Uploaded by User7201

HISTORIA kultura mykeńska i minojska

advertisement
”Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej
jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas”
Perykles
Demokracja ateńska
Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny
leżącym w Greckiej Attyce. Zazwyczaj uważa się że trwała od początków VI do
połowy IV wieku p.n.e.. W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi. Ateny
są przykładem pierwszej i najważniejszej w czasach starożytnych demokracji.
Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości. Zgromadzenie wszystkich
obywateli płci męskiej brało udział w głosowaniu (demokracja bezpośrednia).
Wybrani urzędnicy podejmowali decyzje - starożytni nie uważali takiego systemu za
demokrację, lecz oligarchię. Demokracja znaczyła (i dla niektórych wciąż znaczy)
równość w podejmowaniu decyzji, nie wybór osób mających takie zadanie
(demokracja pośrednia). Istniało kilka przepisów i ograniczeń dotyczących władzy
zgromadzenia, z wartym odnotowania Graphe Paranomon (także ustalonym przez
zgromadzenie), które nie pozwalało na przyjęcie prawa sprzecznego z innym.
Przeciwnicy tej wczesnej demokracji nazywali ją ochlokracją (gr. ochlos - tłum).
Głosowanie odbywało się w miejscach publicznych, czasem przez fizyczny podział
(\"Wszyscy którzy są za, idą na lewo\"), a czasem na piśmie. Głosować mogli tylko
dorośli mężczyźni. Kobiety, dzieci oraz obcokrajowcy nie mieli prawa głosu.
1. Od VIIw p.n.e ustrój Aten nosił nazwę arystokracji ["rządy najlepszych" (w
rzeczywistości były to rządy najbogatszych obywateli)]
2. W VIIw p.n.e. powstała demokracja Ateńska, która przetrwała około 200 lat (dwa
wieki)
3. Demokracja Ateńska opierała się na trzech "radach":
Rada pięciuset decydowała o:
- finansach państwa,
- przygotowuje tematy obrad Zgromadzenia Ludowego
Zgromadzenie Ludowe decydowało o:
- wojnie i pokoju,
- wyborze urzędników,
- zaopatrzeniu miasta w żywność,
- podatkach.
Sąd skorupkowy decydował o:
- ochronie Aten przed tyranią.
1
Społeczeństwo
Ateny są tym państwem greckim, gdzie najpełniej, drogą przemian, ukształtował się
ustrój demokratyczny. W okresie archaicznym Ateny były rządzone przez królów.
Później stały się państwem o ustroju arystokratycznym, w którym bogate rody
eupatrydów skupiały w swoich rękach i ziemię i władzę.
W następstwie wielkiej kolonizacji w VIII i VII w. p.n.e. rozwinął się tu handel morski.
Morze stało się przestrzenią, która nie oddzielała, lecz łączyła państwo ateńskie ze
światem. W Atenach rozbudowano porty i konstruowano statki. Zwiększyła się liczba
kupców i rzemieślników. Rozwijała się produkcja ceramiczna ze względu na
znajdujące się w Attyce złoża glinki. Obok garncarzy, cieśli i stolarzy pracowali w
Atenach także brązownicy i złotnicy. W górach Laurion znajdowały się kopalnie
srebra i ołowiu przynoszące państwu pokaźne dochody. Górnicy wydobywali marmur
i granit w kamieniołomach, a hutnicy produkowali broń i przedmioty codziennego
użytku.
Kształtowanie się ustroju demokratycznego.
Rosło jednak niezadowolenie z rządów arystokracji, gdyż nie chciała ona dzielić się
władzą z innymi grupami. Szczególnie ciężkie było położenie drobnych rolników,
którzy uzależniali się ekonomicznie od arystokratów i popadali w niewolę za długi.
Konflikty na tym tle i samowolę arystokratycznych urzędników próbował rozładować
prawodawca DRAKON. Zastąpił on prawo zwyczajowe spisanym prawem karnym w
621 r. p.n.e. Te „drakońskie prawa” były niezwykle surowe i bezwzględne, Np. za
kradzież jarzyn, podobnie jak za ciężkie przestępstwo, groziła taka sama kara-kara
śmierci.
Rozjemcą nabrzmiałych konfliktów społecznych stał się w 594r. p.n.e. SOLON.
Dokonał on tzw. Strząśnięcia długów przez ich umorzenie oraz zniesienia za nie
niewoli. Próbował ponadto ograniczyć wpływy arystokracji rodowej przez podział
wolnych obywateli na 4 klasy majątkowe. Obywatele posiadający majątek wchodzili
w skład Zgromadzenia Ludowego, dla którego wnioski przygotowywała Rada
Czterystu licząca po 100 członków z każdej klasy. Sąd przysięgłych miał rozpatrywać
odwołania od decyzji urzędników zwanych archontami.
Dopiero jednak reformy Klejstenesa- archonta z lat 508-507 p.n.e. przyczyniły się do
szerszego dostępu do władzy innych grup ludności. Klejstenes wprowadził podział
ludności na 10 okręgów o charakterze terytorialnym. W ten sposób rodowe związki
krwi zostały zastąpione więziami terytorialnymi, a utworzona w ten sposób gmina
(demos) obejmowała wszystkich obywateli zamieszkujących dane terytorium. Skład
Rady Czterystu rozszerzony został do 500 członków. Rada Pięciuset była organem
wykonawczym Zgromadzenia.
Na straży ustroju demokratycznego w Atenach został ostracyzm, czyli sąd
skorupkowy. Każdy z członków Zgromadzenia corocznie wypisywał na glinianej
2
skorupie imię obywatela, którego działalność uważał za niebezpieczną dla równości
demokratycznej. Obywatel taki, nie tracąc swych praw i majątku, musi opuścić Ateny
na 10 lat.
Przełomowe znaczenie dla losów demokracji ateńskiej miały wojny z Persami w V w.
p.n.e. Związana z nimi jest pamięć o legendarnych bohaterstwie obrońców Hellady:
spartańskim królu Leonidasie oraz ateńskim archoncie Temistoklesie. W tradycji
historyczno-literackiej po czasy współczesne przetrwała legenda sławiąca
bohaterstwo żołnierza greckiego wysłanego do Aten z wieścią o zwycięstwie pod
Maratonem, który przebiegł w pełnej zbroi ponad 42km, by oznajmić o zwycięstwie,
po czym padł martwy z wyczerpania.
W 480r. p.n.e. król perski Kserkses ruszył ponownie z silną armią przeciw Hellenom,
pragnąć zająć środkową Grecję. Tu jego wojska napotkały opór Spartan w wąskim
przesmyku pod Termopilami. Obrońcy nie mieli szans na zwycięstwo. Ich król
Leonidas próbował powstrzymać napór Persów, ale poległ wraz z 300 Spartanami
pod Termopilami. Na grobie Leonidasa i jego żołnierzy wyryto napis: „Przechodniu,
powiedz Sparcie. Że leżymy tutaj, posłuszni jej prawom”.
Dla Aten, które poniosły główny ciężar w wojnach z Persami na morzu, nastał czas
ożywienia gospodarczego, świetności w kulturze i hegemonii w polityce (Związek
Morski). W samych Atenach nastąpiło utrwalenie ustroju demokratycznego. Przez
wprowadzenie płatności urzędów oraz opłacanie uczestnictwa w Zgromadzeniu
Ludowych zwiększył się udział w rządach niezamożnych Ateńczyków.
Najważniejszym organem władzy stało się Zgromadzenie Ludowe, które
podejmowało wiążące uchwały przy uczestnictwie przynajmniej 6000 obywateli na
ogólną ich liczbę 40 000. Druga instytucja demokracji ateńskiej- Rada Pięciuset
funkcjonowała w następujący sposób: 50 radnych zwanych prytanami sprawowało
władzę przez jedną dziesiątą część roku. Urzędnicy prytanowie wykonywali uchwały
Zgromadzenia, czuwali nas budową okrętów i wojskiem oraz powoływali komisje
sprawdzające pracę urzędników.
Charakterystyczną cechą demokracji ateńskiej była kolegialność urzędów, czyli
zespołowe wykonywanie obowiązków. W Atenach byli następujący urzędnicy:
sądowi, podatkowi, policyjni i wojskowi, zwani strategami. W razie niepowodzenia
wojennego mogli oni być ukarani przez Zgromadzenie nawet śmiercią. Ale też
poprzez urząd stratego można było wywierać znaczący wpływ na lud, jak czynił to
wybitny polityk ateński Perykles, który sprawował władzę stratego aż 16 razy. Okres
ten zasłużył sobie w oczach greckiego historyka na opinię rządów najlepszego
obywatela. Demokracja w Atenach miała jednak poważne ograniczenia. Praw
obywatelskich pozbawieni byli cudzoziemcy zwani metojkami oraz rzesza
niewolników. Bezpośredniego dostępu do urzędów oraz praw obywatelskich nie
miały kobiety- Atenki.
3
KULTURA Minojska
Kreta to jedną z największych wysp położonych na Morzu Śródziemnym. To właśnie
tu między 3000 a 1400 r. p.n.e. rozwinęła się bogata kultura - prawdopodobnie
pierwsza na kontynencie europejskim. Kreta znana była od zawsze z greckich
przekazów (Homer wspominał o stu miastach na Krecie, a Plutarch z Cheronei, autor
"Żywotów sławnych mężów" w żywocie Tezeusza wspominał o legendarnym królu
Minosie) i z mitologii. Ta uznała legendarnego władcę za syna Europy i Zeusa.
Minos był potężnym i zdolnym władcą - przypisywano mu oczyszczenie szlaków
handlowych z korsarzy oraz nawiązanie kontaktów handlowych z państwami greckimi
i ustanowienie hegemonii Krety na morzu. Jego żona miała urodzić Minotaura, czyli
potwora w ludzkim ciele i głowie byka, dla którego Dedal zbudował labirynt. Jak
podają mity, po przegranej wojnie z Minosem, Ateńczycy musieli co roku składać
haracz Minotaurowi.
Ale do schyłku XIX wieku istnienie starożytnej cywilizacji na Krecie było tylko
legendą. Na światło dzienne nieznaną cywilizację wydobył około roku 1900 Arthur
Evans, który odkrył pałac w Knossos. Tym samym rozpoczęły się nadania nad
historią Krety. Jej badanie jest szczególnie trudne, gdyż opiera się jedynie na
zabytkach kultury materialnej, a nie na przekazach źródłowych. Evans od imienia
legendarnego króla Minosa nazwał odkryta przez siebie cywilizację, kulturą minojską.
Kreta była zamieszkana już w neolicie. Pochodzenie ludności kreteńskiej nie jest
znane. Prawdopodobnie pierwsi osadnicy przybyli ok. 7000 r. p.n.e. z Azji Mniejszej.
W III tysiącleciu p.n.e. Kreta stała się aktywnym ośrodkiem produkcji i obróbki brązu.
Już ok. 2500 r. p.n.e. istniały stosunki handlowe z Cykladami, Azją Mniejszą, Grecją i
Egiptem.
W wyniku handlu morskiego kraj bogaci się i w połowie wczesnego okresu
minojskiego (tzw. okres przedpałacowy), tj. ok. 2300 r. p.n.e. rozpoczął się rozkwit
kulturalny i gospodarczy wyspy. W tym okresie Kreteńczycy dysponowali już flotą,
którą stale rozbudowywali.
W następnych wiekach opanowała ona wschodnią część basenu Morza
Śródziemnego. Kreteńczycy żeglowali na długich i wąskich łodziach o wzniesionym
dziobie. Mieszkańcy wyspy zajmowali się hodowlą bydła, rybołówstwem, myślistwem
i uprawą roli.
Około roku 2000 p.n.e. zaczęto budowanie pałaców, co może świadczyć o stale
wzrastającej potędze Krety. Tym samym kultura minojska wkroczyła w szczytową
fazę rozwoju, która przypada da okres między 2000 a 1750 r. p.n.e.
Na Krecie odkryto pięć pałaców (Knossos, Kato Zakro, Malia, Faistos i Hagia Triada).
Wszystkie zostały zbudowane według tego samego planu. W centrum znajdował się
odkryty prostokątny dziedziniec, wokół którego znajdowała się duża liczba sal,
służących jako magazyny, warsztaty rzemieślnicze i składy miedzi lub brązu.
4
Budowle te, ze swoimi licznymi rozgałęzieniami i przybudówkami przypominały
labirynty. Nie były one ufortyfikowane, co może świadczyć o pokojowym charakterze
kultury minojskiej. Pałace pełniły istotną rolę. Były nie tylko siedzibą władcy i
ośrodkiem polityczno - religijnym, ale także gospodarczym i administracyjnym.
Ich istnienie świadczy o tym, że na Krecie istniała nieźle rozwinięta i centralnie
kierowana gospodarka. Chłopi, rzemieślnicy, a także artyści dostarczali swoje
produkty do pałacu, który był głównym spichlerzem. Dobra zależnie od potrzeb,
rozdzielano ludności, zatem ściśle je reglamentowano, kontrolując tym samym życie
miejscowej ludności.
