Zmieniony załacznik nr 2 - Centrum Obsługi Administracji Rządowej

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa licencji, aktualizacji licencji, subskrypcji oprogramowania,
subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft, usług wsparcia inżynierskiego producenta, lub
produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej w okresie 36 miesięcy od dnia
podpisania umowy przez odsprzedawcę licencji zwanego LSP (Licensing Solution Providers),
dostawa w ramach programu licencjonowania grupowego („Microsoft Products and Services
Agreement” (dalej MPSA) lub „Microsoft OPEN” (dalej OPEN) lub „Microsoft Enterprise Agreement”
(dalej MEA)) dla podmiotów rządowych.
2. Opis wymagań dla produktów:
2.1. Licencje, aktualizacje licencji, subskrypcje oprogramowania:
a) muszą być dostarczane w ramach programów licencjonowania grupowego MPSA
lub OPEN lub MEA
b) muszą pozwalać na sublicencjonowanie dla jednostek stowarzyszonych
Zamawiającego
c) muszą zapewniać możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego
oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość kopiowanie
oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego
obrazu uzyskanego z nośników dostępnych w programach licencji grupowych), z
prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i
tworzenia kopii zapasowych
d) muszą umożliwiać masową aktywację oprogramowania przy pomocy jednego
klucza aktywacyjnego dla danego typu oprogramowania
2.2 Subskrypcje platformy usług hostowanych
a) Subskrypcja platformy usług hostowanych musi zapewniać dostęp przez Internet do
usługi hostowanej Producenta polegającej na udostępnieniu skalowalnej platformy
pozwalającej wykorzystać w formie usługi serwerowe systemy operacyjne, silniki baz
danych oraz inne aplikacje w środowiskach zwirtualizowanym
b) Wymagana jest płynna możliwość zmiany parametrów usługi i jej skalowania
zgodnie z potrzebami.
c) Wymagane jest aby platforma usług hostowanych zapewniała możliwość
automatycznego skalowania mocy obliczeniowej platformy
d) wymagane jest aby platforma umożliwiała stosowania powszechnie uznanych i
rozpowszechnionych standardów przemysłowych, pozwalających na potencjalne
wykorzystanie różnych technologii i rozwiązań w ramach jednej platformy, w
szczególności:
- ISO 27001, ISO 27002, ISO 27017, ISO 27018
- UK G-Cloud
- SOC 1, SOC 2
- TDS (tabular data stream)
- Open Authentication Standard – OAuth
- OData
e) wymagane jest zapewnienie dostępności platformy i jej bezpieczeństwo poprzez:
- Zagwarantowanie poziomu dostępności na poziomie 99,9% (lub wyższym),
- Stale modyfikowane i rozszerzane mechanizmy i procedury bezpieczeństwa,
poddawane corocznie audytom niezależnych firm w tym zgodności z normami ISO,
- Dostępność na żądanie wyników aktualnych audytów, w tym audytów
bezpieczeństwa, dla usług i centrów przetwarzania danych oferujących te usługi i
audytów związanych z certyfikatami ISO.
- Możliwość skalowania usługi z przewidywalnymi kosztami takiego skalowania,
- Możliwość automatycznej, niewpływającej na ciągłość pracy systemu instalacji
poprawek dla wybranych składników usługi,
- Możliwość wdrażania nowej wersji aplikacji bez przestoju w pracy dotychczasowego
środowiska
- Dostępność mechanizmów monitorowania zachowania użytkowników usługi oraz
prób dostępu do przetwarzanych/składowanych w usłudze danych Zamawiającego,
- Możliwość niezaprzeczalnego uwierzytelnienia na bazie usługi katalogowej będącej
składową hostowanej usługi platformowej.
- Możliwość realizacji uwierzytelnienia za pomocą modelu pojedynczego logowania
(single sign-on) na bazie własnej usługi katalogowej Active Directory.
- Dostępność logów informujących o wszystkich zdarzeniach uwierzytelnienia do usług
i danych Zamawiającego, zakończonych powodzeniem lub niepowodzeniem oraz prób
uwierzytelnienia przy pomocy tożsamości będących na listach „wykradzione”.
