Uploaded by User996

Chemia nieorganiczna PWR egzamin

advertisement
111/2011
1. Zgodnie z teorią Lewisa kwasem jest substancja:
A powodująca wzrost stężenia jonów H3O+ w roztworze
B będąca akceptorem jonów H+
C będąca donorem jonów H+ i tworząca sprzężoną zasadę z akceptorem tych
jonów
D będąca akceptorem pary elektronowej
2. W roztworze CaCl2 o stężeniu 0,25 mol/dm3 siła jonowa I jest równa:
A 0,25 mol/dm3
B 0,50 mol/dm3
C 0,75 mol/dm3
D 1,25 mol/dm3
3. Jaka masa srebra wydzieli się na katodzie podczas elektrolizy roztworu AgNO 3 w
czasie 3 minut przy natężeniu prądu 1,5 A? MAg= 107,9 g/mol, F = 96485 C.
A 0,30g
B 0,15g
C 0,0028g
D 0,0050g
4. Cząsteczka BF3 jest cząsteczką o budowie płaskiej, w której atomy fluoru
znajdują się w narożach trójkąta równobocznego. Wszystkie elementy symetrii tej
cząsteczki to:
A 2 osie C3, 3 osie C2, 3 płaszczyzny σv i 1 płaszczyzna σh
B 3 osie C2, 3 płaszczyzny σv, 1 płaszczyzna σh i ośrodek symetrii
C oś C3, 3 osie C2, 3 płaszczyzny σh i 1 płaszczyzna σv
D oś C3, 3 osie C2, 3 płaszczyzny σv i 1 płaszczyzna σh
5. Komórka heksagonalna ma następujące parametry:
A a = b ≠ c, α = β = ɣ= 90°
B a ≠ b ≠ c, α = ɣ, β ≠ 90°
C a = b ≠ c, α = β = 900, ɣ= 120°
D a ≠ b ≠ c, α ≠ β, β ≠ ɣ≠ 90°
6. Luki oktaedryczne zajmują następujące pozycje w komórce elementarnej sieci
typu A1:
A 1⁄4 i 3⁄4 przekątnej każdej ściany
B środek komórki i środki wszystkich krawędzi
C tylko środki wszystkich krawędzi
D 1⁄4 i 3⁄4 przekątnych komórki
7. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących półprzewodników typu n jest
prawdziwe
A Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy
pierwiastek z grupy 15 to nadmiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe,
które znajduje się tuż poniżej pasma przewodnictwa.
B Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy
pierwiastek z grupy 13 to nadmiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe,
które znajduje się tuż poniżej padma przewodnictwa.
C Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy
pierwiastek z grupy 15 to nadmiarowe elektrony utworzą nowe pasmo
akceptorowe, które znajduje się tuż powyżej pasma podstawowego.
D Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem z grupy 14 wprowadzimy
pierwiastek z grupy 13 to tuż powyżej pasma podstawowego pojawia się puste
pasmo, zwane akceptorowym.
8. Heksacyjanożelazian(II) potasu to:
A K3[Fe(CN)6]
B K3[Fe(SCN)6]
C Fe(CN)6*3KCN
D K4[Fe(CN)6]
9. Jaki będzie rozkład pięciu elektronów d w oktaedrycznem kompleksie [FeF6]3­
pomiędzy dwa poziomy energetyczne ( t2g – niższy i eg – wyższy) jeżeli różnica ich
energii Δ jest mniejsza od energii sparowania spinów?
