Uploaded by User831

kraków 2002 odp

advertisement
MATURA PRÓBNA 2002
OKRĘGOWA
K O M I S J A
EGZAMINACYJNA
w KRAKOWIE
BIOLOGIA
KRYTERIA OCENIANIA do tematów 1 i 2
MODEL ODPOWIEDZI do tematu 3
KARTY OCENY
21
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
PROPONOWANY ZAKRES TREŚCI DO TEMATU 1:
Które z organicznych składników wielkocząsteczkowych można nazwać makrocząsteczkami
życia? Uzasadnij ich znaczenie dla funkcjonowania organizmów.
Profil ogólny i profil biologiczno-chemiczny:
Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wymienienie podstawowych wielkocząsteczkowych składników organicznych: białek, kwasów
nukleinowych, węglowodanów, lipidów.
Scharakteryzowanie budowy wymienionych związków (np. narysowanie ogólnego wzoru aminokwasu,
opis lub rysunek fosfolipidu, itp.).
Przedstawienie podziału i znaczenia wymienionych w punkcie 1 związków.
Przedstawienie udziału makrocząsteczek w budowaniu struktur komórkowych z podaniem odpowiednich
przykładów (np. białka i lipidy w błonie komórkowej, białka w cytoplazmie, enzymy w lizosomach).
Scharakteryzowanie związków organicznych jako podstawowych elementów komórek i tkanek,
uczestniczących w różnorodnych procesach:
– przemianach metabolicznych,
– ich regulacji,
– przenoszeniu informacji,
– dostarczaniu energii.
Przedstawienie enzymów jako biokatalizatorów (budowa, właściwości).
Opisanie przebiegu reakcji enzymatycznej.
Scharakteryzowanie przynajmniej dwóch czynników wpływających na szybkość reakcji katalizowanych
przez enzymy.
Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą:
1.
2.
3.
Wyjaśnienie znaczenia amfoteryczności aminokwasów i białek.
Scharakteryzowanie struktury białek (I-, II-, III-, IV-rzędowej).
Przedstawienie sposobu tworzenia się wiązania peptydowego na przykładzie schematu reakcji powstawania
dowolnego dwupeptydu.
4. Wyjaśnienie wybiórczej selektywności enzymów względem substratu (hipoteza „zamka i klucza”, model
indukcyjnego dopasowania).
5. Omówienie wpływu przynajmniej jednego z hormonów białkowych na organizm człowieka.
6. Wyjaśnienie roli kwasów nukleinowych w procesie biosyntezy białka.
7. Zdefiniowanie pojęć: nukleotyd, (nukleozyd), antyrównoległość łańcuchów DNA.
8. Scharakteryzowanie rodzajów wiązań występujących w cząsteczce DNA.
9. Przytoczenie i zastosowanie reguły komplementarności.
10. Scharakteryzowanie przynajmniej po trzy przykłady cukrowców i określonych grup tłuszczowców.
11. Wskazanie monomerów w opisywanych biopolimerach.
12. Wskazanie wagi dowodów z biochemii i fizjologii dla ewolucji.
Profil biologiczno-chemiczny:
Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą obejmują wymagania dla profilu ogólnego
poszerzone o następujące treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wykazanie, że DNA jest substancją dziedziczną (doświadczenie Griffitha).
Wyjaśnienie udziału białek w ruchu komórkowym:
– aktyny i miozyny w skurczu mięśnia,
– białek budujących wici i rzęski,
– białek budujących cytoszkielet lub włókienka wrzeciona kariokinetycznego.
Przedstawienie znaczenia (budowy) γ-globulin.
Wyróżnienie podziału aminokwasów na egzo- i endogenne z podaniem przykładów i określeniem ich
znaczenia dla organizmu.
Scharakteryzowanie sposobów komunikacji międzykomórkowej z uwzględnieniem sterydów i białek jako
substancji sygnałowych.
Zakwalifikowanie hormonów roślinnych do określonych grup związków chemicznych i zilustrowanie ich
wpływu na organizm roślinny.
strona 2 z 18
22
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
PROPONOWANY ZAKRES TREŚCI DO TEMATU 2:
W procesie ewolucji zwierząt powstawały rozmaite sposoby rozrodu. Uzasadnij słuszność
tego stwierdzenia, posługując się odpowiednio dobranymi przykładami dotyczącymi
zwierząt i człowieka.
Profil ogólny i profil biologiczno-chemiczny:
Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Porównanie istoty rozrodu bezpłciowego i płciowego (definicje, ogólna charakterystyka sposobów
rozmnażania wraz z odpowiednimi przykładami).
Wykazanie związku pomiędzy rozmnażaniem bezpłciowym a mitozą oraz rozmnażaniem płciowym
a mejozą.
Uzasadnienie konieczności redukcji liczby chromosomów w gametach.
Opisanie budowy i rozróżnienie funkcji komórek rozrodczych: męskiej i żeńskiej oraz zlokalizowanie
miejsc ich produkcji.
Wyróżnienie i zilustrowanie przykładem każdego z rodzajów zapłodnienia: zewnętrznego i wewnętrznego
oraz podkreślenie korzyści wynikających zapłodnienia wewnętrznego.
Wykazanie znaczenia ewolucyjnego płciowego sposobu rozmnażania się zwierząt.
Scharakteryzowanie jednego przykładu przemiany pokoleń u zwierząt, np. metagenezy u parzydełkowców.
Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Scharakteryzowanie dodatkowych sposobów rozmnażania bezpłciowego (podział, pączkowanie, tworzenie
się form przetrwalnikowych, fragmentacja) i płciowego (hermafrodytyzmu, partenogeneza) – wraz
z odpowiednimi przykładami.
Opisanie różnych sposobów zapłodnienia wewnętrznego: samozapłodnienie, zapłodnienie krzyżowe
(porównanie pod względem odnoszonych przez organizm korzyści).
Scharakteryzowanie rodzajów komórek jajowych.
Przedstawienie przebiegu procesu gametogenezy na przykładzie człowieka (wykonanie schematów).
