Polityka- ogól działań które są związane z dążeniem do zdobycia i

advertisement
Polityka- ogól działań które są związane z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy
państwowej, jej wykonaniem oraz wytyczaniem kierunku rozwoju państwa. Polityka życia
społecznego obejmuje system organów państwa, system prawny, myśl polityczną i kulturę
polityczną.
Myśl polityczna: ●ideologia –zbiór idei, wartości i poglądów ●tworzy uporządkowany system
świata ●np.: liberalizm, faszyzm ●doktryna –zbiór poglądów dot. Społeczeństwa –na gruncie
ideologii może narodzić się kilka doktryn ●program polityczny –bezpośrednie ukształtowanie
różnych sfer życia publicznego –nawiązanie do jednej lub wielu doktryn.
Podział doktryn politycznych:
●doktryny prawicowe- uznają nierówność za naturalną cechę społeczeństwa, podkreślają
szacunek do tradycji, przywiązanie do kościoła. Sprzeciwiają się gwałtownym zmianom,
uznają szczególną rolę religii w życiu publicznym, popierają wolny rynek, negują interwencję
państwa.
●doktryny lewicowe- głoszą hasła sprawiedliwości i solidaryzmu społecznego, odrzucają
pogląd że nierówność społeczna jest zjawiskiem naturalnym. Głoszą zasadę równości
wszystkich ludzi, popierają interwencję państwa w gospodarkę, sprzeciwiają się
uprzywilejowaniu kościoła.
●doktryny centrowe- dążą do zachowania równowagi pomiędzy interesami różnych grup,
nierówności społeczne powinny być złagodzone przez społeczeństwo a nie przez państwo.
Popierają gospodarkę rynkową która powinna być kontrolowana przez społeczeństwo.
Demokracja- forma ustroju państwa, gdzie obywatele sprawują władzę bezpośrednią lub za
pośrednictwem przedstawicieli wybranych.
Historyczny rozwój idei demokratycznej: ●starożytna Grecja –suwerenna władza należała do
ludu –demokracja bezpośrednia –władza wykonawcza należała do rady 500 –na straży praw
obywateli stał trybunał ludu. ●republika rzymska –demokracja ograniczona –kluczową rolę w
państwie odgrywała arystokracja która wchodziła w skład senatu –istniały 3 rodzaje
zgromadzeń -urzędy państwowe konsul-władza cywilna i wojskowa, kwestor-pomocnik
konsula do spraw finansowych, cenzor-kontrolujący moralność obywateli. ●wspólnota
chrześcijańska –dekalog –idea równości –bezpośredni wybór biskupów ●demokracja
szlachecka –ważna rola szlachty –najważniejszym organem był sejm –na czele państwa stał
król elekcyjny ●współczesna demokracja –podstawę stanowiła demokracja burżuazyjna –
duży wpływ filozofów oświecenia –uchwalenie pierwszej konstytucji 1787 oraz Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka –połowa XXw kryzys domokracji i rozwój totalitarnych reżimów
-1989 przełom.
Suwerenność narodu- najwyższą władzę w państwie sprawuje naród. Władza może być
sprawowana bezpośrednio lub pośrednio.
Pluralizm- możliwość istnienia i poszanowania różnych poglądów, formy życia politycznego,
społecznego i gospodarczego. Ważny jest pluralizm polityczny, który zapewnia partiom
politycznym swobodę działania. Istotną rolę odgrywa działalność opozycji (partia która
nieuczestrniczy w sprawowaniu władzy ale krytykuje j kontroluje ją).
Podstawowe wartości demokratyczne: ●wolność -pojęcie wieloznaczne –postępowanie
jednostki zgodne z jego własną wolą -wolność pozytywna (wywodząca się chrześcijaństwa,
rozumiana jako świadomość i postępowanie) -wolność negatywna (wywodząca się z doktryny
liberalnej, pojmowana jako wolność od ograniczeń). ●równość –układ stosunków
społecznych który zapewnia podobne szanse życiowe –jest to najważniejsza wartość
demokracji ●sprawiedliwość ●porządek ●efektywność.
Formy uczestnictwa w życiu publicznym: ●formy demokracji pośredniej ●organizacje
społeczne i polityczne ●związki zawodowe ●stowarzyszenia ●fundacje ●inicjatywa
obywatelska ●petycja ●list otwarty.
Zasady działalności partii w Polsce: ●zebranie 1000podpisów pełnoletnich obywateli
●określenie statutu partii ●wpisanie partii do rejestru partii przez sąd okręgowy w Warszawie
●zakaz działalności partii faszystowskiej, szerzących rasizm, nienawiść religijną i metody
totalitarne.
Download