Demokratyzacja a rozwój gospodarczy

advertisement
Demokratyzacja a rozwój
gospodarczy
Pracę przygotowali :
Jan Adamski
Kalina Czech
Justyna Gać
Teza:
Rozwój pomimo demokratyzacji
Ogólna opinia na temat badanej przez nas
zależności polega na tym, iż wraz z
pogłębianiem się demokracji rozwój staje się
coraz bardziej utrudniony. Sytuacja taka
powoduje, iż kraje demokratyczne stają się
mniej konkurencyjne.
Podstawowe pojęcia:
• Demokratyzacja jest to proces przekształcania
systemu politycznego, prawa, życia społecznego itp.
w duchu zasad demokratycznych.
• Demokracja natomiast jest ustrojem politycznym, w
którym władzę sprawuje społeczeństwo poprzez
swych przedstawicieli a także forma organizacji życia
społecznego, w której wszyscy uczestniczą w
podejmowaniu decyzji a także szanują prawa i
wolność innych ludzi.
3
Alexis de Tocqueville– O demokracji w Ameryce
• stworzenie hasła liberalnej demokracji
• uważał on, iż demokracja nie jest
szkodliwa tylko wówczas gdy nie
zagraża wolności i autonomii jednostki
• zwracał uwagę m.in. na demokratyzm
instytucji publicznych i wielką ilość
stowarzyszeń dobrowolnych
• „demokracja uśrednia”
Demokracja ma swój początek w Starożytnej
Grecji. W znaczący wkład w jej rozwój ma
także kultura Starożytnego Rzymu oraz
kultura Zachodu.
Demokracja faktycznie pojawia się w
momencie, kiedy kraj jest w dobrej
kondycji przede wszystkim gospodarczej,
bo obywatele pragną stabilności, wygody,
bezpieczeństwa, czyli podtrzymania tego
wszystkiego na co zapracowali (Hiszpania,
Chile).
Demokracja pojawia się również w wyniku
bankructwa jakiegoś systemu, kiedy to
dobrze zorganizowana opozycja przejmuje
władzę i daje ją w ręce ludu (Polska).
Ustrój państw demokratycznych
opiera się na:





dostępności sfery politycznej dla wszystkich bez ograniczeń ze
względów klasowych, rasowych, majątkowych czy religijnych
możności wybierania na stanowiska publiczne i swobodzie
dostępu do tych stanowisk, czy jakichkolwiek innych (poza
wyrokiem sądowym pozbawiającym praw publicznych)
suwerenności narodu oznaczającej, że władza zwierzchnia,
niezbywalna i niepodzielna, należy do zbiorowości społecznej
żyjącej w granicach państwa;
zasadzie reprezentacji – utożsamionej z delegowaniem
uprawnień władczych na przedstawicieli obieralnych przez
naród w wyborach powszechnych i działających pod jego
kontrolą;
uznaniu wyborów za główne źródło prawomocności władzy i
konieczności cyklicznego potwierdzania legitymacji władzy w
wyborach powszechnych;






