Demokracja

advertisement
Demokracja
1.Bankowicz M., Demokracja. Zasady, procedury, instytucje;2006, polityka
2.Klęska demokracji? Obszar byłego ZSRR, red. P. Grochmalski, 2010,
polityka
3.Demokratyczna tożsamość polityczna. Niemcy, Polska, Francja, red. G.
Schwał i in., 2008, polityka
4.Demokracja w Polsce i w świecie, red. S. Zydorowicz, 2009, polityka
5.Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce
politycznej, 2001, polityka
6.Demokracja w Polsce 2005-2007, red. L. Kolarska-Bobińska i in., 2007,
polityka
7.Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red.
Antoszewski A. i in., 2008, polityka
8.Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie
porównawczej, red. Antoszewski A. i in., 1998, polityka
9.Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i
społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Grabowska M. i
in., 2001, polityka
10.Demokracja – społeczeństwo – globalizacja. W kręgu problemów
współczesnej demokracji, red. A.W. Jabłoński i in., 2005, polityka
11.Demokracja, parlament i systemy wyborcze, red. M.A. Griffith-Traversy,
2007, polityka
12.Antoszewski A., Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych
demokracjach europejskich, 2004, polityka
13.Amerykańska demokracja w XXI wieku, red. A. Mania, P. Laidler, 2006,
polityka
14.Studia z teorii polityki, tom III, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, 2000,
polityka („Inkluzja polityczna jako wartość demokratyczna” s. 25, „System
organów władzy państwowej jako kryterium demokracji” s. 83, „Opozycja
polityczna w państwach demokratycznych” s. 131, „Pojęcie reprezentacji
jako kategoria teorii polityki” s. 163)
15.Studia politologiczne. Polska na nowej drodze. Tradycja i współczesność,
t. 2, red. A. Magierska, 1997, polityka, („Demokracja w stosunkach
międzynarodowych? Sprawozdanie z konferencji naukowej z okazji XX-lecia
Instytutu Stosunków Międzynarodowych w dniu 9 listopada 1996 roku w
Warszawie” s.109)
16.Hoppe H.H., Demokracja – bóg, który zawiódł. Ekonomia i polityka
demokracji, monarchii i ładu naturalnego, 2006, polityka
17.Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A.
Wojtaszczyk, W. Jakubowski, 2007, polityka („Człowiek w świecie polityki
– demokratyzm – autorytaryzm” s. 198, Tradycje i zasady demokracji
liberalnej s. 313, „Idea społeczeństwa obywatelskiego” s. 353, „Aktywność
polityczna obywateli w systemie demokratycznym” s.364, „Kryteria
demokratyzmu postaw społecznych, stosunków politycznych i państwa” s.
373, „Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego” s. 415, „Dynamika
systemów rządów w państwach demokratycznych” s. 450 )
18.Problemy współczesnej demokracji w ujęciu socjotechnicznym, red. P.
Pawełczyk, 2005, polityka
19.Na obrzeżach polityki, cz. 2 , red. M. Kosman, 2002, polityka
(„Antykomunizm rządu Jana Olszewskiego a problem konsolidacji
demokracji w Polsce” s.115)
20.Machelski Z., Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej. Wielka
Brytania, Niemcy, Włochy, 2001, polityka
21.Maj P., Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, 2009,
polityka
22.Król M. Słownik demokracji, 1999, polityka
23.Heywood A., Politologia, 2006, polityka („Demokracja” s. 84)
24.Wpływ globalizacji na procesy rozwojowe współczesnego świata. Istota –
uwarunkowania – tendencje, 2004, red. W. Malendowski, ekonomia
(„Globalizacja mediów a telewizja publiczna w państwie demokratycznym”
s. 211)
25.Nye jr. J.S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i
historii, 2009, polityka („Rewolucja informacyjna a demokratyzacja” s. 353)
26.Nowina Konopka M., Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce,
2008, polityka
27.Trejnis Z., Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym,
1997, polityka
28.Prawa człowieka – społeczeństwo obywatelskie – państwo
demokratyczne, red. P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas, 2010, prawo
międzynarodowe
29.Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz
reformy polityczne, red. A. Kapiszewski, 2008, historia powszechna
(„Demokratyzacja systemu politycznego Kuwejtu” s. 163, „Droga do
demokracji w Królestwie Jordanii” s. 181, „Działania Unii Europejskiej na
rzecz promocji demokracji w państwach arabskich” s. 193, „Islam i sfera
publiczna. Teoretyczne zagadnienia przemian demokratycznych w krajach
Bliskiego Wschodu” s. 219,
„Al-Islam huwa al.-hall? Egipskie Bractwo Muzułmańskie – zagrożenie czy
szansa demokracji?” s. 245)
30.Państwo, samorząd i społeczności lokalne, red. K. Bondyra, M. S.
Szczepański, P. Śliwa,2005, administracja, („Wiązki transakcyjne jako
wskaźniki zakorzenienia demokracji w polskich przestrzeniach lokalnych” s.
251)
31.Muszyński J., Megatrendy a polityka, 2001, polityka („Demokracja –
ustrój dla całego świata” s. 148)
32.W kręgu historii i politologii. Księga jubileuszowa dedykowana
profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, 2002, historia powszechna
(„Opozycja polityczna – charakter oraz wzorce rywalizacyjnych zachowań w
reżimach demokratycznych” s. 255)
33.Canovan M., Lud, 2008, polityka
34.Tilly Ch., Demokracja, 2008, polityka
35.Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, 1995, ekonomia
36. Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, 1997,
ekonomia
37.Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna, red. R.
Wiszniowski, 2005, administracja („Samorząd terytorialny jako wartość
demokracji lokalnej w Europie” s. 65)
38.Parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa. Zasady,
mechanizmy i praktyki, red. H. Born, 2004, polityka („Krzewienie wartości
demokratycznych w sektorze bezpieczeństwa”, s. 153)
39.Gunning J.P., Zrozumieć demokrację, 2001, polityka
40. Banaszak B., Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie
państw demokratycznych, 2007, prawo administracyjne, prawo
konstytucyjne
41.Powell G.B., Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje
większościowe i proporcjonalne, 2006, polityka
42.Rachwał M., Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 2010, polityka
43.Zwoliński A., Dylematy demokracji, 2010, polityka
44.Van Dyke V., Wprowadzenie do polityki, 2000, polityka, („Demokracja”
s. 17, „Demokracja” s. 444)
45.Demokracja i rządy prawa, red. J.M. Maravall, A. Przeworski, 2010,
polityka
46.Władza i przywództwo polityczne w demokracji, red. A. Nowak, D.
Litwin-Lewandowska, 2010, polityka
47.Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M.
Marczewska-Rytko, 2010, polityka
48.Stankiewicz W.J., Demokracja w teorii i praktyce, 2010, polityka
49.Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M.
Marczewska-Rytko, 2010, polityka
50.Pająk B., Demokracja polska i niemiecka. Tradycja, teraźniejszość,
perspektywy, 2008, polityka
Download