A (t2g)5 (eg)0
B (t2g)3 (eg)2
C (t2g)4 (eg)1
D (t2g)2 (eg)3
10. Destylację otrzymanego metalu wykorzystuje się w procesie
pirometalurgicznego otrzymywania:
A wolframu
B miedzi
C cynku
D chromu
11. Kontrakcja lantanowców polega na:
A zmniejszaniu się promieni jonowych lantanowców wraz ze wzrostem ich liczby
atomowej
B stopniowej zmianie barwy od czerwonej do niebieskiej obserwowanej dla
związków coraz cięższych lantanowców
C stopniowym wzroście momentów magnetycznych trójdodatnich jonów
lantanowców
D zmniejszenie się gęstości czystych metali wraz ze wzrostem ich liczby atomowej
12. Na podstawie przynależności antymonu, strontu i jodu do odpowiednich grup
układu okresowego można zaproponować następujące wzory tlenków tych
pierwiastków na najwyższych stopniach utlenienia:
A M2O7, MO2 i M2O3
B M2O5, MO i M2O7
C MO3, MO i MO2
D MO3, MO2 i M2O5
13. W reakcji roztwarzania złota w cyjanku sodu występuje następująca liczba
cząsteczek cyjanku sodu:
Au + NaCN + O2 + H2O = Na[Au(CN)2] + f NaOH
A4
B8
C 16
D2
14. Reguła „18” w odniesieniu do karbonylków metali przejściowych mówi, że:
A liczba elektronów walencyjnych atomu centralnego i liczba elektronów
dostarczonych przez ligandy CO na utworzenie wiązań w kompleksie wynosi 18.
15. W roztworze wodnym, w stanie równowagi stężenie jonów [CdI4]2­ = 2,5 M,
stężenie wolnych jonów Cd2+ jest 100 razy mniejsze a stężenie jonów jodkowych
wynosi 0,10M. Wyliczona a podstawie tych danych skumulowana stała trwałości β 4
wynosi:
A 1000
B 1,0*106
C 1,0*10­6
D 0,0010
333/2011
5. Komórka rombowa ma następująca parametry:
1. Zgodnie z teorią Lewisa zasadą jest substancja:
A a ≠ b ≠ c, α = β = ɣ= 90°
B a ≠ b ≠ c, α = ɣ, β ≠ 90°
C a = b ≠ c, α = β = 90°, ɣ= 120°
D a ≠ b ≠ c, α ≠ β, β ≠ ɣ≠ 90°
A powodująca wzrost stężenia jonów OH­
B będąca donorem pary elektronowej
C będąca donorem jonów OH­ i tworząca sprzężony kwas z akceptorem tych jonów
D będąca akceptorem jonów H+
2. W roztworze AlCl3 o stężeniu 0,25 mol/dm3 siła jonowa I jest równa:
A 0,25 mol/dm3
B 1,5 mol/dm3
C 0,75 mol/dm3
D 1,25 mol/dm3
3. Jakie musi być natężenia prądu aby z roztworu zawierającego jony Cr3+ wydzielić na
katodzie 0,86 g chromu jeżeli czas elektrolizy wynosi 12,5 minuty. MCr = 52,0 g/mol,
F =96485 C.
A 0,30 A
B 0,84 A
C 6,4 A
D 19,2 A
4. Cząsteczka NH3 jest cząsteczką o budowie płaskiej, w której atomy fluoru znajdują
się w narożach trójkąta równobocznego. Wszystkie elementy symetrii tej cząsteczki to:
A oś C3 i 3 płaszczyzny σv
B 2 osie C3, 3 osie C2, 3 płaszczyzny σv i 1 płaszczyzna σh
C 3 osie C2, 3 płaszczyzny σv, 1 płaszczyzna σh i środek symetrii
D oś C3, 3 osie C2, 3 płaszczyzny σv
6. Liczba atomów i liczba koordynacji atomów w komórce elementarnej sieci typu A 2
wynoszą odpowiednio:
A1i8
B4i8
C 4 i 12
D2i8
7. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących półprzewodników typu p jest prawdziwe:
A Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy
pierwiastek z grupy 15 to nadmiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe,
które znajduje się tuż poniżej pasma przewodnictwa.
B Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy
pierwiastek z grupy 15 to nadmiarowe elektrony utworzą nowe pasmo akceptorowe,
które znajduje się tuż powyżej pasma podstawowego.
C Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem z grupy 14 wprowadzimy
pierwiastek z grupy 13 to tuż powyżej pasma podstawowego pojawia się puste pasmo,
zwana akceptorowym.
D Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy
pierwiastek z grupy 13 to nadmiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe,
które znajduje się tuż poniżej padma przewodnictwa.
