Załącznik - bip.poznan.pl

advertisement
Załącznik do zarządzenia Nr 53/2009/K
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 24.11..2009r.
REGULAMIN PRACY
URZĘDU MIASTA POZNANIA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin pracy ustala porządek wewnętrzny w Urzędzie Miasta, a także określa związane
z procesem pracy obowiązki Urzędu jako pracodawcy oraz obowiązki pracowników.
§2
Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Miasta, bez względu na sposób
nawiązania stosunku pracy.
§3
Ilekroć w treści Regulaminu, bez bliższego określenia, jest mowa o:
1)
Regulaminie
- należy przez to rozumieć Regulamin Pracy Urzędu Miasta
Poznania;
2)
Regulaminie wynagradzania - należy przez to rozumieć Regulamin wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Poznania;
3)
Ustawie
- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz.
1458);
4)
Urzędzie lub pracodawcy
- należy przez to rozumieć Urząd Miasta Poznania;
5)
decernencie
- należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta, Zastępcę
Prezydenta Miasta, Skarbnika lub Sekretarza Miasta, który
1
sprawuje nadzór nad pracą wydziału (równorzędnej
jednostki organizacyjnej);
6)
- należy przez to rozumieć także osoby zajmujące
dyrektorze
równorzędne stanowiska o innej nazwie oraz kierowników
samodzielnych
jednostek
organizacyjnych
Urzędu,
niebędących wydziałami.
ROZDZIAŁ II
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
§4
1. Stosunek pracy w Urzędzie nawiązuje się:
1) Z Prezydentem Miasta – na podstawie wyboru;
2) z Zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem Miasta - na podstawie powołania;
3) z pozostałymi pracownikami Urzędu niewymienionymi w ust. 1 – na podstawie umowy
o pracę.
2. Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w Urzędzie jest:
1) w stosunku do Prezydenta Miasta - zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej
o wyborze oraz protokół z sesji Rady Miasta, potwierdzający złożenie ślubowania;
2) w stosunku do Zastępców Prezydenta Miasta – zarządzenie Prezydenta Miasta
o powołaniu;
3) w stosunku do Skarbnika Miasta - uchwała Rady Miasta Poznania o powołaniu;
4) w stosunku do Sekretarza Miasta, dyrektorów wydziałów, kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego, Miejskiego Rzecznika Konsumentów i pozostałych pracowników - umowa o
pracę;
5) do dnia 31.12.2011 r. - akt mianowania w stosunku do osób, które uzyskały ten akt przed
wejściem w życie Ustawy.
§5
1. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta Miasta związane z nawiązaniem
i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący Rady Miasta, a pozostałe
czynności - wyznaczona przez Prezydenta Miasta osoba zastępująca lub Sekretarz.
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta ustala Rada Miasta.
2
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza
Miasta, Skarbnika Miasta oraz dyrektorów wydziałów dokonuje Prezydent Miasta.
3. Pracowników Urzędu Miasta niewymienionych w ust.1 zatrudniają oraz podejmują
w stosunku do nich inne czynności z zakresu prawa pracy dyrektorzy wydziałów, na mocy
odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania.
4. Prezydent Miasta może upoważnić inne osoby do wykonywania zadań wymienionych
w ust. 2.
§6
1. Z pracownikami umowę o pracę zawiera się na czas określony lub czas nieokreślony, a także
na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej
nieobecności w pracy.
2. W Urzędzie zasadą jest zawieranie umowy lub kolejnych umów na czas określony na okres
łącznie nie dłuższy niż 12 miesięcy, a następnie umowy na czas nieokreślony.
3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
pierwszą umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy,
z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
§7
1. Wnioski o sporządzenie umów o pracę osób wraz z propozycją stanowiska i wynagrodzenia
(kwota i kategoria zaszeregowania) składają w Wydziale Organizacyjnym – Oddziale Spraw
Pracowniczych, dyrektorzy wydziałów.
2. Po zaopiniowaniu wniosku o sporządzenie umowy o pracę pod względem formalnym,
Wydział Organizacyjny - Oddział Spraw Pracowniczych przygotowuje umowę o pracę
i przedkłada ją do podpisu właściwego dyrektora.
3. W odniesieniu do osób ubiegających się o stanowiska dyrektora wydziału, Wydział
Organizacyjny uzgadnia propozycję warunków płacowych z decernentem. Umowę o pracę
podpisuje Prezydent Miasta.
§8
1. Umowę o pracę pracownik otrzymuje po podpisaniu umowy przez dyrektora wydziału
zatrudniającego pracownika lub inną osobę upoważnioną.
3
2. W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę pracownik otrzymuje na piśmie informację
określającą obowiązującą dobową i tygodniową normę czasu pracy, częstotliwość i termin
wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego oraz
długość okresu wypowiedzenia umowy.
§9
Pracownik podejmujący pracę w Urzędzie zobowiązany jest niezwłocznie uzyskać na Karcie
Obiegowej, w jednostkach wskazanych na Karcie, potwierdzenie dokonania czynności formalnoprawnych, związanych z przyjęciem do pracy.
§ 10
1. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych, z zastrzeżeniem ust. 2,
pracownik podejmujący zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym
stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie na zasadach określonych w art. 18 Ustawy.
2. Pracownicy, którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach samorządu terytorialnego na
czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyli służby
przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu, obowiązani są odbyć taką służbę
w Urzędzie. Pracownicy, o których mowa w zdaniu 1, składają ślubowanie przed zawarciem
nowej umowy o pracę i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kończącego służbę
przygotowawczą.
3. Prezydent Miasta zatrudniony na podstawie wyboru składa ślubowanie na zasadach
określonych w art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).
ROZDZIAŁ III
OBOWIĄZKI URZĘDU
§ 11
Pracodawca jest obowiązany:
1) ustalić pracownikowi zakres obowiązków w Karcie stanowiska pracy. Kartę stanowiska pracy
przygotowuje dyrektor wydziału w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz
przekazywany jest do Oddziału Spraw Pracowniczych, drugi do Oddziału Rozwoju Kadr a
trzeci przekazywany jest pracownikowi;
4
2) przed rozpoczęciem pracy zaznajomić pracownika podejmującego pracę z Regulaminem
pracy, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi;
3) organizować szkolenie wstępne i okresowe dla pracowników nowo zatrudnionych, a dla
pracowników, o których mowa w §10 ust. 2 Regulaminu, służbę przygotowawczą. Szkolenia
oraz służbę przygotowawczą organizuje i przeprowadza Wydział Organizacyjny;
4) wskazać pracownikowi miejsce pracy, zorganizować i wyposażyć w niezbędne na stanowisku
pracy materiały i urządzenia, zaznajomić z organizacją pracy na stanowisku. Obowiązki
wskazane w zdaniu poprzednim spoczywają na bezpośrednim przełożonym;
5) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystywanie czasu pracy;
6) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy;
7) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu;
8) przeciwdziałać mobbingowi;
9) zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
10) terminowo wypłacać wynagrodzenia;
11) ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
12) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
13) zaspokajać, w miarę posiadanych środków, socjalne potrzeby pracowników;
14) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe;
15) wydać świadectwo pracy pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem
stosunku pracy;
16) współdziałać z zakładową organizacją związkową na zasadach przewidzianych Kodeksem
pracy, ustawą o związkach zawodowych i innymi przepisami prawa oraz zgodnie z treścią
Porozumienia z dnia 16 czerwca 2003 r., zawartego przez Urząd Miasta Poznania i OM NSZZ
„Solidarność” Pracowników UMP, Pozserwisu GP UMP i Straży Miejskiej MP.
ROZDZIAŁ IV
OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
§ 12
1. Pracownik Urzędu obowiązany jest wykonywać powierzone mu zadania z uwzględnieniem
interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
2. Do obowiązków pracownika Urzędu należy w szczególności:
1) dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne;
2) wykonywanie powierzonych zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
5
3) bieżące zaznajamianie się z przepisami prawa dotyczącymi zakresu pełnionych
obowiązków oraz ich bezwzględne przestrzeganie;
4) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi,
współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami;
5) zachowanie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
6) przechowywanie dokumentów i innych nośników informacji w miejscu do tego
przeznaczonym, a po zakończeniu pracy odpowiednie ich zabezpieczenie przed dostępem
innych nieuprawnionych pracowników oraz osób trzecich;
7) udzielanie obywatelowi informacji w zakresie, w jakim prawo tego nie zabrania;
8) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią;
9) dbałość o mienie Urzędu oraz oszczędne wykorzystywanie powierzonego sprzętu
i materiałów;
10) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w Urzędzie;
11) wykorzystywanie czasu pracy w pełni na wykonywanie obowiązków pracowniczych;
12) przyjmowanie obywateli wyłącznie w pomieszczeniach biurowych;
13) przestrzeganie Regulaminu i ustalonego w Urzędzie porządku;
14) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych;
15) ubieranie się w sposób estetyczny, odpowiedni do powagi miejsca pracy i rangi
pracownika samorządowego;
16) noszenie na widocznym miejscu w czasie pracy na terenie Urzędu identyfikatora
z fotografią, informującego o imieniu i nazwisku i wydziale, w jakim pracownik jest
zatrudniony;
17) przestrzeganie innych obowiązków wynikających z Regulaminu oraz przepisów prawa.
3. Pracownik nie może:
1) korzystać z pomieszczeń biurowych oraz wyposażenia Urzędu dla celów prywatnych;
2) wykorzystywać informację dokumentacyjną i inną informację Urzędu dla celów
niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych;
3) posługiwać się nazwą „Urząd Miasta” w załatwianiu spraw prywatnych.
4. Pracownik obowiązany jest sumiennie i starannie wypełniać polecenia przełożonego, jeżeli nie
są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
5. Zaniechanie dbałości o mienie pracodawcy stanowi ciężkie naruszenie obowiązków
pracowniczych.
6
6. Pracownicy Urzędu korzystający z pomieszczeń służbowych zobowiązani są do ich
użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem. Do obowiązków każdego z pracowników
w tym zakresie należy w szczególności:
1) przechowywanie, po godzinach pracy, pod zamknięciem w sposób uniemożliwiający
dostęp osób trzecich:
a)
wszelkiej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami służbowymi,
b)
pieczątek podpisowych i nagłówkowych (pieczęci urzędowych w kasetkach
metalowych lub szafach pancernych),
c)
przedmiotów o większej wartości, np. laptopy, aparaty fotograficzne itp.;
2) pobieranie i zdawanie kluczy od pomieszczeń w sposób przewidziany w odrębnym
zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania;
3) każdorazowe
zamykanie
opuszczanych
pomieszczeń
(z
wyjątkiem
sytuacji
nadzwyczajnych, np. ewakuacji, zagrożenia przeciwpożarowego);
4) złożenie w Pozserwis GP UMP pisemnego imiennego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
dokonanie imiennego obciążenia w przypadku zagubienia klucza od zajmowanego
pomieszczenia;
5) niezwłoczne zgłaszanie przełożonym przypadków uszkodzenia zabezpieczenia, zaginięcia
lub kradzieży klucza od zajmowanego pomieszczenia.
§ 13
1. Pracownik nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności lub związanych
z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione
podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami
wynikającymi z Ustawy.
2. W celu umożliwienia kontroli przestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust.1, pracownik
z dniem nawiązania stosunku pracy zobowiązany jest poinformować pracodawcę o
prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek. Obowiązek, o którym mowa w
zdaniu powyżej, dotyczy także informowania o rozpoczęciu prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek w trakcie trwania stosunku pracy lub zmiany charakteru tej
działalności, w terminie 30 dni od zajścia zdarzenia.
3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej pracownicy składają w Wydziale
Organizacyjnym.
4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jak również złożenie oświadczenia
nieprawdziwego lub zatajenie prawdy stanowi naruszenie podstawowych obowiązków
7
pracowniczych i skutkuje nałożeniem kary upomnienia albo nagany, oraz może rodzić
odpowiedzialność na podstawie Kodeksu karnego.
§ 14
1. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz i Skarbnik Miasta oraz osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta zobowiązane są, z chwilą nawiązania stosunku
pracy lub otrzymania stosownego upoważnienia, złożyć oświadczenie o swoim stanie
majątkowym,
zawierające
m.in.
informacje
o
posiadanych
zasobach
pieniężnych,
nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, prowadzeniu innej
działalności gospodarczej, a ponadto o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, gminy lub związku gmin mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.
2. Zmiana stanu majątkowego, o którym mowa w ust.1, powoduje obowiązek złożenia
oświadczenia uzupełniającego.
§ 15
1. Pracownik, który w związku z wykonywaniem swoich obowiązków dowiedział się
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (lub powziął uzasadnione podejrzenie
popełnienia takiego przestępstwa) jest zobowiązany niezwłocznie na piśmie zawiadomić o tym
bezpośredniego przełożonego lub dyrektora wydziału, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy zawiadomienie bezpośredniego przełożonego lub dyrektora wydziału nie
jest możliwe lub uzasadnione, Pracownik zobowiązany jest zawiadomić decernenta,
nadzorującego pracę wydziału, a w przypadku gdy i to nie jest możliwe lub uzasadnione,
Prezydenta Miasta Poznania.
3. Przełożony, który został poinformowany o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia
przestępstwa, o którym mowa w ust.1, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym
Prezydenta Miasta Poznania.
4. Pracownicy, bezpośredni przełożeni, dyrektorzy wydziałów i decernenci są zobowiązani
przedsięwziąć niezbędne czynności mające na celu utrwalenie dowodów i zapobiegające
zatarciu śladów, do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu
wydania przez ten organ stosownego zarządzenia.
8
ROZDZIAŁ V
OCENA PRACY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACĘ
§ 16
1. Okresowa ocena pracownika przeprowadzana jest zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie.
2. Szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania ocen reguluje odrębne zarządzenie Prezydenta
Miasta.
ROZDZIAŁ VI
WYNAGRODZENIA
§ 17
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę stosowne do zajmowanego stanowiska
i posiadanych kwalifikacji zawodowych, uwzględniające ilość i jakość świadczonej pracy.
2. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin Wynagradzania.
3. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
uwzględniane są następujące, zmienne składniki wynagrodzenia z okresu pełnych trzech
miesięcy poprzedzających
wypłatę
ekwiwalentu
oraz
rozpoczęcie
urlopu:
premia,
wynagrodzenie prowizyjne, dodatek za pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenie za pracę
w godzinach nadliczbowych.
4. W przypadku ustalania podstawy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, zmienne składniki
wynagrodzenia (m.in. dodatek specjalny) uwzględnia się w razie nieprzerwanej wypłaty od
momentu przyznania do momentu powstania niezdolności do pracy.
§ 18
1. Wynagrodzenie pracowników Urzędu wypłacane jest miesięcznie z dołu, w 28 dniu każdego
miesiąca.
2. Jeżeli dzień, o którym mowa w ust. 1, jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca
się w dniu poprzedzającym.
9
§ 19
1. Wypłata wynagrodzenia w Urzędzie, za pisemną zgodą pracownika, dokonywana jest na
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
2. Dla osób, które nie wyrażą zgody, o której mowa w ust.1, wypłaty wynagrodzenia dokonuje
wskazany przez Pracodawcę oddział banku PKO BP S.A, w godzinach pracy oddziału.
§ 20
1. Pracownicy posiadający z racji wykonywanych zadań służbowych dostęp do danych
dotyczących wysokości wynagrodzeń w Urzędzie zobowiązani są do zachowania tych
wiadomości w tajemnicy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, rozciąga się
także na okres po ustaniu stosunku pracy.
2. Obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej, o której mowa w ust. 1, pracownicy
potwierdzają złożeniem stosownego oświadczenia na piśmie.
ROZDZIAŁ VII
URLOPY
§ 21
1. Pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych na zasadach wynikających z Kodeksu
pracy.
2. Prawo pracownika do urlopu oraz jego wymiar ustala Wydział Organizacyjny.
3. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go
rozkładem czasu pracy.
§ 22
1. Urlopów wypoczynkowych udzielają:
1) Prezydentowi Miasta - Sekretarz Miasta;
2) Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta – Prezydent
Miasta Poznania,
3) dyrektorom wydziałów - Prezydent Miasta, Zastępca Prezydenta, Sekretarz lub Skarbnik
Miasta, nadzorujący pracę wydziału,
4) pracownikom wydziałów – dyrektorzy.