W pałacu ustalano cenę towarów i ich dalsze przeznaczenie. Rejestrowaniem towaru
zajmowała się rachunkowość pałacowa. Najsłynniejszym przykładem architektury
pałacowej jest Knossos. To właśnie z ośrodków pałacowych rozchodził się handel
kreteński.
Transport ułatwiała sieć brukowanych dróg, z których najważniejszą była ta biegnąca
z Knossos na południe wyspy. Szlak handlowy biegł dalej drogą morską do Egiptu, a
także na Zachód, na wybrzeże syryjskie (fenicki port Ugarit), a także na ląd grecki,
gdzie Kreteńczycy wywarli także silny wpływ polityczny.
Handel morski był prowadzony za pośrednictwem faktorii i portów przeładunkowych.
Obok oliwy i zbóż eksportowano również m.in. przedmioty sztuki i ceramika. Z
Egiptu, Azji Mniejszej, Cypru i Grecji importowano surowce oraz złoto i srebro, kość
słoniową niezbędne do produkcji waz, broni, szkła i ozdób.
We wzbogaconych handlem miastach budowano kilkupiętrowe, wyposażone w
łazienki, domy z balkonami i tarasami. Ulice były brukowane, a ścieki odprowadzano
kanałami. Nie wiadomo jaki był na Krecie system władzy, nie znamy też struktury
społecznej kultury minojskiej.
Na podstawie analizy częstych wyobrażeń kobiecych w malarstwie kreteńskim
(freski) oraz w postaci glinianych figurek, czy na kamiennych pieczęciach
przypuszcza się, że w społeczeństwie kreteńskim kobiety cieszyły się dość wysoką
rangą społeczną.
Dzięki zachowanym wizerunkom wiemy też, że kobiety ubierały się w spódnice z
falbanami i gorsety z głębokim wycięciem. Stosowały makijaż i przyozdabiały się
kunsztowną biżuterią. Nawet w wierzeniach najważniejsze miejsce zajmowało
bóstwo żeńskie. Jak się przypuszcza była to bogini - matka, która była bóstwem
płodności, zwierząt, gór i ziemi. Przedstawiana jako bogini z wężami była symbolem
odnowy życia.
Wiedzę o religii i kulcie czerpie się jedynie z przedstawień ikonograficznych, które są
niezwykle trudne do interpretacji. Częściej niż kapłanów przedstawiano kapłanki.
Freski przynoszą liczne przedstawienia bóstw w ludzkiej postaci, przeważnie są to
bóstwa żeńskie.
5
Początkowo nie istniały żadne posągi kultowe, dopiero z czasem pojawiły się tak
zwane idole. Bóstwa czczono w sanktuariach, w świętych grotach (na przykład w
grocie Kamares), w górach i na wolnej przestrzeni (kult drzew).
Symbolem religijnym był wizerunek rogów oraz topór, służący do zabijania zwierząt
ofiarnych. Prawdopodobnie znaczenie kultowe miały też igrzyska z bykiem, w trakcie
których akrobaci obojga płci dokonywali na nim gimnastycznych wyczynów.
Ponieważ Kreteńczycy byli kupcami i handlarzami, a magazynowane w pałacach
towary trzeba było w jakiś sposób skatalogować, kultura minojska korzystała z pisma.
Do jego powstania doprowadziły potrzeby administracji i księgowości.
Początkowo było to pismo obrazkowe, a następnie hieroglificzne. Z niego wywodzi
się pismo linearne A, którym posługiwano się w starożytnej Krecie. Było ono w użyciu
prawdopodobnie od ok. XVII w. p.n.e. Prawdopodobnie używano go tylko w
najstarszych miastach Krety, jak na przykład Knossos i Fajstos. Ten rodzaj pisma
został w zasadzie odczytany - wiadomo jakie dźwięki oznaczają poszczególne
symbole.
Uczeni nie znają jednak języka, jakim posługiwano się w starożytnej Krecie - nie da
się zatem zrozumieć zapisanych tym pismem tekstów. W trakcie wykopalisk
archeologicznych w Knossos znaleziono m.in. tabliczki gliniane, z dwoma różnymi
rodzajami pisma, starszego (linearne A) i młodszego (linearne B). W 1952 r. pismo
linearne B udało się odczytać Michaelowi Ventrisowi, przy udziale Johna Chadwicka.
Pismo to powstało na Krecie w połowie XV w. p.n.e. i zastąpiło wcześniejsze pismo
linearne A. Pismo linearne B składało się z około 90 znaków sylabicznych i
niewielkiej ilości ideogramów.