Wykazanie biologicznych korzyści rozrodu płciowego (różnorodność genetyczna potomstwa i jego
konsekwencje) i bezpłciowego (trudności z napotkaniem partnera, stałe warunki środowiska, mniejszy
wydatek energetyczny).
Opisanie cyklu rozwojowego przynajmniej jednego pasożyta.
Profil biologiczno-chemiczny:
Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą obejmują wymagania dla profilu ogólnego
poszerzone o następujące treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wykazanie znaczenia procesu rekombinacji jako podstawowego procesu prowadzącego do zwiększenia
różnorodniości genetycznej organizmów.
Scharakteryzowanie przyczyn zmienności rekombinacyjnej (crossing-over, losowa segregacja
chromosomów w mejozie, losowe łączenie się gamet).
Uzupełnienie sposobów rozmnażania płciowego: neotenia oraz bezpłciowego: poliembrionia.
Wyszczególnienie różnorodnych sposobów podziału (przewężenie, schizogonia, podział podłużny,
poprzeczny, poprzeczny wielokrotny – strobilizacja) – wraz z przykładami.
Podać przynajmniej dwa przykłady różnorodnych sposobów podziału (podział podłużny, poprzeczny,
strobilizacja – poprzeczny wielokrotny.
Opisanie wybranych zagadnień z biologii rozmnażania człowieka (z uwzględnieniem wpływu regulacji
hormonalnej).
strona 3 z 18
23
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
KARTA ODPOWIEDZI DO TEMATU 3:
Udowodnij stwierdzenie: Bez wody nie może istnieć życie na Ziemi.
ZASADY OCENIANIA:
W tekście wyróżnione i oznaczone (*) zostały zadania przeznaczone dla zdających z klas
o profilu biologiczno-chemicznym. Zostało to uwzględnione w punktacji zamieszczonej po
pakiecie zadań. W przypadku zdającego z klasy o innym profilu, rozwiązanie tego typu zadań
daje mu szansę uzyskania dodatkowych punktów.
1. Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, a nie jest ścisłym wzorcem
sformułowania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych).
Znakiem „/” oznaczono inną, również poprawną wersję takiej odpowiedzi.
2. Zapis części odpowiedzi w nawiasie ( ) oznacza wypowiedź, która nie jest konieczna do
uzyskania pełnego punktu i traktowana powinna być jako wypowiedź dodatkowa lub
uzupełniająca.
3. Za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się tylko pełne punkty zgodnie
z zamieszczonym modelem oceniania.
4. Za zadania otwarte, za które można przyznać jeden punkt, przyznaje się punkt wyłącznie
za odpowiedź w pełni poprawną.
5. Za zadania otwarte, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle
punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem
w kluczu) przedstawił zdający.
6. Jeżeli podano więcej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) niż wynika to z polecenia
w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest
w poleceniu.
7. Jeżeli podane w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają
z polecenia w zadaniu) świadczą o zupełnym braku zrozumienia omawianego zagadnienia
i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź taką należy ocenić na zero
punktów.
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA:
Numer
zadania
Oczekiwana odpowiedź:
Maksymalna
punktacja za
zadanie
1
Za poprawne narysowanie modelu cząsteczki
wody (z zaznaczeniem kąta między atomami
wodoru i tlenu) – 1 pkt.
Za poprawną lokalizację ładunków dodatnich
i ujemnych – 1 pkt.
2
2
Za podanie każdej z dwóch nazw przykładowych procesów po 1 pkt.
Przykłady:
− transport (substancji),
− wydalanie
2
strona 4 z 18
24
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
3
4
5
Za wszystkie pięć prawidłowych przyporządkowań – 2 pkt:
I – D, II – C, III – E, IV – F, V – B
Za cztery prawidłowe przyporządkowania – 1 pkt.
a) Za prawidłowe wskazanie podobieństwa i różnicy po 1 pkt.
Przykłady na podobieństwo:
− W obu tych procesach cząsteczki substancji chemicznej dążą
do wyrównania stężeń.
− W obu przypadkach ruch wody odbywa się w kierunku od
wyższego do niższego potencjału wody.
− W obu tych procesach woda przenika zgodnie z gradientem stężeń.
Przykłady na wskazanie różnicy (w ujęciu porównawczym):
− W przypadku dyfuzji przemieszczają się zarówno cząsteczki
rozpuszczalnika jak i substancji w nim rozpuszczonej,
w osmozie przenikają przez błonę jedynie cząsteczki
rozpuszczalnika.
− W dyfuzji brak błony półprzepuszczalnej, osmoza jest
szczególnym przypadkiem dyfuzji zachodzącym w układach
biologicznych (tam, gdzie występują błony biologiczne).
b) Za prawidłowe wyjaśnienie przyczyny wzrostu poziomu roztworu
cukru – 1 pkt. Przykłady:
− Ponieważ przenikanie wody zarówno w dyfuzji jak
i w osmozie odbywa się w kierunku od wyższego do niższego
potencjału wody, a w tym przypadku to roztwór cukru miał
mniejszy potencjał wody.
− Ponieważ stężenie roztworu cukru jest wyższe niż wody,
a błona półprzepuszczalna nie pozwala na przenikanie
cząsteczek cukru jak przy dyfuzji, roztwory będą dążyć do
wyrównania stężeń i dlatego woda będzie przenikać do
roztworu cukru podnosząc jego poziom.
a) Za prawidłowe uszeregowanie organizmów: roślinnych – 1 pkt
i zwierzęcych – 1 pkt.
Rośliny
Zwierzęta
4 łodyga kaktusa 1 szkliwo zębów
1 nasiona
4 zarodek ssaka
2 pień drzewa
2 kości
3 liście
3 mięśnie
b) Za stwierdzenie, że ilość wody zmienia się w trakcie rozwoju
osobniczego (np. człowieka) – 1 pkt, za prawidłowe uzasadnienie
– 1 pkt. Przykłady:
− W miarę starzenia się organizmu następuje obniżenie się
poziomu wody, co powoduje zmniejszenie się jędrności
komórek, (w wyniku tego pojawiają się np. zmarszczki).