10
2. Urlopy udzielane są zgodnie z rocznym planem urlopów, z wyłączeniem urlopów, o których
mowa w art. 1672 Kodeksu pracy, udzielanych na żądanie pracownika w wymiarze
nieprzekraczającym 4 dni urlopu w roku kalendarzowym.
3. Niezależnie od urlopu na żądanie, o którym mowa w ust. 2, na wniosek pracownika
w wyjątkowych sytuacjach urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.
§ 23
1. Podstawę opracowania rocznego planu urlopów wypoczynkowych w Urzędzie stanowią plany
wydziałowe, opracowywane na rok następny do 31 grudnia danego roku.
2. Wydziałowe plany urlopów wypoczynkowych sporządzają dyrektorzy na podstawie wniosków
pracowników, uwzględniając obowiązek zabezpieczenia normalnego toku pracy wydziału.
§ 24
1. Roczny plan urlopów wypoczynkowych dla dyrektorów wydziałów i ich zastępców sporządza
Wydział Organizacyjny.
2. Ujęty w planie termin urlopu wymaga uzyskania opinii decernenta w stosunku do dyrektora
wydziału, a w stosunku do zastępcy dyrektora - opinii dyrektora wydziału.
3. Plan urlopów, o którym mowa w ust.1, zatwierdza Prezydent Miasta.
§ 25
1. Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w roku kalendarzowym, w którym
uzyskał prawo do urlopu.
2. Urlopy powinny być wykorzystywane w całości. Na wniosek pracownika urlop można
wykorzystać w częściach. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż
14 kolejnych dni kalendarzowych.
3. Urlop niewykorzystany zgodnie z planem urlopów pracownicy winni wykorzystać najpóźniej
do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Zasada wyrażona w zdaniu
poprzednim nie dotyczy urlopu na żądanie, o którym mowa w § 22 ust. 2 Regulaminu.
§ 26
1. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z urlopu w określonym terminie jest
karta urlopowa wypełniona przez pracownika i podpisana przez udzielającego urlop.
11
2. Dyrektorzy wydziałów składają wnioski urlopowe Prezydentowi Miasta, Zastępcy Prezydenta
Miasta, Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta nadzorującym pracę wydziału
z dwutygodniowym wyprzedzeniem, po potwierdzeniu uprawnień urlopowych przez Wydział
Organizacyjny.
3. Pracownik obowiązany jest uzyskać kartę urlopową najpóźniej na 7 dni przed terminem
rozpoczęcia urlopu.
4. Obowiązek
wyprzedzającego
uzyskania
karty
urlopowej
nie
dotyczy przypadków
wyjątkowych, wymagających natychmiastowego udzielenia urlopu.
5. Dyrektorzy wydziałów zapewniają ścisłe przestrzeganie przepisów o urlopach oraz właściwe
ewidencjonowanie wykorzystanych urlopów w wydziałach.
6. Wydział Organizacyjny składa Prezydentowi Miasta informacje o udzielonym urlopie
wypoczynkowym dyrektorom wydziałów i zastępcom dyrektorów oraz, w przypadku
jednoczesnej nieobecności dyrektora wydziału i zastępcy, osobie zastępującej ww.
wymienionych.
§ 27
1. W uzasadnionych przypadkach pracownik może uzyskać urlop bezpłatny.
2. Urlopu bezpłatnego udziela Sekretarz Miasta.
§ 28
1. Urlopu macierzyńskiego udziela dyrektor Wydziału Organizacyjnego na podstawie
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego datę porodu oraz aktu urodzenia dziecka (dzieci).
2. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą
porodu. Poczynając od dnia 1 stycznia 2010 r., pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu
macierzyńskiego na zasadach wskazanych w art. 1822 Kodeksu pracy.
3. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego
w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż
12
do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się
poprzednie okresy zatrudnienia.
4. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w ust. 3, bez względu na to, czy korzystał
z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu
wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18
roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.
5. Urlopu wychowawczego udziela dyrektor Wydziału Organizacyjnego na wniosek pracownika.
Do wniosku pracownik dołącza oświadczenia drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka
o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym we wniosku.
6. Szczegółowe zasady korzystania z urlopów macierzyńskich i wychowawczych określa Dział
VIII Kodeksu Pracy pt. „Uprawienia pracowników związane z rodzicielstwem”.
§ 29
Pracownicy Urzędu posiadający uprawnienia do urlopów dodatkowych na mocy przepisów
szczególnych, obowiązani są złożyć dokumenty potwierdzające te prawa w Wydziale
Organizacyjnym.
ROZDZIAŁ VIII
CZAS PRACY
§ 30
Pora nocna obejmuje 8 godzin od godziny 22.00 do godziny 6.00.
§ 31
Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu,
a godziną 6.00 w następnym dniu.
§ 32
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy
w budynkach Urzędu Miasta Poznania lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania
pracy.
13
2. Czas pracy pracowników Urzędu wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. W przypadku kierowców zatrudnionych
w Gabinecie Prezydenta, okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące.
3. W Urzędzie Miasta Poznania wprowadza się system równoważnego czasu pracy, w którym
dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin.
4. Urząd jest czynny w następujących godzinach:
1) w poniedziałki i czwartki od godz. 8.00 do godz. 17.00;
2) we wtorki, środy i piątki od godz. 7. 30 do godz. 15. 30;
3) wszystkie soboty są wolne, z wyjątkiem wskazanych poniżej przypadków.
5. Dyrektorzy wydziałów (jednostek równorzędnych) ustalają wydziałowy harmonogram czasu
pracy, zapewniając w ramach godzin funkcjonowania Urzędu ośmiogodzinny czas pracy
i czterdziestogodzinny tygodniowy czas pracy w ramach przyjętego systemu czasu pracy – dla
pracowników, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
6. W celu zapewnienia przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, pracownicy wykonujący pracę:
1) w niedzielę oraz święta - otrzymują w zamian inny dzień wolny od pracy,
2) w soboty - otrzymują w zamian czas wolny w tym samym wymiarze.
7. Kierowcy zatrudnieni w Gabinecie Prezydenta wykonują pracę od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00 .
8. Urząd Stanu Cywilnego - Oddział Zgonów czynny jest w następujących godzinach:
1) w poniedziałek
- od godz. 8.00 do godz. 16.00;
2) od wtorku do piątku
- od godz. 7.00 do godz. 15.00;
3) w soboty
- od godz. 8.00 do godz. 12.00.
9. W Wydziale Komunikacji obowiązuje następujący rozkład czasu pracy:
1) w poniedziałki
- od godz. 8.00 do godz. 17.00;
2) w pozostałe dni
- od godz. 7.45 do godz. 15.30;
3) pierwsza i trzecia sobota miesiąca
- od godz. 8.00 do godz. 13.00.
10. Poradnia Zakładowa Urzędu Miasta Poznania czynna jest w następujących godzinach:
1) od poniedziałku do piątku
- od godz. 7.00 do godz.15.00;
2) wszystkie soboty wolne.
W ramach przyjętego rozkładu ustala się następującą organizację czasu pracy Poradni
Zakładowej:
1) rejestracja pacjentów od godz. 7.30 do godz. 14.00;
2) przyjmowanie pacjentów od godz. 7.30 do godz. 14.30.
11. Dyrektorzy wydziałów wyznaczają pracowników i miejsce dla sprawnej obsługi interesantów
w godzinach pracy Urzędu.
14
12. Pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje
15-minutowa przerwa w pracy wliczana do czasu pracy. Dokładny czas wykorzystania ww.
przerwy ustala pracownik w porozumieniu z przełożonym.
13. W przypadkach uzasadnionych szczególnym charakterem zadań, Prezydent Miasta może dla
poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym wskazanych wyżej, w porozumieniu
z zakładową organizacją związkową działającą w Urzędzie, ustalić inny rozkład czasu pracy.
§ 33
1. Indywidualna zmiana rozkładu czasu pracy może nastąpić za zgodą dyrektora Wydziału
Organizacyjnego, wyrażoną na wniosek zainteresowanego pracownika, zaaprobowany przez
dyrektora wydziału zatrudniającego pracownika.
2. Zasady wykonywania oraz rozliczania podróży służbowych określa Instrukcja obiegu
i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miasta Poznania, stanowiąca
załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania.
