dobrej praktyki i przepisami prawa;
2) prowadzi sprawy z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Centrum;
3) czuwa nad przestrzeganiem zasad realizacji planu finansowego Centrum
oraz opracowuje sprawozdania finansowe;
4) realizuje zadania kontroli wewnętrznej w zakresie finansowo-księgowym;
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 6 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
5) podpisuje (kontrasygnuje) - po przeprowadzeniu procedury sprawdzenia zdolności
do wykonania zobowiązań w zgodzie z planem finansowym - projekty dokumentów
przed złożeniem oświadczeń woli w imieniu Centrum, jeżeli transakcje w nich
określone mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych;
6) nadzoruje prace inwentaryzacyjne majątku Centrum;
7) odpowiada przed Dyrektorem Centrum za sprawne, terminowe i właściwe
merytorycznie wykonywanie zadań oraz należytą organizację pracy w kierowanym
Dziale.
2.
W przypadku nieobecności Głównego Księgowego zastępuje go Z-ca Głównego
Księgowego lub inny pracownik Działu Finansowo-Księgowego, wyznaczony przez
Głównego Księgowego w uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum.
3.
Z-ca Głównego Księgowego w szczególności:
1) koordynuje i nadzoruje pracę podległych pracowników Wieloosobowego
stanowiska ds. Finansowo-Księgowych;
2) prowadzi
czynności
księgowe
związane
współfinansowanych z Unii Europejskiej;
z
realizacją
projektów
3) weryfikuje pod względem finansowym umowy zawierane przez Centrum;
4) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych z zakresu Działu FinansowoKsięgowego;
5) odpowiada za przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg
rachunkowych oraz sprawozdań finansowych;
6) realizuje wstępną, bieżącą i następczą kontrolę finansową w Centrum;
7) współpracuje przy przygotowywaniu planów finansowych;
8) odpowiada za prowadzenie sprawozdawczości
realizowanych remontów i inwestycji;
finansowej
dotyczącej
9) współpracuje z bankami oraz innymi instytucjami.
§ 16.
1.
Kierownik Wydziału w szczególności:
1) kieruje Wydziałem zgodnie z decyzjami Dyrektora Centrum, zasadami dobrej
praktyki i przepisami prawa;
2) organizuje, kieruje i nadzoruje pracę pracowników Wydziału;
3) prowadzi sprawy dotyczące nadzoru pedagogicznego w Wydziale;
4) przygotowuje plany, analizy, opinie, bieżące informacje i sprawozdania dotyczące
realizacji przez Wydział zadań merytorycznych;
5) wnioskuje do Dyrektora Centrum lub odpowiednio Z-cy Dyrektora Centrum oraz
Dyrektora ds. Administracyjno-Kadrowych w sprawach z zakresu prawa pracy
podległych pracowników;
6) wykonuje zgodnie z kompetencjami kontrolę wewnętrzną oraz realizuje zalecenia
organów kontroli zewnętrznej;
7) właściwie gospodaruje środkami będącymi w dyspozycji Wydziału;
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 7 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
8) odpowiada za właściwe użytkowanie i zabezpieczenie mienia Centrum będącego w
dyspozycji Wydziału;
9) odpowiada przed:
a) Dyrektorem Centrum - za sprawne i terminowe wykonywanie zadań
oraz należytą organizację pracy Wydziału,
b) Z-cą Dyrektora Centrum - za prawidłowe i właściwe merytorycznie
wykonanie zadań statutowych przez Wydział,
c) Dyrektorem ds. Administracyjno-Kadrowych – za prawidłowe prowadzenie
w Wydziale spraw administracyjno-organizacyjnych,
d) Głównym Księgowym – za prawidłowe prowadzenie w Wydziale spraw
finansowych.
2.
Z-ca Kierownika Wydziału w szczególności:
1) prowadzi sprawy dotyczące nadzoru pedagogicznego w Wydziale w zakresie
ustalonym przez Kierownika Wydziału;
2) organizuje, kieruje i nadzoruje w uzgodnieniu z Kierownikiem Wydziału pracę
osób zatrudnionych na Samodzielnych Stanowiskach ds. Doskonalenia
i Doradztwa;
3)
współuczestniczy w tworzeniu i realizacji planu pracy Centrum;
4) przygotowuje analizy, opinie, bieżące informacje i sprawozdania dotyczące zadań
statutowych realizowanych przez Wydział;
5) nadzoruje w zakresie ustalonym przez Kierownika Wydziału właściwe
użytkowanie i zabezpieczenie mienia Centrum będącego w dyspozycji Wydziału;
6) zastępuje Kierownika Wydziału pod jego nieobecność.
