Zestaw IV

advertisement
Liga zadaniowa 4
Chemia
1. DO probówek z wodą w obecności różnych wskaźników wprowadzono różne substancje. W niektórych probówkach
zachodzą reakcje chemiczne powodujące zmiany zabarwienia wskaźników. Zapisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.
Reakcje zajdą w probówkach o numerach: .....................................................................................................................
Barwa wskaźników zmieniła się w probówce oznaczonej numerem:
..…z… ......................................... na ………………………
……….z .................................... na ............................
…..z ........................................... na………………………
………..z……………………..na ........... ……………………
…..z ........................................... na……………..........…
…………z………………………….…na ... …………………………
Przebieg zachodzących reakcji chemicznych przedstaw za pomocą równań lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi:
Probówka 1 ..................................................................................................................................................................
Probówka 2 ..................................................................................................................................................................
Probówka 3 ..................................................................................................................................................................
Probówka 4 ................................................................................................... ... ............................................................
Probówka 5 ..................................................................................................................................................................
Probówka 6..................................................................................................................................................................
2. Określ liczbę jonów wodorowych w wodorotlenkowych w roztworach oznaczonych literami. Przyporządkuj
zapisom oznaczonym cyframi, oznaczenia literowe symbolizujące roztwory.
1. liczba jonów H+ > liczba jonów OH - 2. liczba jonów H+ < liczba jonów OH-
3. liczba jonów H+ = liczba jonów OH-
a. łzy mają pH o wartości 7,4 b. roztwór cukru ma odczyn obojętny c. woda destylowana ma odczyn obojętny
d. ziemniaki najlepiej rosną na glebach o pH 5,5-6,5
e. kwiaty hortensji ogrodowej mają barwę, jeśli rośnie ona na
glebach o wysokim pH f. mydło ma odczyn zasadowy, dlatego jego używanie często powoduje wysuszanie skóry
g. środki do czyszczenia sanitariów mają pH około 10 h. kwiaty hortensji ogrodowej mają barwę niebieską, jeśli
rośnie ona na glebach o niskim pH.
1…………………………………………
2………………………………………..
3……………………………………..
3. W podanej parze podkreśl substancję bardziej zasadową:
a) proszek do pieczenia o pH = 10 – mydło o pH = 9
b) wodorotlenek wapnia o pH = 12,5 – wodorotlenek amonu o pH = 11,5
3. W podanej parze podkreśl substancję bardziej kwasową:
a) sok pomidorowy o pH = 4 – sok jabłkowy o pH = 3
b) sok truskawkowy o pH = 3 – sok cytrynowy o pH = 2,4
c) herbata o pH = 5,5 – kawa o pH = 6
d) gleba o pH = 5 – gleba o pH = 6
4. Rozwiąż rebus i napisz hasło, którym jest podstawowa zasada obchodzenia się z kwasami. Wyjaśnij, dlaczego
należy tak postępować.
Hasło: ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Oblicz, w którym kwasie jest większa zawartość procentowa (% masowy) azotu: w kwasie azotowym (III) (HNO2)
czy azotowym (V) (HNO3)
6. Tlenek pewnego pięciowartościowego pierwiastka reaguje z wodą, tworząc kwas, w którym wartościowość
reszty kwasowej wynosi I, a masa cząsteczkowa 84,5 u. Cząsteczka tego kwasu składa się z pięciu atomów. Podaj
wzór sumaryczny tlenku i ułóż równanie reakcji tego tlenku z wodą.
7. Pewien czterowartościowy pierwiastek występuje w kwasie tlenowym o masie cząsteczkowej równej 96 u.
Stosunek masy tlenu do wodoru i do masy tego pierwiastka w tym kwasie wynosi 16:1:7. Podaj nazwę pierwiastka i
napisz wzór kwasu.
8. Pewien metal występuje w wodorotlenku o masie cząsteczkowej 107 u. Stosunek masy tego pierwiastka do tlenu
wynosi 7:3. Podaj nazwę tego pierwiastka i napisz wzór wodorotlenku.
9. Uzupełnij tabelę
Nazwa kwasu lub
wodorotlenku
Wzór sumaryczny
Wzór jonu reszty
kwasowej lub
metalu
Wzór i nazwa tlenku
kwasowego lub
zasadowego
Produkty dysocjacji
jonowej
Kwas węglowy
BrKOH
SO2, tlenek siarki (IV)
Wodorotlenek wapnia
H+, NO3S2Ba2+, OH-
Fizyka
1. Temperatura ludzkiego ciała wynosi 36,6°C. Wyraź tę temperaturę w kelwinach (K).
2. Temperatura gazu wzrosła od 15°C do 30°C. Ile wynosi przyrost temperatury wyrażony w kelwinach (K)?
3. Dlaczego w czasie mrozu przedmioty metalowe wydają nam się chłodniejsze, a drewniane cieplejsze?
4. Dwóm ciałom o jednakowych masach dostarczyliśmy taką samą porcję ciepła. Okazało się jednak, że przyrosty ich
temperatur są różne. Jaka jest tego przyczyna?
5. Ile ciepła dostarczymy naszemu organizmowi wypijając szklankę herbaty o temperaturze 60°C? Temperatura
ludzkiego ciała wynosi 37°C? Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kgK.
6. Dlaczego po wyjściu z wody, gdy Twoje ciało jest jeszcze mokre czujesz chłód pomimo upalnego dnia?
7. Wyjaśnij powiedzenie „znikł jak kamfora”. Z jakim procesem mamy tutaj do czynienia?
8. Wykres przedstawia zależność przyrostu temperatury metalowego
walca od ilości dostarczonego mu ciepła. Ile wynosi ciepło właściwe
metalu, jeżeli masa walca m = 1 kg?
9. Z ołowiu, aluminium i miedzi wykonano kule o takich samych
średnicach. Każdej z kul dostarczamy taką samą ilość ciepła. Która z nich
będzie miała najwyższy przyrost temperatury, a która najniższy? Ciepła
właściwe i gęstości metali podano w tabeli.
Nazwa
Ołów
Aluminium
Miedź
Cw [J/kgK]
128
800
380
ρ [kg/m3]
11 300
2700
8950
10. Jaką prędkość musiałby mieć pocisk karabinowy, aby podczas uderzenia w przeszkodę wypełniający go ołów
roztopił się? Temperatura początkowa pocisku t1 = 20°C, temperatura topnienia ołowiu t2 = 326,5°C, ciepło właściwe
ołowiu cw = 128J/kgK, natomiast jego ciepło topnienia ct = 23230 J/kg
11. Wodospad ma wysokość 105m. O ile wzrośnie temperatura spadającej wody przy założeniu, że połowa energii
mechanicznej tej wody zamieni się w jej energię wewnętrzną
(cieplną)?
12. Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się temperatura dwóch
różnych ciał stałych o masie 1 kg każde, przy ich równomiernym
ogrzewaniu. Ile wynosi ciepło właściwe każdej z tych substancji?
Korzystając z tabel odczytaj, z jakich substancji wykonane są te ciała.
13.
Termin oddawania rozwiązanych zadań do 21 lutego 2011.
POWODZENIA!
12.
Download