8. Jon kompleksowy [Fe(CN)6]3­ to:
A anion heksacyjanożelaza(III) o strukturze oktaedrycznej i liczbie koordynacji jonu
centralnego równej 6
B anion heksacyjnożelazianowy(II) o strukturze oktaedrycznej i liczbie koordynacji jonu
centralnego równej 6
C anion heksacyjanożelazianowy(III) o strukturze oktaedrycznej i liczbie koordynacji
jonu cenatralnego równej 6
D heksacyjanożelazian(III) o strukturze tetraedrycznej i liczbie kookrynacji jonu
centralnego 4
9. Jaki będzie rozkład pięciu elektronów d w oktaedrycznem kompleksie [FeF6]3­
pomiędzy dwa poziomy energetyczne ( t2g – niższy i eg – wyższy) jeżeli różnica ich
energii Δ jest większa od energii sparowania spinów?
A (t2g)3 (eg)2
B (t2g)5 (eg)0
C (t2g)4 (eg)1
D (t2g)2 (eg)3
10. Elektrolizę wykorzystuje się do oczyszczania metalu w procesie
pirometalurgicznego otrzymywania:
A żelaza
B miedzi
C cynku
D chromu
11. Kontrakcja lantanowców polega na:
A zależności stopnia utlenienia lantanowców od ich liczby atomowej
B stopniowym wzroście momentów magnetycznych trójdodatnich jonów lantanowców
C zwiększaniu się promieni atomowych i jonowych lantanowców ze wzrostem liczby
atomowej
D zmniejszaniu się promieni jonowych lantanowców wraz ze wzrostem liczby
atomowej
12. Na podstawie przynależności krzemu, baru i jodu do odpowiednich grup układu
okresowego można zaproponować następujące wzory tlenków tych pierwiastków na
najwyższych stopniach utlenienia:
A M2O7, MO2 i M2O3
B MO3, MO i MO2
C MO2, MO i M2O7
D MO3, MO2 i M2O5
13. W reakcji roztwarzania platyny w wodzie królewskiej występuje następująca liczba
cząsteczek tlenku azotu(II) wynosi:
Pt + H+ + NO3­ + Cl­ = [PtCl6]2­ + NO + H2O
A4
B 18
C 16
D2
14. Reguła „18” w odniesieniu do karbonylków:
A nie jest spełniona dla V(CO)6
B jest spełniona dla wszystkich istniejących karbonylków
C nie jest spełniona dla karbonylków wielordzeniowych
D nie jest spełniona dla Cr(CO)2
15. W roztworze wodnym, w stanie równowagi stężenie jonów [AgCl3]2­ = 0,40 M,
stężenia jonów chlorkowych jest 20 razy mniejsze a stężenie wolnych jonów Ag+ = 0,5
M. Wyliczona na podstawie tych danych skumulowana stała trwałości β3 wynosi:
A 100000
B 0,0001
C 4,0
D 1,0*10­6
555/2011
5. Komórka tetragonalna ma następujące parametry:
1. Zgodnie z teorią Lewisa zasadą jest substancja:
A a = b ≠ c, α = β = ɣ= 90°
B a ≠ b ≠ c, α = ɣ, β ≠ 90°
C a = b ≠ c, α = β = 900, ɣ= 120°
D a ≠ b ≠ c, α ≠ β, β ≠ ɣ≠ 90°
A będąca donorem pary elektronowej
B powodująca wzrost stężenia jonów OH­ w roztworze
C będąca akceptorem jonów H+
D będąca donorem jonów OH­ i tworząca sprzężony kwas z akceptorem tych jonów
2. W roztworze (NH4)2SO4 o stężeniu 0,50 mol/dm3 siła jonowa I jest równa:
A 1,25 mol/dm3
B 1,00 mol/dm3
C 0,75 mol/dm3
D 1,50 mol/dm3
3. Ile gramów miedzi wydzieli sią na katodzie podczas elektrolizy roztworu
Cu(NO3)2 w czasie 5 minut przy natężeniu prądu 2,5 A? MAg = 63,5 g/mol,
F=96485 C.