− Wszystkie komórki wykazują tendencję do samoodwadniania
się cytoplazmy co powoduje zwolnienie tempa metabolizmu,
a w konsekwencji śmierć naturalną (fizjologiczną).
− Ludzki embrion ma wody około 90%, a w miarę rozwoju ilość
ta maleje do około 65%.
2
3
4
strona 5 z 18
25
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
6
7
8
9
10
a) Za podanie prawidłowych nazw każdego z procesów po 1 pkt.
A: koagulacja, B: peptyzacja
b) Za wskazanie na proces B – 1 pkt.
Uwaga: Plan doświadczenia powinien być zapisany w punktach
wskazujących kolejność wykonywania czynności.
Niedopuszczalny jest zapis w trybie dokonanym z podaniem
prawdopodobnych wniosków z obserwacji.
Za prawidłowy wybór próby kontrolnej – 1 pkt. Przykład:
Jeden z preparatów moczarki kanadyjskiej pozostawić
w temperaturze pokojowej, jako materiał porównawczy (próbę
kontrolną).
Za prawidłowe wskazanie sposobu prowadzenia obserwacji – 1 pkt
oraz za wskazanie, że obserwacje powinny być prowadzone w tej
samej jednostce czasu np. w ciągu 5, 10, 15 minut – 1 pkt. Przykład:
− Umieścić kolejno dwa preparaty moczarki kanadyjskiej pod
mikroskopem optycznym (próba kontrolna w temperaturze
pokojowej, drugi preparat w pobliżu źródła ciepła np. lampki
z żarówką o mocy 100 W).
− Obserwować ruchy cytoplazmy (ich szybkość) w obu preparatach
w tym samym czasie np. w ciągu 5 min. i zanotować wyniki obserwacji.
a) Za prawidłowe podanie nazw wszystkich trzech rodzajów ruchów
– 2 pkt.
Za podanie nazw dwóch rodzajów ruchów – 1 pkt:
rotacyjny, cyrkulacyjny, pulsacyjny
b) Za podanie właściwego przykładu – 1 pkt. Przykłady:
− (wewnątrzkomórkowy) transport substancji,
− ruch organelli zawieszonych w cytoplazmie.
Za w pełni prawidłowe zgrupowanie w odpowiedniej rubryce tabeli
wszystkich organizmów bez szkieletu hydraulicznego – 1 pkt:
wypławek biały, przywra krwi, rak rzeczny, ślimak winniczek
Za wpisanie w odpowiednią rubrykę tabeli nazw wszystkich
organizmów, u których występuje szkielet hydrauliczny – 1 pkt:
wrotek, glista ludzka, dżdżownica, włosień spiralny
a) Za prawidłowe podanie każdego z dwóch przykładów po 1 pkt.
Przykłady:
− warstwy ochronne np. wosk / kutner / kutykula,
− aparaty szparkowe zagłębione w mezofilu,
− wysoki potencjał osmotyczny,
− zdolność do zwijania lub redukcji liści,
− gromadzenie wody w miękiszu wodonośnym,
− przyspieszenie rozwoju,
− skrócenie niektórych faz cyklu życiowego,
− skrócenie niektórych faz całego cyklu.
b) Za wyjaśnienie pojęcia suszy fizjologicznej – 1 pkt. Przykład:
Zjawisko więdnięcia roślin wywołane utrudnieniem pobierania
wody, mimo że znajduje się ona w podłożu (np. z powodu niskiej
temperatury, wysokiego stężenia roztworu glebowego itp.).
strona 6 z 18
26
3
3
3
2
3
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
11
12
13
14
15
a) Za podanie prawidłowej nazwy: anabioza – 1 pkt.
b) Za prawidłowe przedstawienie przyczyny – 1 pkt. Przykład:
Wielbłądy niedostatki wody w swoim pożywieniu uzupełniają
wodą metaboliczną (pochodzącą z utleniania lipidów zawartych
w ich garbach).
a) Za prawidłowe porównanie każdej z trzech cech po 1 pkt.
Przykłady:
A. Mechanizm aktywny wymaga dostarczenia energii, a pasywny
nie.
B. Podstawową siłą działającą w mechanizmie aktywnym jest
siła parcia korzeniowego, natomiast w pasywnym działają:
siła ssąca liści oraz (siły kohezji i adhezji).
C. Mechanizm aktywny zlokalizowany jest w korzeniu,
a pasywny w liściach.
b) Za wskazanie cechy A – 1 pkt.
Za trafne uzasadnienie – 1 pkt. Przykłady:
− ponieważ dzięki pasywnemu transportowi roślina nie zużywa
własnej energii, lecz wykorzystuje różnicę potencjałów wody
w glebie i atmosferze,
− ponieważ możliwy jest transport wody na znaczne odległości
np. w pniach wysokich drzew, lianach, a mimo to nie jest
wydatkowana energia na ten cel.
Za każde z trzech prawidłowych przyporządkowań: liść C, łodyga A,
korzeń B po 1 pkt.
a) Za każdy prawidłowy przykład mechanizmu powodującego
otwarcie i zamknięcie aparatów szparkowych po 1 pkt.
Przykłady mechanizmów powodujących otwarcie aparatów
szparkowych:
− Aktywny transport jonów potasowych do komórek
szparkowych.
− Przemiana skrobi w glukozę.
Przykład mechanizmu powodującego zamknięcie aparatów
szparkowych:
− Przemiana glukozy w skrobię.
b) Za podanie nazwy – 1 pkt. Przykłady:
− transpiracja kutikularna,
− transpiracja przetchlinkowa.
a) Za każdy z dwóch prawidłowo sformułowanych wniosków po 1 pkt.
Przykłady:
− Dobowe zmiany intensywności transpiracji w przypadku
dobrego zaopatrzenia rośliny w wodę oraz w przypadku jej
deficytu są różne.