§ 34
Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, rozkład czasu pracy ustala dyrektor
wydziału, w porozumieniu z dyrektorem Wydziału Organizacyjnego.
§ 35
1. Praca wykonywana ponad obowiązujące w Urzędzie normy czasu pracy stanowi pracę
w godzinach nadliczbowych.
2. W przypadku kierowców zatrudnionych w Gabinecie Prezydenta liczba godzin nadliczbowych
w roku kalendarzowym wynosi 260.
3. Sekretarz Miasta lub osoba przez niego upoważniona wyraża zgodę pracownikowi Urzędu na
pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek dyrektora właściwego wydziału. W sytuacjach
nagłych akceptację należy uzyskać po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zatrudnienie
pracownika Urzędu w godzinach nadliczbowych.
4. Praca wykonywana w godzinach nadliczbowych winna być odnotowana w książce ewidencji
godzin nadliczbowych, prowadzonej przez poszczególne wydziały oraz w formie
elektronicznej.
5. W zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę, pracownikowi przysługuje, według
jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że czas wolny,
15
na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop
wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po
uzyskaniu akceptacji Sekretarza Miasta, pracownik może otrzymać wynagrodzenie wraz
z dodatkiem, o którym mowa w art. 1511 §1 Kodeksu pracy.
6. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracą wykonywaną
ponad określony w umowie o pracę wymiar, którego przekroczenie będzie uprawniało do
wynagrodzenia albo czasu wolnego w tym samym wymiarze, będzie praca wykonywana
ponad 8 godzin dziennie lub przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy
w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Za pracę w wymiarze do ósmej godziny pracy
włącznie pracownik otrzymuje normalne wynagrodzenie.
ROZDZIAŁ IX
PORZĄDEK I ORGANIZACJA PRACY
§ 36
1. Pracownicy są obowiązani stawiać się do pracy w takim czasie, aby w porze jej rozpoczynania
znajdować się w miejscu wykonywania pracy.
2. Listy obecności pracowników prowadzą wydziały. Listy obecności kontroluje Wydział
Organizacyjny.
3. Pracownik potwierdza przybycie do pracy własnoręcznym podpisem na liście obecności.
4. Podpisywanie listy obecności za innych pracowników, jak też fałszowanie listy w inny sposób,
stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, uzasadniające zastosowanie sankcji,
z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika włącznie.
§ 37
1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić spóźnienie się do pracy niezwłocznie,
przedstawiając dowody usprawiedliwiające spóźnienie, o których mowa w §48 ust. 1 zdanie1,
swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub Wydziałowi Organizacyjnemu.
2. Spóźnienie podlega odnotowaniu na liście obecności i winno być odpracowane
w wyznaczonym przez przełożonego terminie.
3. Wyjścia służbowe oraz prywatne w godzinach pracy są odnotowywane w odrębnie
prowadzonych ewidencjach wyjść w godzinach służbowych oraz ewidencjach wyjść w celach
prywatnych.
16
§ 38
1. Listy obecności, ewidencje wyjść w godzinach służbowych, książki pracy poza godzinami
urzędowania oraz odpracowań czasu pracy wykorzystanego dla celów prywatnych są
prowadzone w wydziałach. Wydziały na podstawie tych dokumentów prowadzą odrębne dla
każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy.
2. Dyrektorzy wydziałów
wyznaczają
pracowników
odpowiedzialnych
za
prawidłowe
prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu i dyscypliny pracy oraz kart ewidencji czasu
pracy.
§ 39
Pobieranie i zdawanie kluczy do pomieszczeń służbowych przez pracowników zatrudnionych
w budynku Urzędu przy placu Kolegiackim odbywa się w Punkcie Informacyjnym (hol
wejściowy) w oparciu o elektroniczny system „Klucznik”. Pobieranie i zdawanie kluczy w innych
lokalizacjach Urzędu odbywa się w oparciu o zasady wskazane w stosownym zarządzeniu
Prezydenta Miasta.
§ 40
1. Pracownicy Urzędu mają prawo przebywania w pomieszczeniach budynku przy placu
Kolegiackim 17 na godzinę przed rozpoczęciem pracy Urzędu i godzinę po jej zakończeniu
bez dodatkowych upoważnień oraz konieczności zawiadamiania, o którym mowa w ust. 3.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, w godzinach pozasłużbowych oraz w dni wolne od pracy,
w budynkach Urzędu mogą przebywać:
1) Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta oraz Sekretarz i Skarbnik Miasta;
2) dyrektorzy wydziałów, zastępcy dyrektorów wydziałów;
3) pracownik pełniący dyżur w sekretariacie Prezydenta Miasta oraz pracownicy
uczestniczący w posiedzeniach komisji Rady Miasta Poznania i sesjach Rady Miasta
Poznania;
4) inni pracownicy Urzędu na podstawie wcześniejszej pisemnej zgody właściwego dyrektora
wydziału lub decyzji decernenta;
5) kierowcy zatrudnieni w Gabinecie Prezydenta.
3. Dyrektor wydziału zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić "Pozserwis" GP UMP oraz
Straż Miejską MP o konieczności pozostania w gmachu Urzędu w godzinach pozasłużbowych
17
w dniach roboczych oraz w czasie dni wolnych od pracy pracowników niewymienionych
w ust. 2.
4. Wstęp do budynku Urzędu pracowników, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, następuje po
zgłoszeniu przybycia u oficera dyżurnego Straży Miejskiej MP w dyżurce w holu głównym.
ROZDZIAŁ X
ZWOLNIENIA OD PRACY
§ 41
1. Pracownik zobowiązany jest wykorzystać w pełni czas pracy na pracę zawodową.
2. Załatwianie spraw społecznych, osobistych i innych niezwiązanych z pracą zawodową
powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy. Załatwianie takich spraw w czasie pracy jest
dopuszczalne tylko w razie konieczności, po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego.
§ 42
1. Prawo do zwolnienia od pracy na czas niezbędny dla wykonania zadań wynikających
z pełnionej funkcji społecznej, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przysługuje
pracownikowi - członkowi komisji zakładowej związków zawodowych za czas niezbędny do
wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie
może być wykonana w czasie wolnym od pracy.
2. Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługuje również
pracownikowi:
1)
biorącemu udział w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji;
2)
biorącemu udział w charakterze strony lub świadka w postępowaniu pojednawczym
w sporze ze stosunku pracy;
3)
na przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych
przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz
o zwalczaniu chorób wenerycznych;
4)
będącemu ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - na czas
niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej
zakończeniu;
5)
na czas oznaczony przez Stację Krwiodawstwa w celu oddania krwi lub na czas
niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych
badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy;
18
6)
na czas obejmujący:
a) dwa dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu
i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub
macochy,
b) jeden dzień - w razie ślubu dziecka pracownika, albo zgonu i pogrzebu jego siostry,
brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na
utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką,
c) dwa dni - rodzicom wychowującym przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat,
z zastrzeżeniem, że udzielenie zwolnienia następuje po przedłożeniu oświadczenia, iż
drugi z rodziców nie korzystał ze zwolnienia.
3. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia
od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych,
zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia
ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami
pracy. Zwolnienie od pracy w przypadkach wskazanych w zdaniu wstępnym obejmuje
wyłącznie czas (godziny) niezbędny do realizacji celu zwolnienia.
§ 43
1. Zwolnienia od pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, przysługują również
pracownikowi:
1) wezwanemu do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie
powszechnego obowiązku obrony, na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej
przedmiotem wezwania;
2) wezwanemu do stawienia się przez organy administracji rządowej lub samorządu
terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie
w sprawach o wykroczenia;
3) wezwanemu w celu wykonania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym,
karnym przygotowawczym, sądowym w wymiarze nieprzekraczającym 6 dni w ciągu roku
kalendarzowego;
4) wezwanemu w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez NIK
i pracownikowi powołanemu do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty;
5) na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach
przewidzianych w odrębnych przepisach;
19
6) biorącemu udział w akcji gaszenia pożaru, w ramach zadań członka ochotniczej lub
obowiązkowej straży pożarnej oraz szkoleniu pożarniczym, na podstawie wniosku
właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;
7) ławnikowi sądowemu;
8) w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej,
w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej.
