Uploaded by ramzes-21

WOFU 2 kl.IV VIII okresowa ocena

advertisement
………………………………….
pieczęć szkoły
Okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania
ucznia uwzględniająca ocenę efektywności
Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
Okres dokonania oceny
semestr
Rok szkolny
2020/2021
Imię i nazwisko
Klasa
Na podstawie
Nr orzeczenia, obserwacji, opinii…, dokumentacji szkolnej…
Koordynator wychowawca
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
Wszystko należy zebrać w całość:
Informacja od nauczycieli uczących, wychowawcy klasy,
Informacja od nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia
Informacja od nauczyciela rewalidacji oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Informacja od nauczyciela logopedy
Mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia
Informacja od nauczycieli uczących, wychowawcy klasy,
Informacja od nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia
Informacja od nauczyciela rewalidacji oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Informacja od nauczyciela logopedy
Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu ucznia w tym bariery i ograniczenia utrudniające
funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym
Informacja od nauczycieli uczących, wychowawcy klasy,
Informacja od nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia
Informacja od nauczyciela rewalidacji oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Informacja od nauczyciela logopedy
Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów,
asystentów lub pomocy nauczyciela
Informacja od nauczycieli uczących, wychowawcy klasy,
Informacja od nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia
Informacja od nauczyciela rewalidacji oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zawierająca
podsumowanie
Podsumowując np…..poprawa,…. co wymaga pracy….zalecane jest kontynuowanie zajęć… w
dotychczasowej formie…
Informacja od nauczyciela logopedy
Skład zespołu, data
Imię nazwisko
nauczyciela
Przedmiot/zajęcia
Podpis dyrektora
szkoły
Podpis nauczyciela
Download