Około roku 1700 p.n.e. silne trzęsienia ziemi i wywołane nimi rozległe pożary
zniszczyły wielkie pałace Krety. Kreteńczykom udało się odbudować pałace i
powiększyć. Stały się one jeszcze wspanialsze. Cywilizacja minojska przeżywała
ponowny rozkwit. Udało się jej zdominować niezależną dotąd kulturę Cyklad (wysp
na Morzu Egejskim), która od dłuższego czasu chyliła się ku upadkowi. Kreteńczycy
zdołali też usprawnić administrację i rozszerzyć handel. XVI w. p.n.e. to szczyt potęgi
Krety: jej faktorie handlowe powstawały na Kyterze, Melos, Eginie, Keos, Terze,
Rodos i w Milecie.
Na wschodzie wpływy minojskie sięgnęły do państwa Mitanni na obszarach
Mezopotamii, natomiast na zachodzie Kreteńczycy dotarli do Wysp Liparyjskich.
Około 1450 r. p.n.e. Kretę z lądu najechali Achajowie (czyli Mykeńczycy).
Zapoczątkowało to stopniowy zmierzch kultury minojskiej. Od tego czasu datują się
wpływy mykeńskie, co widoczne jest między innymi w pochówkach. Zmarłych
zaczęto chować z bronią - wcześniej nie było praktykowane. Zmienił się też styl
artystyczny.
Nie znane są dokładne przyczyny utraty przez Kretę znaczenia. Być może przyczyną
tego był wielki wybuch wulkaniczny na odległej o 160 km od brzegów Krety wyspie
There (Santorin), co miało miejsce ok. 1500 r. p.n.e. Jak się przypuszcza około 1425
6
r. trzęsienie ziemi zniszczyło pałac w Knossos. Tym razem pałacu już nie
odbudowano, a cywilizacja minojska stopniowo popadła w zapomnienie.
KULTURA MYKEŃSKA
Twórcami kultury, mykeńskiej są greccy Achajowiea a ich królem był Agamemnon,
dowódca słynnej wyprawy trojańskiej opisanej później przez Homera.. Kultura ta
została ukształtowanej w XV w. p.n.e. na Peloponezie, zniszczyli pałace na Krecie i
narzucili wyspie swe zwierzchnictwo. Posługiwali się przejętym od Kreteńczyków
alfabetem, tzw. pismem linearnym B (odczytanym).
Śladami ich działalności budowlanej są ruiny twierdz w Mykenach i Tirynsie, a
aktywności politycznej — późniejszy, literacki opis wojny z Troją w Azji Mniejszej
(Iliada Homera). W XII w. p.n.e. kultura mykeńska upadła — miasta zostały
zniszczone, pismo wyszło z użycia. Stało się tak za przyczyną napływu obcych ludów
i, być może, trzęsień ziemi.
Największym osiągnięciem mykeńskiej architektury (Mykeny, Tiryns, Pylos) były
monumentalne zamki otoczone murami z potężnych głazów (cyklopie mury; po 1400
budowano także mury z bloków sześciennych). Wewnątrz znajdowała się rezydencja
władcy z dużym reprezentacyjnym pomieszczeniem (megaron). Malarstwo ścienne
pozostawało w wyraźnej zależności od wzorców kreteńskich, tak samo malarstwo
ceramiczne. W tym ostatnim pojawiają się jednak z czasem nowe motywy (po 1400):
realistyczne przedstawienia ludzi i zwierząt domowych.
Mykeńczycy byli mistrzami w dziedzinie złotnictwa. Najsłynniejszymi zabytkami sztuki
złotniczej są złote maski pośmiertne znalezione w 1876 przez H. Schliemanna w
okręgu grobowym A w Mykenach (ok. 1500). Obok masek w grobach tych znaleziono
złote miecze, kielichy, wazy, biżuterię, a także przedmioty ze srebra, brązu, kości
słoniowej, alabastru, ametystu, bursztynu i wielu innych surowców.
Ze schyłkowego okresu świata mykeńskiego i Ciemnych Wieków jedynym rodzajem
przedmiotów zdobionych, jakie się zachowały, są naczynia ceramiczne. Jeszcze
przez 100 lat po upadku pałaców mykeńskich malarstwo wazowe kontynuuje tradycje
mykeńskie. W XI w. pojawia się styl protogeometryczny (naczynia z ateńskiego
cmentarza na Keramejkosie), który w następnym stuleciu rozwinął się w styl
geometryczny.
7
Download