Łączny wymiar zwolnień z tytułu wskazanego w pkt 8 nie może przekraczać 6 godzin
w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu.
2. W razie potrzeby, Wydział Organizacyjny wydaje pracownikom, o których mowa w ust.1,
zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas zwolnienia, w celu
uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.
§ 44
1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw
osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.
2. Zwolnienia dokonuje dyrektor wydziału lub za zgodą dyrektora bezpośredni przełożony.
3. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie, jeżeli
pracownik odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach
nadliczbowych.
§ 45
Szczegółowe zasady zwolnienia pracownika od pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).
ROZDZIAŁ XI
ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY
§ 46
1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik powinien
uprzedzić swojego bezpośredniego przełożonego lub Wydział Organizacyjny.
20
2. W razie niestawienia się do pracy, poza przypadkami określonymi w ust. 1, pracownik jest
obowiązany zawiadomić swojego bezpośredniego przełożonego lub Wydział Organizacyjny
o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania pierwszego dnia
nieobecności w pracy, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy, osobiście
lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą
pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 2 jest usprawiedliwione tylko szczególnymi
okolicznościami, uniemożliwiającymi terminowe zawiadomienie o przyczynie nieobecności.
§ 47
Przyczynami uniemożliwiającymi stawienie się do pracy, a usprawiedliwiającymi nieobecność lub
spóźnienie, są w szczególności:
1) niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika;
2) odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia lekarza, komisji lekarskiej lub inspektora
sanitarnego, jeżeli Urząd nie zatrudni pracownika przy innej pracy odpowiedniej do stanu jego
zdrowia;
3) leczenie uzdrowiskowe, jeżeli jego okres został uznany zaświadczeniem lekarskim za okres
niezdolności do pracy z powodu choroby;
4) choroba członka rodziny pracownika, wymagającego sprawowania osobistej opieki;
5) okoliczność wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym
dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły,
do której dziecko uczęszcza;
6) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej
w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, jeżeli warunki odbywania tej
podróży uniemożliwiły odpoczynek nocny;
7) konieczność osobistego stawienia się pracownika na wezwanie wystosowane przez organ
właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub
samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie
w sprawach o wykroczenia, w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym
przed tymi organami.
§ 48
1. W razie nieobecności w pracy z przyczyn wymienionych w § 47 pracownik jest zobowiązany
do jej niezwłocznego usprawiedliwienia, nie później jednak niż w dniu przystąpienia do pracy,
21
stosownym zaświadczeniem lekarskim (§ 47 pkt 1-3), oświadczeniem pracownika (§ 47 pkt
4-6), wezwaniem z adnotacją potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie (§ 47
pkt 7). Doręczenie zaświadczenia lekarskiego po upływie 7 dni od daty jego otrzymania
powoduje obniżenie o 25% zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej
niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że
niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.
2. Dowody usprawiedliwiające nieobecność, o których mowa w ust. 1, pracownik dostarcza
osobiście lub przez inne osoby, do sekretariatu swojego wydziału.
3. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, trwającej dłużej niż 30 dni,
pracownik zobowiązany jest uzyskać od lekarza potwierdzenie zdolności do wykonywania
pracy na dotychczasowym stanowisku.
§ 49
Wydziały Urzędu są zobowiązane do oznaczania przyczyn nieobecności pracowników w listach
obecności symbolami zawartymi w załączniku Nr 1do Regulaminu.
§ 50
Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności pracownika w pracy określa rozporządzenie,
o którym mowa w §45 Regulaminu.
ROZDZIAŁ XII
OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
§ 51
1. Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć
nauki i techniki.
2. Dyrektorzy wydziałów sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w kierowanym wydziale.
3. Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Urzędu przeprowadza kontrole warunków pracy
oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
22
4. Wydział Organizacyjny organizuje szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
5. Zadania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie koordynuje stanowisko pracy
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Wydziale Organizacyjnym, współdziałając
ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Urzędu oraz organizacją związkową.
§ 52
Niezależnie od stanowisk pracy wykazanych w załączniku Nr 4 do Regulaminu, ze względu na
charakter wykonywanych przez pracowników zadań, Prezydent Miasta w miarę posiadanych
środków może wyrazić zgodę na zakup odzieży służbowej (reprezentacyjnej) oraz wyposażenia
usprawniającego pracę, wyłącznie do użytku służbowego, związanego z wykonywaną pracą.
Wykaz stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy są uprawnieni do posiadania odzieży
służbowej i dodatkowego wyposażenia na podstawie ww. zgody Prezydenta Miasta oraz zasady
korzystania z tej odzieży i wyposażenia, a także czas ich używania określa Prezydent Miasta
odrębnym zarządzeniem.
§53
1. Pracownikowi, w tym praktykantowi oraz stażyście, przysługują okulary korygujące wzrok do
pracy przy obsłudze monitora ekranowego, jeżeli:
1) użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru
czasu pracy;
2) wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki
zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora
ekranowego.
2. Pracodawca refunduje koszt zakupu okularów korygujących wzrok do kwoty 300,00 zł.
Podstawę refundacji stanowi:
1) wniosek pracownika złożony do Wydziału Organizacyjnego – Oddziału
Spraw
Pracowniczych, z adnotacją dyrektora potwierdzającą wymagany wymiar czasu pracy przy
obsłudze monitora ekranowego;
2) wpis w orzeczeniu lekarskim wydanym w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej
o konieczności używania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze
monitora ekranowego;
23
3) faktura/rachunek potwierdzający zakup okularów korygujących wzrok, wystawiona na
Urząd Miasta Poznania.
3. O częstotliwości refundacji zakupu okularów decyduje wynik badania okulistycznego,
przeprowadzonego w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
§ 54
1. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym
obowiązkiem pracowników.
2. Pracownicy są w szczególności obowiązani:
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony
przeciwpożarowej;
2) współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy;
3) poddawać się szkoleniom;
4) wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) zawiadamiać przełożonych o wypadkach i zagrożeniach, w tym o wszelkich usterkach,
które
mogą
być
przyczyną
powstania
pożaru,
oraz
ostrzegać
przed
nimi
współpracowników;
6) dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu, porządek i ład w miejscu pracy;
7) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom
lekarskim i stosować się do wskazówek lekarskich.
3. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych badań wstępnych, okresowych
i kontrolnych. Urząd pokrywa jedynie koszty tych badań, do przeprowadzenia których
pracownik został zobowiązany przez lekarza zakładowego.
4. Za nieprzestrzeganie przepisów bhp i ppoż. pracownicy ponoszą odpowiedzialność
porządkową, niezależnie od odpowiedzialności cywilnej i karnej w przypadkach prawem
przewidzianych.
§ 55
1. W obiektach Urzędu oraz na terenach przyległych zabrania się wykonywania czynności, które
mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania
ratowniczego lub ewakuacji, w szczególności:
24
1) używania otwartego ognia, palenia tytoniu poza miejscami dozwolonymi i stosowania
innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych;
2) użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta w instrukcji
eksploatacji, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub
rozprzestrzeniania ognia;
3) użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu
palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez
producenta;
4) przechowywania materiałów palnych oraz stosowania wystroju i wyposażania wnętrz
z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od nagrzewających się do
temperatury 100 0 C urządzeń i instalacji;
5) stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych;
6) składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom
ewakuacji, lub umieszczania przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich
szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości;
7) lokalizowania elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający
wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganej przepisami technicznobudowlanymi;
8) uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
źródeł wody do celów przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych albo okien,
wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji
gazowych - dla ekip ratowniczych.
2. Szczegółowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej określa "Instrukcja
bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Urzędu Miasta Poznania", wprowadzona
zarządzeniem Nr 50/2006/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2006 r.
§ 56
1. Pracownicy podejmujący pracę w Urzędzie przed dopuszczeniem do pracy zostają
przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
2. Obowiązek odbycia wstępnego szkolenia realizuje stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa
i higieny pracy w Wydziale Organizacyjnym.
3. Obowiązek zapewnienia odbycia okresowego szkolenia pracowników Urzędu, jak również
kierowania osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających szkoleń specjalistycznych
25
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, realizuje
stanowisko ds. osobowych w Oddziale Spraw Pracowniczych.