§ 17.
Kierownik Pracowni w szczególności:
1) organizuje, kieruje i nadzoruje pracę Pracowni;
2) usprawnia metody i formy pracy pracowników Pracowni;
3) zarządza projektami i zadaniami;
4) przygotowuje analizy, opinie i sprawozdania dotyczące realizacji zadań
przez Pracownię;
5) współuczestniczy w realizacji planu pracy Centrum;
6) wnioskuje w sprawach kadrowych podległych pracowników;
7) sprawuje nadzór nad właściwym użytkowaniem i zabezpieczeniem mienia
będącego w dyspozycji Pracowni.
§ 18.
Kierownik Administracyjny w szczególności:
1) planuje i koordynuje oraz nadzoruje pracę jednoosobowych stanowisk tworzących
Biuro Administracyjno-Gospodarcze (Jednoosobowe Stanowiska: ds. Obsługi
Kancelarii, ds. Zamówień Publicznych, ds. Obsługi Archiwum Zakładowego,
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 8 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
ds. Obsługi Informatycznej, ds. B.H.P.), których szczegółowe zadania określają
zakresy obowiązków zatwierdzone przez Dyrektora Centrum;
2) opiniuje projekty planów finansowych Centrum w zakresie doposażenia
Wydziałów oraz wydatków remontowo-inwestycyjnych;
3) ocenia zasadność dokonywania zakupów środków trwałych i wyposażenia na
potrzeby Wydziałów i innych komórek organizacyjnych Centrum;
4) koordynuje i nadzoruje działania związane z remontami oraz inwestycjami
prowadzonymi przez Centrum;
5) koordynuje i nadzoruje gospodarkę transportową Centrum;
6) koordynuje i nadzoruje pracę Koordynatorów Zespołów ds. Obsługi
Administracyjno-Finansowej
Wydziałów
w
zakresie
przedsięwzięć
administracyjno-gospodarczych.
§ 19.
Koordynator
Zespołu
w szczególności:
ds.
Obsługi
Administracyjno-Finansowej
Wydziału
1) planuje i koordynuje pracę pracowników Zespołu ds. Obsługi AdministracyjnoFinansowej Wydziału;
2) organizuje pod względem logistycznym, finansowym, techniczno-informatycznym
obsługę szkoleń realizowanych w Wydziale;
3) organizuje w Wydziale obieg dokumentacji - zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
4) koordynuje, w porozumieniu z Kierownikiem Wydziału, dokonywanie zakupów dla
potrzeb Wydziału oraz dystrybuowanie sprzętu i materiałów niezbędnych do jego
funkcjonowania;
5) koordynuje prowadzenie zadań remontowych i inwestycyjnych w Wydziale;
6) koordynuje przewóz osób wykonujących czynności służbowe poza miejscem
Wydziału;
7) zgłasza za zgodą Kierownika Wydziału propozycje do planu finansowego Centrum;
8) organizuje dozór budynku i zabezpieczenie mienia z uwzględnieniem wymogów
p.poż. i b.h.p.;
9) wnioskuje do Kierownika Wydziału w sprawach płacowych i kadrowych
dotyczących podległych pracowników.
Rozdział VI.
Zakres zadań Działów oraz Wydziałów
§ 20.
Do zakresu zadań Działu Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego należy
w szczególności:
1) realizowanie zadań statutowych;
2) diagnozowanie, analiza potrzeb i oczekiwań w zakresie doskonalenia nauczycieli;
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 9 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
3) inicjowanie, realizowanie i koordynowanie przedsięwzięć edukacyjnych
o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
oraz uczestniczenie w tego typu przedsięwzięciach koordynowanych
przez zewnętrznych partnerów;
4) monitorowanie działań podejmowanych w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
5) współpraca z uczelniami wyższymi, instytutami naukowo-badawczymi,
placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami działającymi na
rzecz edukacji.