A 0,49 g
B 0,25 g
C 0,0082 g
D 0,0041 g
4. W cząsteczce H2C=CH2 wszystkie atomy leżą w jednej płaszczyźnie. Wszystkie
elementy symetrii tej cząsteczki to:
A 2 osie C2, 2 płaszczyzny σv i 1 płaszczyzna σh
B oś C2 i 1 płaszczyzna σh
C 3 osie C2, 3 płaszczyzny symetrii i środek symetrii
D 2 płaszczyzny symetrii i środek symetrii
6. Liczba atomów i liczba koordynacji atomów w komórce elementarnej sieci typu
A1 wynoszą odpowiednio:
A 14 i 8
B4i8
C 4 i 12
D 7 i 12
7. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących półprzewodników typu p jest
prawdziwe:
A Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem z grupy 14 wprowadzimy
pierwiastek z grupy 13 to tuż powyżej pasma podstawowego pojawia się puste
pasmo, zwana akceptorowym.
B Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy
pierwiastek z grupy 13 to nadmiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe,
które znajduje się tuż poniżej padma przewodnictwa.
C Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy
pierwiastek z grupy 15 to nadmiarowe elektrony utworzą nowe pasmo
akceptorowe, które znajduje się tuż powyżej pasma podstawowego.
D Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy
pierwiastek z grupy 15 to nadmiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe,
które znajduje się tuż poniżej padma przewodnictwa.
8. Heksacyjanokobaltan(III) heksaaminachromu(III) to:
A Cr[Co(CN)6(NH3)6]
B Co[Cr(CN)6(NH3)6]
C [Cr(NH3)6][Co(CN)6]
D [Co(NH3)6][Cr(CN)6]
9. Jaki będzie rozkład pięciu elektronów d w oktaedrycznem kompleksie [Co(CN)6]4pomiędzy dwa poziomy energetyczne ( t2g – niższy i eg – wyższy) jeżeli różnica ich
energii Δ jest większa od energii sparowania spinów?
A (t2g)4 (eg)3
B (t2g)5 (eg)2
C (t2g)6 (eg)1
D (t2g)3 (eg)4
10. Usuwanie nadmiaru węgla stosuje się w procesie pirometalurgicznego
otrzymywania:
A żelaza
B cynku
C miedzi
D chromu
11. Kontrakcja lantanowców polega na:
A zależności stopnia utlenienia lantanowców od ich liczby atomowej
B zmniejszaniu się promieni jonowych lantanowców wraz ze wzrostem liczby
atomowej
C stopniowym wzroście momentów magnetycznych trójdodatnich jonów
lantanowców
D zwiększaniu się promieni atomowych i jonowych lantanowców ze wzrostem
liczby atomowej
12. Na podstawie przynależności galu, strontu i selenu do odpowiednich grup
układu okresowego można zaproponować następujące wzory tlenków tych
pierwiastków na najwyższych stopniach utlenienia:
A M2O3, MO i MO3
B MO2, MO i M2O7
C MO3, MO i MO2
D MO3, MO2 i M2O5
13. W reakcji roztwarzania bizmutu w stężonym kwasie siarkowym (VI) występuje
następująca liczba jonów wodorowych:
Bi + H+ + SO42­ = Bi3+ + SO2 + H2O
A 24
B 12
C4
D2
14. Reguła „18” w odniesieniu do karbonylków:
A jest spełniona dla wszystkich istniejących karbonylków
B nie jest spełniona dla karbonylków wielordzeniowych
C nie jest spełniona dla Cr(CO)6
D nie jest spełniona dla V(CO)6
15. W roztworze wodnym, w stanie równowagi stężenie jonów [Fe(CN)6]3­ = 2,1
M, stężenia wolnych jonów Fe3+ = 0,030 M a stężenia jonów cyjankowych wynosi
0,20 M. Wyliczona na podstawie tych danych skumulowana stała trwałości β6
wynosi:
A 35
B 2,2* 105
C 1,1*106
D 1,1*10­6
Download