§ 57
1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy
i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika, albo gdy wykonywana
przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo
powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie bezpośredniego
przełożonego i Wydział Organizacyjny.
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust.1,
pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie
bezpośredniego przełożonego.
3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
4. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub
innych osób, pracownik ma prawo, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, w miarę wiedzy
i dostępnych środków technicznych podjąć działania nawet bez porozumienia z przełożonym.
§ 58
1. Szczegółowe postanowienia odnośnie:
1) organizacji szkoleń wstępnych i okresowych;
2) praw i obowiązków pracodawcy i pracowników;
3) organizacji i zasad udzielania pierwszej pomocy;
4) służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) komisji bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) trybu postępowania w sprawie wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy;
7) sposobu wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami
zdrowia pracowników
określa „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy Urzędu Miasta Poznania”, stanowiąca
załącznik do obwieszczenia Nr 1/2007 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 października 2007
r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy Urzędu
Miasta Poznania.
2. Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed
zagrożeniami przed dopuszczeniem do pracy, w trakcie szkolenia wstępnego bhp. Wyniki
26
badań i ocen ryzyka zawodowego znajdują się w Wydziale Organizacyjnym na stanowisku ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy. Fakt zapoznania się z ryzykiem zawodowym i zasadami
ochrony przed zagrożeniami pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na stosownym
formularzu po zakończeniu szkolenia, składanym w dalszej kolejności do akt osobowych
pracownika.
3. Wykaz prac wzbronionych kobietom określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie
Kodeksu pracy. Wykaz prac wzbronionych kobietom stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
4. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Urzędzie określa załącznik Nr 3
do Regulaminu.
ROZDZIAŁ XIII
ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE ORAZ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
§ 59
1. Urząd dostarcza pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające
przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących
w środowisku pracy.
2. Urząd dostarcza pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, jeżeli odzież własna
pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, ze względu na wymagania
technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Załącznik Nr 4 do Regulaminu określa:
1) wykaz stanowisk pracy, na których niezbędne jest stosowanie środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
2) wykaz stanowisk pracy, na których przysługuje odzież służbowa (reprezentacyjna);
3) rodzaje, przewidywane okresy użytkowania oraz normy przydziału środków ochrony
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży służbowej (reprezentacyjnej).
4.
Informację o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia
roboczego przekazuje pracownikowi bezpośredni przełożony przed dopuszczeniem do
czynności służbowych, w trakcie których przewidziano stosowanie wyżej wymienionych
środków, odzieży i obuwia roboczego. Zawiadomienie winno nastąpić z wyprzedzeniem,
umożliwiającym pracownikowi zaopatrzenie się w odzież i obuwie robocze przed
przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych.
27
§ 60
1. Wyposażenie w odzież i obuwie robocze następuje w drodze nabycia przez pracownika odzieży
i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich Normach. Po przekazaniu
rachunku pracownikowi na stanowisku ds. obsługi funduszu socjalnego, pracownik otrzymuje
zwrot kosztów nabycia. Odzież i obuwie robocze stanowią własność Urzędu.
2. Pracodawca refunduje koszt nabycia odzieży i obuwia roboczego do wysokości kwot
wskazanych w załączniku Nr 5 do Regulaminu.
3. Pracownicy, którzy otrzymują odzież roboczą i służbową (reprezentacyjną), przed
przystąpieniem do czynności służbowych zobowiązani są do trwałego przytwierdzenia do
odzieży wierzchniej – kurtka, garnitur, fartuch – naszywki identyfikującej ich jako
pracowników Urzędu Miasta Poznania. Naszywki dostarcza nieodpłatnie pracodawca.
Przełożeni pracowników, o których mowa w zdaniu wstępnym, ponoszą odpowiedzialność za
realizację ww. obowiązku przez pracowników.
4. Na stanowiskach pracy określonych w załączniku Nr 4 do Regulaminu może być używana
przez pracowników, za ich zgodą, własna odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Wniosek w sprawie użytkowania własnej odzieży i obuwia roboczego, zaakceptowany przez
dyrektora danego wydziału, pracownik składa na piśmie w Oddziale Spraw Pracowniczych.
6. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego Urząd wypłaca ekwiwalent
pieniężny w wysokości wskazanej w załączniku Nr 5 do Regulaminu. Wypłata ekwiwalentu
następuje dwa razy w roku: w styczniu i w lipcu, proporcjonalnie – w kwocie odpowiadającej
dotychczasowemu okresowi użytkowania.
7. Pracownik korzystający z własnej odzieży i obuwia roboczego zobowiązany jest do
dokonywania zakupu odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania określone
w Polskich Normach.
8. Pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego wykonuje pracownik. Za pranie
i konserwację odzieży roboczej i obuwia roboczego Urząd wypłaca ekwiwalent pieniężny,
w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika, na podstawie przedłożonego rachunku,
wystawionego na Urząd.
§ 61
28
1. Pracownik obowiązany jest stosować środki ochrony indywidualnej przewidziane tabelą norm
dla danego stanowiska pracy, w czasie wykonywania czynności służbowych, przy pracach i w
miejscu, gdzie występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia.
2. Pracownik obowiązany jest stosować odzież i obuwie robocze przewidziane tabelą norm dla
danego stanowiska pracy, w czasie wykonywania czynności służbowych, przy pracach i w
miejscu, gdzie odzież własna może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, ze względu
na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 62
1. Pracodawca zapewnia napoje Pracownikom zatrudnionym:
1) na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC - ciepłe napoje;
2) na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25oC - zimne napoje;
3) na stanowiskach pracy w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana
warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC – zimne napoje.
2. Sekretariaty wydziałów zapewniają dostępność napojów w sytuacjach, o których mowa
w ust. 1 oraz wydają napoje Pracownikom zgodnie z zapotrzebowaniem.
.
ROZDZIAŁ XIV
NAGRODY I KARY
§ 63
1. Pracownikom, którzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki, przejawiają szczególną
inicjatywę popartą konkretnymi osiągnięciami, wyróżniają się dbałością o należytą obsługę
obywateli, mogą być przyznawane następujące nagrody pieniężne i wyróżnienia:
1) nagroda pieniężna Prezydenta Miasta;
2) nagroda pieniężna Dyrektora Wydziału;
3) pochwała pisemna;
4) pochwała publiczna;
5) dyplom uznania.
2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych określa załącznik Nr 6 „Zasady
wynagradzania pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy” do Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania.
29
3. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody pieniężnej lub wyróżnienia składa się do akt
osobowych pracownika.
§ 64
1. Za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu
potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
pracownicy, po uprzednim wysłuchaniu, mogą być ukarani:
1) karą upomnienia;
2) karą nagany;
3) karą pieniężną - w przypadkach określonych w art. 108 § 2 Kodeksu pracy.
2. Kary udziela:
1) w przypadku upomnienia:
a) dyrektorowi i zastępcy dyrektora wydziału – decernent;
b) pozostałym pracownikom – dyrektor wydziału;
2) w przypadku nagany: wszystkim pracownikom – Sekretarz Miasta.
3. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę
wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia
się tego naruszenia.
4. Udzielający kary zawiadamia pracownika na piśmie o zastosowanej karze, wskazując rodzaj
naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego
naruszenia oraz informując go o prawie zgłaszania sprzeciwu i terminie jego wniesienia, oraz
niezwłocznie przekazuje odpis zawiadomienia do akt osobowych pracownika do Wydziału
Organizacyjnego.
§ 65
Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu
7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu karą upomnienia lub nagany, wnieść sprzeciw,
odpowiednio do Sekretarza miasta lub Prezydenta Miasta. O odrzuceniu lub uwzględnieniu
sprzeciwu pracownika od nałożonej kary upomnienia decyduje Sekretarz Miasta, a w przypadku
nagany – Prezydent Miasta; po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej
organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest
równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
30
§ 66
Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego
sprzeciwu wystąpić do Sądu Pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
§ 67
Karę uważa się za niebyłą, a zawiadomienie o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po
roku nienagannej pracy. Prezydent Miasta Poznania może z własnej inicjatywy lub na wniosek
decernenta bądź dyrektora wydziału uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
§ 68
Zawiadomienie o ukaraniu pracownika, zawierające dane określone w art. 110 Kodeksu pracy
wraz z kopią pisma skierowanego do pracownika, udzielający kary przekazuje niezwłocznie do
Wydziału Organizacyjnego.