- Dostępność raportów odnośnie logów z urządzeń potencjalnie zainfekowanych, z
sieci botnetowych,
- Możliwość zestawienia bezpiecznego (szyfrowanego) połączenia z lokalną
infrastrukturą sprzętową, pozwalającego na zachowanie jednolitej adresacji IP
(rozwiązanie VPN)
- Wbudowane w platformę mechanizmy zabezpieczające przez atakami DDoS,
- Przynajmniej dwa równorzędne ośrodki przetwarzania danych, odległe od siebie o co
najmniej 500 km.
f) wymagane jest zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem Polskim i Unijnym
poprzez:
- Zawarcie w umowie Producenta na wykorzystanie zamawianej usługi tzw. Klauzul
Umownych opublikowanych przez Komisję Europejską w zakresie ochrony danych
osobowych,
- Możliwość zastrzeżenia miejsca przetwarzania/składowania danych w usłudze do
terytorium krajów Unii Europejskiej.
Zobowiązanie
umowne
o
pozostawieniu
całkowitej
własności
przetwarzanych/składowanych w usłudze danych po stronie Zamawiającego,
- Mechanizmy pozwalające na realizację wymagań rozliczalności i monitorowania
użytkowników i usług.
- Gwarancja usunięcia danych Zamawiającego z Platformy po zakończeniu umowy.
- Gwarancja braku dostępu do danych Zamawiającego na Platformie, z wyłączeniem
działań serwisowych wymagających każdorazowo zgody zamawiającego i
wykonywanych wyłącznie przez uprawnione osoby z organizacji dostawcy Platformy.
g) Zapewnienie wsparcia Platformy dla standardowych rozwiązań OpenSource takich
jak WordPress, Jolka, Drapał, OrchardCMS, Media Wiki, hub czy Mojo. Dostępność w
ramach platformy predefiniowanych obrazów z tym oprogramowaniem
2.3 Usługi wsparcia inżynierskiego Producenta
a) usługi muszą być wykonywane przez specjalistów (pracowników) Producenta
b) wymagana jest zapewnienie możliwość testowania specyficznych scenariuszy
rozwiązań klienta w laboratorium Producenta
c) wymagana jest możliwość rozwiązywania problemów w ramach wsparcia projektów
wdrożeniowych, poprzez przygotowanie dedykowanych dla danej sytuacji poprawek
w kodzie (tzw. HOT FIXy).
d) wymagana jest możliwość zgłaszania wymagań do grup produktowych Producenta
e) wymagane jest zapewnienie dostępu do bazy wiedzy Producenta oraz do
zastrzeżonych prawami autorskimi bibliotek architektur referencyjnych i najlepszych
praktyk w obszarze wdrożenia i eksploatacji produktów Producenta
f) wymagane jest zapewnienie dostępu do historii wszystkich incydentów (awarii)
dotyczących produktów Producenta i rozwiązań, zgłoszonych przez klientów
Producenta na całym świecie
g) wymagane jest zapewnienie możliwości otrzymania wersji przedprodukcyjnych w
tym wersji Beta do testów, uczestnictwo w programach wczesnego testowania
nowych wersji oprogramowania i usług hostowanych przy wsparciu i uczestnictwie
Producenta
3. Zamawiający przewiduje, że szacunkowa wartość zamówienia w okresie 36 miesięcy
obowiązywania umowy zawartej z Licensing Solution Providers (LSP) nie przekroczy kwot
określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązuje się do obsługi Jednostek w
zakresie:
a) realizacji
zamówień
złożonych
przez
Zamawiającego
i jego jednostki w terminie nie dłuższym niż 5 dni (termin jest kryterium oceny ofert) od
daty złożenia zamówienia,
b) dostarczania w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, podpisanego przez Producenta
Harmonogramu Prac dotyczącego zamawianych usług wsparcia technicznego
zawierającego liczby godzin dla poszczególnego typu specjalistów Producenta wraz z
datami ich przystąpienia do realizacji usług. Usługi wsparcia technicznego Producenta będą
zamawiane w transzach nie mniejszych niż 20 godzin dla jednego zamówienia,
c) informowania JAP upoważnionych do korzystania z umowy o procedurach
logistycznych związanych z realizacją umowy,
d) dostarczania
do
JAP
co
miesiąc
aktualnych
cenników
Producenta
zawierających ceny sugerowane. Zamawiający wymaga aby cennik zawierał również ceny
produktów po upuście,
e) udzielania uprawnień na witrynie Producenta wskazanym przez Kupującego osobom z JAP
do pobierania kodu zamówionego oprogramowania i kluczy licencyjnych,
f)
wystawiania faktur za zamówione oprogramowanie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od
realizacji zamówienia dla poszczególnych JAP (wg zamówień) i wysyłanie ich do JAP,
g) kwartalnego
dostarczania
Zamawiającemu
raportu
o
zakupach
Licencji
Oprogramowania dokonanych przez poszczególne JAP,
h) prowadzenia konsultacji z zakresu aktualnych zasad licencjonowania dotyczących
Produktów Producenta doradztwa w zakresie zakupu oprogramowania,
i) doradztwa w zakresie zakupu oprogramowania,
j) obsługi niniejszego zamówienia w języku polskim
5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez Wykonawcę, który
posiada następujące uprawnienia do sprzedaży zaoferowanych produktów:
a) posiada autoryzację producenta Microsoft do odsprzedaży licencji i usług Microsoft w
ramach programów licencjonowania grupowego dla podmiotów rządowych,
b) w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do licencji Microsoft
posiada autoryzację producenta do sprzedaży rozwiązania równoważnego.