§ 21.
Do zakresu zadań Działu Administracyjno-Organizacyjnego należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników;
2) obsługa kancelaryjno-biurowa;
3) prowadzenie archiwum zakładowego;
4) prowadzenie działalności promocyjnej Centrum;
5) prowadzenie inwestycji i remontów;
6) organizowanie, zgodnie z prawem zamówień publicznych, postępowań na roboty
budowlane, dostawy i usługi;
7) prowadzenie gospodarki transportowej Centrum;
8) prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną;
9) zabezpieczenie i ochrona mienia Centrum, z uwzględnieniem wymogów ochrony
p.poż. i przepisów b.h.p.;
10) kontrola wewnętrzna;
11) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
12) obsługa prawna Centrum.
§ 22.
Do zakresu zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:
1) obsługa finansowo-księgowa;
2) prowadzenie planistyki finansowej;
3) sprawozdawczość finansowa oraz statystyczna;
4) prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników;
5) współpraca z ZUS oraz bankami;
6) prowadzenie ewidencji środków trwałych;
7) prowadzenie dokumentacji finansowej remontów oraz inwestycji realizowanych
przez Centrum (w tym sprawozdawczości);
8) obsługa finansowo-księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
9) rozliczanie projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 10 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
§ 23.
Do zakresu zadań Wydziałów należy w szczególności:
1) wykonywanie na obszarze
poszczególnym Działom;
działania
Wydziału
czynności
przypisanych
2) realizowanie zadań statutowych w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora
Centrum;
3) koordynowanie zadań o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym zleconych
przez Dyrektora Centrum.
Rozdział VII.
Zadania i kompetencje komórek organizacyjnych
§ 24.
Samodzielne Stanowisko ds. Projektów Edukacyjnych w szczególności:
1) koordynuje programy doskonalenia nauczycieli w obszarach strategicznych zmian
oświatowych;
2) przygotowuje programy i publikacje materiałów edukacyjnych w zakresie
projektów edukacyjnych;
3) organizuje współpracę z instytucjami zajmującymi się problematyką projektów
edukacyjnych.
§ 25.
Biuro Administracyjno-Gospodarcze w szczególności:
1) koordynuje działania Centrum w zakresie administracyjno-gospodarczym;
2) prowadzi obsługę kancelaryjną Centrum;
3) realizuje zadania określone prawem zamówień publicznych;
4) prowadzi archiwum zakładowe;
5) wykonuje zadania związane z obsługą informatyczną Centrum;
6) organizuje obsługę Centrum w zakresie b.h.p. i p.poż.
§ 26.
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń w szczególności:
1) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
2) przygotowuje decyzje płacowe;
3) opracowuje sprawozdawczość kadrową;
4) prowadzi procedury naboru pracowników oraz ocen pracowniczych;
5) planuje i koordynuje szkolenia pracownicze;
6) opracowuje arkusze organizacyjne Centrum.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 11 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
§ 27.
Samodzielne Stanowisko ds. Promocji w szczególności:
1) opracowuje profesjonalną i atrakcyjnie przygotowaną informację o Centrum;
2) rozpowszechnia
edukacyjnych;
informację
o
realizowanych
przez
Centrum
projektach
3) opracowuje wytyczne do tzw. strategii marketingowych;
4) koordynuje działania promocyjne Wydziałów;
5) opracowuje projekty materiałów promocyjnych;
6) prowadzi bieżącą współpracę z drukarniami, wydawnictwami i producentami
materiałów promocyjnych.
§ 28.
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej w szczególności:
1) współdziała w tworzeniu wewnątrzzakładowych aktów prawnych;
2) opiniuje pod względem prawno-legislacyjnym projekty zarządzeń Dyrektora
Centrum;
3) opiniuje pod wzglądem prawnym projekty umów i porozumień;
4) wydaje opinie prawne.
§ 29.
