adaptacje - Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

advertisement
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
ADAPTACJE
KATOWICE, 3–4 GRUDNIA 2012
Program konferencji
3 grudnia 2012 r.
9.00
Otwarcie, sala Rady Wydziałus
9.30 Obrady plenarne, sala Rady Wydziału
Prof. dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (UŚ), dr Wojciech Borkowski (SWPS), Kultura jako adaptacja. Kultura w paradygmacie
przyrodoznawstwa.
Mgr Jolanta Rypień-Wilczek (UŚ), Kultura jako adaptacja ewolucyjna.
Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (UW), Adaptacja jako problem genologiczny i jako translacja interkulturowa.
Dr Ewa Lipińska (UJ), Adaptacja kulturowa imigrantów – „asymilant” czy „separatysta”?
Dr Zdravko Stamatoski (UO), Problemy związane z adaptacją kulturową Macedończyków w Polsce na przestrzeni dziejów.
12.00 Obrady w sekcjach
Kino, sala Rady Wydziału
Prof. dr hab. Sławomir Bobowski (UWr.), Adaptować, czyli zarabiać i
indoktrynować. O słynnych westernach indiańskich – ekranizacjach utworów
literackich.
Prof. dr hab. Adam Regiewicz (AJD), Sarah Young i nagie miecze, czyli jak
pornografia adaptuje Średniowiecze?
Dr Małgorzata Sokalska (UJ), Inkarnacje lorda Rutvena. Adaptacje i
transformacje mitu wampirycznego.
Teatr, sala 422
Prof. dr hab. Ewa Wąchocka (UŚ), Adaptacja w praktyce teatru
międzykulturowego (na przykładzie dramaturgii Williama Butlera Yeatsa).
Dr Alina Sordyl (UŚ), Adaptacja jako praktyka twórcza w teatrze Krystiana
Lupy.
Mgr Małgorzata Wielgosz (UMCS), Bunraku, opera pekińska czy teatr cieni
w europejskim wydaniu. O adaptacjach dalekowschodnich gatunków
teatralnych.
Dr Iwona Puchalska (UJ), Realizacje operowe – między inscenizacją a
adaptacją.
15.00 Obrady w sekcjach
Kino, sala Rady Wydziału
Dr Magdalena Kempna-Pieniążek (UŚ), „Neo-noir” jako obszar
transkulturowych adaptacji.
Dr Bronisława Stolarska (UŁ), Prawdopodobnie diabeł – Robert Bresson
czyta Dostojewskiego.
Dr Joanna Aleksandrowicz (UŚ), Malarskie adaptacje w kinie hiszpańskim.
17.00 Obrady w sekcjach
Kino, sala Rady Wydziału
Mgr Marta Brzezińska (UW), Zaadaptować dom. Filmowe konstrukcje
Heimatu w kinie niemieckim wobec roku 1989.
Dr Justyna Budzik (UŚ), Film w edukacji szkolnej - różne praktyki
adaptacyjne.
Mgr Agnieszka Tambor (UŚ), Adaptacja tekstów kultury w przekładzie
filmowym.
Przekład, sala 422
Prof. dr hab. Marie Sobotková (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu),
Procesy interpretacji, translacji, mutacji i adaptacji w tłumaczeniach czeskich
na przykładzie wybranych tekstów Henryka Sienkiewicza.
Mgr Li Yinan (Beijging University of Foreign Studies, Pekin), Adaptacje
tytułów dzieł literatury polskiej w przekładach na język chiński.
Mgr Zoriana Buń (UŚ), Ukraińskie adaptacje Herberta.
Edukacja, sala 422
Dr Barbara Morcinek (UŚ), Adapatcja kodu pozawerbalnego w akwizycji
języka polskiego jako obcego.
Dr Andrzej Karcz (UW), Adaptacje filmowe literatury polskiej w kulturowej
edukacji cudzoziemców.
Mgr Aldona Fojkis, Procesy poznawcze u osób niewidomych, a możliwości
adaptacji w środowisku.
4 grudnia 2012 r.
9.00 Obrady w sekcjach
Język, sala 422
Prof. dr hab. Danuta Ostaszewska, prof. dr hab. Ewa Sławek (UŚ),
Pojęcie adaptacji w przestrzeni różnych dyskursów: od etymologii do użyć
metaforycznych.
Prof. dr hab. Aleksandra Janowska (UŚ), Adaptacja nowych pojęć i ich
konsekwencje leksykalne w polszczyźnie.
Prof. dr hab. Marta Pančikova (Uniwersytet w Ostrawie), Adaptacja
leksyki obcej w językach zachodniosłowiańskich.
10.20 Obrady w sekcjach
Język, sala 422
Prof. dr Ałła Krawczuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. I. Franki),
Literatura, sala 401
Prof. dr hab. Ryszard Koziołek (UŚ), „Hamlet” w powiększeniu.
Dr Jagoda Wierzejska (UW), Figury adaptacji do życia w obecnej
przestrzeni w prozie polskiej powstałej po 1989 roku.
Dr Beata Śniecikowska (IBL PAN), Polskie haiku intertekstualne.
Literatura, sala 401
Prof. dr hab. Kalina Bahneva (ATH, Bielsko-Biała), Dramat „Antygona w
Pogranicza polsko-ukraińskie. Integracja i dezintegracja poprzez etykietę
językową.
Dr Justyna Makowska (AHE w Łodzi, Językowo-kulturowy obraz świata w
podhalańskich translacjach intrajęzykowych.
Dr Marcin Maciołek (UŚ), Adaptacja anglicyzmów we współczesnej
polszczyźnie.
12.00 Obrady w sekcjach
Edukacja, sala 422
Prof. dr hab. Anna Seretny (UJ), Adaptacja tekstu literackiego w
perspektywie glottodydaktycznej.
Dr Grzegorz Rudziński (UŁ), Glottodydaktyczne adaptacje opowiadań
Mirosława Żuławskiego.
Dr Jerzy Kowalewski (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. I. Franki),
Adaptacja krajowej metodyki nauczania języka polskiego do potrzeb
dydaktycznych edukacji polonistycznej za granicą.
Nowym Jorku” Janusza Głowackiego - aspekty adaptacji.
Dr Krzysztof Skibski (UAM), Adaptacje składniowe w wierszu wolnym (na
materiale polskiej poezji współczesnej).
Literatura, sala 401
Dr Ewa Nofikow (Uniwersytet w Białymstoku), poems Andrzeja
Sosnowskiego – na styku języków, pomiędzy głosami.
Dr Monika Ładoń (UŚ), „Zapraszam z góry do tego niezbadanego miejsca”.
Pisarz w szpitalu.
Mgr Katarzyna Mulet (UŚ), Autopsychoterapia w emigracyjnej poezji
Stanisława Barańczaka.
15.00 Obrady plenarne Edukacja sala Rady Wydziału
Dr Izabela Nowak (UŚ), Sprawność bilingwalna i bikulturowa – przejaw adaptacji czy separacji? Inklinacje glottodydaktyczne.
Dr Wioletta Hajduk-Gawron (UŚ), Arcydzieła literatury polskiej w praktyce glottodydaktycznej.
Dr Małgorzata Wójcik-Dudek (UŚ), Szkoła adaptacji – o czytaniu na lekcjach języka polskiego.
16.30 Zamknięcie konferencji, sala Rady Wydziału
Obrady odbywają się w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego – Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1 (sala Rady Wydziału – V piętro, sale:
401, 422 – IV piętro).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards