Skutki zmian kursów walut obcych Jednostka może prowadzić

advertisement
Skutki zmian kursów walut obcych
Jednostka może prowadzić działalność gospodarczą za granicą w
dwojaki sposób.
1. Może przeprowadzać transakcje w walutach obcych ;
2. Może posiadać jednostki działające za granica.
Poza tym, jednostka może prezentować swoje sprawozdania finansowe
w walucie obcej.
Najważniejsze kwestie dotyczą wyboru:
a) Kursu (lub kursów) wymiany walut obcych,
b) Ustalenia sposobu, w jaki należy wykazywać skutki zmian kursów
wymiany walut obcych w sprawozdaniach finansowych.
Definicje
Uwaga!
Od 2005 r. w MSR 21 Skutki zmian kursów walut obcych pojęcie
„waluty sprawozdawczej” zostało zastąpione przez dwa terminy:
- Waluta funkcjonalna, tj. waluta podstawowego środowiska
gospodarczego w którym działa jednostka ( odpowiada termonowi
„waluta wyceny”)
- Waluta prezentacji, tj. waluta która jest stosowana do prezentacji
sprawozdań finansowych.
Każda indywidualna jednostka wchodząca w skład jednostki
sprawozdawczej ( jednostka samodzielna, jednostka posiadająca
jednostki działające za granicą – np. jednostka dominują, jednostka
działająca za granica, np. jednostka zależna lub oddział) ustala soja
walutę funkcjonalną oraz ustala wynik finansowy oraz sytuacje
finansową w tej walucie.
Kurs zamknięcia stanowi natychmiastowy kurs wymiany na koniec
okresu sprawozdawczego;
Różnica kursowa-
wynika przeliczenia danej liczby jednostek
jednej waluty na inną walutę po różnych kursach wymiany;
Kurs wymiany – jest wskaźnikiem stosowanym przy wymianie
dwóch walut;
Waluta obca – inna niż waluta funkcjonalna jednostki,
Jednostka
działająca
za
granicą
–
jednostka zależna,
stowarzyszona, wspólne przedsięwzięcie lub oddział jednostki
sprawozdawczej, której działalność jest prowadzona w kraju lub walucie
innych niż kraj lub waluta jednostki sprawozdawczej;
Pozycje pieniężne- stanowią posiadane jednostki waluty oraz
należności i zobowiązania do otrzymania lub zapłaty, w ustalonej lub
możliwej do ustalenia liczbie jednostek waluty;
Inwestycja netto w jednostce działającej za granicą- jest
udziałem jednostki sprawozdawczej w aktywach netto tej jednostki;
Natychmiastowy kurs wymiany- kurs wymiany natychmiastowego
wykonania;
Uznawanie waluty funkcjonalnej
Czynniki podstawowe:
Podstawowe środowisko gospodarcze - z reguły jest to środowisko, w
którym jednostka głownie generuje i wydatkuje środki pieniężne.
Przy ustalaniu waluty funkcjonalnej uwzględnia się walutę:
- która wywiera główny wpływ na ceny sprzedaży towarów i usług 9
często jest to waluta, w której wyrażane są i regulowane ceny sprzedaży
jej towarów i usług),
- kraju, w którym siły konkurencji i obowiązujące przepisy wywierają
główny wpływ na ceny sprzedaży jej towarów i usług
- walutę, która wywiera główny wpływ na koszty robocizny i
materiałów oraz na pozostałe koszty związane z dostarczaniem towarów
lub świadczeniem usług ( w walucie tej koszty są wyrażane i regulowane)
Pozostałe czynniki”
- waluta, w której generowane są środki z działalności finansowej ( tj.
emisja instrumentów dłużnych i kapitałowych),
- waluta w której utrzymywane są zazwyczaj wpływy z działalności
operacyjnej,
- czy działalność jednostki działającej za granicą prowadzona jest
raczej jako rozszerzenie działalności jednostki sprawozdawczej (np.
jednostka zagraniczna sprzedaje towary importowane od jednostki
sprawozdawczej), a nie jako działalność w znacznym stopniu niezależna
(gromadzi środki pieniężne i inne pozycje pieniężne, ponosi koszty,
generuje przychody, zaciąga pożyczki zasadniczo w walucie lokalnej);
- czy transakcje zawierane z jednostka sprawozdawczą stanowią wysoki
czy niski odsetek działalności jednostki działającej za granicą;
- czy przepływy pieniężne z działalności jednostki działjacej za granicą
mają bezpośredni wpływ na przepływy pieniężne jednostki
sprawozdawczej i czy mogą jej być w każdej chwili przekazane
Zasady
przeliczania
sprawozdań
finansowych
jednostek
podporządkowanych .
Poszczególne pozycje Aktywów i Pasywów – z wyjątkiem
kapitałów własnych przelicza się na walutę polska po kursie średnim
ogłoszonym przez NBP dla danej waluty na dzień bilansowy.
Pozycje rachunku zysków i strat przelicza się po kursie z dnia
osiągnięcia przychodów, zysków, poniesienia kosztów, strat; można
jednak w celu uproszczenia zastosować do przeliczenia średnią
arytmetyczna średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku
obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach – kurs będący średnia
arytmetyczna średnich kursów na dzień kończący poprzedni rok
obrotowy i dzień kończący bieżący rok obrotowy, ogłoszonych dla danej
waluty przez NBP.
Kapitały własne, przeliczone według ich stanu na dzień objęcia
kontroli przez jednostkę dominująca lub współ-kontroli przez wspólnika
jednostki współzależnej obejmowanej skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym metodą proporcjonalną , na podstawie kursu średniego na
ten dzień przez NBP; wykazuje się w tej wysokości w kolejno
sporządzanych skonsolidowanych sprawozdaniach.
Różnice kursowe powstałe z przeliczenia na walutę polską kapitału
własnego i wyniku finansowego ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów
skonsolidowanego bilansu „Różnice kursowe z przeliczenia”
Kapitały własne: kapitał podstawowy, pozostałe kapitały własne,
wynik finansowy netto za rok obrotowy, różnice kursowe z przeliczenia.
W rachunku przepływów pieniężnych w „Bilansowej zmianie stanu
środków pieniężnych wystąpi uszczegółowienie – w tym zmiana stanu
środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych.
Download