− W warunkach dobrego zaopatrzenia rośliny w wodę największa
intensywność transpiracji przypada w południe.
− W warunkach deficytu w wodę w południe następuje
zamknięcie aparatów szparkowych.
− W warunkach deficytu w wodę w południe intensywność
transpiracji maleje.
2
5
3
3
4
strona 7 z 18
27
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
16
17
b) Za każdy z dwóch przykładów po 1 pkt. Przykłady:
− Umożliwia wymianę gazową.
− Jest czynnikiem chłodzącym liście / chroni przed przegrzaniem /
jest czynnikiem termoregulacyjnym.
− Umożliwia transport wody i (soli mineralnych).
− Może ograniczać procesy metaboliczne – nadmierne
parowanie.
− Może ograniczać wzrost i rozwój roślin – nadmierne
parowanie.
a) Za prawidłowo określoną rolę wody – 1 pkt. Przykłady:
− Woda dostarcza protonów wodoru i elektronów (dla
wytworzenia siły asymilacyjnej).
− Woda dostarcza protonów wodoru i elektronów do redukcji
NADP+ oraz jest źródłem tlenu cząsteczkowego.
b) Za prawidłową nazwę reakcji chemicznej – 1 pkt. Przykłady:
− Reakcja fotolizy wody.
− Reakcja Hilla.
− Fotodysocjacja wody / reakcja fotodysocjacji wody.
c) Za prawidłową nazwę procesu – 1 pkt. Przykład:
Fosforylacja (fotosyntetyczna) niecykliczna.
d) Za wyjaśnienie na czym polega proces redukcji – 1 pkt. Przykład:
Proces ten polega na redukcji kwasu 3-fosfoglicerynowego (PGA)
i przekształceniu go w aldehyd 3-fosfoglicerynowy (PGAl = GAP),
przy użyciu siły asymilacyjnej.
e) Za każdy z dwóch różnych, logicznych argumentów po 1 pkt.
Przykłady:
– Samowystarczalność ekosystemów jest uzależniona od
posiadania producentów, organizmów, które samodzielnie
wytwarzają materię organiczną (głównie na drodze
fotosyntezy).
– Ekosystemy autotroficzne posiadają producentów (głównie
rośliny zielone), które dzięki przeprowadzanej przez siebie
fotosyntezie są w stanie zaspokoić potrzeby życiowe
konsumentów.
– Tlen (produkt uboczny fotosyntezy) jest niezbędny do życia
większości organizmów żyjących w danym ekosystemie.
a) Za prawidłową ocenę prawdziwości każdego z czterech
przytoczonych zdań po 1 pkt.
1 P,
2 P,
3 F,
4P
b) Za podanie prawidłowej nazwy związku: oksyhemoglobina – 1 pkt.
c) Za porównanie powinowactwa tlenu i tlenku węgla do
hemoglobiny – 1 pkt, za prawidłowe określenie wyniku tej
rywalizacji – 1 pkt. Przykład:
Tlenek węgla ma znacznie większe / 200 razy większe
powinowactwo do hemoglobiny w porównaniu z tlenem (1 pkt),
dlatego już mała ilość czadu w powietrzu blokuje wiązanie tlenu
przez hemoglobinę, powoduje śmierć przez uduszenie (1 pkt).
strona 8 z 18
28
6
7
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
18
19
20
21
22
23
24
25
a) Za każde wykazanie związku między rodzajem produktu
przemiany materii, a środowiskiem, w którym żyje organizm
(wodnym oraz lądowym) po 1pkt. Przykłady:
− Amoniak, jest związkiem silnie toksycznym i do jego
wydalenia potrzebna jest duża ilość wody – dlatego związek
ten wydalają organizmy żyjące w wodzie.
− Kwas moczowy jest znacznie mniej toksyczny, niż amoniak,
poza tym łatwo krystalizuje, dzięki czemu do jego wydalenia
potrzebna jest mała ilość wody, co nie jest bez znaczenia dla
zwierząt żyjących np. na pustyniach.
b) Za podanie nazwy związku: mocznik – 1 pkt.
a) Za podkreślenie wszystkich organizmów – 1 pkt: mech płonnik,
nerecznica samcza, torfowiec zwyczajny.
b) Za podanie nazwy organu: łagiewka pyłkowa – 1 pkt.
3
Za każdą z dwóch cech przystosowawczych po 1 pkt. Przykłady:
– ogon,
– linia naboczna,
– skrzela,
– błony między palcami.
Za prawidłowe porównanie zarówno typu rozwoju jak i rodzaju
zapłodnienia po 1 pkt. Przykłady:
– U płazów bezogonowych występuje zapłodnienie zewnętrzne,
a u gadów (oraz płazów ogoniastych) wewnętrzne.
– U płazów występuje rozwój złożony, a u gadów prosty.
Za wykazanie roli krwi w zachowaniu równowagi między ciepłem
wytwarzanym – 1 pkt i traconym – 1 pkt. Przykład:
Woda (podstawowy składnik osocza krwi) dzięki swojej dużej
pojemności cieplnej pochłania nadwyżki ciepła powstającego np.
w mięśniach, wątrobie, przemianach energetycznych (1 pkt).
Oddawanie ciepła do otoczenia odbywa się za pośrednictwem
powłok ciała / skóry (1 pkt).
Odpowiedź B (1 pkt).
Za wybór reakcji B – 1 pkt.
Za poprawne uzasadnienie – 1 pkt. Przykłady:
– Ponieważ ta reakcja jest przykładem reakcji hydrolizy.
– Ponieważ amylaza ślinowa należy do hydrolaz.
– Ponieważ enzymatyczny rozkład skrobi następuje pod wpływem wody.
Za wybór wszystkich trzech prawidłowych informacji – 2 pkt.
Za wybór dwóch prawidłowych informacji – 1 pkt. Odpowiedzi:
picie wody, osmotyczny odpływ wody, wydalanie małej ilości moczu
Za prawidłowe uzasadnienie każdej z trzech wybranych informacji po
1 pkt. Przykłady:
− Picie wody u tych ryb zapobiega odwodnieniu.
