pojecia-doktryny

advertisement
2
Doktryny polityczno- prawne - jak społeczeństwo odbierało daną sytuację, w której się znajdowało,
poglądy, opinie, oceny, sposób widzenia instytucji polit., prawa.
Prawo - zbiór przepisów, norm w państwie wewnętrznie usystematyzowanych,
schierarchizowanych, które regulują stosunki społ. w danym państwie.
Polityka - pierwotnie: wiedza o polis; do XVIII w. jako nauka o państwie, dyscyplina nauk społ.,
która zajmuje się relacjami władzy i wpływu między wielkimi grupami społecznymi.
Władza - oddziaływanie na jednostkę tego, kto tę władzę posiada, stosunek społ., łączy podmioty
nierówno rzędne . Podmiot władzy określa podmiotowość kogoś kto znajduje się po 2-giej stronie.
Może być upodmiotowienie lub uprzedmiotowienie.
Wpływ - niesformalizowany sposób oddziaływania na rzeczywistość. Także stosunek społeczny. Na
zasadzie „mniej” lub „bardziej”. Podmiot trzeci wywiera wpływ na podmiot władzy. Wpływ
przebiega od tego, który władzy nie posiada do tego, który władzę posiada.
Myśl polityczno- prawna - ludzka refleksja, problemy polityki i prawa i problemy norm społ. w
danym czasie, w danym miejscu. Uwikłanie w czasie i miejscu, oddziałuje na pewien fakt, jest
subiektywna (wyraża czyjeś poglądy, przekształca fakt, wyraża opinię, może mieć walor
normatywny lub deskryptywny .
Teokracja - rządy z woli Boga, powołanie na boską legitymację.
Hierokracja - teokracja + rządy kapłanów [Watykan, w Mezopotamii na chwilę], rządy świętych.
Eudajmonizm - troska o dobro poddanych; doczesność- dobrze tu i teraz; władza sprawowana jest
dla ludu; hasło z etyki utylitarno- hedonistycznej (użyteczno- przyjemnościowej); pojęcie greckie, z
zakresu etyki. Szczęście osiąga się przez doczesne przyjemności.
Deifikacja - ubóstwienie (w Egipcie np. faraon inkorporacją Boga; w Mezopotamii- władca
namiestnikiem Boga)
Charyzma - właściwość podmiotu, nakłada na członków wspólnoty obowiązek posłuszeństwa.
Legitymizuje, ale charyzmy trzeba potwierdzać. Charyzmatyczny przywódca był wybierany przez
Boga.
Hedone - przyjemność cielesna, ale poddana rozumowi.
Uniwersalizm - coś co wyrasta ponad to, co jest chwilą, ponadczasowość, generalność,
powszechność [średni. - Kościół, Cesarstwo]. Np. uniwersalizm władzy, papieski, cesarski,
chrześcijański. Dzis. pogląd rozszerzenia etyki chrześc. na cały glob. Powtórzenie schematu
teokratycznego namiestnictwa [Sumerowie- koncepcje podbijania poszczególnych miast].
Lex Sacrata - prawo pochodzące od Boga (relacje istota- Bóg i relacje międzyludzkie]
Fizotycy - przedstawiciele jońskiej filozofii przyrody.
He r a klityzm (wariabilizm)- pogląd Heraklita z Efezu; wszystko płynie ( pantha rei ); zmienność
rzeczy, wszystko jest w ruchu.
(…)
…- przekonanie że nad wszystkim istnieje jakaś wspólnota; jesteśmy „obywatelami świata”.
Sofia (sophia)- mądrość <praktyczny wymiar>
Episteme- wiedza *[epistemologia- nauka o poznaniu]
Finityzm- skończoność, kres [u Greków]
Uniwersalizm- relacje jednostki do grupy, jednostka nigdy jako byt wyobcowany.
Obiektywizm- oparcie na tym co jest obiektywne (to co subiektywne nie było oparciem).
Ekskluzywność- myśl…
Doktryny Polityczno - prawne - Mezopotapmia
Doktryny polityczno-prawne - Władza
doktryny opisowo
Test 1 z 4- opracowanie
Wykład - społeczna nauka kościoła
Etyka zawodowa - opracowane pytania na egzamin
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download