Elektrochemia – powtórzenie

advertisement
Elektrochemia – powtórzenie
1. Zbilansuj równania reakcji
KClO3  KClO4 + KCl
NO2 + H2O  HNO3 + NO
H3PO3  H3PO4 + PH3
2. Jaką rolę: reduktora,
reakcji redoks:
a)
b)
c)
d)
utleniacza czy zarówno utleniacza, jak i reduktora może pełnić w
chlor w stanie wolnym;
chlor na stopniu utlenienia –I;
chlor na stopniu utlenienia IV;
ołów w stanie wolnym;
3. Chrom, stosowany między innymi do zabezpieczeń części samochodowych przed
korozją, otrzymuje się z tlenku chromu (III), działając nań glinem. Napisz równanie tej
reakcji , dobierając współczynniki na podstawie bilansu elektronowego. Wskaż utleniacz i
reduktor.
4.
Podaj kierunek przepływu elektronów w przewodniku łączącym elektrody ogniw, w
którym zachodzą następujące reakcje:
a) Pb2+ + Zn  Zn2+ + Pb
b) Cu2+ + Cd  Cd2+ + Cu
5.
Wskaż elektrodę, której masa zwiększa się w czasie pracy następującego ogniwa:
a) 2 Ag+ + Mg  Mg2+ + 2 Ag
b) Cu2+ + Ni  Ni2+ + Cu
6.
Zaprojektuj ogniwo, w którym zachodzi utlenianie cynku za pomocą jonów srebra.
Wskaż dodatnią i ujemną elektrodę. Określ kierunek przepływu elektronów. Ułóż
równania reakcji przebiegających na obu elektrodach oraz procesu sumarycznego
zachodzącego w ogniwie.
7.
W pewnym ogniwie przebiega reakcja, którą można opisać równaniem sumarycznym:
Co Cl3 + CuCl  CoCl2 + CuCl2
Wskaż dodatnią i ujemną elektrodę ogniwa. Ułóż równania reakcji przebiegających w
obu półogniwach. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ kierunek przemieszczania się
elektronów.
8.
Podczas pracy ogniwa, w którym zachodzi utlenianie żelaza do jonów Fe2+ i redukcji
jonów Cu2+, masa płytki miedzianej wzrosła o 0,48g. Oblicz, jak zmieniła się masa płytki
żelaznej.
9.
W ogniwie Zn | Zn2+ || Ag+ | Ag elektrody zostały umieszczone w roztworach azotanów
o tej samej objętości i stężeniu. W wyniku pracy ogniwa stężenie jednego roztworu
zwiększyła się o 0,6 mola.dm-3. Ustal roztwór, którego stężenie zmniejszyło się i podaj o
jaką wartość.
10. Jakie obserwacje i równania reakcji powinni
zanotować uczniowie, którzy wykonali doświadczenie
pokazane na rysunku:
11. Podaj schemat ogniwa, w którym zachodzi proces:
A. Pb2+ + Zn  Zn2+ + Pb
B. 2 Ag+ + Mg  Mg2+ + 2 Ag
C. Sn2+ + Fe  Fe2+ + Sn
D. 3 Ag+ + Al  Al3+ + 3 Ag
12. Przedstaw schematy ogniw składających się z SEW oraz z elektrod wykonanych z
podanych metali. Ustal które półogniwo wykazuje względem SEW potencjał dodatni, a
które ujemny:
A.
B.
C.
D.
srebro
cynk
nikiel
złoto
13. Jaką elektrodę: dodatnią czy ujemną stanowi elektroda żelazna zestawiona w ogniwie
z elektrodą:
A.
B.
C.
D.
miedziową
platynową
cynkową
niklową
Podaj schematy tych ogniw.
14. Które ogniwo (warunki standardowe) wykazuje wyższą wartość SEM:
a) to w którym zachodzi utlenianie cyny za pomocą jonów srebra, czy to w którym
zachodzi redukcja jonów ołowiu za pomocą niklu?
b) to w którym zachodzi utlenianie niklu za pomocą jonów cyny, czy to w którym
zachodzi redukcja jonów srebra za pomocą ołowiu?
15. Z jakiego metalu została wykonana elektroda dodatnia ogniwa:
a) o wartości sem = 1,56 V w którym elektrodę ujemną stanowi cynk
b) o wartości sem = 0,57 V w którym elektrodę ujemną stanowi nikiel
16. Czy we wszystkich probówkach (rysunek) zachodzą reakcje chemiczne? Napisz równania
tych reakcji które zachodzą:
Download