− Ryby te narażone są na utratę wody, (osmotyczny odpływ), gdyż
stężenie soli w ich płynach jest niższe w stosunku do środowiska.
− Ryby te (ich pranerka) produkują małą ilość moczu
(najczęściej izoosmotycznego w stosunku do krwi), ze
względu na konieczność oszczędzania wody.
2
2
2
2
1
2
5
strona 9 z 18
29
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
26
27
28
29
30
a) Za wskazanie strzałką pętli Henlego – 1 pkt.
b) Za podanie prawidłowej średniej dobowej ilości moczu
ostatecznego 1500 cm3 – 1 pkt.
a) Za wszystkie trzy prawidłowe przyporządkowania – 2 pkt.
Za dwa prawidłowe przyporządkowania – 1 pkt.
I – B, II – C, III – D
b) Za każde z dwóch prawidłowych zaleceń dotyczących higieny
układu wydalniczego – 1 pkt. Przykłady:
− Unikanie przeziębień okolicy lędźwiowej.
− Utrzymywanie w czystości zewnętrznych narządów
wydalniczych.
− Nie nadużywanie alkoholu.
Za prawidłowy przykład hormonu – 1 pkt.
Za prawidłowe podanie gruczołu, który go wytwarza – 1 pkt.
Przykłady:
– Wazopresyna (hormon antydiuretyczny) – wytwarzany przez
podwzgórze [w (postaci nieczynnej tzw. prehormonu),
przekazywany do przysadki mózgowej, która go magazynuje
i uwalnia].
– Aldosteron / inne mineralokortykoidy – wytwarzane przez korę
nadnerczy.
Za podanie prawidłowej nazwy prawa – 1 pkt. Przykłady:
− Prawo / zasada / czynnika ograniczającego,
− Prawo / zasada / minimum Liebiga.
Za poprawne sformułowanie prawa – 1 pkt. Przykład:
Wzrost i rozwój organizmu ogranicza ten czynnik, który występuje
w najmniejszej ilości / w minimum.
a) Za wybór wykresu I – 1 pkt.
Za logiczne uzasadnienie – 1 pkt. Przykład:
Ponieważ ten wykres dotyczy organizmu, który żyje w środowisku
o najmniejszej zawartości wody.
b) Za każdy z dwóch przykładów kserofitów po 1 pkt. Przykłady:
− żarnowiec miotlasty,
− macierzanka piaskowa,
− agawa,
− aloes,
− rozchodnik,
− kaktus,
− wilczomlecz.
strona 10 z 18
30
2
4
2
2
4
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
31
32
33
a) Za wskazanie strzałki wodnej – 1 pkt.
b) Za każde z dwóch prawidłowych porównań po 1 pkt. Przykłady:
− Zmienność mutacyjna powstaje na skutek zmian w materiale
dziedzicznym, modyfikacyjna zaś nie jest utrwalona
genetycznie.
− W zmienności mutacyjnej zmianie ulega genotyp, a potem
fenotyp, natomiast w zmienności modyfikacyjnej zmianie ulega
tylko fenotyp na wskutek działania czynników środowiska na
wzrost i rozwój organizmu.
− Zmienność mutacyjna ma znaczenie dla ewolucji, natomiast
modyfikacyjna nie odgrywa w niej roli.
c) Za stwierdzenie, że zmienność mutacyjna ma znaczenie
w hodowli roślin – 1 pkt.
Za każdy z dwóch prawidłowych przykładów wykorzystania
zmienności mutacyjnej w hodowli roślin po 1 pkt. Przykłady:
− Mutanty roślin związane z poliploidalnością przeważnie
odznaczają się większą bujnością / większymi kwiatostanami /
większymi owocami, toteż często indukuje się poliploidalność
i potem wykorzystuje się otrzymane w ten sposób rośliny
w kwiaciarstwie / warzywnictwie.
− Zabiegi hodowlane takie jak: krzyżowanie / selekcja pozwalają
tworzyć nowe, ulepszone odmiany roślin.
− Dzięki technikom inżynierii genetycznej otrzymano wiele
zmodyfikowanych genetycznie odmian roślin np.: pomidory
o przedłużonej świeżości / odmianę tytoniu odporną na
herbicydy / ziemniaki produkujące albuminę typu HSA (białko
odpowiedzialne za prawidłowe ciśnienie osmotyczne krwi).
a) Za każdą z dwóch prawidłowych nazw opisanych w tekście
zabiegów hodowlanych po 1 pkt. Przykłady:
− chów wsobny,
− krzyżowanie krewniacze,
− inbreeding,
− heterozja,
− wybujałość mieszańcowa.
b) Za poprawne i logiczne wyjaśnienie – 2 pkt. Przykład:
Prawdopodobną przyczyną sukcesu uzyskanej przez Amerykanów
kukurydzy był wysoki poziom heterozygotyczności mieszańców
(F1) (1 pkt), co mogłoby maskować obecność niekorzystnych alleli
o charakterze recesywnym (1 pkt).
Za każdą z dwóch prawidłowo podanych cech, świadczących
o przystosowaniu Ichtyostegi / ichtiostegi do życia w wodzie po 1 pkt.
Przykłady:
– Występowanie płetwy ogonowej,
– Występowanie łusek,
– Występowanie (w pełni wykształconej) linii nabocznej,
– Występowanie rybiej budowy czaszki / zrośnięcia czaszki
z kręgosłupem.
6
4
2
strona 11 z 18
31
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
34
35
a) Za prawidłowo sformułowany problem badawczy – 1 pkt.
Przykłady:
− Badanie zawartości wody w różnych organach tej samej
rośliny / ogórka.
− Czy zawartości wody w różnych organach tej samej rośliny /
ogórka jest taka sama?
− Czy zawartości wody w różnych organach tej samej rośliny /
ogórka jest różna?