Wieloosobowe Stanowisko ds. Płac w szczególności:
1) sporządza listy płac;
2) współpracuje z ZUS oraz Urzędem Skarbowym;
3) prowadzi sprawozdawczość finansową z zakresu wynagrodzeń;
4) dokonuje rocznego rozliczenia podatku dochodowego;
5) przygotowuje zaświadczenia płacowe;
6) sporządza miesięczne raporty kasowe;
7) rozlicza zaliczki gotówkowe.
§ 30.
Wieloosobowe Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych w szczególności:
1) przygotowuje decyzje dotyczące płatności;
2) kontroluje i dekretuje dokumenty księgowe;
3) opracowuje dokumenty sprzedażowe;
4) współpracuje przy prowadzeniu czynności księgowych związanych z realizacją
projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej;
5) prowadzi sprawy
oraz inwestycji.
finansowo-księgowe
związane
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
z
realizacją
remontów
Strona 12 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
§ 31.
Samodzielne Stanowisko ds. Doskonalenia i Doradztwa w szczególności:
1) diagnozuje potrzeby szkoleniowe nauczycieli;
2) wspiera metodycznie samokształcenie i doskonalenie nauczycieli;
3) opracowuje programy kursów doskonalących i kwalifikacyjnych;
4) opracowuje programy doskonalenia doradców metodycznych, dyrektorów szkół
i placówek, pracowników organów nadzoru pedagogicznego i prowadzących
szkoły i placówki;
5) opracowuje indywidualne i zespołowe plany pracy;
6) przygotowuje analizy i sprawozdania z pracy indywidualnej i zespołowej;
7) przygotowuje publikacje, opinie, ekspertyzy merytoryczne;
8) prowadzi różnorodne formy współpracy i wymiany doświadczeń (konferencje,
seminaria, warsztaty, itp.) oraz przygotowuje ich programy merytoryczne;
9) uczestniczy w działaniach organizacyjnych związanych z realizacją usług
zlecanych przez szkoły i placówki oraz samorządy lokalne;
10) udziela konsultacji indywidualnych i grupowych w zakresie swoich kwalifikacji
i kompetencji;
11) prowadzi zajęcia szkoleniowe w ustalonym wymiarze;
12) opracowuje koncepcje organizowania, wspierania
niestacjonarnej w zakresie doskonalenia nauczycieli.
i
rozwoju
edukacji
§ 32.
Zespół ds. Obsługi Administracyjno-Finansowej Wydziału w szczególności:
1) zapewnia warunki organizacyjne, techniczne
do sprawnego funkcjonowania Wydziału;
i
2) prowadzi administracyjną, biurową, gospodarczą,
i techniczno-informatyczną obsługę Wydziału;
gospodarcze
niezbędne
finansową,
logistyczną
3) prowadzi sprawy związane z inwestycjami i remontami;
4) dokonuje zakupów dla potrzeb Wydziału oraz dystrybuuje sprzęt i materiały
niezbędne do jego funkcjonowania;
5) zabezpiecza mienie z uwzględnieniem wymogów p.poż. i b.h.p.
Rozdział VIII.
Zasady organizacji pracy
§ 33.
1.
Rozkład i wymiar czasu pracy pracowników określa Regulamin pracy Centrum.
2.
W uzasadnionych przypadkach czas i miejsce pracy, po uzgodnieniu z bezpośrednim
przełożonym, za wiedzą i zgodą jego przełożonego, ale nie niższej rangi niż
odpowiedniego Z-cy Dyrektora Centrum lub Dyrektora ds. Administracyjno-Kadrowych
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 13 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
(w przypadku podporządkowania bezpośrednio Dyrektorowi Centrum, za jego wiedzą
i zgodą) mogą być ustalone indywidualnie.
3.
Nauczyciele konsultanci zobowiązani są do przygotowywania planu pracy na rok
kalendarzowy oraz dwukrotnie sprawozdania z jego realizacji (za okres styczeń –
czerwiec i za cały rok kalendarzowy).
4.
Nauczyciele konsultanci są zobowiązani do przeprowadzenia ustalonej przez Dyrektora
Centrum liczby godzin szkoleń rocznie. Rozliczenie realizacji przydzielonego
indywidualnie pensum dydaktycznego prowadzi odpowiedni Kierownik Wydziału
i przedstawia je okresowo Z-cy Dyrektora Centrum.
5.
