Wybór Pośredników Finansowych w celu zarządzania

advertisement
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
ART. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, prowadzonym zgodnie z zasadami
określonymi dla postępowań o ustalonej wartości zamówienia powyżej 209.000,00 euro
NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU:
Wybór Pośredników Finansowych w celu zarządzania Funduszami Pożyczkowymi
w Projekcie Pozakonkursowym pn. "Wdrożenie instrumentu pożyczkowego
i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości
Społecznej" realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Projekt)
Niniejsza specyfikacja składa się z 37 stron.
Akceptacja Członków Komisji przetargowej:
- pod względem merytorycznym:
Agnieszka Waszkiewicz - Członek Komisji przetargowej - ………………..……………………………
Michał Kopeć - Członek Komisji przetargowej - ………………..…………………………….….………..
Zbigniew Popielicki – Członek Komisji przetargowej - ……………………………………………………
- pod względem formalno-prawnym:
Joanna Kieliszewska – Przewodniczący i Sekretarz Komisji przetargowej - ……………………
ZATWIERDZAM w dniu 29 sierpnia 2016 r.
Dyrektor Zarządzający
/-/
Sebastian Skuza
...........................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)
Strona 1 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
I. ZAMAWIAJĄCY
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
NIP: 525-00-12-372
REGON 000017319
Tel: 22 599 8048; faks: 22 596 5905
e-mail: [email protected]
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 16:00
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Pośredników Finansowych (PF), którzy świadczyć
będą na rzecz Zamawiającego usługi polegające na zarządzaniu Funduszami
Pożyczkowymi, których środki przeznaczone są na:
 udzielenie pożyczek dla co najmniej 5801 podmiotów ekonomii społecznej (PES),
dzięki czemu podmioty te utworzą co najmniej 350 miejsc pracy w obszarze
ekonomii społecznej;
 pokrycie
wynagrodzenia
należnego
PF
z
tytułu
zarządzania
Funduszami/Funduszem Pożyczkowym;
 udzielanie pożyczkobiorcom dotacji na spłatę odsetek2 od pożyczek udzielanych
z wkładu własnego PF3 w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego
i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”,
realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.
Na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu, zawartej w dniu
25 kwietnia 2016 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(MRPiPS/Instytucja Pośrednicząca) z Bankiem
Gospodarstwa
Krajowego
(Zamawiający/BGK), powierzono BGK środki na realizację Projektu, które pochodzą
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej budżetu państwa.
1
Liczba ta oznacza każdą pożyczkę udzieloną w okresie, o którym mowa w pkt III tiret 1, na realizację
przedsięwzięcia sfinansowanego ze środków Projektu.
2
Nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana pożyczkobiorcom w przypadkach i na warunkach
opisanych w Przewodniku dla Pośredników Finansowych, stanowiącym załącznik do Opisu Przedmiotu
Zamówienia.
3
„Wkład własny” – środki wnoszone przez Pośrednika Finansowego do Projektu w celu współfinansowania lub
finansowania w formie pożyczek przedsięwzięć realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej na
warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy; wniesienie wkładu własnego jest obowiązkowe;
wkład własny stanowić powinien nie mniej niż 15% i nie więcej niż 25% wartości środków powierzanych PF na
pożyczki w ramach poszczególnych Funduszy Pożyczkowych; PF deklaruje w ofercie przetargowej poziom
wnoszonego wkładu własnego.
Strona 2 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
2.2. Przez Pośrednika Finansowego rozumie się podmiot spełniający wymogi określone w
art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a), d) e) i f) z uwzględnieniem ust. 3 Rozporządzenia
Delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r., wybrany przez BGK do
prowadzenia Funduszu Pożyczkowego/Funduszy Pożyczkowych.
2.3. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje możliwość
zastosowania prawa opcji do wysokości 100% kwoty funduszu pożyczkowego. W takim
zakresie odpowiednio może ulec modyfikacji wartość umowy, przy zachowaniu cen
jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Szczegółowe regulacje dotyczące
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji opisane zostały w Załączniku nr 2 do
SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy).
2.4. Przedmiot zamówienia określają:
- kod i nazwa CPV:
66000000-0 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe
- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do SIWZ wraz z Przewodnikiem
dla Pośredników Finansowych
- Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.
III.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA JAKOŚCI
Okres realizacji zamówienia:
- udzielanie i wypłacanie pożyczek, w tym ze środków wkładu własnego – do 30 czerwca
2018 roku,
- udzielanie dotacji – do 30 czerwca 2018 roku,
- monitoring, obsługa spłat pożyczek, wypłacanie dotacji oraz windykacja – do dnia
30 czerwca 2026 r.
Okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji. Aktualizacja terminów wskazanych powyżej w związku
z realizacją prawa opcji nastąpi w uzgodnieniu z Wykonawcą, w odniesieniu do tych
części zamówienia, co do których Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa
opcji.
IV.
OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE
W celu realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyodrębnienia pięciu
makroregionów, w których funkcjonować będą odrębne Fundusze Pożyczkowe i którym
przypisana została odpowiednia pula środków, w ramach środków powierzonych BGK
przez MRPiPS. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na następujące części,
z zastrzeżeniem UWAGI poniżej:
Część I - świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na zarządzaniu Funduszem
Pożyczkowym w kwocie 10 112 787,31 zł brutto na terenie Makroregionu I, obejmującego
Strona 3 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie i mazowieckie; środki przeznaczone są na
udzielenie pożyczek minimum 157 PES, w wyniku których powstanie minimum 95 miejsc
pracy.
Część II - świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na zarządzaniu
Funduszem Pożyczkowym w kwocie 5 709 433,42 zł brutto na terenie Makroregionu II,
obejmującego województwo lubelskie, podkarpackie i podlaskie; środki przeznaczone są na
udzielenie pożyczek minimum 89 PES, w wyniku których powstaną minimum 54 miejsca
pracy.
Część III - świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na zarządzaniu
Funduszem Pożyczkowym w kwocie 8 657 441,53 zł brutto na terenie Makroregionu III,
obejmującego województwo dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i opolskie; środki
przeznaczone są na udzielenie pożyczek minimum 134 PES, w wyniku których powstanie
minimum 81 miejsc pracy.
Część IV - świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na zarządzaniu
Funduszem Pożyczkowym w kwocie 5 261 634,73 zł brutto na terenie Makroregionu IV,
obejmującego województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie; środki
przeznaczone są na udzielenie pożyczek minimum 82 PES, w wyniku których powstanie
minimum 49 miejsc pracy.
Część V - świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na zarządzaniu
Funduszem Pożyczkowym w kwocie 7 575 261,34 zł brutto na terenie Makroregionu V,
obejmującego województwo małopolskie, śląskie i świętokrzyskie; środki przeznaczone są na
udzielenie pożyczek minimum 118 PES, w wyniku których powstanie minimum 71 miejsc
pracy.
UWAGA:
 Zamawiający zastrzega, że jeden Wykonawca może zarządzać Funduszami
Pożyczkowymi dla maksymalnie 4 części zamówienia, czyli jeden Wykonawca może
złożyć ofertę na maksymalnie cztery części zamówienia.
 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
V.
ZAMÓWIENIA NA PODOBNE USŁUGI (dawniej zamówienia uzupełniające)
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp, do wysokości 50% wartości niniejszego zamówienia dla każdej z części
zamówienia.
VI.
6.1.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, w tym wskazanych
w ust. 5, oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 6.2 SIWZ.
Strona 4 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
6.6.1. W zakresie warunku określonego w punkcie 6.2.1 SIWZ wymagane jest
wykazanie przez Wykonawcę posiadania uprawnień do wykonywania
działalności zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz potwierdzenie spełniania
przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a), d), e) i f)
z uwzględnieniem ust. 3 rozporządzenia delegowanego nr 480/2014
z dnia 3 marca 2014 r., uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 7 SIWZ.
6.6.2. W zakresie warunku określonego w punkcie 6.2.2 SIWZ Wykonawca wykaże,
że jego średni roczny obrót w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wyniósł nie mniej
niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) rocznie oraz wykaże
zdolność do zapewnienia wkładu własnego na poziomie odpowiadającym
zadeklarowanej w ramach złożonej przez siebie oferty, wartości wkładu
własnego.
Jednocześnie, przy uwzględnieniu przepisu art. 22 c ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiający przewiduje, że minimalny roczny obrót może przekroczyć
dwukrotność wartości zamówienia z uwagi na specyfikę przedmiotu
zamówienia oraz sposobu jego realizacji. Powyższe jest uzasadnione
następującymi uwarunkowaniami:
 wartość średniego rocznego obrotu w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie:
dwóch milionów złotych) została określona przez Zespół ds.
Strona 5 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 powołany przez Ministerstwo Rozwoju
i odpowiedzialny za wydawanie rekomendacji w zakresie wdrażania
instrumentu finansowego, stanowiącego przedmiot niniejszego
postępowania, jako wartość która wskazuje, iż Wykonawca, przy
uwzględnieniu wysokości środków które będzie musiał zaangażować jako
wkład własny oraz wartości środków publicznych powierzanych mu do
zarządzania, posiada adekwatną wiarygodność finansowo-ekonomiczną
dla realizacji przedmiotu zamówienia;
 wysokość środków, które zostaną powierzone Pośrednikowi do
zarządzania, stanowi wielokrotność wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającą z niniejszego zamówienia;
 ze względu na długookresowy charakter usługi będącej przedmiotem
zamówienia (usługi będą realizowane do 30 czerwca 2026 r., tj. przez
ponad 9 lat), konieczne jest zapewnienie, że Wykonawca posiada
odpowiednią wiarygodność ekonomiczną i finansową.
Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 7 SIWZ.
6.6.3. W zakresie warunku określonego w punkcie 6.2.3 SIWZ, z uwzględnieniem
punktu 6.6.4 SIWZ, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie - zarządzał portfelem udzielonych pożyczek i/albo
portfelem kredytów w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć
milionów złotych) .
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe,
Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale
również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie
wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w
warunku.
Jeżeli rozliczenie następowało w walucie innej niż PLN, Wykonawca
zobowiązany jest dokonać przeliczenia tej kwoty na PLN, przyjmując jako
podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A
kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia
o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 7 SIWZ.
6.6.4. W zakresie warunku określonego w punkcie 6.2.3 SIWZ, poza wymogiem
określonym w punkcie 6.6.3 SIWZ, Wykonawca wykaże, że dysponuje co
najmniej trzyosobowym (3) zespołem osób, które będą uczestniczyć w
realizacji zamówienia i które legitymują się:
a) wykształceniem wyższym,
b) doświadczeniem zawodowym
w tym:
Strona 6 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
- co najmniej jedna z osób posiada co najmniej trzyletnie (3) doświadczenie
zawodowe w zakresie zarządzania organizacją udzielającą pożyczek i/albo
kredytów,
- co najmniej jedna osoba posiada co najmniej dwuletnie (2) doświadczenie
zawodowe w zakresie udzielania pożyczek i/albo kredytów,
- co najmniej jedna osoba posiada co najmniej dwuletnie (2) doświadczenie w
zakresie współpracy PES.
UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że jedna osoba może spełniać wyłącznie jedno
wymaganie opisane powyżej.
Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 7 SIWZ.
VII.
DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PKT VI
7.1. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz
na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy
z Wykonawców złoży:
7.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi
Załącznik nr 6 do SIWZ – zgodnie z dyspozycją art. 25a ust. 1 i 2 ustawy
Pzp.
7.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dot.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności, zgodne ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
7.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie – zgodnie z dyspozycją art. 25a ust. 6 ustawy Pzp.
7.1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący każdego z tych
podmiotów – zgodnie z dyspozycją art. 25a ust. 3 pkt. 1) ustawy Pzp.
7.1.5. Wykonawca wskazujący w JEDZ części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia, składa JEDZ dotyczący każdego z tych
podwykonawców – zgodnie z dyspozycją art. 25a ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
7.1.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w JEDZ – zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Strona 7 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1126), a w szczególności
wskazanych w §2 i §5 Rozporządzenia.
7.1.7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów –
zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27
lipca 2016 r. poz. 1126), a w szczególności wskazanych w §2 i §5
Rozporządzenia.
7.1.8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp składa
OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 24 ust. 11 Ustawy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp, zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ; Oświadczenie składa
każdy z Wykonawców, którzy złożyli ofertę (dotyczy również
Wykonawców występujących wspólnie). Wykonawca wraz ze składanym
oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu.
7.1.9. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć
następujący dokument:
 Oświadczenie o zapewnieniu, że wierzytelności wynikające z pożyczek
udzielonych pożyczkobiorcom ze środków przekazanych w ramach
zamówienia będą miały równe pierwszeństwo w zaspokajaniu z
wierzytelnościami
wynikającymi
z
pożyczek
udzielonych
pożyczkobiorcom ze środków własnych Wykonawcy, zgodne ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
7.1.10. Zamawiający żąda załączenia do oferty opracowanego przez Wykonawcę
dokumentu - Biznesplanu, zawierającego obligatoryjnie opis co najmniej
n/w elementów:
 Zasięgu terytorialnego sieci dystrybucji dla danej części zamówienia;
 Udokumentowanej współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii
Społecznej (OWES);
 Założeń solidnej i wiarygodnej metodyki, która będzie stosowana w
celu identyfikacji i oceny odbiorców ostatecznych;
Strona 8 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
 Organizacji kontroli realizacji zamówienia;
w oparciu o wytyczne opisane w kryterium „Ocena złożonego
Biznesplanu”. Przy opracowaniu Biznesplanu, należy działać zgodnie z pkt
13.7 SIWZ, zawierającym szczegółowe wymagania dotyczące elementów
dokumentu, które będą podlegały ocenie zgodnie z wybranymi kryteriami
oceny ofert zawartymi w SIWZ. Przedmiotowe opracowanie stanowić
będzie integralną część treści oferty Wykonawcy i będzie podlegać ocenie
według kryteriów opisanych w pkt. 13.7 SIWZ.
VIII. OFERTA WSPÓLNA, WYKONAWCY ZAGRANICZNI
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
8.2.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić
i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie
niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie
niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego –
zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy Pzp.
8.3.
W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie
6.6 uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający
ofertę wspólną.
8.4.
Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 7.1.8 SIWZ, składa odrębnie każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną.
8.4.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
8.5.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 i 8
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1126).
IX.
WYMAGANIA DOT. DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW
9.1.
Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców reguluje m.in.
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów (…).
9.2.
Wymagania co do formy dokumentów składanych przez Wykonawców określone
zostały w treści w/w Rozporządzenia.
9.3.
Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
9.4.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty,
oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Strona 9 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
X.
WADIUM
10.1
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięciu
tysięcy zł) w celu zabezpieczenia tej części zamówienia, na którą Wykonawca składa
ofertę.
10.2
Jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, obowiązany jest
wnieść wadium osobno dla każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę.
10.3
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem
składania ofert.
10.4
Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
10.5
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w
punkcie 20.2 SIWZ.
10.6
Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:
10.7
10.8
10.9
1) w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;
2) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu
wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Dokument należy przekazać w
następujący sposób: kserokopie należy dołączyć do oferty, dokumenty oryginalne
dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz z ofertą.
W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja
ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego.
Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej
formy, określonych przepisami prawa):
1) nazwę i adres Zamawiającego,
2) oznaczenie (numer) postępowania,
3) termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z
pkt 14.1 SIWZ.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek
Zamawiającego:
62 1130 0007 0000 0000 1390 0619
z dopiskiem: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wybór Pośredników
Finansowych w celu zarządzania Funduszami Pożyczkowymi w Projekcie
Pozakonkursowym pn. "Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w
ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej" realizowanym ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój
ekonomii społecznej (Projekt)
Część …. zamówienia
W tytule przelewu należy podać:
Strona 10 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
„Wadium w Postępowaniu: (BZP/84/DPE/2016).”
10.10 Wykonawca jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer
referencyjny Zamówienia.
10.11 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt
10.12SIWZ oraz treści art. 46 ust. 4 a Ustawy Pzp.
10.12 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie Zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.13 Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 10.11 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10.14 Okoliczności przepadku wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy określa Ustawa.
10.15 Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Bank Gospodarstwa Krajowego, Al.
Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.
XI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.2
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
11.3
Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
11.4
Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać
z JEDZ.
11.5
Dokumenty dołączone do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej
– zgodnej z niniejszą SIWZ – formie.
11.6
Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych do niniejszej SIWZ
dokumentów jakichkolwiek zmian z wyjątkiem miejsc wykropkowanych,
przeznaczonych do wypełnienia lub specjalnie oznaczonych, np. przypisem.
11.7
Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane
w formie oryginałów, z wyjątkiem dokumentów określonych w pkt 10.6.2) SIWZ,
Strona 11 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
jeżeli zajdą okoliczności określone w art. 46 ust. 1, 1a i 2 Ustawy Pzp, nie podlegają
zwrotowi przez Zamawiającego.
11.8
XII.
12.1
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
Podstawą do ustalenia ceny oferty jest Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki
określone w Istotnych Postanowieniach Umowy. Zamawiający, nie później niż w
terminie, o którym mowa w § 1 pkt 13 IPU oraz z zastrzeżeniem § 5 ust. 6, ma
prawo skorzystać z prawa opcji, wynikiem czego będzie zasilenie rachunku
właściwego Funduszu Pożyczkowego dodatkowymi środkami na realizację
przedmiotu zamówienia, w wysokości do 100% środków pierwotnie powierzonych
Pośrednikowi na utworzenie Funduszu Pożyczkowego.
Dla każdej z wyodrębnionych części zamówienia
określona została przez
Zamawiającego część zakresu przedmiotu zamówienia, która objęta jest prawem
opcji, co oznacza, że Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonania
tej części zamówienia objętej prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, żadne roszczenia, ani nie należy
się z tego tytułu żadne wynagrodzenie. Co za tym idzie, Wykonawca za realizację
przedmiotu zamówienia uzyska wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej
faktycznie zrealizowanej części zamówienia, tj. za realizację zamówienia w części
podstawowej, a w zakresie opcji – w takim wymiarze, w jakim Zamawiający zleci
Wykonawcy realizację usług objętych prawem opcji. W celu oceny i porównania
ofert, Wykonawca w formularzu "Oferta" (stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ) poda
cenę zgodnie z zapisami formularza, który będzie zawierała:a) wyrażone wartością
procentową wynagrodzenie od wartości udzielonych (ze środków powierzonych przez
BGK) pożyczek za usługę zarządzania Funduszem Pożyczkowym;
b) wysokość wkładu własnego Wykonawcy stanowiącego wartość procentową od
kapitału pożyczkowego przekazanego na podstawie umowy;
c) maksymalną stawkę oprocentowania pożyczek, które będą udzielane w ramach
zapewnianego przez Wykonawcę wkładu własnego.
12.4
Wykonawca jest zobowiązany do określenia wartości we wszystkich wymaganych
pozycjach występujących w formularzu ”Oferta” dla części zamówienia, na którą
składa ofertę.
12.5
Cena w formularzu ”Oferta” musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
danego zakresu przedmiotu zamówienia.
12.6
Cena jednostkowa jest ceną brutto, tj. musi zawierać wszelkie obciążenia
publicznoprawne wymagane przepisami prawa.
Strona 12 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
12.7
Podane ceny jednostkowe brutto nie ulegną zmianie w czasie realizacji całego
przedmiotu zamówienia i nie będą podlegać waloryzacji.
12.8
Wszystkie wartości cenowe będą określone w złotych polskich (PLN), a wszystkie
płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
12.9
Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub
koszty wytworzenia.
12.10 Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę oferty przyjmuje się
cenę brutto (tj. z podatkiem VAT).
12.11 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
12.12 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12.13 Jeżeli złożono, przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku
podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
12.14 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich.
Strona 13 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
XIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE
13.1
Zamawiający może skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy
Pzp.W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
13.3
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.4
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty
z wymaganiami niniejszej SIWZ. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty,
które:
a) zostaną złożone w terminie;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
c) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego Postępowania.
13.6
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt
13.1., zapisy z punktu 13.5 b) i c) nie mają zastosowania.
13.7
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Kryterium I – wynagrodzenie dla Wykonawcy za zarządzanie Funduszem
Pożyczkowym
Waga
Wynagrodzenie dla Wykonawcy za zarządzanie Funduszem
Pożyczkowym*
35 pkt
*Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował procentową stawkę wynagrodzenia,
które przysługiwać będzie Pośrednikowi Finansowemu od środków Funduszu Pożyczkowego
przeznaczonych na pożyczki. Wynagrodzenie pokrywać powinno koszty Wykonawcy
związane z udzielaniem pożyczek oraz ich późniejszą obsługą, w tym monitorowaniem
i raportowaniem. W przypadku nie wywiązywania się pożyczkobiorcy z warunków umowy
pożyczki i konieczności podejmowania przez Pośrednika odpowiednich działań, w tym
windykacyjnych – Pośrednik Finansowy będzie miało prawo naliczać i pobierać od
pożyczkobiorcy prowizje i opłaty z tego tytułu, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami
Pośrednika.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje 0% wynagrodzenia, wówczas Zamawiający podstawi 0,01% do
wzoru, o którym mowa poniżej.
Wynagrodzenie powinno zostać skalkulowane przy założeniu, że wynagrodzenie wypłacane
będzie Pośrednikowi sukcesywnie, w okresach rozliczeniowych określonych w Istotnych
Strona 14 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
Postanowieniach Umowy, przy czym 70% wynagrodzenia wypłacane będzie od wartości
udzielonych pożyczek, a 30% od wartości uzyskiwanych spłat; podstaw weryfikacji
powyższych wartości stanowiących podstawę naliczenia wynagrodzenia do wypłaty będą
dane wykazywane w cyklicznych raportach Pośrednika, a w przypadku części wynagrodzenia
uzależnionej od spłat – dodatkowo weryfikowane będą stany środków na rachunkach, na
których ewidencjonowane będą spłaty.
Koszty zarządzania po stronie Wykonawcy będą rozliczane na podstawie kwartalnych faktur
wystawianych przez Wykonawcę na Zamawiającego lub innych równoważnych dokumentów
księgowych. Wartość faktur skalkulowana będzie jako wynagrodzenie za zarządzanie
Funduszem Pożyczkowym i odnosić się będzie do określonego w Umowie o finansowanie
wynagrodzenia za świadczone usługi w tym zakresie.
Określając poziom wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty
związane z realizacją danego zakresu przedmiotu zamówienia, przy założeniu, że cena
jednostkowa jest ceną brutto (tj. musi zawierać wszelkie obciążenia publicznoprawne
wymagane przepisami prawa).
Oferta zawierająca najniższy poziom wynagrodzenia za zarządzaniem Funduszem
Pożyczkowym, otrzyma 35 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej zgodnie ze wzorem:
najniższe oferowane wynagrodzenie za zarządzaniem Funduszem
Pożyczkowym
wysokość wynagrodzenia za
Pożyczkowym w badanej ofercie
zarządzaniem
Funduszem
x 35 pkt
Kryterium II – ocena złożonego Biznesplanu4
Waga
Ocena złożonego Biznesplanu
35 pkt
Wykonawca przedstawia Biznesplan składający się z części wskazanych poniżej.
Jeśli Biznesplan nie będzie zawierał wszystkich szczegółowych elementów określonych przez
Zamawiającego dla każdej z części Biznesplanu, nie skutkuje to odrzuceniem oferty, lecz
przyznaniem punktów jedynie za te elementy, które w ramach danej części Biznesplanu są
zawarte.
Ocena dokonana zostanie na podstawie złożonego wraz z ofertą Biznesplanu w podziale na
3 wymagane przez Zamawiającego elementy Biznesplanu:
Waga
I. Zasięg terytorialny sieci dystrybucji dla danej części
5 pkt
4
Wykonawca wybrany w ramach przetargu zobowiązany będzie do stosowania założeń Biznesplanu opracowanego na
etapie udziału w postępowaniu
Strona 15 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
zamówienia
Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji zawartych w Biznesplanie dotyczących
możliwości bezpośredniego docierania do pożyczkobiorców za pośrednictwem placówek
zlokalizowanych na terenie obsługiwanego makroregionu, jak również możliwości zdalnego
prowadzenia dystrybucji. W ramach kryterium Zasięg terytorialny sieci dystrybucji dla danej
części zamówienia, Wykonawca może otrzymać łącznie 5 pkt. Punkty będą przyznawane
w oparciu o informacje przedstawione przez Wykonawcę w odpowiedzi na pytania:
a) Liczba miejscowości, w których Wykonawca – na dzień złożenia Oferty – dysponuje
filiami, oddziałami, placówkami, punktami obsługi klienta w danym makroregionie –
od 0 do 3 punktów.
Waga
Liczba miejscowości, w których Wykonawca – na dzień złożenia
Oferty – dysponuje filiami, oddziałami, placówkami, punktami 3 pkt
obsługi klienta w danym makroregionie
W ramach oceny kryterium Zasięg terytorialny sieci dystrybucji dla danej części zamówienia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał miejscowości na terenie makroregionu
objętego daną częścią zamówienia, w których dysponuje filiami, oddziałami, placówkami,
punktami obsługi klienta, w których Pośrednik Finansowy świadczył będzie pomoc w
aplikowaniu o środki pożyczki oraz w których będą przyjmowane wnioski o pożyczkę i
udzielane będą kompleksowe informacje na temat programu przez cały okres udzielania
pożyczek.
Oferta zawierająca największą liczbę miejscowości otrzyma 3 punkty, pozostałe oferty
proporcjonalnie mniej zgodnie ze wzorem:
liczba miejscowości wskazana w ofercie dla danej części
największa liczba miejscowości wskazana w ramach danej części x 3 pkt
zamówienia
b) Możliwość zdalnego prowadzenia dystrybucji – od 0 do 2 punktów.
Pytanie
Tak
Nie
Strona 16 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
Czy Wnioskodawca zapewni możliwość docierania do
pożyczkobiorców i potencjalnych pożyczkobiorców za
pośrednictwem przynajmniej trzech kanałów komunikacji
(spotkania bezpośrednie prowadzone przez np. mobilnych
doradców, rozmowy telefoniczne, korespondencja e-mail)?
2 pkt
0 pkt
Jeśli na podstawie oceny powyższego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi
twierdzącej na pytanie, oferta otrzymuje 2 punkty.
Waga
II. Udokumentowana współpraca z Ośrodkami
Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
2 pkt
Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji zawartych w Biznesplanie dotyczących
dotychczasowej współpracy Wykonawcy z OWES. W ramach kryterium udokumentowana
współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, Wykonawca może otrzymać
łącznie 2 pkt. Punkty będą przyznawane w oparciu o informacje i dokumenty przedstawione
przez Wykonawcę biorąc pod uwagę liczbę OWES, z którymi Wykonawca w sposób
udokumentowany współpracuje lub współpracował (np. porozumienie o współpracy,
potwierdzenie wspólnej realizacji zlecenia, rekomendacje OWES) w ciągu roku przed dniem
złożenia oferty – od 0 do 2 punktów.
Waga
Liczba OWES, z którymi Wykonawca współpracował w ciągu roku
2 pkt
przed dniem złożenia oferty.
W ramach oceny kryterium Udokumentowana współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii
Społecznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił poświadczone za zgodność z
oryginałem kopie umów/porozumień/potwierdzeń wspólnej realizacji zlecenia,
rekomendacji OWES, potwierdzających współpracę z wymienionymi w ofercie OWES, która
miała miejsce w ciągu roku przed dniem złożenia oferty.
Oferta zawierająca największą liczbę OWES, z którymi współpracuje/współpracował
Wykonawca otrzyma 2 punkty, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej zgodnie ze wzorem:
liczba OWES, z którymi współpracuje Wykonawca, wskazana w
ofercie dla danej części
największa liczba OWES, z którymi współpracuje Wykonawca,
wskazana w ramach danej części zamówienia
x 2 pkt
Waga
III. Solidność i wiarygodność założeń metodyki w celu
18 pkt
Strona 17 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
identyfikacji i oceny odbiorców ostatecznych
Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji zawartych w Biznesplanie dotyczących
solidności i wiarygodności założeń metodyki, którą stosować będzie Pośrednik do oceny
potencjalnych pożyczkobiorców. W ramach kryterium Solidność i wiarygodność założeń
metodyki w celu identyfikacji i oceny odbiorców ostatecznych Wykonawca może otrzymać
łącznie 18 pkt, w ramach poniżej wymienionych elementów oceny:
a) adekwatność założeń metodyki do specyfiki i celów programu – od 0 do 12 punktów;
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 12 punktów, w oparciu o informacje
przedstawione w odpowiedzi na następujące pytania:
Pytanie
Tak
Nie
Czy Wnioskodawca przedstawił najważniejsze etapy oceny i
podejmowania decyzji w sprawie przyznania/odmowy przyznania
pożyczki wraz z mechanizmem odwoławczym oraz zakładanym
terminarzem przy założeniu zgodności ww. procedur z zasadami
ujętymi w „Europejskim Kodeksie Dobrego Postępowania w zakresie
udzielania mikrokredytów”5
2
0
Czy przyznanie/odmowa przyznania pożyczki następować będzie w
ramach procesu uwzględniającego rozdzielność funkcji związanych z
pozyskiwaniem klientów od funkcji związanych z oceną ryzyka i
podejmowania decyzji finansowych?
2
0
Czy przedstawiona metodyka zawierać będzie co najmniej pięć
kryteriów wykluczających podmiot z finansowania pożyczką (np.
zaległości w ZUS/US, egzekucja komornicza w ciągu ost. 3 lat,
wystąpienie zaległości w spłacie pożyczki/kredytu/innego
zobowiązania finansowego wobec instytucji finansowej pow. 3
miesięcy w okresie ost. 3 lat, negatywna opinia audytora)?
2
0
Czy przedstawiona metodyka zawierać będzie zasady i kryteria
oceny ilościowej (finansowej) oraz kryteria oceny jakościowej
(pozafinansowej, tj. np. ocena kompetencji kierownictwa, ocena
historii działalności i historii kredytowej, ocena jakości
sporządzanych sprawozdań finansowych)?
2
0
Czy przedstawiona metodyka zawierać będzie zasady i kryteria
wyceny zabezpieczenia pożyczki?
2
0
Czy wynik oceny PES przeprowadzony na podstawie przedstawionej
metodyki pozwalać będzie jednoznacznie stwierdzić, że podmiot
posiada zdolność do spłaty pożyczki, czy też jej nie posiada?
2
0
Max. 12 punktów
Jeśli na podstawie oceny powyższego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi
twierdzącej na sześć z postawionych powyżej pytań, oferta otrzymuje maksymalnie 12
punktów.
5
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/code_bonne_conduite_pl.pdf
Strona 18 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
Jeśli na podstawie oceny powyższego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi
twierdzącej na pięć z postawionych powyżej pytań, oferta otrzymuje 10 punktów.
Jeśli na podstawie oceny powyższego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi
twierdzącej na cztery z postawionych powyżej pytań, oferta otrzymuje 8 punktów.
Jeśli na podstawie oceny powyższego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi
twierdzącej na trzy z postawionych powyżej pytań, oferta otrzymuje 6 punktów.
Jeśli na podstawie oceny powyższego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi
twierdzącej na dwa z postawionych powyżej pytań, oferta otrzymuje 4 punkty.
Jeśli na podstawie oceny powyższego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi
twierdzącej na jedno z postawionych powyżej pytań, oferta otrzymuje 2 punkty.
b) poziom opóźnień w spłacie zobowiązań finansowych pow. 3 miesięcy w ramach
portfela obecnych klientów Wykonawcy za ostatnie 3 lata jego działalności – od 0 do
6 pkt;
W ramach oceny kryterium Solidność i wiarygodność założeń metodyki w celu identyfikacji
i oceny odbiorców ostatecznych, Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca wskazał
wartość procentową opóźnień w spłacie zobowiązań finansowych pow. 3 miesięcy w ramach
obecnego portfela klientów za ostatnie 3 lata działalności Wykonawcy. Wykonawca
otrzymuje liczbę punktów odpowiadającą poziomowi opóźnień zgodnie z poniższą tabelą:
Poziom opóźnień w spłacie zobowiązań finansowych Liczba
pow. 3 miesięcy w ramach portfela klientów za punktów
ostatnie 3 lata stosowania przedstawionej metodyki
a)
do 5 %
6
b)
5,01-10%
4
c)
10,01-15%
2
d)
pow. 15 %
0
Maksymalna liczba punktów
6
Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w ramach podkryterium
oceny opóźnień w spłacie zobowiązań finansowych pow. 3 miesięcy w ramach portfela
klientów za ostatnie 3 lata, wynosi 6 pkt.
Waga
IV. Organizacja kontroli realizacji Zamówienia
10 pkt
W ramach oceny kryterium Organizacja kontroli realizacji Zamówienia, Zamawiający może
otrzymać 10 punktów, w oparciu o informacje przedstawione w odpowiedzi na poniższe
pytania:
Pytanie
Tak
Nie
Strona 19 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
Czy Pośrednik Finansowy przedstawił i zapewni
wyodrębnioną komórkę organizacyjną/wyodrębnione
stanowiska w ramach struktury organizacyjnej, zajmujące
się monitoringiem i windykacją należności?
4
0
3
0
3
0
Czy Pośrednik Finansowy przedstawił i zapewni zasady
monitorowania:
a.
realizacji przedsięwzięcia do czasu rozliczenia
pożyczki;
b.
terminowości spłat pożyczek;
c.
sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy
- w przypadku zaangażowania do 0,5 mln zł –
w okresach co najmniej rocznych;
- w przypadku zaangażowania powyżej 0,5 mln zł –
w okresach co najmniej półrocznych.
Czy Pośrednik Finansowy przedstawił i zapewni stosowanie
zasad windykowania niespłacanych należności z tytułu
zaciągniętych pożyczek zawierających co najmniej:
a.
termin wysłania wezwania do zapłaty nie dłuższy niż
10 dni roboczych od daty powstania zaległości;
b.
termin
przekazania
do
egzekucji
sądowej/komorniczej – nie dłuższy niż 30 dni
roboczych od daty wskazanej w wezwaniu do
zapłaty.
Max. 10 punktów
Kryterium III – Ocena warunków, na jakich udostępniony zostanie wkład własny
Waga
Ocena warunków, na jakich udostępniony zostanie wkład własny
30 pkt
W ramach kryterium Wykonawca może otrzymać łącznie 30 pkt.
Waga
I.
Deklaracja wniesienia wkładu własnego w wysokości równej, 15 pkt
bądź przekraczającej 15% (ale nie więcej niż 25%) wartości kapitału
pożyczkowego, powierzonego Pośrednikowi na podstawie umowy z
Zamawiającym
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 punktów, przedstawiając deklarację wniesienia
wkładu własnego w określonej wysokości, stanowiącej co najmniej 15%, bądź
przekraczającej 15% wartości środków kapitału pożyczkowego udostępnianego w ramach
Strona 20 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
danej części zamówienia. Zadeklarowana wartość wkładu własnego nie może przekroczyć
25% wartości środków na pożyczki udostępnianych w ramach danej części zamówienia.
Oferta zawierająca najwyższy poziom wkładu własnego dla danej części oferty, otrzyma
15 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej zgodnie ze wzorem:
wartość
procentowa
deklarowanego
w rozpatrywanej ofercie – 15%
wkładu
własnego
najwyższy poziom wkładu własnego w ramach danej części
zamówienia – 15%
x 15 pkt
Jeżeli najwyższy poziom wkładu własnego w ramach danej części zamówienia będzie wynosił
15%, wówczas Zamawiający podstawi w mianowniku 15,01%, o którym mowa powyżej (cały
mianownik będzie równy 0,01%).
Waga
II.
Koszt
kredytu/pożyczki
współfinansowania
udzielanego/-nej
w
ramach 15 pkt
W ramach Oferty Wykonawca ma obowiązek przedstawić maksymalną stawkę
oprocentowania pożyczek, które będą udzielane w ramach zapewnianego przez Wykonawcę
wkładu własnego. Stawka oprocentowania musi zostać przedstawiona zgodnie poniższymi
założeniami:

stawka oprocentowania w formule: rynkowa stawka referencyjna (np. WIBOR 3M,
WIBOR 1M, stopa referencyjna NBP) +/- … p.p., przy czym maksymalne
oprocentowanie obliczane według wskazanej przez Wykonawcę formuły, na dzień
ogłoszenia postępowania przetargowego, nie może być wyższe niż 10 %.
Liczba punktów przyznana poszczególnym Wykonawcom będzie obliczana na podstawie
poniższych założeń:

porównaniu będzie podlegał koszt referencyjnego kredytu/pożyczki, udzielonego/nej na 84 miesiące, w wysokości 100 tys. zł, z 6-miesięcznym okresem karencji,
spłacanego/-nej w ratach miesięcznych, w systemie równych rat kapitałowych,
według rzeczywistych liczby dni w miesiącu, przy czym – na potrzeby obliczenia
kosztu odsetkowego – za datę udzielenia i wypłaty kredytu/pożyczki przyjęty zostanie
dzień otwarcia ofert;

koszt referencyjnego kredytu/pożyczki obliczony będzie na podstawie kosztów
odsetkowych, przy czym rynkowa stawka referencyjna zostanie obliczona według
stanu na dzień otwarcia ofert.
Strona 21 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
Oferta zawierająca najniższy całkowity koszt udzielenia referencyjnego kredytu/pożyczki,
otrzyma 15 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, zgodnie ze wzorem:
najniższy ofertowany w ramach danej części Zamówienia
całkowity koszt referencyjnego kredytu/pożyczki
całkowity
koszt
referencyjnego
rozpatrywanej Ofercie
kredytu/pożyczki
w
x 15 pkt
13.8
Punkty wyliczone wg powyższych wzorów będą zaokrąglane do dwóch miejsc po
przecinku albo podawane z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania
ofert niepodlegających odrzuceniu.
13.9
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną
liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.
13.10 W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają identyczną sumaryczną liczbę
punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14.1
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
14.2
Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XV. INFORMACJE
O
Z WYKONAWCAMI
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
15.1
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub e – mail’em, z zastrzeżeniem pkt
15.2.
15.2
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a
także zmiany lub wycofania oferty.
15.3
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub
e-mail’em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
XVI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Strona 22 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
Pani Joanna Kieliszewska,
Biuro Zamówień Publicznych,
tel. + 48 22 599 82 87, faks: +48 22 596 59 05
e- mail: [email protected]
XVII. OFERTA
17.1
Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej.
17.2
Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – sporządzony wg. Instrukcji
zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w folderze niniejszego
przetargu, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;
b) „Formularz Ofertowy” – sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku
nr 3 do SIWZ;
c) oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 7 SIWZ, za wyjątkiem pkt 7.1.8.
17.3
Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
17.4
Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać
z JEDZ. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest
łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
17.5
Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w dokumentach i
formularzach stanowiących załączniki do SIWZ.
17.6
Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być
zgodna z wzorami formularzy załączonymi do SIWZ.
17.7
Na wniosek Wykonawcy, przesłany pocztą elektroniczną lub faksem, Zamawiający
prześle Wykonawcy, na wskazany adres e-mail, formularze ofertowe w wersji
edytowalnej.
17.8
Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym.
17.9
Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest
wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być
opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do
Strona 23 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do
podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).
17.10 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów
lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem z zastrzeżeniem dokumentów, o
których mowa w pkt 10.6.2 oraz w pkt 7.1.1 – 7.1.4, 7.1.8 i 7.1.9 SIWZ, które muszą
być przedłożone również w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych
stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z zasadami reprezentacji w
niniejszym postępowaniu.
17.11 Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację
oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację
dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.
17.12 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone
datą dokonania poprawki.
17.13 Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.
17.14 Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za
równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę
zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej
ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest
uczestnikiem oferty wspólnej.
17.15 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.
1503, z późn. zm.), dalej „uznk”. Wykonawca powinien w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu,
trwale ze sobą połączone i ponumerowane oraz oznaczone klauzulą: „NIE
UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu w
zakresie wydzielenia arkuszy (kartek) objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od
pozostałej części oferty, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w
przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np. podczas dokonywania wglądu
do ofert przez osoby trzecie.
Strona 24 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
Wykonawca do oferty musi załączyć wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest
to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
17.16 W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez
Zamawiającego (np. materiałów reklamowych,) pożądane jest, aby stanowiły one
odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą
podlegały ocenie przez Zamawiającego.
XVIII. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY
Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”,

zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem
„ZMIANA”.
XIX. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT
19.1
Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub
opakowaniu.
19.2
Koperta powinna być zaadresowana na adres:
Bank Gospodarstwa Krajowego, Biuro Zamówień Publicznych
Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
oraz powinna być opisana następująco:
Oferta na:
Wybór Pośredników Finansowych w celu zarządzania Funduszami Pożyczkowymi w
Projekcie Pozakonkursowym pn. "Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i
reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej"
realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Projekt)
Strona 25 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
„Nie otwierać przed dniem 7 października2016 roku, godz. 11:30.”
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
XX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
20.1 Oferty należy składać na adres:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Kancelaria Ogólna (dla Biura Zamówień Publicznych)
Aleje Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa
20.2 Termin składania ofert upływa w dniu 7 października 2016 roku o godz. 11:00.
20.3 Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod
warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w pkt 2.
20.4 Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
XXI. OTWARCIE OFERT
21.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7 października 2016 roku o godz. 11:30 w
siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7.
21.2 Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert
prosimy o zgłoszenie się do recepcji BGK.
21.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
21.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje o zakresie wskazanym dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
XXII. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA
22.1 Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie
z wybranymi w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcami, zamieszczone są w Istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2
do SIWZ.
22.2 Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w
Istotnych postanowieniach umowy.
XXIII. PODWYKONAWCY
Zamawiający dopuszcza powierzenie całości Zamówienia podwykonawcom. Wykonawca
zobowiązany jest wskazać w JEDZ, części Zamówienia, których wykonanie zamierza
Strona 26 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
powierzyć podwykonawcom, złożyć JEDZ w zakresie dotyczącym podwykonawców, zgodnie z
pkt 7.1.5 SIWZ oraz podać firmy tych podwykonawców.
XXIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY
24.1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
24.2
W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawców działających wspólnie
przedłożenia umowy regulującej ich współpracę, najpóźniej w dniu podpisania
umowy na wykonanie zamówienia.
XXV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
25.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
25.2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku
Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania
czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy,
Wykonawca może wnieść odwołanie.
25.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
25.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
25.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
25.6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na stronie internetowej.
25.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 25.5 i 25.6 SIWZ wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
Strona 27 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
26.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z późn. zm.).
26.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu
ponosi Wykonawca.
26.3. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
ZAŁĄCZNIKI do SIWZ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do SIWZ wraz z Przewodnikiem dla
Pośredników Finansowych;
Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ;
Formularz „Oferta” (wzór) – załącznik nr 3 do SIWZ;
Oświadczenie o spełnianiu warunku dot. posiadania uprawnień – załącznik nr 4 do
SIWZ;
Oświadczenie dot. zmniejszenia możliwego konfliktu interesów – załącznik nr 5 do
SIWZ;
Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia -załącznik nr 6 do SIWZ;
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej –
załącznik nr 7 do SIWZ.
Strona 28 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
Załącznik nr 3 do SIWZ
.............................................................
nazwa wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
.............................................................
nr tel./faxu
...............................................................
e-mail
...............................................................
Nr NIP/ REGON
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym BZP/84/DPE/2016 pn.:
Wybór Pośredników Finansowych w celu zarządzania Funduszami Pożyczkowymi w Projekcie
Pozakonkursowym pn. "Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach
Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej" realizowanym ze środków Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej
(Projekt)
My6 niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)
Oświadczam(-y), że:
1. ZAPOZNALIŚMY się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ dla niniejszego zamówienia.
6
W przypadku złożenia (podpisania) oferty przez jedną osobę w poniższym tekście należy dokonać odpowiednich zmian
gramatycznych.
Strona 29 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
2. AKCEPTUJEMY w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia SIWZ i załączników do niej i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami.
3. GWARANTUJEMY wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ i
załączników do niej.
4. OFERUJEMY wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia, określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, za:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA*:
Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem Pożyczkowym w wysokości …………… % od wartości
udzielonych pożyczek.
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA*:
Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem Pożyczkowym w wysokości …………… % od wartości
udzielonych pożyczek.
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA*:
Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem Pożyczkowym w wysokości …………… % od wartości
udzielonych pożyczek.
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA *:
Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem Pożyczkowym w wysokości …………… % od wartości
udzielonych pożyczek.
CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA *:
Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem Pożyczkowym w wysokości …………… % od wartości
udzielonych pożyczek.
Strona 30 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
*WYPEŁNIĆ DLA KAŻDEJ CZĘSCI ZAMÓWIENIA, NA JAKĄ WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ
POWYŻSZA stawka procentowa wynagrodzenia uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i
terminowego wykonania całości przedmiotu Zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami
podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług.
5. DEKLARUJEMY:
Dla CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA *:
Wniesienie wkładu własnego w wysokości …………… % od wartości procentowej kapitału pożyczkowego
przekazanego w ramach tej części na podstawie umowy
Maksymalną stawkę oprocentowania pożyczek, które będą udzielane w ramach zapewnianego przez
Nas wkładu własnego na poziomie: rynkowa stawka referencyjna …..….. +/- …..…..p.p.
Dla CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA *:
Wniesienie wkładu własnego w wysokości …………… % od wartości procentowej kapitału pożyczkowego
przekazanego w ramach tej części na podstawie umowy
Maksymalną stawkę oprocentowania pożyczek, które będą udzielane w ramach zapewnianego przez
Nas wkładu własnego na poziomie: rynkowa stawka referencyjna …..….. +/- …..…..p.p.
Dla CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA *:
Wniesienie wkładu własnego w wysokości …………… % od wartości procentowej kapitału pożyczkowego
przekazanego w ramach tej części na podstawie umowy
Maksymalną stawkę oprocentowania pożyczek, które będą udzielane w ramach zapewnianego przez
Nas wkładu własnego na poziomie: rynkowa stawka referencyjna …..….. +/- …..…..p.p.
Strona 31 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
Dla CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA *:
Wniesienie wkładu własnego w wysokości …………… % od wartości procentowej kapitału pożyczkowego
przekazanego w ramach tej części na podstawie umowy
Maksymalną stawkę oprocentowania pożyczek, które będą udzielane w ramach zapewnianego przez
Nas wkładu własnego na poziomie: rynkowa stawka referencyjna …..….. +/- …..…..p.p.
Dla CZĘŚCI V ZAMÓWIENIA *:
Wniesienie wkładu własnego w wysokości …………… % od wartości procentowej kapitału pożyczkowego
przekazanego w ramach tej części na podstawie umowy
Maksymalną stawkę oprocentowania pożyczek, które będą udzielane w ramach zapewnianego przez
Nas wkładu własnego na poziomie: rynkowa stawka referencyjna …..….. +/- …..…..p.p.
*WYPEŁNIĆ DLA KAŻDEJ CZĘSCI ZAMÓWIENIA, NA JAKĄ WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ
6. ZOBOWIĄZUJEMY się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego.
7. ZASTRZEGAMY
/
NIE
ZASTRZEGAMY*
informacje/i
stanowiące/ych
TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z
postanowieniami pkt 17.15 SIWZ
8. OŚWIADCZAMY,
iż
–
za
wyjątkiem
informacji
zawartych
w
ofercie
na
stronach
nr od …… do …… (lub w pkt … Jednolitego Dokumentu) wszelkie załączniki są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. OŚWIADCZAMY, iż wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz.
2164) Ustawy, BĘDZIEMY/NIE BĘDZIEMY** polegać na zasobach następujących podmiotów (na
zasadach określonych w art. 25a ust. 3 Ustawy):
Podmiot nr 1.....................................................................................................................
adres ul. .............................................................................................................................
Strona 32 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
kod ……………………….. miasto ……………………….. kraj …………………………..
nr telefonu.............................................. nr faksu..............................................................
adres e-mail ……………………………………………………………………………...…...
NIP.........................................................., REGON ..........................................................
(Wykonawca polega na WIEDZY I DOŚWIADCZENIU**/ OSOBACH ZDOLNYCH DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA**/POTENCJALE TECHNICZNYM**/ZDOLNOŚCIACH FINANSOWYCH** Podmiotu nr 1).
Podmiot nr 2.......................................................................................................................
adres ul. .............................................................................................................................
kod ……………………….. miasto ……………………….. kraj …………………………..
nr telefonu.................................................nr faksu.........................................................
adres e-mail ……………………………………………………………………………...…...
NIP..........................................................., REGON ..........................................................
(Wykonawca polega na WIEDZY I DOŚWIADCZENIU**/ OSOBACH ZDOLNYCH DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA**/ POTENCJALE TECHNICZNYM**/ZDOLNOŚCIACH FINANSOWYCH** Podmiotu nr 2).
10. AKCEPTUJEMY bez zastrzeżeń wzór umowy,
11. Umowę zobowiązuję(-my) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego,
12. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
Imię i nazwisko (nazwa): ………………………………….
tel. …………
fax……………,
e-mail ………….
13. W ZAŁĄCZENIU do niniejszego FORMULARZA OFERTOWEGO przedkładamy, na ................
kolejno ponumerowanych stronach, komplet nw. dokumentów:
1) …………………………………………………...,
Strona 33 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
2) …………………………………………………...,
3) …………………………………………………...,
4) …………………………………………………...,
5) …………………………………………………...,
Nazwisko
i
imię
osoby
(osób) Podpis(y)
osoby(osób) Miejscowość
uprawnionej(ych) do występowania w uprawnionej (ych)
data
obrocie prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo
i
Strona 34 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
Załącznik nr 4 do SIWZ
…..........................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W
ZAKRESIE POSIADANIA UPRAWNIEŃ
Ubiegając się o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: „Wybór Pośredników
Finansowych w celu zarządzania Funduszami Pożyczkowymi w Projekcie
Pozakonkursowym pn. "Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w
ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej" realizowanym ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój
ekonomii społecznej (Projekt)”
OŚWIADCZAMY,
że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 6.6.1.
SIWZ, tj.:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp oraz
2. potwierdzamy spełnianie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a), d),
e) i f) z uwzględnieniem ust. 3 rozporządzenia delegowanego nr 480/2014 z dnia 3
marca 2014 r., uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013.
Ponadto oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby (osób)
uprawnionej(ych)
Miejscowość i
data
Strona 35 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
Załącznik nr 5 do SIWZ
…..........................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
Oświadczenie wykonawcy
Ubiegając się o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: „Wybór Pośredników
Finansowych w celu zarządzania Funduszami Pożyczkowymi w Projekcie
Pozakonkursowym pn. "Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w
ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej" realizowanym ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój
ekonomii społecznej (Projekt)”
OŚWIADCZAMY,
że wierzytelności wynikające z pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom ze środków
przekazanych w ramach niniejszego zamówienia będą miały równe pierwszeństwo w
zaspokajaniu z wierzytelnościami wynikającymi z pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom ze
środków własnych Wykonawcy
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby (osób)
uprawnionej(ych)
Miejscowość i
data
Strona 36 z 37
Sygnatura postępowania: BZP/84/DPE/2016
Załącznik nr 7 do SIWZ
…..........................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ubiegając się o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: „Wybór Pośredników
Finansowych w celu zarządzania Funduszami Pożyczkowymi w Projekcie Pozakonkursowym pn.
"Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu
Przedsiębiorczości Społecznej" realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Projekt)”
OŚWIADCZAMY,
że na dzień składania ofert NIE NALEŻYMY/NALEŻYMY** do grupy kapitałowej, o której mowa art.
24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z późn. zm.).
** niepotrzebne skreślić.
UWAGA 1: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE.
UWAGA 2: WYKONAWCA WRAZ ZE SKŁADANYM OŚWIADCZENIEM, MOŻE PRZEDSTAWIĆ DOWODY,
ŻE POWIĄZANIA Z INNYM WYKONAWCĄ NIE PROWADZĄ DO ZAKŁÓCENIA KONKURENCJI W
POSTĘPOWANIU.
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby (osób)
uprawnionej(ych)
Miejscowość i
data
*należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2 (w przypadku zaistnienia przesłanki określonej w pkt 1, należy
wypełnić zamieszczoną w pkt 1 tabelę i przekreślić pkt 2; w przypadku zaistnienia przesłanki
określonej w pkt 2, przekreślić pkt 1).
Strona 37 z 37
Download