− Jaka jest zawartość wody w różnych organach tej samej
rośliny np. ogórka?
b) Za poprawnie sformułowaną hipotezę – 1 pkt. Przykłady:
− Zawartość wody w łodydze, owocu i liściach ogórka jest różna.
− Różne organy tej samej rośliny / ogórka mają inną zawartość wody.
Za stwierdzenie, że niemożliwa jest ochrona wody, bez chronienia
pozostałych elementów środowiska (zarówno powietrza jak i wody) –
1 pkt. Za każdy z dwóch logicznych argumentów uzasadniających to
stanowisko po 1pkt. Przykłady:
Krążenie wody to zamknięty cykl, którego elementami składowymi są:
− np. opady atmosferyczne, które przyczyniają się do
przedostawania się zanieczyszczeń atmosfery do wód,
− np. spływy powierzchniowe wód (z gleby) są drogą, którą mogą
się przedostawać zanieczyszczenia gleby do wód
i dlatego, aby chronić wody, należy również objąć ochroną zarówno
atmosferę jak i glebę.
2
3
SUMA PUNKTÓW: 107 pkt.
UWAGA: W tekście wyróżnione i oznaczone (*) zostały zadania przeznaczone dla zdających z klas o profilu
biologiczno-chemicznym. Zostało to uwzględnione w punktacji poniżej. W przypadku zdającego z klasy
o innym profilu, rozwiązanie tego typu zadań daje mu szansę uzyskania dodatkowych punktów.
% max. liczby
punktów
0 – 40
41 – 54
55 – 69
70 – 84
85 – 96
97 – 100
strona 12 z 18
ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
liczba punktów dla profilu
ogólnego
0 – 34
35 – 46
47 – 59
60 – 72
73 – 83
84 i więcej
32
liczba punktów dla profilu
biol.-chem.
0 – 43
44 – 58
59 – 74
75 – 90
91 – 103
104 – 107
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
Wykaz źródeł: rysunków i schematów, danych liczbowych i informacji słownych, które w formie
zmodyfikowanej zostały wykorzystane w konstrukcji zadań:
− Biologia (prac. zbiorowa). PWRiL, Warszawa, 1991 – zad. 20.
− W. Grębecka: Ewolucjonizm – podręcznik do techników rolniczych. PWRiL, Warszawa 1974 – zad. 34.
− L. Hausbrandt, W. Kot: Biologia dla techników i liceów ogólnokształcących dla pracujących. WSiP,
Warszawa, 1995 – zad. 16, 31.
− A. Kozik, B. Turyna: Molekularne podstawy biologii. Wyd. „Zamiast Korepetycji”, Kraków 1993 – zad. 1.
− W. Lewiński: Genetyka. Wydawnictwo „Operon”, 1997 – zad. 32.
− E. Pyłka – Gutowska: Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata, Warszawa 1996 – zad. 30, 35.
− H. Wiśniewski: Biologia z higieną i ochroną środowiska. Podręcznik do klasy trzeciej. Wydawnictwo
Agmen, Warszawa, 1998 – zad. 4, 11, 13, 15, 17, 25, 26, 27.
Odpowiedzi do wszystkich (z wyjątkiem problemowych) zadań są z godne z treściami zawartymi
w podręcznikach do biologii dla liceum ogólnokształcącego zatwierdzonymi przez MEN dla klasy I-IV.
Zgodność zadań z Podstawą programową:
1. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (wydalanie i osmoregulacja – T2.4). Gromadzenie,
integrowanie, opracowywanie wiedzy z różnych dziedzin niezbędnej do wyjaśnienia procesów życiowych
(O2). Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym (C1).
2. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (wydalanie i osmoregulacja – T2.4). Gromadzenie,
integrowanie, opracowywanie wiedzy z różnych dziedzin niezbędnej do wyjaśnienia procesów życiowych
(O2).
3. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (wydalanie i osmoregulacja – T2.4). Gromadzenie,
integrowanie, opracowywanie wiedzy z różnych dziedzin niezbędnej do wyjaśnienia procesów życiowych
(O2). Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym (C1).
4. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (wydalanie i osmoregulacja – T2.4). Gromadzenie,
integrowanie, opracowywanie wiedzy z różnych dziedzin niezbędnej do wyjaśnienia procesów życiowych
(O2). Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym (C1).
5. Struktura organizmów (T1). Gromadzenie, integrowanie, opracowywanie wiedzy z różnych dziedzin
niezbędnej do wyjaśnienia procesów życiowych (O2). Rozumienie zależności istniejących w środowisku
przyrodniczym (C1).
6. Struktura organizmów (T1). Gromadzenie, integrowanie, opracowywanie wiedzy z różnych dziedzin
niezbędnej do wyjaśnienia procesów życiowych (O2). Rozumienie zależności istniejących w środowisku
przyrodniczym (C1).
7. Struktura organizmów (T1). Umożliwienie uczniom projektowania i prowadzenia obserwacji i doświadczeń
biologicznych (Z1). Gromadzenie, integrowanie, opracowywanie wiedzy z różnych dziedzin niezbędnej do
wyjaśnienia procesów życiowych (O2). Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym
(C1).
8. Struktura organizmów (T1). Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym (C1).
9. Struktura organizmów (T1). Zasady klasyfikacji naturalnej (T4). Fizjologia organizmów roślinnych
i zwierzęcych (transport substancji i płyny ustrojowe – T2.3). Rozumienie zależności istniejących
w środowisku przyrodniczym (C1).
10. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (wydalanie i osmoregulacja – T2.4). Ekologia i ochrona
środowiska (T5).
11. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (wydalanie i osmoregulacja – T2.4). Ekologia i ochrona
środowiska (T5). Interpretowanie zależności między środowiskiem życia organizmu a jego budową
i funkcjonowaniem (O4).
12. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (transport substancji i płyny ustrojowe – T2.3).
13. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (transport substancji i płyny ustrojowe – T2.3).
14. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (transport substancji i płyny ustrojowe – T2.3).
15. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (transport substancji i płyny ustrojowe – T2.3).
Analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i doświadczeń (O1).
16. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (odżywianie – T2.1). Ekologia i ochrona środowiska (T5).
Gromadzenie, integrowanie, opracowywanie wiedzy z różnych dziedzin niezbędnej do wyjaśnienia
procesów życiowych (O2). Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym (C1).
17. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (oddychanie i wymiana gazowa – T2.2; transport
substancji i płyny ustrojowe – T2.3). Gromadzenie, integrowanie, opracowywanie wiedzy z różnych
dziedzin niezbędnej do wyjaśnienia procesów życiowych (O2).
strona 13 z 18
33
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
18. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (wydalanie i osmoregulacja – T2.4). Interpretowanie
zależności między środowiskiem życia organizmu a jego budową i funkcjonowaniem (O4).
19. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (rozmnażanie i rozwój organizmów – T2.5). Ekologia
i ochrona środowiska (T5). Interpretowanie zależności między środowiskiem życia organizmu a jego
budową i funkcjonowaniem (O4).
20. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (rozmnażanie i rozwój organizmów – T2.5). Ekologia
i ochrona środowiska (T5). Interpretowanie zależności między środowiskiem życia organizmu a jego
budową i funkcjonowaniem (O4).
21. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (rozmnażanie i rozwój organizmów – T2.5). Ekologia
i ochrona środowiska (T5). Interpretowanie zależności między środowiskiem życia organizmu a jego
budową i funkcjonowaniem (O4).
22. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (transport substancji i płyny ustrojowe – T2.3).
23. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (transport substancji i płyny ustrojowe – T2.3).
Interpretowanie zależności między środowiskiem życia organizmu a jego budową i funkcjonowaniem (O4).
24. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (odżywianie – T2.1). Ekologia i ochrona środowiska (T5).
Gromadzenie, integrowanie, opracowywanie wiedzy z różnych dziedzin niezbędnej do wyjaśnienia
procesów życiowych (O2). Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym (C1).
25. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (wydalanie i osmoregulacja – T2.4). Interpretowanie
zależności między środowiskiem życia organizmu a jego budową i funkcjonowaniem (O4).
26. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (wydalanie i osmoregulacja – T2.4). Interpretowanie
zależności między budową i funkcją układów i narządów w organizmach (O3). Rozumienie podstaw
działania własnego organizmu (C7).
27. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (wydalanie i osmoregulacja – T2.4). Interpretowanie
zależności między budową i funkcją układów i narządów w organizmach (O3). Analizowanie przyczyn
zakłóceń stanu zdrowia człowieka (O7). Rozumienie podstaw działania własnego organizmu (C7).
28. Fizjologia organizmów roślinnych i zwierzęcych (regulacja i koordynacja procesów życiowych – T2.6).
Interpretowanie zależności między budową i funkcją układów i narządów w organizmach (O3). Rozumienie
podstaw działania własnego organizmu (C7).
29. Ekologia i ochrona środowiska (T5). Interpretowanie zależności między środowiskiem życia organizmu
a jego budową i funkcjonowaniem (O4).
30. Ekologia i ochrona środowiska (T5). Interpretowanie zależności między środowiskiem życia organizmu
a jego budową i funkcjonowaniem (O4).
31. Elementy ewolucjonizmu (T4). Świadomość zmienności świata organicznego (C2). Ekologia i ochrona
środowiska (T5).
32. Elementy cytologii i genetyki (T3). Rozumienie podstawowych zasad dziedziczenia (C8).
33. Elementy ewolucjonizmu (T4).
34. Struktura organizmów (T1). Umożliwienie uczniom projektowania i prowadzenia obserwacji i doświadczeń
biologicznych (Z1). Formułowanie hipotez. Analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji
i doświadczeń wraz z oceną ich wiarygodności (O1).
35. Ekologia i ochrona środowiska (T5). Formułowanie zasad zrównoważonego rozwoju i analiza własnych
decyzji i zachowań w tym zakresie (O8). Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu
człowieka na środowisko (C5).
strona 14 z 18
34
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
KRYTERIA OCENY PISEMNEJ PRACY MATURALNEJ Z BIOLOGII
1. Zrozumienie tematu
♦ dogłębne zrozumienie tematu – 4 pkt.
♦ zrozumienie niezbędne do prawidłowego przedstawienia tematu – 3 pkt.
♦ słabe zrozumienie tematu – 2 pkt.
♦ brak zrozumienia – 0 pkt.
2. Stopień wyczerpania materiału
♦ całkowite wyczerpanie materiału dotyczącego danego tematu – 4 pkt.
♦ przedstawienie większości materiału wiążącego się z tematem – 3 pkt.
♦ niepełne przedstawienie materiału wiążącego się z tematem – 2 pkt.
♦ brak podstawowych wiadomości związanych z tematem – 0 pkt.
3. Wiadomości wykraczające poza zakres programu (dotyczy wyłącznie wiadomości
związanych z tematem)
♦ bardzo duża ilość i różnorodność przedstawionych zagadnień – 4 pkt.
♦ duża ilość i znaczna różnorodność przedstawionych zagadnień – 3 pkt.
♦ pojedyncze treści programowe – 2 pkt.
♦ brak treści programowych – 0 pkt.
4. Terminologia naukowa
♦ swobodnie stosowana bogata terminologia naukowa – 4 pkt.
♦ właściwie stosowana podstawowa terminologia naukowa – 3 pkt.
♦ terminologia naukowa stosowana we fragmentach pracy – 2 pkt.
♦ błędnie stosowana podstawowa terminologia naukowa lub jej brak – 0 pkt.
5. Błędy rzeczowe - za każdy błąd jeden punkt ujemny
♦ błędna interpretacja zjawisk,
♦ ewidentne błędy merytoryczne, nie wynikające z przejęzyczeń czy błędnego
przepisywania z brudnopisu.
Uwagi:
♦ za błędy w treściach wykraczających poza materiał nie ujmuje się punktów, ale też
nie przyznaje dodatkowych,
♦ ten sam błąd powtarzany liczony jest za jeden.
6. Selekcja materiału rzeczowego
♦ trafny dobór treści niezbędnych do opracowania danego tematu z równoczesnym
niewystępowaniem treści nie związanych z nim – 4 pkt.
♦ większa część pracy związana z tematem – 3 pkt.
♦ dobór treści przypadkowy, przynajmniej w połowie na temat – 2 pkt.
♦ dobór treści nie związanych z tematem – 0 pkt.
7. Ilustracja konkretnymi przykładami
♦ wszystkie omawiane zagadnienia poparte trafnie dobranymi przykładami – 4 pkt.
♦ większa część pracy ilustrowana dobrze dobranymi przykładami – 3 pkt.
♦ niewielka ilość przykładów – 2 pkt.
♦ brak jakichkolwiek przykładów – 0 pkt.
strona 15 z 18
35
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
8. Logiczne wiązanie faktów
♦ logiczne wiązanie treści pracy świadczące o zrozumieniu omawianych zjawisk
i umiejętności wnioskowania – 4 pkt.
♦ większa część pracy opiera się na logicznym wiązaniu faktów – 3 pkt.
♦ praca we fragmentach oparta na logicznym wiązaniu faktów – 2 pkt.
♦ praca chaotyczna – 0 pkt.
9. Szata graficzna, estetyka
♦ zamieszczenie w pracy prawidłowo podpisanych i opisanych rysunków, wykresów,
schematów itp., praca czytelna i przejrzysta – 2 pkt.
♦ część pracy ilustrowana graficznie, drobne usterki w opisach, pismo czytelne –1 pkt.
♦ brak koniecznych rysunków lub poważne usterki w ich wykonaniu bądź opisie – 0 pkt.
10. Prawidłowa interpretacja zjawisk
♦ wszystkie opisywane zjawiska interpretowane są zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.
Uczeń dostrzega związki przyczynowo-skutkowe – 4 pkt.
♦ większa część pracy zawiera właściwą interpretację zjawisk – 3 pkt.
♦ przynajmniej połowa faktów interpretowana jest właściwie – 2 pkt.
♦ brak lub błędna interpretacja większości faktów – 0 pkt.
11. Kompozycja
♦ praca posiada wstęp, rozwinięcie i zakończenie z uwzględnieniem odpowiednich
proporcji – 2 pkt.
♦ praca albo nie zawiera wszystkich części albo ich proporcje są niewłaściwe – 1 pkt.
♦ całkowity brak podstawowych części, chaotyczność układu treści – 0 pkt.
12. Poprawna polszczyzna
♦ brak błędów stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych, język
własny, zwięzły, precyzyjny – 2 pkt.
♦ nieliczne ww. błędy – 1 pkt.
♦ liczne ww. błędy, niejasne sformułowania – 0 pkt.
PRZELICZENIE PUNKTÓW NA SKALĘ OCEN:
35 – 38
30 – 34
24 – 29
17 – 23
12 – 16
0 – 11
strona 16 z 18
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny
36
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
KARTA OCENY DO TEMATU 1 LUB 2
do pisemnego egzaminu dojrzałości z biologii we wszystkich szkołach średnich dla młodzieży
PIECZĘĆ SZKOŁY: .............................................................. DATA: ......................................
KOD / IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: ...................../.................................................................
IMIĘ I NAZWISKO EGZAMINATORA: ..................................................................................
MAX. LICZBA
PUNKTÓW
KRYTERIUM
LICZBA
UZYSKANYCH
PUNKTÓW
1. Zrozumienie tematu
4
2. Stopień wyczerpania tematu
4
3. Wiadomości wykraczające poza zakres programu
4
4. Terminologia naukowa
4
5. Błędy rzeczowe - za każdy błąd 1 punkt ujemny
6. Selekcja materiału rzeczowego
4
7. Ilustracja konkretnymi przykładami
4
8. Logiczne powiązanie faktów
4
9. Szata graficzna, estetyka
2
10. Prawidłowa interpretacja zjawisk
4
11. Kompozycja pracy
2
12. Poprawna polszczyzna
2
RAZEM:
38
PRZELICZENIE PUNKTÓW NA SKALĘ OCEN:
35 - 38 pkt. = celujący
17 - 23 pkt. = dostateczny
30 - 34 pkt. = bardzo dobry
12 - 16 pkt. = dopuszczający
24 - 29 pkt. = dobry
0 - 11 pkt. = niedostateczny
RECENZJA
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
WYNIK EGZAMINU
Ocena (słownie)
1.
Propozycja egzaminatora
2.
Ustalenie oceny przez
Przewodniczącego Komisji
Podpis
strona 17 z 18
37
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Matura próbna – marzec 2002
KARTA OCENY DO TEMATU NR 3
do pisemnego egzaminu dojrzałości z biologii we wszystkich szkołach średnich dla młodzieży
PIECZĘĆ SZKOŁY: .............................................................. DATA: ......................................
KOD / IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: ...................../.................................................................
IMIĘ I NAZWISKO EGZAMINATORA: ..................................................................................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Maksymalna
suma punktów
2
2
2
3
4
3
3
3
2
3
2
5
3
3
4
6
7
3
2
2
2
2
1
2
5
2
4
2
2
4
6
4
2
2
3
Razem:
107
Nr zadania
Liczba uzyskanych
punktów
Przeliczenie punktów na skalę ocen
Liczba pkt. dla
Liczba pkt. dla
profilu ogólnego
profilu biol.-chem.
0 – 34
0 – 43
Niedostateczny
35 – 46
44 – 58
Dopuszczający
47 – 59
59 – 74
Dostateczny
60 – 72
75 – 90
Dobry
73 – 83
91 – 103
Bardzo dobry
84 i więcej
104 – 107
Celujący
Ocena
strona 18 z 18
Uwagi nauczyciela
Proponowana ocena:
................................................................
Podpis egzaminatora
................................................................
38
Download