Uploaded by kowal1133

Egz.-inż.-pytaniaop (1)

advertisement
Lista pytań na egzamin z przedmiotu
Typologia leśna
Książka: Stan i perspektywy rozwoju / monitoring siedlisk przyrodniczych 4 tomy PDF! (Ocena stanu
właściwego )
1. Omów Bs i zasady jego zagospodarowania- zależeć będą od tego czy / kontekst przyrodniczy/
zasady hodowli lasu V bonitacja typowo sosnowy. Kontynuowanie sosny- droga naturalna
odnowienie naturalne, posadzenia. Inicjacja i na żywioł. Na borach rosnie wolniej – dłuższy
czas na odnowienie 150-200l 200-300!! Max 500l / śródlądowe, na wydmie! Zachowanie
ciągłości lasu na wydmie, dbałość o ewentualne odnowienie sosnny.
Scharakteryzuj zespół Cladonio-Pinetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura 2000 –
nie ma ulegać pogorszeniu. Jako utrata się siedliska . gospodarka idzie w parze.
2. Omów Bśw i zasady jego zagospodarowania- może występować nie tylko 17 ale także 16! Jak
występuje 16 jest siedliskiem zbiorowisk przyrodniczym- już nie do końca wg HL. Sztuczne czy
inne odnowienie.
Może wyst. na obszarach Nat 2000 z dyr. Ptasiej. Puszcza Notecka z 17, cześć na wydmach
(16 zachowanie ciągłości lasu) PN obszar ptasi- skowronek borowy- zrąb zupełny jest
potrzebny 3-4ha ,pomaga wolna przestrzeń dla pary lęgowej. UWZGLEDNIENIE
Scharakteryzuj zespół Leucobryo-Pinetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura 2000
Nie jest zbiorowiskiem przyrodniczym. Wg HL użytkowanie wg zasad rębnia 1 zupełna.
Występuje na siedliskach Bśw. Nie stanowi siedliska przyrodniczego, nie ma bezpośredniego z
nat2000 Dyr.siedliskowa.
3. Omów Bw i zasady jego zagospodarowania- bor las sosnowy, jeden typ drzewostanu, gosp
zrebowa, odnowienie natu- kontynuacja lasu. OdNat- jest trudne- molinia trzeslica modratrawa która sielnie zadarnia pokrywe gleby, skutecznie ogranicza przebicie siewek. Sztuczne z
Zabagnianie terenu!
Wyst 18 nie tworzy siedlisk przyrodniczych, chyba ze w ptasim. BRAK SZCZEGÓLNYCH
OGRANICZEŃ
18. Scharakteryzuj zespół Molinio-Pinetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura 2000
Związany z Bw. Nie tworzy siedlisk z natura 2000 ZHL! OdNat- jest trudne- molinia trzeslica
modra- trawa która sielnie zadarnia pokrywe gleby, skutecznie ogranicza przebicie siewek.
Sztuczne z Zabagnianie terenu!
4. Omów Bb i zasady jego zagospodarowania- nieliczne, wartość drewna niska jak na Bs, skrajne
warunki, pozostawienie procesom naturalnym. Lata suche drzewa wkraczaja wilgne- nie ma
ich.
19,Scharakteryzuj zespół Vaccinio uliginosi-Pinetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci
Natura 2000tepowac 20,21,22
Jest związany, jest to bor na torfach 91D0- Torfowiska wysokie- cenne pod względem
wysokim. Siedlisko Nat 2000 i ochrona krajowa torfowców. Zabrania się niszczenia!
5. Omów BMśw i zasady jego zagospodarowania- roznice w skladach gatunkowych, zalezy w
ilości udziału i kontu prowadzenia gospodarki.
20,Scharakteryzuj zespół Luzulo pilosae-Fagetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura
2000- Nat buk
21,Scharakteryzuj zespół Fago-Quercetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura 2000buk-dab
22,Scharakteryzuj zespół Calamagrostio arundinaceae-Quercetum pod kątem typologii leśnej
oraz sieci Natura 2000- debowy bezsz
Lasy liściaste od Bmśw db i Bk 3-4 bon bliżej 4(db). Utrzymywanie litych 20-22 dominuje so!