6. Licencjonowanie Oprogramowania
a) Ogólne zasady zakupu licencji Producenta Produktów muszą być zgodne z postanowieniami
umowy ramowej Microsoft Business and Services nr U9100053 (MBSA)
b) Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi i
serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) oraz możliwość sublicencjonowania dla JAP.
c) Licencjonowanie musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych
przez producenta oprogramowania (Producenta) uaktualnień, poprawek krytycznych i
opcjonalnych w okresie przynajmniej 5 lat od daty zakończenia niniejszej umowy.
d) Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji
zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość
kopiowania oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego
standardowego obrazu uzyskanego z nośników dostępnych w programach licencji
grupowych), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie
instalacji i tworzenia kopii zapasowych.
e) Zakupione licencje muszą być bezterminowe i posiadać wymagane klucze
aktywacyjne.
f) Dostarczane licencje muszą posiadać zbiorcze i indywidualne dokumenty pozwalające na
stwierdzenie
legalności
zakupionego
oprogramowania
dla
celów
inwentaryzacyjnych i audytowych. Dokumenty takie Wykonawca będzie wystawiał na
żądanie Zamawiającego.
7. Warunki realizacji określone są w Istotnych Postanowieniach Umowy ramowej, stanowiących
Załącznik nr 3 do SIWZ
8. Miejsce realizacji zamówienia: miejsce wskazane przez Zamawiającego
9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcy.
10. Licencje oprogramowania równoważnego: w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę
produktów równoważnych Zamawiający wymaga, aby oferta spełniała niżej wymienione
wymagania:
a) umożliwić implementację oprogramowania uruchamianego na istniejących konfiguracjach
środowiska produkcyjnego i testowego,
b) zapewnić warunki i zakres usługi wsparcia producenta dla produktów równoważnych nie
gorsze niż usługa określona dla pozycji licencji uzupełniających,
c) zapewnić warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie gorsze niż dla licencji
uzupełniających,
d) zapewnić, że nabycie licencji oprogramowania równoważnego pozwala na legalne
używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania Microsoft,
e) wykazać, że funkcjonalność produktów oprogramowania równoważnego nie jest gorsza od
funkcjonalności pozycji licencji uzupełniających,
f) zapewnić, że oprogramowanie równoważne jest kompatybilne i w sposób niezakłócony
współdziałać będzie ze sprzętem i oprogramowaniem systemowym, aplikacyjnym i
użytkowym, eksploatowanym u Zamawiającego;
g) zapewnić, że warunki i zakres usługi asysty technicznej i konserwacji dla produktów
równoważnych nie są gorsze, niż usługi Software Assurance i Premier producenta
Microsoft.
h) Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić do 12 pracowników JAP w zakresie
funkcjonalności i działania oprogramowania równoważnego w terminie ustalonym
z Zamawiającym, lecz nie później niż w okresie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia
Umowy.
i) Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie infrastruktury sprzętowoprogramowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokonać niezbędnych modyfikacji
przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego
również po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego w przypadku, gdy
zaoferowane równoważne oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem
i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia
w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards