Uploaded by oliwia.dusinska

Zarządzanie marketingowe WZ UW

advertisement
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE – test wielokrotnego wyboru
Analiza konkurencji prowadzona na potrzeby planu marketingowego obejmuje:
a. Analizę grup strategicznych.
b. Określenie mocnych i słabych stron firmy
c. Wyznaczenie bliskich i dalekich konkurentów.
d. Ocenianie finansowej pozycji konkurentów.
e. Analizę ośrodka zakupowego konkurentów
Analizę SWOT występująca w planie marketingowym:
a. Ocena sił i możliwości firmy na tle współkonkurentów.
b. Analiza szans i słabości firmy.
c. Zagrożeń ukrytych we wnętrzu firmy
d. Narzędzie analityczne.
Analiza SWOT występująca w planie marketingowym różni się od analizy SWOT wykonanej dla potrzeb planu strategicznego,
tym, że:
a. jest bardziej ogólna
b. odnosi się do konkretnego rynku produktowo-geograficznego
c. jest bardziej szczegółowa
d. na początku analizujemy otoczenie wewnętrzne a później otoczenie zewnętrzne
Budżet na działania strategii marketingowej musi być ustalany:
a. metodą rezydualną, gdyż ona odpowiada realnej sytuacji firmy na danym rynku
b.tylko metodą konkurencyjną albo parametryczną
c.jednocześnie na początku i na końcu budowy całego planu marketingowego
d.tylko na początku budowy planu, kiedy wiadomo jakie są możliwości finansowe firmy
Cechy charakterystyczne dla orientacji sprzedażowej to:
a. prymat potrzeb nabywców
b. agresywna polityka promocyjna
c. informacja rynkowa
d. zadowolenie nabywców
Cechy charakterystyczne dla orientacji produkcyjnej to:
a. prymat potrzeb nabywców
b. doskonalenie organizacji procesu produkcji
c. dbałość o jak najwyższą jakość produktu
d. obniżenie kosztów wyrobów gotowych wskutek efektu ekonomii skali
Cele marketingowe :
a. skorelowane z celami strategicznymi
b. zbieżne z celami finansowymi
c. ilościowe ( a nie jakościowe )
d. spójne i realne; metody ustalani "budżetu? ".od dołu..
Członkami „ośrodka decyzyjnego” między innymi są osoby pełniące następujące funkcje:
a.Decydent
b.inicjator zakupu
c.użytkownik
d.konkurent
Decyzja o zakupie – impulsywna:
a. dotyczy produktów wybieralnych
b. dotyczy sytuacji w której cena jest relatywnie niska w stosunku do dochodu klienta
c. Klient jest mocno zaangażowany w wybór produktu
d. Klient nie szuka informacji na temat kupowanego produktu
Definiując rynek (model Abella) możemy posłużyć się następującymi wymiarami:
a. Potrzeby nabywców.
b. Technologie wytwarzania.
c. Grupy nabywców.
d. Kategorie produktowe.
e. Konkurenci.
f. Kanały dystrybucji.
Demarketing oznacza:
a. ograniczenie popytu nadmiernego lub nieakceptowanego przy użyciu technik marketingowych
b. likwidowanie popytu szkodliwego społecznie przy zastosowaniu instrumentów marketingowych
c. przenoszenie przez marketera popytu z towaru konkurenta na jego towar
Do narzędzi promocji sprzedaży zaliczamy:
a. bezpłatne próbki towaru, obsługę imprez PR-owych, znaczki handlowe
b. upominki reklamowe, obniżki cenowe, brifing
c. konkursy, kupony, karty stałego klienta
d. wystawy, demonstracje, degustacje
Do modelu Abella nie zaliczamy:
a. rożnych technologii produkcji
b. konkurentów
c. grup nabywców
d. potrzeb nabywców
Do głównych użyteczności generowanych przez system marketingowy NIE zalicza się użyteczności:
a. satysfakcji
b. miejsca
c. użytkowania
d. czasu
e. formy
f. bezpieczeństawa
Firma podejmując decyzję odnośnie do wyboru rynku docelowego może zdecydować o:
a. Penetracji rynku
b. Marketingu skoncentrowanym
c. Segmentacji psychograficznej
d. Poddaniu ocenie atrakcyjności rynków, na których jest obecna
e. Żadna odpowiedź
Funkcje analityczno – planistyczne pionu marketingowego obejmują m.in.:
a. zaopatrzenie i transport
b. obsługę klientów
c. badania marketingowe
d. planowanie nowych produktów
Funkcje sprzedażowo – komunikacyjne pionu marketingowego:
a. reklama
b. obsługa posprzedazowa
c. zaopatrzenie i transport
d. ??
Funkcje sprzedażowo-komunikacyjne pionu marketingowego obejmują m.in.:
a. zaopatrzenie i transport
b. obsługę klientów
c. reklamę
d. planowanie nowych produktów
Głównymi użytecznościami generowanymi przez system marketingowy są użyteczności:
a. satysfakcji
b. miejsca
c. użytkowania
d. czasu
e. formy
f. bezpieczeństwa
Impulsowy zakup ma miejsce gdy:
a. cena kupowanego produktu w relacji do dochodu klienta jest stosunkowo niska
b. klient nie szuka informacji o produkcie lub czas poszukiwania informacji jest bardzo krótki
c. klient jest slabo zaangażowany w zakup
d. konsument kupuje artykuły wybieralne
Jakie są podstawowe błędy w pozycjonowaniu?
a. zbyt słabe pozycjonowanie - klienci słabo rozpoznają markę
b. nadmierne pozycjonowanie - klienci mają ograniczone wyobrażenie o marce, np. kojarzą ją z bardzo wysokimi cenami
c. pozycjonowanie mylące - klienci mogą mieć mylny obraz marki, przez to, że firma podaje zbyt wiele stwierdzeń/zapewnień
lub zbyt często zmienia pozycjonowanie
d. pozycjonowanie wątpliwe - klientom ciężko jest uwierzyć w zapewnienia marki dotyczące cech produktu
Jakie wzorce konkurentów można zidentyfikować:
a. Pasywny.
b. Selektywny.
c. Tygrys.=AGRESYWNY
d. Stochastyczny.=NIEPRZEWIDYWALNY ???
e. Agresywny.
Jakimi zasadami należy się kierować?
a. zbyt słabe pozycjonowanie - klienci słabo rozpoznają markę
b. nadmierne pozycjonowanie - klienci mają ograniczone wyobrażenie o marce, np. kojarzą ją z bardzo wysokimi cenami
c. pozycjonowanie mylące - klienci mogą mieć mylny obraz marki, przez to, że firma podaje zbyt wiele stwierdzeń/zapewnień
lub zbyt często zmienia pozycjonowanie
d. pozycjonowanie wątpliwe - klientom ciężko jest uwierzyć w zapewnienia marki dotyczące cech produktu
Jeżeli nie istnieją względnie stabilne warunki gospodarcze w danej branży mają miejsce istotne zmiany koniunkturalne należy
wówczas zastosować następujące techniki prognozowania popytu na sprzedawany produkt.
a. Eksperyment rynkowy i opinia kadry kierowniczej.
b. Sondowanie intencji zakupowych nabywców, symulacja rynkowa. ???
c. Opinie sprzedawców i ekspertów.
d. Ekstrapolacja trendu długookresowego, techniki statystyczne.
Jeżeli wystąpiły radykalne zmiany w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży, należy zastosować
następujące techniki prognozowania popytu na sprzedawany produkt.
a. Technikę wykładniczego wyrównywania.
b. Funkcje statyczną popytu.
c. Analizę funkcji trendu u jego ekstrapolację.
d. Sondowanie opinii sprzedawców.
Kierownik produktu
a. współpracuje z rożnymi działami wewnątrz firmy, nie tylko z marketingiem i sprzedazą
b. w przeciwieństwie do działu sprzedaży bardziej stawia działania związane z badaniami niż na intuicję
c. ma za zadanie panować nad rozwojem produktu
d. planuje akcje reklamową dla swojego produktu, ale nie ma nic do powiedzenia przy wyborze agencji reklamowej.
Kierownik produktu:
a. ustala strategię reklamową dla swojego produktu ale nie ma zadnego wpływu na wybór agencji reklamowej
b. prowadzi do skuteczniejszego planowania rozwoju produktu
c. jest bardzo tanim rozwiązaniem w porównaniu struktury funkcjonalnej
d. może pracować w zespole który przejmuje czesc jego zadań i odpowiedzialności
Kluczowym czynnikiem warunkującym jakość analizy SWOT jest:
a. Odniesienie do najbliższego konkurenta.
b. Zdefiniowanie pięciu mocnych i pięciu słabych stron firmy.
c. Wykonanie analizy przez pracowników firmy.
d. Pogłębienie wiedzy płynącej za SWOTA przez przeprowadzenie analizy konkurencji.
e. Uwzględnienie struktur podmiotowej rynku.
Kompleksowe zachowanie nabywców na rynku związane jest najczęściej z zakupem takich produktów jak:
a. Samochód osobowy
b. Pieczywo
c. Dywan
d. Piwo
e. Krem do twarzy
Kontrola marketingowego planu rocznego ma na celu:
a. zbadac czy przedsiębiorstwo wykorzystuje wszystkie swe szanse jeśli chodzi o rynki, produkty i kanaly dystrybucji
b. zbadac czy osiąga się zaplanowane wyniki związane ze sprzedażą i udzialem rynku
c. zbadac gdzie przedsiębiorstwo zarabia a gdzie traci pieniądze(analiza rentowności)
Koncepcja produktu stanowi rozwinięcie pomysłu produktu w wyniku określenia:
a. rynku docelowego
b. podstawowych atrybutów produktu
c. czasu konsumowania produktu
d. sposobu użytkowania produktu
Które z następujących kryteriów są prawdopodobnie najodpowiedniejsze do przeprowadzenia segmentacji rynku
telewizorów ( nabywców indywidualnych):
a. Wielkość gospodarstwa domowego, klasa społeczna, poziom wykształcenia
b. Styl życia, poziom dochodów.
c. Wiek, miejsce zamieszkania, poziom konsumpcji.
d. Zawód, wykształcenie, rasa.
e. Poziom konsumpcji, rasa religia.
Które z wymienionych działań wchodzą w skład procesu zarządzania marketingowego:
a. Analiza działalności przedsiębiorstwa oraz jego mikro i makrootoczenia
b. Analizowanie, planowanie produkcji oraz kontrolowanie jej kosztów
c. Planowanie działalności marketingowej w odniesieniu do konkretnego rynku produktowo-geograficznego
d. Ustalenie budżetu marketingowego
Który z niżej wymienionych elementów nie wpływa na poziom budżetu marketingowego. NIC.
a. Wydatki konkurentów.
b. Planowanie sprzedaży.
c. Cele i zadania marketingowe.
d. Możliwości finansowe firmy.
e. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Który z niżej wymienionych elementów nie jest częścią składową kontroli operacyjnej działań marketingowych:
a. kontrola sprzedaży
b. kontrola kosztów marketingowych
c. analiza udziału w rynku
d. kontrola rentowności
Które z niżej wymienionych NIE są funkcjami marketingowymi:
a. finansowanie
b. podejmowanie ryzyka
c. wytwarzanie
d. magazynowanie
e. standaryzacja
f. sortowanie
Które z niżej wymienionych są funkcjami marketingowymi:
a. finansowanie
b. podejmowanie ryzyka
c. wytwarzanie
d. magazynowanie
e. standaryzacja
f. sortowanie
Luka popytowa wyznaczona jest:
a. Jako różnica pomiędzy popytem potencjalnym na dany produkt a popytem, który rzeczywiście wystąpił
b. Jako relacja wielkości popytu potencjalnego do wielkości sprzedaży określonego przedsiębiorstwa
c. Jako różnica pomiędzy popytem ...
Na cele marketingowe na danym rynku produktowym maja wpływ:
a. Cele firmy.
b. Oczekiwania właścicieli (akcjonariuszy) firmy.
c. Cele z poprzedniego okresu.
d. Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa.
e. Wszystkie odpowiedź są poprawne.
Najczęściej stosowanym sposobem kontroli planu marketingowego przez przedsiębiorstwo jest:
a. Audyt marketingowy..
b. Kontrola kosztów marketingowych.
c. Kontrola udziału w rynku.
d. Kontrola rentowności.
e. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Najczęściej stosowanym wymiarem operacyjnej kontroli działalności marketingowego jest:
a. Audyt marketingowy
b. Kontrola kosztów marketingowych.
c. Kontrola udziału w rynku.
d. Kontrola rentowności.
Największy stopnie swobody w zakresie decyzji cenowych ma przedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach zbliżonych do:
a. Oligopolu jednorodnego.
b. Duopolu jednorodnego.
c. Konkurencji monopolistycznej.
d. Konkurencji doskonałej.
e. Monopolu.
Największym punktem odniesienia przy analizie mocnych i słabych stron jest:
a. przedsiębiorstwo z innej branży
b. idealne przedsiębiorstwo z innej branży
c. nasza firma ze wcześniejszego okresu
d. przeciętne przedsiębiorstwo z naszej branży
Ocena atrakcyjności ofert wspolkonkurentow :
a. jest prowadzona w oparciu o zestaw wielu kryteriów
b. ma na celu określenie punktów przewagi nad konkurencja
c. jest możliwa wyłącznie w sytuacji oligopolu
d. dotyczy dostawców konkurencyjnych w zakresie całej gałęzi nie zas w zakresie marki
Ocena atrakcyjności wyodrębnionych segmentów rynku opiera się na analizie:
a. Opłacalności poziomu dochodów wykształcenia nabywców
b. Poziomu zadowolenia nabywców stopnia lojalności nabywców, poziomu oczekiwań klientów
c. Opłacalności, zgodności, intensywności konkurencji/yjnej i kosztów obsługi
d. Wielkość segmentów rynku, dostosowanie do ...??
Ocena wzorca zachowań konkurentów pozwala zidentyfikować:
a. Strategie konkurentów rynkowych.
b. Bliskich i dalszych konkurentów.
c. Obszary rywalizacji na danym rynku.
d. Mocne i słabe strony w zakresie marketingowej poszczególnych……
Operacyjny plan marketingowy:
a.składa się przede wszystkim ze spisanych w jednym dokumencie harmonogramów wykonawczych
b.służy wyznaczaniu celów strategicznych przedsiębiorstwa
c.jest fizycznym znakiem, że w przedsiębiorstwie funkcjonują procedury zarządzania marketingowego
d.stosuje się wyłącznie na rynku B2B
Ośrodek decyzji zakupowych
a. konwojent,
b. inicjator,
c użytkownik.
d. kontroler
Pomysł na nowy produkt może pochodzić:
a. z analizy benchmarkingowej
b. z gazet codziennych
c. z publikacji fachowych
d. od pracowników księgowych
Poprzez sprzedaż osobistą można:
a. sprzedać więcej produktów, bo łatwiej je wcisnąć
b. obniżyć nakłady na promocję
c. dowiedzieć się o preferencjach nabywców
d. przekazać więcej szczegółów dotyczących prezentowanego produktu
Popyt potencjalny wyznaczony metodą udziałową (wskaźnik siły nabywczej) może być wykorzystany do:
a. Wyznaczenia całkowitego popytu potencjalnego na rynku konsumpcyjnym
b. Określenia całkowitego popytu na rynku inwestycyjno-zaopatrzeniowym
c. Wyznaczenia struktury popytu potencjalnego w układzie geograficznym
d. Ustalenia sprzedaży całej branży
e. Wszystkie
Przykładem kryteriów segmentacyjnych należących do grupy kryteriów psychograficznych są:
a. Dochód, zawód, wykształcenie, miejsce zamieszkania potencjalnych nabywców
b. Wiek, płeć, wielkość rodziny
c. Styl życia, aktywność, zainteresowania, opinie
d. Częstotliwość używania, lojalność wobec marki
Reakcje klientów na posunięcia marketingowe przedsiębiorstwa mogą mieć charakter:
a.Bierny
b.efektywny (reakcja na niektóre typy ataków)
c.gwałtowny (typu tygrys)
d.nieprzewidywalny
Rutynowa decyzja zakupowa ma miejsce gdy:
a.cena kupowanego produktu w relacji do dochodu klienta jest stosunkowo niska
b.klient nie szuka informacji o produkcie lub czas poszukiwania jest bardzo krótki
c.klient jest słabo zaangażowany w zakup i dostrzega niewielkie różnice między wybieranymi markami
d.konsument kupuje podstawowe artykuły pierwszej potrzeby (np. chleb, cukier)
Różnicowanie oferty rynkowej przedsiębiorstwa:
a. zawsze odbywa się w oparciu o cenę
b. może być prowadzone w oparciu o usługi i personel
c. powinno być oparte o te przewagi konkurencyjne, które są ważne z punktu widzenia nabywcy
d. następuje w konsekwencji pozycjonowania i poprzedza wybór rynku docelowego
Segmentacja rynku to:
a. Podział rynku według określonego zestawu kryteriów na relatywnie jednorodne grupy nabywców
b. Podział nabywców wyłącznie na podstawie prawnych kryteriów społeczno-ekonomicznych
c. Wyodrębnienie jednej lub większej ilości grup nabywców na podstawie stanu posiadania ... kategorii produktowej
d. Wyodrębnienie z całego rynku jednej lub (chyba) wielu grup nabywców w oparciu o określone i ... behawioralne
Skracanie cyklu życia istniejących produktów (poprzez częste modyfikacje produktu) jest przejawem strategii:
a. zwiększenia liczby nabywców
b. zwiększenia zużycia produktu
c. rozwoju produktu
d. dywersyfikacji koncentrycznej
Strategia zbierania smietani może mieć zastosowanie wtedy, gdy:
a. wysoka ocena tworzy image produktu wysokiej klasy
b. istnieje mały popyt na produkt
c. firma stosuje strategię szybszej penetracji rynku
d. wysoka cena nie przyciąga na początku konkurentów
Tworzenie programów wykonawczych służących do realizacji planowanych działań marketingowych związane jest z
określeniem:
a. Harmonogramów czasowych i nakładów finansowych.
b. Atrybutów produktu, dystrybucji, promocji i ceny.
c. Działań cząstkowych, osób wykonujących i realizujących harmonogramów czasowych oraz nakładów finansowych.
d. Mieszanki marketingowej.
e. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Tworzenie programów wykonawczych służących realizacji planowanych działań marketingowych związane jest z
określeniem:
a. Harmonogramów czasowych i nakładów finansowych
b. Atrybutów produktu dystrybucji promocji i ceny
c. Działań cząstkowych, osób wykonujących i realizujących, harmonogramów czasowych oraz nakładów finansowych
d. ... marketingowej
e. Żadna odpowiedź
Ustalenie celów marketingowych powinno bazować na następujących zasadach. Cele marketingowe:
a.powinny być skorelowane z celami strategicznymi przedsiębiorstwa
b.muszą być zbieżne z celami finansowymi
c.muszą być celami ilościowymi (nie jakościowymi)
d.mają być spójne wewnętrznie i realne
W fazie cyklu życia produktów decyzje związane z produktami dotyczą:
a. oferowania niezbyt rozszerzonej wersji produktowych
b. zwiększenia ilości
c. wycofania najsłabszy wersji produktowych
d. zwiększenia zakresu usług dodatkowych
W jaki sposób za pomocą przekrojów firma powinna analizować własną sprzedaż:
a. kanałów dystrybucji
b. rejonów geograficznych
c. segmentów nabywców
d. sprzedawanych produktów
W prognozowaniu popytu (sprzedaży) metody ilościowe:
a. To np. badania intencji zakupowych
b. Wykorzystują różnego rodzaju ekspertów.
c. Sprawdzają się w prognozowaniu długoterminowym
d. Bazują na wynikach sprzedaży z poprzednich okresów.
W przypadku popytu doskonale elastycznego:
a. popyt nie wykazuje żadnych zmian mimo wzrostu lub spadku ceny
b. popyt reaguje na oceny w stopniu mniej niż proporcjonalnym
c. popyt reaguje na ceny w stopniu więcej niż proporcjonalnym
d. popyt zmienia się w sposób nieskończony na każdą niewielką zmianę ceny
W przypadku luki planistycznej związanej z rentownością firma może zastosować następującą strategię:
a. dywersyfikacji lateralnej
b. penetracji rynku
c. oczyszczania asortymentu rynkowego
d. dywersyfikacji geograficznej
e. rozwoju produktu
W przypadku luki planistycznej mającej charakter sprzedażowy firma może zastosować następującą strategię:
a. oczyszczania asortymentu rynkowego
b. redukcji segmentów rynku
c. deinwestowania
d. żniw
e. ingerencji pionowej postępujacek
Wprowadzenie na rynek lodów familijnych przez producenta lodów impulsywnych jest przykładem strategii:
a. zwiększenia liczby nabywców
b. zwiększenia zużycia produktu
c. rozwoju produktu
d. rozwoju segmentów rynku
Wskaż w wymiary w jakich powinna być monitorowana sprzedaż wlasna przedsiębiorstwa czyli wg:
a. sprzedawanych produktów
b. kanałów dystrybucji
c. obszarów geograficznych
d. segmentów rynku (typow klienta)
Wymiarami definiowania rynku produktowego wg Abella nie sa:
a. grupy nabywcó1)
b. konkurenci
c. różne technologie wytwarzania produktów
d. potrzeby nabywców
Wyodrębnione przez firmę segmenty rynku powinny charakteryzować się:
a. równością
b. odrębnością
c. rozległością
d. równowagą wewnętrzną
Wyodrębnione przez firmę segmenty rynku powinny charakteryzować się:
a. jednorodnością
b. mierzalnością
c. równością
d. wewnętrzną różnorodnością
Zachęcenie do spróbowania produktu:
a. tworzenie programu lojalnościowego
b. degustacja
c. rozdawanie darmowych próbek produktu
d. ??
Ze względu na typowe wzorce reakcji konkurentów można podzielić ich na:
a. konkurent selektywny
b. konkurent „tygrys”
c. konkurent przyjacielski
d. konkurent „dojna krowa”
„zmodyfikowana” decyzja zakupowa ma miejsce wtedy gdy:
a. produkt jest różnicowany i istnieje możliwość wyboru pewnych cech oferty
b. dana kategoria produktu jest nabywana przez klienta na zlecenie innej osoby
c. czas poszukiwania informacji o produkcie jest krótki
d. klient zmienia podjęta decyzje zakupu rezygnując z wcześniej wybranej oferty
Z sytuacją dostosowania ceny do lidera rynkowego mamy do czynienia w przypadku:
a. monopolu
b. oligopolu
c. konkurencji monopolistycznej
d. konkurencji doskonałej
Download