Bardziej oplaca bo bon 2
1 pt so 2 zalezy od zbiorowiska roślinnego!! Gosp i przyrodniczy! Po us 1 pt 2 pt jest Got
drzewostanem 21 22 kswasnej buczyny ! zbiorowiska które tworza siedliska
20 kwasna buczyna …9021-22 kw dabrowy 90Mniej niż 10% so…
Rozne zagosp zal od zagos i gat- pybyc so ta czy ma zostac czy nie . so nie odnowi się bo za ciemno
wycinka do 0 .
Bez nat 2000 nadl i lesn jak w nat 2000 to regulacja i podejście do planu!
6. Omów BMw i zasady jego zagospodarowania
Scharakteryzuj zespół Molinio-Pinetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura 2000
So i db. Sosna z dom sw ; jak bw nie tworzy siedliska przyrodniczego trzeslica modra! Mniej
wiec istotna jest domieszka swierka. Mimo ze poza asiegiem- ale jest uznawany bo gat jest
rodzimy! Nasza decyzja i wola. Albo widzimy ze się odnawia albo nie.
So gł i odn nat sw.
Poza nat 200 gosp, jak nat 2000 siedliskowym nie bedac siedliskiem przyrodniczym- brak
większego znaczenia. W ptasim tak! Udział sw zwieksyc!
7. Omów BMb i zasady jego zagospodarowania
Z Scharakteryzuj zespół Vaccinio uliginosi-Petuletum… pod kątem typologii leśnej oraz sieci
Natura 2000????
Gat gł brz a domieszka so Bb torfowiska so i dod brzoza
Nadal podd ochrona torfowiska prawo krajowe. Tworzy siedliska przyrodnicze Bb BmB tak
samo najlepszy sta wilgotnienie
8. Omów LMśw i zasady jego zagospodarowania
Do Bmśw zbiorowiska 20-21-22- różnica jest db i
Bk wyzsza bonitacja bardziej opłacalne, so mniej ważna
Siedliska przyrodnicze – pon 10% so . trzeba wziąć pod uwage SO Bolewicka itd. LM- bon 1
1a, rosna na żyznych siedliskach !
50% w PL udziałów siedliskowych Lmśw BMśw… bory 20%...
9. Omów LMw i zasady jego zagospodarowania
Siedliska na glebach miner, woda grunt 1-1,4m
Cała gama gat drzew!
Lasy gradowe, z swierkiem, z olsza, jesionem, so… zalezy jak doszlo do powstania
Stab poziom wod na GL min – db, so, Bk, grab, … 100% jak i domieszka dowolna!
Lasy msz wlg odwodnienie siedliska bagiennego
Ols- olsza brak wzrostu a bonitacja idzie bo wiek
Ols jeston- olsza i jesion jak wystepował
Tak dl jak SA w stanie przezyc bez wody po odwodnieniu.
Mineralizacja gleby liczyc ze cos odrosnie i odbije, śmietnik lasu!
Brak powiazania z Siedliskiem.
Grad jest siedliskiem !
OPTYMALNE Z BRZOZA I OLSZA SUSZA BRZ ZABAGNIENIE OLSZA STABILNE 2 GAT, DAB POD
OLSZE DABSZYP- DUZE LEPSZE UWILGOTNIEIE
10. Omów LMb i zasady jego zagospodarowania
11. Omów Lśw i zasady jego zagospodarowania
GALIO-CARP… dysk. Rel md gra db--- stan wl gradu naturalnie odnawia się grab, konkurencj z
db, obfity grab brak db ( trzeba wybrac – gosp dbs ) 1pdb 2-grab. Bd nie odnowi się pod gr.
9170
26…
PRZYRODNICZE, LAS SW db i Bk wys bon, grad bd buczyna buk
Może zostac las grabowy, lub usuwanie bo dab- puszcza bialowieska Tilio-carp.
12. Omów Lw i zasady jego zagospodarowania
Jeden typ drzewostany grad, problem z od nat db, us 2 pt liściastego. Najzyzniejszy, bogaty
podszyt . 2 pt wiaz,jesion itd..
Wz czy js , czasem leg.
, db stanowi poj domieszke 12,13
13. Omów Lł i zasady jego zagospodarowania
Okresowe zalewy przez rzeki, nie musi być najżyźniejsze. Leg wierzbowy lub topolowy, dobra
regeneracja itd.
Dalej- Wz-js, (db wg gosp.) i odcięte od rzeki- przesuszenie las gradowy db na miejscu i
domieszka liściaste wszystkie!
Wiaz-jest, wierzb, 27.
14. Omów Ol i zasady jego zagospodarowania
28- olsa wyst w war bagiennych, wysoki stan uwilgotnienia. Olsza zamiera gdy jest
odwodnienie. (LM)
Sam ols od 28!-> nie jest siedliskiem nat 2000, ale staja się przyrodniczymi podwzg gatunkow.
Traszki, traszak grzebieni, slimaki na turzycach, miejsca legowe dla zurawi.
1 ciecie i wyciecie proba odnowienia generatywnie- nie ma od nat w wlkp, albo posadzenieczesterze i od pogody. Olsze odroslowe!! LAS ODROSLOWY W 1 POKOLENIU kolejne gorsze
potrzeba generatywnego odnowienia
Policzyc dla Ol czy warto go urzytkowac.
15. Omów OlJ i zasady jego zagospodarowania
29, jest siedl. Przyrodniczym! Las gdzie woda stagnuje WYZEJ , trzystrumieniowe- lepsze
warunki dla js. Zgryzany przez zwierzyne. Malo !!
Zależy ols i jesion! Przeplywowa a i tak wyst tylko olsza.
16. Scharakteryzuj zespół Cladonio-Pinetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura 2000 –
nie ma ulegać pogorszeniu. Jako utrata się siedliska . gospodarka idzie w parze.
17. Scharakteryzuj zespół Leucobryo-Pinetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura 2000
Nie jest zbiorowiskiem przyrodniczym. Wg HL użytkowanie wg zasad rębnia 1 zupełna.
Występuje na siedliskach Bśw. Nie stanowi siedliska przyrodniczego, nie ma bezpośredniego z
nat2000 Dyr.siedliskowa.
18. Scharakteryzuj zespół Vaccinio uliginosi-Pinetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura
2000
19. Scharakteryzuj zespół Luzulo pilosae-Fagetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura
2000
20. Scharakteryzuj zespół Fago-Quercetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura 2000
21. Scharakteryzuj zespół Calamagrostio arundinaceae-Quercetum pod kątem typologii leśnej
oraz sieci Natura 2000
22. 23,Scharakteryzuj zespół Potentillo albae-Quercetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci
Natura 2000 ew LMSW. Swietlista Dabrowa- w sposób sztuczny nadmierne przerzedzenia.
JEST PRIORYTETOWYM SIEDLISKIEM PRZYRODNICZYM W NATURZE 2000. W wypasie
zwierzyny w lasach debowych, niszczyla odnowienie naturalne… brak czeremchy
wprowadzane nielesne gatunki wraz z zwierzyna.
Grab-db- w kierunku gradu jak już nie ma zwierzyny.
Zależy od człowieka co będzie czy bedzi prześwietlał sztucznie.
Poludniowa wystawa luzno rosnący grad, db może być. Plaski wkracz grab itd. Nie ma co go trzyamc
23. Scharakteryzuj zespół Sphagno squarrosi-Alnetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci
Natura 2000
24. Scharakteryzuj zespół Galio sylvatici-Carpinetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura
2000
25. Scharakteryzuj zespół Melico-Fagetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura 2000
26. Scharakteryzuj zespół Ficario-Ulmetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura 2000 LŁ!
Ochrona! Doboru z składu gatunkowego !
27. 28,Scharakteryzuj zespół Ribeso nigri-Alnetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura
200028. Scharakteryzuj zespół Fraxino-Alnetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci Natura 2000
29. Scharakteryzuj zespół Molinio cearuleae-Quercetum pod kątem typologii leśnej oraz sieci
Natura 2000- obf płyta krotoszynska – Bmw.powinien być las db. Na pl krot lsas bd, jest
trzeslica modra.
Lsw na granicy a nie boru.
Formalnie nie musi być siedliskie.
9190- kwasne dbwy.
Zrab zup normalnie nie na lsw/ pos sztuczne po obrobe gleby bo trzeslnica.
Wkraca osika brzoza itd. Lekko nasienne.
2wilg Lsw z db szyp zrab zup.
Recenzent daje 1 pytanie ( może nie dac)
Download