ROZDZIAŁ XV
ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
§ 69
1. Decyzje o rozwiązaniu stosunku pracy podejmowane są na zasadach określonych w §6
Regulaminu.
2. Decyzje o rozwiązaniu stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy
pracownika podejmuje Sekretarz Miasta.
§ 70
1. Pracownik najpóźniej w dniu poprzedzającym datę rozwiązania stosunku pracy powinien:
1) przekazać sprawy pozostawione na zajmowanym stanowisku osobie wskazanej przez
przełożonego;
2) przekazać do archiwum akta spraw zakończonych z lat poprzednich;
3) zdać pieczątki i posiadane upoważnienia;
4) rozliczyć się z Urzędem z pobranych zaliczek i pożyczek;
31
5) zgłosić się w Oddziale Spraw Pracowniczych Wydziału Organizacyjnego z dowodem
osobistym, legitymacją ubezpieczeniową, legitymacją służbową i Kartą obiegową,
potwierdzoną przez właściwe służby;
6) zwrócić pobraną odzież i obuwie robocze, odzież służbową (reprezentacyjną) lub środki
ochrony indywidualnej, o ile rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło przed upływem ¼
założonego okresu używalności.
2. W celu wypełnienia Karty obiegowej pracownik zobowiązany jest uzyskać u osób oraz
jednostek wskazanych na Karcie potwierdzenie rozliczenia się ze wszystkich zobowiązań
wynikających ze stosunku pracy.
§ 71
1. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy Urząd jest obowiązany wydać
pracownikowi niezwłocznie świadectwo pracy, zawierające dane określone w art. 97 Kodeksu
pracy i w przepisach wykonawczych.
2. Świadectwo pracy sporządza się na podstawie informacji zawartych w aktach osobowych
pracownika. Świadectwo pracy podpisuje kierownik Oddziału Spraw Pracowniczych
w Wydziale Organizacyjnym.
3. Odbiór świadectwa pracy kwituje własnoręcznym podpisem pracownik lub osoba przez niego
upoważniona.
4. Na wniosek pracownika świadectwo pracy może być wysłane pod wskazany przez pracownika
adres.
ROZDZIAŁ XVI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 72
W sprawach wynikających ze stosunku pracy pracownicy mogą zwracać się do:
1) dyrektora wydziału;
2) dyrektora Wydziału Organizacyjnego;
3) zastępców Prezydenta oraz Sekretarza i Skarbnika Miasta nadzorujących pracę wydziału;
4) Prezydenta Miasta lub osoby przez niego upoważnionej;
5) zakładowej organizacji związkowej.
32
§ 73
1. Prezydent Miasta, a w przypadku jego nieobecności zastępca, przyjmują pracowników
w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracodawcy i kadry kierowniczej, po uprzednim
uzgodnieniu wizyty w sekretariacie.
2. Dyrektorzy wydziałów i ich zastępcy na bieżąco przyjmują pracowników w sprawach skarg
i wniosków dotyczących funkcjonowania poszczególnych wydziałów.
3. Osoby przyjmujące skargi i wnioski wyjaśniają przyczyny skarg i rozpatrują wnioski oraz
udzielają odpowiedzi w terminie 14 dni.
4. Pracownicy nie ponoszą ujemnych konsekwencji służbowych z powodu złożenia skargi lub
wniosku.
§ 74
Spory wynikające ze stosunku pracy rozstrzyga Sąd Pracy.
33
Załącznik Nr 1
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Poznania
z dnia 24.11.09r.
SYMBOLE NIEOBECNOŚCI
C
-
choroba, leczenie domowe
Cs
-
szpital, sanatorium
K
-
opieka, kwarantanna
M
-
urlop macierzyński
R
-
art. 188 Kp. (opieka nad dzieckiem do lat 14)
Up
-
urlop na żądanie pracownika
Ub
-
urlop bezpłatny
Us
-
urlop szkolny
Uo
-
urlop okolicznościowy
Uz
-
urlop zdrowotny
Nu
-
nieobecność usprawiedliwiona
N
-
nieobecność nieusprawiedliwiona
W
-
urlop wypoczynkowy
WI
-
wolne za przepracowane godziny nadliczbowe
S
-
szkolenia
D
-
delegacje
Sp
-
spóźnienie
SpN
-
spóźnienie nieusprawiedliwione
SpU
-
spóźnienie usprawiedliwione
Wy
-
urlop wychowawczy
Wo
-
służba wojskowa
Symbole nieobecności (z wyjątkiem „D” oznaczającego czas przepracowany poza zakładem) należy
wpisywać na listach obecności kolorem czerwonym, w sposób trwały i wyraźnie.
34
Załącznik Nr 2
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Poznania
z dnia 24.11.09r.
WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA
ZDROWIA KOBIET
1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. /Dz.U. Nr 114 poz. 545 z
późn. zm./.
2. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do czterech lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w
godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
Rodzaj prac
Prace wzbronione kobietom
Prace związane z wysiłkiem
fizycznym i transportem
ciężarów oraz wymuszoną
pozycją ciała
1.
2.
3.
4.
5.
Prace wzbronione kobietom w
ciąży lub karmiącym piersią
Wszystkie prace, przy których
najwyższe wartości obciążenia
pracą
fizyczną,
mierzone
wydatkiem energetycznym netto
na
wykonanie
pracy,
przekraczają 2900 kJ /696 kcal/
na zmianę roboczą
Wszystkie prace, przy których
najwyższe wartości obciążenia
pracą
fizyczną,
mierzone
wydatkiem energetycznym netto
na
wykonanie
pracy,
przekraczają 5000 kJ /1200
kcal/ na zmianę roboczą, a przy
pracy dorywczej 20 kJ/min
/1 kJ = 0,24 kcal/
Ręczne podnoszenie
12 kg
3 kg
ciężarów i przenoszenie
przy pracy stałej
ciężarów o masie
20 kg
5 kg
przekraczającej
przy pracy dorywczej /do 4 razy
na godzinę w czasie zmiany
roboczej/
Ręczna obsługa elementów
5 kg
1,25 kg
urządzeń przy których
przy pracy stałej
wymagane jest użycie siły
10 kg
2,50 kg
przekraczającej
przy pracy dorywczej /do 4 razy
na godzinę w czasie zmiany
roboczej/
Nożna obsługa elementów
12 kg
3 kg
urządzeń /pedałów,
przy pracy stałej
przycisków itp./ przy której
20 kg
5 kg
wymagane jest użycie siły
przy pracy dorywczej /do 4 razy
przekraczającej
na godzinę w czasie zmiany
roboczej/
Ręczne przenoszenie pod
8 kg
2 kg
górę – po pochylniach,
przy pracy stałej
schodach itp. których
15 kg
3,75 kg
maksymalny kąt nachylenia przy pracy dorywczej / do4 razy
przekracza 300 a wysokość 5
na godzinę w czasie zmiany
m, ciężarów o masie
roboczej/
przekraczającej
Przewożenie ciężarów o
50 kg
12,5 kg
masie przekraczającej
przy przewożeniu na taczkach przy przewożeniu na taczkach
jednokołowych
jednokołowych
80 kg
20 kg
35
przy przewożeniu na wózkach przy przewożeniu na wózkach
2,3 i 4 – kołowych
2,3 i 4 – kołowych
Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i
dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej, o pochyleniu nie
przekraczającym 2% w przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej masa ciężarów
nie może przekraczać 60% wielkości podanych jw.
PRACE WZBRONIONE KOBIETOM W CIĄŻY LUB KARMIĄCYM PIERSIĄ
1. Prace w pozycji wymuszonej.
2. Prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.
3. Prace w środowisku w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie
przekraczającym 150 C.
4. Prace w środowisku w którym poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dobowego lub
do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie Pracy, wymiaru czasu pracy przekracza
wartość 65 dB.
5. Prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.
6. Prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy
bezpiecznej.
7. Prace przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.
8. Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.
9. Prace na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami posiadającymi pełne zabezpieczenie przed
upadkiem /bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem/ oraz wchodzenie
i schodzenie po drabinach i klamrach.
10. Prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o podobnym działaniu rakotwórczym.
11. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych.
12. Prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w
środowisku pracy:
 chloropren
 2-etoksyetanol
 etylenu dwubromek
 leki cytostatyczne
 mangan
 2-metoksyetanol
 ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne
 rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne
 styren
 syntetyczne estrogeny i progesterony
 węgla dwusiarczek
 preparaty od ochrony roślin
13. Prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy
przekraczają 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.
14. Prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego /np. gaszenie pożaru, udział w
akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie awarii itp./.
15. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej jak również nie
wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
36
Załącznik Nr 3
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Poznania
z dnia 24.11.09r.
WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
W URZĘDZIE MIASTA POZNANIA
lp.
1.
Rodzaj prac szczególnie niebezpiecznych
Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone
bez wstrzymania ruchu Urzędu lub jego części w miejscach przebywania
pracowników i interesantów
2.
Prace na wysokości, co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi
37
Załącznik Nr 4
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Poznania
z dnia 24.11.09r.
TABELA NORM
ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ODZIEŻY
SŁUŻBOWEJ (REPREZENTACYJNEJ) DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA
POZNANIA
l.p.
stanowisko pracy
1.
lekarz
2.
pielęgniarka
okres
używalności
pranie/czyszczenie wg.
potrzeb
1. R – odzież medyczna
12 m-cy
2. R – trepy drewno/skóra lub
24 m-ce
trzewiki profilaktyczne
tekstylne
3. O – rękawice jednorazowe na bieżąco
pranie/czyszczenie wg.
potrzeb
24 m-ce
24 m-ce
12 m-cy
do zużycia
do zużycia
1. R – fartuch z tkanin
syntetycznych lub fartuch
kretonowy
2. R – trzewiki skóra/guma
3. O – rękawice dziane
4. O – maseczka na twarz
18 m-cy
1. R – fartuch z tkaniny
syntetycznej lub fartuch
kratonowy
2. R – trzewiki skóra/guma
18 m-cy
1. R – ubranie lub fartuch
drelichowy
2. R – trzewiki skóra/guma
3. O – kalosze
ds. nadzoru inwestycyjnego 4. R – kurtka ciepłochronna
i remontów
5. R – kurtka lub peleryna
przeciwdeszczowa
6. O – hełm
przeciwuderzeniowy
18 m-cy
kierowca
4.
archiwista, pracownik
archiwum, kierownik
archiwum
5.
bibliotekarz,
pracownik biblioteki
sposób i częstotliwość
konserwacji
1. R – odzież medyczna
12 m-cy
2. R – trepy drewno/skóra lub
24 m-ce
trzewiki profilaktyczne
tekstylne
3. O – rękawice jednorazowe na bieżąco
1. S – ubranie (garnitur)
2. R – fartuch drelichowy
3. S – koszula
4. O – kalosze
5. O – rękawice bawełniano /
gumowe
3.
6.
zakres wyposażenia
R – odzież i obuwie robocze
O – środki ochrony
indywidualnej
S – odzież służbowa
(reprezentacyjna)
38
pranie/czyszczenie wg.
potrzeb
pranie/czyszczenie wg.
potrzeb
24 m-ce
do zużycia
do zużycia
pranie/czyszczenie wg.
potrzeb
24 m-ce
do zużycia
do zużycia
24 m.-ce
24 m.-ce
do zużycia
pranie/czyszczenie wg.
potrzeb
l.p.
stanowisko pracy
zakres wyposażenia
R – odzież i obuwie robocze
O – środki ochrony
indywidualnej
S – odzież służbowa
(reprezentacyjna)
7.
8.
9.
ds. BHP
R – czapka
O – szelki bezpieczeństwa
okres
używalności
24-mce
24-mce
1. R – fartuch z tkaniny 18 m.-cy
syntetycznej lub kretonowy
2. O – hełm
przeciwuderzeniowy
24 m-ce
24 m-ce
24 m-ce
11.
1. R – trzewiki skóra/guma
2. O – kalosze
3. O – rękawice dziane
4. R – kurtka ciepłochronna
5. R – kurtka lub peleryna
przeciwdeszczowa
6. O – hełm
przeciwuderzeniowy
7. R – czapka
24 m.-ce
do zużycia
do zużycia
24 m.-ce
24 m.-ce
radca prawny
S – strój urzędowy - toga
do zużycia
kierownik USC
S – garnitur
S – koszula męska
S – garsonka
S – bluzka damska
24 m.-ce
24 m-ce
24 m.-ce
24 m.-ce
1. R – trzewiki skóra/guma
2. O – kalosze
3. O – rękawice dziane
4. R – kurtka ciepłochronna
5. R – kurtka lub peleryna
przeciwdeszczowa
6. R – czapka
24 m.-ce
do zużycia
do zużycia
24 m.-ce
24 m.-ce
1. R – trzewiki skóra/guma
2. O – kalosze
3. O – rękawice dziane
4. R – kurtka ciepłochronna
5. R – kurtka lub peleryna
przeciwdeszczowa
6. R – czapka
do zużycia
do zużycia
do zużycia
12 m.-cy
12 m.-cy
ds. powietrza
ds. hałasu
ds. ochrony powierzchni
ziemi
pranie/czyszczenie wg.
potrzeb
pranie/czyszczenie wg.
potrzeb
ds. gospodarki wodnej i
ochrony wód
ds. geologii
pranie wg potrzeb
do zużycia
10.
1. R – trzewiki skóra/guma
ds. egzekucji
2. R – kurtka ciepłochronna
administracyjnej w terenie z 3. R – kurtka lub peleryna
ruchomości i pieniędzy
przeciwdeszczowa
sposób i częstotliwość
konserwacji
do zużycia
24 m.-ce
ds. odpadów
ds. ochrony zieleni
ds. melioracji
12.
13.
zastępca kierownika USC
14.
ds. kontroli podatkowej
15.
ds. prac geodezyjnych
39
24 m.-ce
24 m.-ce
pranie/czyszczenie wg.
potrzeb
pranie/czyszczenie wg.
potrzeb
pranie/czyszczenie wg.
potrzeb
l.p.
stanowisko pracy
16.
ds. zabytków ruchomych i
zabytków nieruchomych
zakres wyposażenia
R – odzież i obuwie robocze
O – środki ochrony
indywidualnej
S – odzież służbowa
(reprezentacyjna)
7. R – fartuch drelichowy
8. O – kamizelka ostrzegawcza
9. O – maseczka na twarz
1. R – trzewiki skóra-guma
2. R – fartuch drelichowy
3. O – kalosze
4. O – hełm
5. O – szelki bezpieczeństwa
6. O – rękawice dziane
7. O – kurtka ciepłochronna
8. O – kurtka lub peleryna
przeciwdeszczowa
9. O – czapka
40
okres
używalności
12 m.-cy
do zużycia
do zużycia
do zużycia
12 m-cy
do zużycia
do zużycia
24 m-ce
24 m-ce
24 m-ce
24 m-ce
do zużycia
sposób i częstotliwość
konserwacji
pranie/czyszczenie wg.
potrzeb
Załącznik Nr 5
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Poznania
z dnia 24.11.09r.
TABELA
MAKSYMALNYCH KWOT REFUNDOWANYCH Z TYTUŁU NABYCIA ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO,
ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY SŁUŻBOWEJ (REPREZENTACYJNEJ)
1. Fartuch drelichowy
- 50 zł;
2. Kalosze
- 50 zł;
3. Obuwie skórzane
- 140 zł;
4. Kurtka ciepłochronna
- 150 zł;
5. Kurtka / peleryna przeciwdeszczowa
- 40 zł;
6. Hełm / kask przeciwuderzeniowy
- 40 zł;
7. Toga
- 400 zł;
8. Garnitur / garsonka
- 620 zł;
9. Czapka
- 60 zł;
10. Trepy drewniano-skórzane
- 200 zł;
11. Trzewiki skórzano-gumowe
- 200 zł;
12. Trzewiki profilaktyczno-tekstylne
- 50 zł;
13. Rękawice bawełniano-gumowe
- 15 zł;
14. Rękawice dziane
- 20 zł;
15. Odzież medyczna
- 140 zł;
16. Koszula męska / bluzka damska
- 60 zł;
17. Rękawice jednorazowe
- bez limitu;
18. Maseczka na twarz
- bez limitu.
41
Download