możności zrzeszania się w partie polityczne i wyboru między
alternatywnymi ofertami piastunów władzy państwowej
odpowiedzialności rządzących przed rządzonymi – tworzeniu
wyspecjalizowanych instytucji kontroli władzy mających w
założeniu zapobiegać jej nadużyciom;
podziale władz – wyrażającym ideę ograniczania rządu poprzez
wzajemne kontrolowanie się ośrodków władzy oraz przez
działalność zorganizowanej opozycji politycznej;
wolności przekonań i wypowiedzi;
instytucjonalnej ochronie praw obywatelskich – wyrażającej się
w stwarzaniu formalnych zabezpieczeń obywateli przed
nadmierną i nieuzasadnioną ingerencją władzy w ich sprawy
prywatne;
prawie własności prywatnej i swobodzie przedsiębiorczości
wedle reguł gospodarki rynkowej
Nohlen i Nuschcler - Co to jest rozwój?
Przedstawiają
magiczny
wierzchołkami są:
pięciokąt
rozwoju,
którego
• Wzrost to wskaźnik ekonomiczny, który można zmierzyć.
Posiada ograniczoną, ale przejrzystą siłę opisu, która w
szczególności umożliwia uniwersalne porównania;
• Praca w rozumieniu czynności dającej korzyść osobie ją
wykonującej i/lub osobom trzecim. W tym rozumieniu nie istnieje
bezrobocie;
• Równość i sprawiedliwość odnoszące się do prawa;
• Uczestnictwo, czyli branie udziału bezpośrednio lub pośrednio
zarówno w procesie kształtowania, ustanawiania i egzekucji
prawa;
• Niezależność a raczej wzajemna zależność pomiędzy
państwami o stopniowym zróżnicowaniu. Samodzielność niemożliwa w globalnej gospodarce. Istnieje sieć powiązań,
współpraca jest konieczna.
Bank Światowy przeprowadził badania odnośnie
rozwoju
gospodarczego
w
krajach
demokratycznych na przełomie lat 1965-1989 na
przykładzie
krajów:
Francja,
USA
.
Badany okres
Stopień
rozwoju w %
1965-1973
1973-1980
1980-1989
4,0
2,6
1,8
Sprawa długu publicznego
Od pierwszej wojny światowej, kiedy na świecie zatriumfowała
demokracja pojawiły się takie problemy jak dług publiczny, często
przekraczający PKB, finansujący sektor socjalny, który jest na skraju
bankructwa.
Dług publiczny obejmuje nominalne zadłużenie podmiotów sektora
finansów publicznych (administracja rządowa i samorządowa, sądy,
trybunały, państwowe szkoły wyższe, ZUS, KRUS, NFZ) ustalone po
wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami
należącymi do tego sektora
11
Rysunek: Relacja długu publicznego do PKB w
poszczególnych krajach na koniec 2007r. (zmienne brane
pod uwagę w badaniu: płacy realnej, wartości pieniądza,
PKB, stabilności wzrostu, obciążeń podatkowych, kosztów
pracy i bankrutującego socjala)
120
100
80
60
40
Estonia
Estonia
Luksemburg
Łotwa
Rumunia
Litwa
Bułgaria
Irlandia
Słowenia
Czechy
Dania
Słowacja
Finlandia
Hiszpania
Wielka Brytania
Szwecja
Polska
Holandia
Norwegia
Austria
Francja
Malta
Portugalia
Cypr
Węgry
Niemcy
Belgia
Grecja
0
Włochy
20
Spowolnienie i negatywny wpływ
Konflikt rozwoju gospodarczego z demokracją przejawia się w
momencie kiedy z podstawowego znaczenia określonego
przez prof. Novaka zyskuje ona szersze uprawnienia:
• Biurokracja nie ma jasno określonych celów, nie jest
nastawiona na zysk tylko realizuje chwilowe postulaty
większości społeczeństwa
• Korupcja, brak przejrzystości prawnej, większe koszty
transakcyjne, zwiększanie obciążeń podatkowych,
redystrybucja dochodu
• Źle skonstruowane, słabe i niepoprawnie działające instytucje
• Niestabilność polityczna
Wzrost gospodarczy jest skutkiem akumulacji
kapitału – demokracje ograniczają to
zjawisko. Jeśli instytucje demokratyczne
wykraczają poza rolę ochrony własności ich
wpływ na rozwój jest negatywny.
Redystrybucja jest nieefektywna.
Obserwacje Barro przeprowadzone na 100 na 100
krajach w okresie 1960-1990 wskazują na
istnienie nieliniowego związku, gdzie większy
zakres demokracji oddziałuje na podniesienie
tempa wzrostu gospodarczego w krajach o niskim
poziomie wolności politycznych, ale obniża je w
przypadkach osiągnięcia przez kraj poziomu
średniej wolności politycznych. (Barro 1996)
Wynika za tego, że demokracja nie jest źródłem
osiągnięcia wyższego tempa rozwoju
gospodarczego, z drugiej strony istnieje słaby
dodatni wpływ na rozwój gospodarczy w krajach,
w których rejestruje się niewiele praw
politycznych.
Redystrybucja dochodu
Nie ma znaczenia jaki ustrój polityczny ma
państwo. Ważna jest polityka rządu na rzecz
ochrony własności kapitału. Demokracja ma
to do siebie, że nawet jeśli z początku tą
rolę spełnia z czasem rości sobie prawa do
dysponowania tym kapitałem.
Demokracji przypisuje się dużą rolę w
budowaniu kapitału ludzkiego – państwowa
ochrona zdrowia i szkolnictwo. Jednak to
stwierdzenie jest niekonsekwentne do
nieefektywnej redystrybucji kapitału
Sposób na zmniejszenie negatywnych
skutków demokracji
•
•
•
•
Ograniczenie kompetencji biurokracji
Zwiększenie wolności, swobody działania
Zmniejszenie obciążeń podatkowych
Konstytucyjne określenie zakresu działań
państwa
• Narzucanie ograniczeń na rządy i
ustawodawstwo
• Zredukowanie możliwości wywierania
wpływu przez różne grupy społeczne
Podsumowanie
Demokracja jest skutkiem dobrego
prosperowania gospodarczego,
utworzeniem dobrego ustroju, który jest
uczciwy, egalitarny, stabilny i
sprawiedliwy. Rozwój nie ma zbyt
wspólnego z demokracją, wolność
gospodarcza jest warunkiem rozwoju i
stabilne, jasny ramy prawne.
Demokratyzacja raczej ma negatywny
wpływ na oba te czynniki.
Download