Ocena pracy poszczególnych pracowników administracji, a w tym ocena jakości
wykonywania zadań służbowych, dokonywana jest na bieżąco przez ich bezpośrednich
przełożonych. Okresowo ocena ta dokonywana jest w postaci pisemnej - zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, (Dz. U. Nr 55,
poz.361). W przypadku osób podległych bezpośrednio Dyrektorowi Centrum, osobą
właściwą dla dokonania takiej oceny jest Dyrektor Centrum.
6.
Oceny pracowników pedagogicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny
pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu
powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 oraz z 2001 r. Nr 131,
poz. 1459) dokonuje Dyrektor Centrum. Projekt oceny pracowników pedagogicznych
przygotowywany jest przez Kierowników Wydziałów. Projekt oceny Kierowników
Wydziałów przygotowywany jest przez Z-cę Dyrektora Centrum.
7.
Urlopy udzielane są zgodnie z planem zatwierdzonym przez Dyrektora Centrum.
Plan urlopów powinien gwarantować ciągłość pracy Centrum.
8.
Decyzję o udzieleniu urlopu podejmują w odniesieniu do podległych bezpośrednio
pracowników:
Dyrektor
Centrum,
Z-ca
Dyrektora
Centrum,
Dyrektor
ds. Administracyjno-Kadrowych oraz Główny Księgowy. W Wydziałach decyzje
o udzieleniu urlopu podległym pracownikom podejmują Kierownicy Wydziałów.
§ 34.
Obieg korespondencji w Centrum określa instrukcja kancelaryjna, uwzględniająca zasadę
pełnej rejestracji i efektywnej dekretacji, tak aby zapewnić sprawny i bezpieczny obieg
informacji.
§ 35.
1.
Informacje wymagające potwierdzenia otrzymania (do czasu upowszechnienia podpisu
elektronicznego) przekazywane są wszystkim pracownikom pisemnie.
2.
Ważne informacje bieżące umieszczane
i/lub przekazywane poprzez sieć komputerową.
są
na
tablicach
informacyjnych
§ 36.
1.
Dyrektor Centrum podpisuje dokumenty obejmujące oświadczenia woli, pisma
skierowane do adresatów zewnętrznych oraz dokumenty wewnętrzne. Powyższe dotyczy
w szczególności:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 14 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
1) pism adresowanych do władz, w tym do administracji rządowej i administracji
samorządowej;
2) dokumentów w sprawach stosunku pracy, w szczególności umów o pracę;
3) dokumentów finansowych i księgowych;
4) świadectw i zaświadczeń ukończenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) umów cywilnoprawnych;
6) delegacji pracowników Centrum;
7) pism poufnych;
8) pism dotyczących spraw i adresatów, które ze względu na szczególne okoliczności
bądź ważne znaczenie dla Centrum Dyrektor Centrum zastrzegł do własnego
podpisu.
2.
Dyrektor Centrum może w określonym zakresie upoważnić inne osoby spośród
pracowników Centrum do podpisywania dokumentów wewnętrznych oraz pism
skierowanych do adresatów zewnętrznych, jak również, na mocy pełnomocnictw, do
składania oświadczeń woli w imieniu Centrum.
3.
W czasie nieobecności Dyrektora Centrum pisma do adresatów zewnętrznych
i dokumenty wewnętrzne w sprawach niecierpiących zwłoki podpisuje Z-ca Dyrektora
Centrum.
4.
Główny Księgowy parafuje następujące dokumenty:
1) bieżącą dokumentację finansową, określoną w instrukcji obiegu i kontroli
dokumentów finansowo-księgowych;
2) sprawozdania z realizacji środków finansowych, okresowe rozliczenia budżetowe,
w zakresie udzielonego pełnomocnictwa;
3) dokumenty związane z gospodarowaniem majątkiem Centrum;
4) umowy zawierane przez Centrum wiążące się z odpowiedzialnością materialną
i finansową.
Rozdział IX.
Inne postanowienia
§ 37.
Przedstawicieli nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli doradców metodycznych do Rady
Konsultacyjnej Centrum, o której mowa w Statucie, wybiera Dyrektor Centrum
po zasięgnięciu opinii Kierowników Wydziałów.
§ 38.
Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia majątku Centrum zawiera instrukcja
zabezpieczenia opracowana przez Dyrektora ds. Administracyjno-Kadrowych i akceptowana
przez Dyrektora Centrum, wprowadzona w formie zarządzenia.
§ 39.
1.
W Centrum działa komisja do spraw świadczeń socjalnych.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 15 z 17
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 635-32-89, www.mscdn.edu.pl
2.
Dyrektor Centrum w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy może w drodze
zarządzenia, o ile zachodzi taka potrzeba, powoływać inne komisje i inne zespoły.
3.
Pracami komisji i zespołów kieruje oraz prowadzi dokumentację jej pracy
przewodniczący wyznaczony przez Dyrektora Centrum.
§ 40.
Wszyscy pracownicy Centrum zobowiązani są do przestrzegania zasad tajemnicy służbowej,
dbałości o należyte przechowywanie dokumentacji służbowej, gromadzenia dokumentacji
i okresowego przekazywania jej do archiwum – zgodnie z ustaleniami i odrębnymi
przepisami.
§ 41.
Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania,
z tym, że utworzenie Wydziału wymaga uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MSCDN
Strona 16 z 17
Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego MSCDN
SCHEMAT ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
DYREKTOR CENTRUM
DZIAŁ DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI I DORADZTWA
METODYCZNEGO
(Z-ca Dyrektora Centrum)
DZIAŁ ADMINISTRACYJNOORGANIZACYJNY
DZIAŁ FINANSOWOKSIĘGOWY
(Dyrektor ds. AdministracyjnoKadrowych)
(Główny Księgowy)
Biuro Administracyjno-Gospodarcze*
Samodzielne Stanowisko
ds. Projektów Edukacyjnych
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Kadr i Szkoleń
Samodzielne Stanowisko
ds. Promocji
Samodzielne Stanowisko
ds. Obsługi Prawnej
Kierownik Wydziału MSCDN
w Ciechanowie
Wydział MSCDN
w Ciechanowie
Samodzielne Stanowiska
ds. Doskonalenia i Doradztwa
Zespół ds. Obsługi
Administracyjno-Finansowej
Wydziału w Ciechanowie
Kierownik Wydziału MSCDN
w Ostrołęce
Wydział MSCDN
w Ostrołęce
Samodzielne Stanowiska
ds. Doskonalenia i Doradztwa
Zespół ds. Obsługi
Administracyjno-Finansowej
Wydziału w Ostrołęce
Kierownik Wydziału MSCDN
w Płocku
Wydział MSCDN
w Płocku
Samodzielne Stanowiska
ds. Doskonalenia i Doradztwa
Zespół ds. Obsługi
Administracyjno-Finansowej
Wydziału w Płocku
Kierownik Wydziału MSCDN
w Radomiu
Wydział MSCDN
w Radomiu
Samodzielne Stanowiska
ds. Doskonalenia i Doradztwa
Zespół ds. Obsługi
Administracyjno-Finansowej
Wydziału w Radomiu
Kierownik Wydziału MSCDN
w Siedlcach
Wydział MSCDN
w Siedlcach
Samodzielne Stanowiska
ds. Doskonalenia i Doradztwa
Zespół ds. Obsługi
Administracyjno-Finansowej
Wydziału w Siedlcach
Kierownik Wydziału MSCDN
w Warszawie
Wydział MSCDN
w Warszawie
Samodzielne Stanowiska
ds. Doskonalenia i Doradztwa
Zespół ds. Obsługi
Administracyjno-Finansowej
Wydziału w Warszawie
Kierownik Wydziału MSCDN
w Mińsku Mazowieckim
Wydział MSCDN
w Mińsku Mazowieckim
Samodzielne Stanowiska
ds. Doskonalenia i Doradztwa
Zespół ds. Obsługi
Administracyjno-Finansowej
Wydziału w Mińsku Mazowieckim
podległość organizacyjna
podległość merytoryczna
* Biuro Administracyjno-Gospodarcze tworzą Jednoosobowe Stanowiska: ds. Obsługi Kancelarii, ds. Zamówień Publicznych, ds. Obsługi Archiwum Zakładowego,
ds. Obsługi Informatycznej, ds. B.H.P.
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Płac
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Finansowo-Księgowych
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards