Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego

advertisement
WÓJT GMINY KARNIEWO
Prognoza oddziaływania
na środowisko zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Karniewo
Opracowanie:
mgr Lidia Małkiewicz
KARNIEWO 2011r.
Spis treści
Informacje ogólne oraz podstawy formalno – prawne ................................................................... 3
Podstawa prawna opracowania ...................................................................................................... 4
Cel i zakres opracowania .............................................................................................................. 5
Zastosowane metody oceny ............................................................................................................ 5
Słowniczek ................................................................................................................................... 6
Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko ....................................... 8
Istniejący stan środowiska przyrodniczego - Uwarunkowania wynikające z opracowania
ekofizjograficznego i innych materiałów źródłowych ..................................................................... 8
Obszary chronione ....................................................................................................................... 9
Zagrożenia środowiska przyrodniczego ....................................................................................... 10
Ocena stanu środowiska przyrodniczego oraz problemy wynikające z tego stanu ........................ 11
Analiza ustaleń planu ................................................................................................................. 13
Skutki dla środowiska wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu oraz ustaleń planu ..... 15
Ocena przewidzianych zmian w przypadku braku realizacji ustaleń planu................................... 20
Ocena wpływu na obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody, obszary Natura 2000 ..................................................................................................... 20
Ocena skuteczności ochrony bioróżnorodności, fauny i flory ....................................................... 21
Ocena ochrony walorów środowiskowych, kulturowych i krajobrazowych oraz zmian w
krajobrazie ..................................................................................................................................... 22
Ocena właściwych proporcji pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania ..................... 23
Ocena zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska ..................................... 23
Ocena potencjalnych zagrożeń dla środowiska i ludzi wynikających z realizacji ustaleń.............. 23
Proponowane rozwiązania ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko .................. 24
Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania ........................................ 25
Streszczenie w języku niespecjalistycznym .................................................................................. 25
Wnioski...................................................................................................................................... 28
Literatura ................................................................................................................................... 28
2
Informacje ogólne oraz podstawy formalno – prawne
Prognoza
oddziaływania
na
środowisko
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chełchy Klimki, Gościejewo, Karniewo,
Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo, Żabin Karniewski,
gmina Karniewo”, zwana dalej Prognozą jest elementem procedury oceny oddziaływania na
środowisko planu. Dotyczy terenu określonego w uchwałach Rady Gminy Karniewo nr
XX/118/09 z dnia 5 marca 2009r. oraz nr XXVI/144/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 30
grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu w m. Chełchy Klimki, Gościejewo,
Karniewo, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo, Żabin
Karniewski, gmina Karniewo. Rolą tego opracowania jest identyfikacja zagrożeń dla
środowiska które mogą być skutkiem realizacji ustaleń planu.
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących
charakterystyki istniejącego stanu zasobów środowiska ze szczególnym uwzględnieniem
przewidywanych znaczących oddziaływań oraz obszarów prawnie chronionych.
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) Prognozę sporządzono wraz
z projektem planu miejscowego, uwzględniając ustalenia Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karniewo uchwalonego Uchwałą
Rady Gminy Karniewo nr XIX/131/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. Opracowanie składa się
z części tekstowej i graficznej. Przyjęta skala (1:1000) odpowiada skali sporządzonego planu.
Sporządzenie
dokumentami:
Prognozy
dokonane
zostało
w
powiązaniu
z
następującymi
1) „Projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
miejscowości, Chełchy Klimki, Gościejewo, Karniewo, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy,
Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo, Żabin Karniewski, gmina Karniewo.
2) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karniewo,
3)„Opracowanie ekofizjograficzne do zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi, Chełchy Klimki, Gościejewo, Karniewo, Obiecanowo,
Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo, Żabin Karniewski, gmina Karniewo
3
Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska (z dnia 14 listopada 2002r.) w sprawie
szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania
na środowisko projektów planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz.
1667 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80, poz. 717 z póź. zm.).

Ustawa z dnia 18 07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póź. zm.).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz.880 z póź. zm.)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) .

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko – (Dz. U. z 2010r , Nr 213 poz. 1397)
4
Cel i zakres opracowania
Niniejsza prognoza ma za zadanie m.in. :
1. Określenie charakteru i intensywności prawdopodobnych oddziaływań, które wywołane
będą przez realizację planu, tzn. określenie wpływu wynikającego z nowego
przeznaczenia terenów na rodzaje użytkowania oraz z określenia warunków ich
zagospodarowania.
2. Sprawdzenie czy:
-
w rozwiązaniach projektu planu zabezpieczono we właściwy sposób interes środowiska
przyrodniczego i kulturowego,
-
rozwiązania uwzględniają cel jakim jest zapobieganie, ograniczanie czy kompensacja
przyrodnicza negatywnego oddziaływania na środowisko, i minimalizacji konfliktów
i zagrożeń,
-
warunki realizacji rozwiązań planu mogą znacząco oddziaływać na środowisko.
3. Sprawdzenie, na ile ustalenia planu:
-
pozwolą na zachowania istniejących zasobów środowiska,
-
wzbogacą, przyczynią się do odtworzenia obniżonych lub zdegradowanych wartości,
-
zagrożą środowisku przyrodniczemu,
-
osłabią istniejące zagrożenia.
Zakres merytoryczny opracowania jest zgodny z art. 51 ust.2 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.
1227), uwzględnia także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (z dnia
14 listopada 2002r.) w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać
prognoza oddziaływania na środowisko projektów planów zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. Nr 197, poz. 1667).
Prognoza uwzględnia skutki wpływu zaproponowanego sposobu zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenu na środowisko z uwagi na jakość życia i zdrowia
mieszkańców, stan środowiska, jego wrażliwość i odporność na degradację oraz zdolność
do regeneracji, ochronę różnorodności biologicznej.
Zastosowane metody oceny
Zgodnie z obowiązującym aktem prawnym poddano ocenie skutki funkcjonalnoprzestrzennych rozwiązań i ustaleń zawarte w projekcie zmiany Planu pod kątem
oddziaływania na środowisko. Dokonano rozpoznania stanu środowiska przyrodniczego
na obszarze objętym zmianą Planu i terenów na które będą miały wpływ ustalenia zawarte
w planie oraz dokonano rozpoznania zasobów środowiska, jego zdolności do regeneracji oraz
5
tendencji do zmian. Na tej podstawie określono istniejące problemy ochrony środowiska,
a następnie określono przewidziane oddziaływanie projektu i jego ustaleń na poszczególne
elementy środowiska oraz na chronione formy ochrony przyrody. Przyjęto metodę
porównawczą i opisową przewidywanych zmian w środowisku w porównaniu do stanu
obecnego, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych znaczących oddziaływań oraz
obszarów prawnie chronionych. Założono, że jeżeli wystąpi możliwości znaczącego
negatywnego oddziaływania będącego efektem realizacji dokumentu, zaproponowane zostaną
rozwiązania łagodzące i zapobiegające lub w przypadku większych zagrożeń, rozwiązania
alternatywne. W przypadku braku rozwiązań alternatywnych określone zostaną środki
kompensujące.
Słowniczek
1. Ilekroć mowa o ochronie środowiska – rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie
działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona
ta polega w szczególności na: racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu
zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu
zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
2. Ilekroć mowa o powierzchni ziemi – rozumie się przez to naturalne ukształtowanie
terenu, glebę oraz znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka,
z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych,
materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę
gleby i podglebie;
3. Ilekroć mowa o odpadach – rozumie się przez to odpady w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz.
587);
4. Ilekroć mowa o obszarach chronionych rozumie się przez to obszary chronione
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880),
5. Ilekroć mowa o ochronie przyrody rozumie się zachowanie, zrównoważone użytkowanie
oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody: dziko występujących roślin,
zwierząt i grzybów; roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; zwierząt
prowadzących wędrowny tryb życia; siedlisk przyrodniczych; siedlisk zagrożonych
wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; tworów
przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; krajobrazu;
zieleni w miastach i wsiach; zadrzewień.
6. Ilekroć mowa o różnorodności biologiczna (bioróżnorodność) rozumie
się zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie
gatunku i między gatunkami oraz zróżnicowanie ekosystemów.
7. Ilekroć mowa o ochronie krajobrazowej
charakterystycznych danego krajobrazu.
rozumie
się
zachowanie
cech
8. Ilekroć mowa o erozji gleb rozumie się proces niszczenia (zmywania, żłobienia,
wywiewania) wierzchniej warstwy gleby wywołany siłą wiatru i płynącej wody.
6
9. Ilekroć mowa o erozji wietrznej (eolicznej) rozumie się wywiewaniu odspojonych
cząstek gruntu, a następnie ich przemieszczaniu, sortowaniu i osadzaniu.
10. Ilekroć mowa o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej rozumie się przewody
wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi jest
dostarczana woda lub którymi doprowadzane są ścieki.
11. Ilekroć mowa o zanieczyszczaniu powietrza rozumie się wprowadzanie przez człowieka,
bezpośrednio lub pośrednio, do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych
w takich ilościach, które mogą zagrażać zdrowiu człowieka, ujemnie wpływać na klimat,
przyrodę żywą, glebę lub wodę, a także spowodować inne szkody w środowisku.
12. Ilekroć mowa o kompensacji przyrodniczej rozumie się zespół działań obejmujących
w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie,
zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia
równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych
w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie krajobrazowych.
13. Ilekroć mowa o promieniowaniu elektromagnetycznym rozumie się emisję zaburzeń
energetycznych wywołanego przepływem prądu elektrycznego lub zmianą ładunków
w źródle.
14. Ilekroć mowa o hałasie rozumie się każdy dźwięk (rozchodzące się zaburzenie - drgania
cząsteczek powietrza), który w danych warunkach może być uciążliwy lub zagrażać
zdrowiu.
15. Ilekroć mowa o usługach uciążliwych – należy przez to rozumieć inwestycje, które mogą
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz inwestycje, które mogą potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych,
16. Ilekroć mowa o krajobrazie kulturowym – należy przez to rozumieć przestrzeń
historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory
cywilizacji oraz elementy przyrodnicze,
17. Ilekroć mowa o zabytkowym układzie przestrzennym – należy przez to rozumieć
przestrzenne założenie wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki
i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów
własnościowych i funkcjonalnych, w tym sieci dróg;
18. Ilekroć mowa o obszarze górniczym – należy przez to rozumieć przestrzeń w granicach
której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją
19. Ilekroć mowa o filarze ochronnym złoża – należy przez to rozumieć pas terenu,
w granicach którego, ze względu na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopaliny
nie może być prowadzone
7
Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu
na środowisko
Realizacja założeń Planu nie przyniesie oddziaływania o zasięgu transgranicznym.
Analizowany teren znajduje się w znacznej odległości od granic Polski i Mazowsza. Plan nie
wprowadza zmian w skali, która mogłaby przynieść skutki środowiskowe poza granicami
kraju czy województwa- nie ma podstaw do prognozowania transgranicznych oddziaływań.
Istniejący stan środowiska przyrodniczego - Uwarunkowania wynikające
z opracowania ekofizjograficznego i innych materiałów źródłowych
Teren objęty zmianą Planu położony jest w gminie Karniewo, powiat makowski,
województwo mazowiecki i dotyczy fragmentów wsi, Chełchy Klimki, Gościejewo,
Karniewo, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo, Żabin
Karniewski. Wg podziału fizyczno - geograficznego Polski J. Kondrackiego (2000) teren
opracowania leży w podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionie Nizina
Północnomazowiecka i mezoregionie Wysoczyzna Ciechanowska (318.64) – we wschodniej
jej części.
Znaczna część analizowanego obszaru zbudowana jest z glin zwałowych z drobnymi
przewarstwieniami piasków gliniastych i różnoziarnistych oraz iłów zastoiskowych. Lokalnie
występują osady piaszczysto- mulaste zastoiskowe z niewielkimi pagórkami w części
północno-wschodniej.
Na terenie nie zachodzą żadne istotne procesy geodynamiczne, jak również nie
występują zagrożenia wystąpienia ruchów masowych ziemi ze względu na stosunkowo małe
spadki terenu. Pod względem ukształtowania teren zmiany Planu jest korzystny
dla zabudowy. Panują tu dobre warunki posadowienia budynków ze względu
na występowanie utworów powierzchniowych.
Gmina posiada złoże surowców mineralnych - eksploatacja żwiru z piaskiem odbywa
się na pograniczu m. Szwelice- Gościejewo.
Niemal cały analizowany obszar znajduje się w zlewni rz. Pełty, jedynie północnowschodnia część odwadniana jest rz. Orzyc. Pełta ( powierzchnia dorzecza około 275 km2,
całkowita długość około 46 km) płynie z północnego zachodu. Źródła znajdują się we wsi
Szczepanki położonej na zachód od Przasnysza. Średni spadek rzeki wynosi 0,13%. Cieki
odwadniające gminę płyną wąskimi dolinkami, ich odcinki są uregulowane, co wpływa na
odpływ wód powierzchniowych. Spływające wody charakteryzują się znacznym
zanieczyszczeniem substancjami pochodzenia rolniczego (ich źródłem są nawozy sztuczne
i środki ochrony roślin).
Teren położony jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr
215 o nazwie “Subniecka warszawska”. Głównym poziomem wodonośnym w GZWP nr 215
są porowe utwory trzeciorzędowe położone na średniej głębokości 160 m p.p.t. Szacunkowe
zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynoszą około 250 tys. m3/d, a jego powierzchnia –
51 tys. km
Grunty obszaru w granicach opracowania są na ogół nośne, korzystne pod zabudowę.
Pod względem przydatności rolniczej – przeważają gleby bardzo dobre i dobre, o najwyższej
przydatności rolniczej. Stanowią one zazwyczaj tereny otwarte, zajęte przez uprawy.
8
Spełniają one ważną funkcję dla systemu przyrodniczego: poprzez zasilanie wód gruntowych
i powierzchniowych, umożliwienie swobodnego przepływu mas powietrza oraz poprzez
bycie miejscem migracji i bytowania drobnej fauny. Średnia jakość gleb jest wysoka;
na obszarach rolniczych dominują gleby III klasy bonitacyjnej.
Analizowany obszar charakteryzuje się dość ubogą szatą roślinną, co jest związane
z działalnością człowieka i z głównie rolniczym użytkowaniem terenu. Są to zespoły roślinne
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej, gdzie dominuje
monokulturowe uprawy zbóż i warzyw oraz roślinność niska. Użytki zielone i lasy stanowią
nieznaczny odsetek zajmowanej powierzchni gminy (8,2% i 7,2%). Ważnym lokalnym
korytarzem ekologicznym jest dolina rzeki Pełty.
Świat zwierzęcy jest typowy dla użytków rolnych. Dominują takie gatunki jak: zające,
kuny i jeże. W rejonach leśnych można spotkać dziki, sarny czy lisy, które można spotkać
także na terenie przyległych pól i łąk. Licznie występują charakterystyczne dla północnego
Mazowsza gatunki ptaków oraz bezkręgowce i płazy. Głównym ograniczeniem
w przemieszczaniu się zwierząt są drogi krajowe nr 60 i w części północno-wschodniej 57.
Pod względem krajobrazowym przeważają rolnicze krajobrazy kulturowe
o umiarkowanym stopniu przekształcenia środowiska naturalnego wskutek działalności
człowieka. Największymi walorami krajobrazowymi i rekreacyjnymi charakteryzują się
tereny otwarte położone wzdłuż doliny Pełty.
Na lokalny klimat terenu ma wpływ położenie w krajobrazie otwartym. Luźna i niska
zabudowa jedynie w niewielkim stopniu modyfikuje mezoklimat. Klimat charakteryzuje się
średnimi: wilgotnością i wahaniem temperatur, z dobrym nawietrzeniem i nasłonecznieniem.
Obszary chronione
Do najcenniejszych wartości przyrodniczych gminy, podlegających ochronie, należą:

Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu,

kompleksy gleb najwyższych klas bonitacji,

obszary naturalnych dolin rzecznych i obszary leśne,

parki dworskie i pomniki przyrody,
Południowo-wschodnia część gminy o powierzchni 988,6ha włączona została
rozporządzeniem nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005r. (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 91, poz. 2457) do Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(NKOCK). Powyższe rozporządzenie ustala ochronę ekosystemów leśnych, wodnych
lądowych oraz prawidłową gospodarkę w tych obszarach. Nasielsko-Karniewski Obszar
Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny położone między Nasielskiem a Karniewem, gdzie
występują takie formy krajobrazowe warte ochrony jak lasy oraz doliny rzeczne wraz z ich
zboczami krawędziowymi, w tym zwłaszcza doliny Pełty i Przewodówki. NKOCK zajmuje
powierzchnię ogólną 14586 ha, w tym lasy 3360 ha, użytki rolne 10388 ha i grunty pod
wodami 94 ha.
9
Gmina Karniewo charakteryzuje się wysokim udziałem gleb najwyższych klas bonitacji,
chronionych przed zmianą przeznaczenia i przed degradacją i dewastacją, zgodnie z art. 3 i 7
ustawy o ochroni gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995r. Zmiana użytkowania tych
gruntów wymaga zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rzeka Pełta, wraz z dolinami innych cieków stanowi ciąg powiązań przyrodniczych,
pełni rolę lokalnego korytarza ekologicznego, który umożliwia swobodną migrację fauny
i flory. Obszar w granicach opracowania wymaga ochrony ilościowej i jakościowej wód,
m.in. odmulenia zbiorników, retencjonowania i magazynowanie zasobów wód, eliminacji
i ograniczeniu zanieczyszczeń, zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych
przepływów wody czy poziomów zwierciadła wód. W celu ochrony wód podziemnych, ujęcia
w: Szlasach Złotkach, Żabinie Łukowskim, Chełchach Kmiecych i Chełchach Klimkach
posiadają strefy ochrony pośredniej.
Na terenie opracowania, w m. Czarnostów znajduje się zabytkowy park będący
częścią zespołu dworskiego. Leży on w strefie ochrony konserwatorskiej. W skład zespołu
dworskiego wchodzi murowany spichlerz, murowana oficyna z końca XIX w. oraz założenia
parkowe. Do zabytków kulturowych, wpisanych w rejestr należą: zespół sakralny w
Karniewie, linia kolejki wąskotorowej na trasie Przasnysz Maków Mazowiecki oraz
zabytki archeologiczne, m. in. Zabytkowe cmentarze.
Zagrożenia środowiska przyrodniczego
Zanieczyszczenia rzek
Badanie i ocena jakości wód powierzchniowych została dokonana na podstawie
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008r. Nr 162,
poz.1008) przez WIOŚ w Warszawie:

Zgodnie z wynikami badań: stan/potencjał ekologiczny jednolitej części wód rz.
Pełty został sklasyfikowany jako umiarkowany. Elementy biologiczne utrzymywały
na poziomie klasy III, stan elementów fizykochemicznych, ze względu na wysoki
poziom substancji biogennych (azotu azotanowego i ogólnego) – oceniono jako
poniżej dobrego.

W wyniku braku możliwości poboru próbek do oznaczenia wskaźników
biologicznych nie określono stanu/potencjału ekologicznego rzeki Orzyc, ze względu
na elementy fizykochemiczne rzeka kwalifikuje się do II klasy czystości.
Ocena jakości wód płynących będących środowiskiem bytowania ryb w warunkach
naturalnych dokonana w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe będące środowiskiem życia w warunkach
naturalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 176, poz. 1455) zakwalifikowała rz. Pełtę do klasy non.
Wskaźniki które
zdecydowały o złej jakości utrzymywały się na poziomie: tlen
rozpuszczony- 9,1mg/O2/l, azotyny – 0,111mg/NO2/l, fosfor ogólny - 0,19mgP/l, chlor
całkowity poz. 0,036mgHOCl/l
10
Zanieczyszczenia atmosferyczne
Głównym źródłem zanieczyszczeń terenu w granicach opracowania jest ruch pojazdów
po drogach krajowych oraz emisja niska z palenisk domowych. Ze źródeł punktowych „emisji
wysokiej” najbardziej znaczącą instalacją energetycznego spalania paliw mogącą
oddziaływać na obszar jest oddalony o ok. 50km Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.
Ze względu na przewagę wiatrów zachodnich należy brać pod uwagę również PEC sp. z o.o.
w Ciechanowie (ok. 28km). Ważnym źródłem zanieczyszczeń atmosferycznych jest „emisja
niska” z sektora komunalno-bytowego. Spalanie odpadów w domowych piecach powoduje
przedostanie się do środowiska szkodliwych substancji. Badanie i ocena jakości powietrza
jest realizowana w oparciu o przepisy art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150) wraz z rozporządzeniami (Dz. U.
z 2002 r. Nr 87, poz. 798 i Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281). Ocena jakości powietrza
obejmuje klasyfikację stref ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Gmina
została zakwalifikowana do strefy ostrołęcko -ostrowskiej, dla której standardy imisyjne
zostały przekroczone jedynie dla benzo/a/pirenu oraz ozonu.
Hałas
Źródłem informacji o hałasie w środowisku jest w szczególności Państwowy Monitoring
Środowiska, który stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska. Badania
monitoringowe hałasu wzdłuż drogi 60 przeprowadzone w 2009 r. przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykazały przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hałasu dla pory dnia i nocy. Poziom zagrożenia hałasem komunikacyjnym
w ostatnich latach nie zmienił się w znaczący sposób i jest istotnym zagrożeniem
dla mieszkańców terenów przyległych.
Pole elektromagnetyczne
Znaczące oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych występuje:


w paśmie 50 Hz - od sieci i urządzeń energetycznych.
w paśmie od 300 MHz do 40000 MHz - od urządzeń radiokomunikacyjnych,
radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Największy udział mają stacje bazowe
telefonii komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii.
Z badań WIOŚ przeprowadzonych w 2009r. wynika, że w miejscach dostępnych dla ludzi nie
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych (7-20 V/m w zależności od częstotliwości).
Ocena stanu środowiska przyrodniczego oraz problemy wynikające z tego
stanu
Z analizy stanu środowiska, jego zagrożeń i uwarunkowań przyrodniczych zawartych
w opracowaniu ekofizjograficznym wynika, że badany obszar cechuje:
— przewaga gleb o wysokich wartościach przyrodniczych użytkowanych rolniczo,
— dobra dostępność komunikacyjna - przebieg dróg krajowych: nr 60 Łęczyca –
Kutno – Płock – Ciechanów – Różan - Ostrów Mazowiecka oraz nr 57 Biskupiec –
Szczytno – Przasnysz - Pułtusk,
— niska gęstość zaludnienia,
— niska lesistość oraz niski udział użytków zielonych w strukturze użytkowania,
— występowanie obszaru chronionego krajobrazu (dotyczy terenów położonych
11
w południowo-wschodniej części objętych Nasielsko - Karniewskim Obszarem
Chronionego Krajobrazu),
—
brak sieci kanalizacyjnej przy rozwiniętej sieci wodociągowej,
— niska zasobność wód powierzchniowych oraz niezadawalający ich stan jakości,
które są zanieczyszczone głównie substancjami pochodzącymi z rolnictwa,
— nieuporządkowana gospodarka odpadami, składowanie – jako podstawowa forma
unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
— dość dobra jakość powietrza atmosferycznego, poza obszarami bezpośrednio
przylegającymi do dróg o intensywnym ruchu komunikacyjnym,
— zanieczyszczenie gleb związkami pochodzenia rolniczego,
— melioracja części terenu.
Z powyższego wynikają podstawowe problemy związane z jakością środowiska tj.:
1. Zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane m.in.
przez spływy powierzchniowe z terenów upraw ;
2. Niska lesistość i zbyt mała ilość zbiorowisk roślinnych mogących stanowić miejsca
bytowania czy żerowania dla fauny,
3. Zanieczyszczenia gleb wzdłuż drogi krajowej o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz
w obrębie obszarów rolniczych przez zabiegi agrotechniczne,
4. Możliwość wystąpienie zagrożenia na skutek awarii i nieszczęśliwych wypadków
(transport substancji niebezpiecznych),
5. Hałas komunikacyjny wzdłuż dróg krajowych,
6. Nadmierne osuszenie terenu użytkowanego rolniczo na skutek melioracji, braku
zbiorników retencyjnych.
12
Analiza ustaleń planu
Ograniczenia w użytkowaniu objęte są :

Kompleksy: w Szwelicach- oznaczone symbolem – 25RM i Gościejewie – oznaczone
symbolem – 3MN/U, 4 MN, 5MN, 6MN/U, 7MN/U, 8MN objęte są ochroną na
podstawie ustawy o ochronie przyrody, włączone do Nasielsko-Karniewskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, gdzie obowiązują zasady i ograniczenia wynikające z przepisów
odrębnych. Plan adaptuje te zasady;

Kompleksy: w Chełchach Klimkach (4U), Karniewie (53 MN/U, 54U/MN, 55MN/U),
w Romanowie (1 MN, 12MN), w Słoniawach (15MN), Żabinie Karniewskim (10MN/U)
są to tereny zmeliorowane lub położone w sąsiedztwie rowów melioracyjnych. Zgodnie
z ustaleniami Planu, projektowane inwestycje wymagają uzgodnienia ze służbami
melioracyjnymi i uwzględnienia zmian warunków gruntowo- wodnych, wynikających
z naruszenia systemów drenarskich oraz zastosowania zabezpieczeń dla uniknięcia
zakłócenia stosunków wodnych na działkach sąsiednich;
Ponadto kompleksy w: Karniewie – 53MN, Tłucznicach – 5MN, Żabinie Karniewskim –
10MN położone są na glebach chronionych przed zmianą użytkowania na cele nierolnicze,
zgodnie z art. 3 i 7 ustawy o ochroni gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995r. Są to gleby
III klasy bonitacji. Zmiana użytkowania tych gruntów wymaga zgody Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Kompleks w Szwelicach – oznaczony 9PG, znajdujący się na gruntach IV i V kl.,
przeznaczony jest pod eksploatację złoża. Stanowi przedłużenie w kierunku północnym
istniejącego, eksploatowanego złoża. Warunkiem rozpoczęcia działalności jest uzyskanie
koncesji na wydobycie surowców. W celach ochronnych plan pozostawia pas terenu
o szerokości 8 m, stanowiącego filar ochronny złoża (F), na którym nie będzie prowadzona
eksploatacja surowców. Aby zabezpieczyć interesy z punktu widzenia ochrony środowiska
plan nakazuje, na etapie wykonywania projektu zagospodarowania złoża, opracowanie
rekultywacji wyrobiska na cele leśne lub wodne. Nakazuje także prawidłowe
zagospodarowanie surowców towarzyszących eksploatacji kruszywa naturalnego, w tym
piasków frakcji poniżej 4 mm i głazów narzutowych.
Kompleks w Romanowie dotychczas użytkowany rolniczo, zajmujący gleby kl. V–
oznaczony symbolem 13ZL, przeznaczono pod zalesienia. Zalesienie gruntów rolnych będzie
dokonywane w porozumieniu ze służbami leśnymi na podstawie planu zalesienia. Plan
zakłada wykorzystanie do zalesienia rodzimych gatunków drzew i krzewów dostosowanych
do typu siedliska przyrodniczego. W celu zabezpieczenia interesów środowiskowych należy
przestrzegać zasad hodowli lasu w zakresie norm określających proporcje gatunków
na różnych typach siedlisk, a zalesiania terenów rolnych nie powinny być uprawami
monokulturowymi. Zgodnie z ustaleniami planu obowiązywać będzie zakaz dokonywania
nasadzeń drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekroczyć
3,00 m pod liniami elektroenergetycznymi.
Zmiana planu zakłada obsługę komunikacyjną poprzez istniejące i projektowane
drogi krajowe, powiatowe, gminne i wewnętrzne, zgodnie z ustalonymi zasadami.
Ograniczenia w użytkowaniu stanowi nieprzekraczalna linia zabudowy dla dróg krajowych,
powiatowych, gminnych i wewnętrznych, zgodnie z rys. planu. Zabudowa położona w
planowanym obszarze ograniczonego użytkowania od dróg krajowych (60, 57) będzie
13
chroniona urządzeniami zabezpieczającymi przed niekorzystnym działaniem ruchu
komunikacyjnego. Plan ustala przebudowę dróg powiatowych – do szerokości 15-20 m
w liniach rozgraniczających, budowę i przebudowę dróg gminnych – do szerokości 8-12m
w liniach rozgraniczających oraz dopuszcza lokalizację sieci uzbrojenia technicznego
w liniach rozgraniczających dróg.
Ograniczeniami w użytkowaniu jest lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie cieków
wodnych tj. rowy melioracyjne lub melioracje terenu. Dotyczy to kompleksów: 4 MN
w Chełchach Klimkach, 53 MN/U, 54 U/MN, 55 MN/U w Karniewie, 11 MN, 12 MN
w Romanowie, 15 MN w Słoniawach, 10 MN/U w Żabinie Karniewskim. Aby zabezpieczyć
interesy z punktu widzenia ochrony środowiska plan nakazuje uwzględnienie przy realizacji
obiektów zmian warunków gruntowo-wodnych, wynikających z naruszenia systemów
drenarskich i zastosowanie zabezpieczeń dla uniknięcia zakłócenia stosunków wodnych
na działkach sąsiednich. Obowiązuje też zakaz zasypywania i samowolnej przebudowy
rowów melioracyjnych lub zmiany ich przebiegu. Przebudowa, przykrycie lub obudowanie
cieków szczegółowych należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem służb melioracyjnych.
Dla terenu: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednorodzinnej z usługami
nieuciążliwymi i usług MN, MN/U, U w miejscowościach: Chełchy Klimki, Gościejewo,
Karniewo, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Zakrzewo, Żabin Karniewski zmiana planu
dopuszcza lokalizację : budynków mieszkalnych z możliwością realizacji usług, wolnostojące
budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i garażowe, obiekty i urządzenia związane z
obsługą w zakresie infrastruktury technicznej. W celu ograniczenia ujemnego oddziaływania
wprowadza zakaz: lokalizacji otwartych placów składowych, hodowli zwierząt inwentarskich,
ustala minimalną powierzchnię biologicznie czynną (70%- dla MN, 60% - dla MN/U i 40% dla U). Ogranicza uciążliwości do granic własności użytkowania.
Dla terenu usług uciążliwych z funkcją mieszkalną dla właściciela (54U/MN
w Karniewie) zmiana planu dopuszcza funkcję usługową i produkcyjną, składy otwarte,
magazyny i hurtownie, jednorodzinne budynki mieszkalne dla prowadzącego działalność
gospodarczą. Wprowadza: ograniczenie uciążliwości do granic obszaru, w ramach
wyznaczonego terenu usługowego wprowadza konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości
miejsc postojowych (w ilości min. 2 miejsca na 100m2 powierzchni usługowej). W celu
ograniczenia ujemnego oddziaływania, nakazuje przestrzegać dopuszczalnych poziomów
hałasu, działalność powinna być prowadzona w pomieszczeniach zamkniętych, wzdłuż granic
działki posadzona zieleń izolacyjna oraz odprowadzenie wód opadowych i zapewnienie ich
oczyszczenia. Przy dopuszczeniu funkcji mieszkaniowej dla właściciela realizowane usługi
nie mogą być uciążliwe dla strefy mieszkaniowej. Plan ustalił minimalną powierzchnię
biologicznie czynną -40%.
Dla terenów usług komunikacyjnych (56U/KS w Karniewie) przeznaczonego pod
usługi naprawy pojazdów, usługi blacharskie i lakiernicze stację paliw i obsługę podróżnych
wprowadza ograniczenie uciążliwości do granic obszaru. W ramach wyznaczonego terenu
wprowadza konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych. W celu
ograniczenia ujemnego oddziaływania, nakazuje przestrzegać dopuszczalnych poziomów
hałasu, działalność powinna być prowadzona w pomieszczeniach zamkniętych, wzdłuż granic
działki posadzona zieleń izolacyjna oraz odprowadzenie wód opadowych i zapewnienie ich
oczyszczenia. Plan ustalił minimalną powierzchnię biologicznie czynną -40%.
14
Skutki dla środowiska wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu
oraz ustaleń planu
Realizacja ustaleń projektu planu w zróżnicowany sposób ma wpływ na poszczególne
komponenty środowiska tj. powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody
powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny i na ich wzajemne powiązania oraz
na ekosystemy i krajobraz.
W wyniku realizacji Planu nastąpi przekształcenie rzeźby terenu, które jednak
(z wyjątkiem terenu eksploatacji kruszywa naturalnego) nie wpłynie w znaczący sposób
na jakość przestrzeni. Przekształceniu może ulec zwierciadło wód podziemnych, nastąpi
ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej i likwidacja pierwotnie istniejących zespołów
roślinnych. Tereny planowane do zabudowy znajdują się na gruntach nośnych, o parametrach
geotechnicznych pozwalających na posadowienie planowanej zabudowy. Wymiana gruntu
może dotyczyć terenów dróg z realizacją których wiąże się nasypywanie utworów sypkich
takich jak piaski i żwiry.
W wyniku realizacji ustaleń zmiany planu wyłączone z produkcji rolnej zostaną m.in.
grunty bardzo dobrych i dobrych klas bonitacji, o dużej wartości dla rolnictwa.
Na omawianym terenie występują udokumentowane złoża kopalin, które przewidziane
są w projekcie planu do wydobycia i eksploatacji. (Na prowadzenie eksploatacji, zgodnie
z art. 15 ustawy prawo geologiczne i górnicze wymagane jest uzyskanie koncesji). Roboty
górnicze wykonywane podczas eksploatacji złoża spowodują trwałe przekształcenie terenu.
Pierwotna rzeźba ulegnie całkowitemu przekształceniu, co spowoduje trwałą zmianę
w krajobrazie. Prowadzone prace ziemne spowodują zmiany struktury gleb, istnieje
możliwość zakłócenia układu funkcjonowania wód wgłębnych jak i ich chemicznego
zanieczyszczenia. W wyniku ruchu pojazdów, emisji spalin z samochodów i sprzętu
wydobywczego nastąpi lokalne zanieczyszczenie powietrza oraz podwyższenie poziomu
hałasu.
Reasumując realizacja ustaleń zmiany planu (zabudowa mieszkaniowo – usługowa,
komunikacyjna, eksploatacja kruszywa naturalnego, realizacja dróg) może wywołać zmiany
w środowisku naturalnym polegające na:
— zniszczeniu profilu glebowego przez wykopy pod fundamenty obiektów budowlanych,
pod wydobycie kruszywa naturalnego, pod tereny komunikacyjne lub sieci podziemnej
infrastruktury technicznej,
— zmniejszenie powierzchni przestrzeni rolniczej w tym zajmowanej przez grunty
najwyższych klas bonitacji,
— zmniejszeniu powierzchni czynnej biologicznie w związku ze zmianą przeznaczenia
terenu,
— powstaniu źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
— powstaniu odpadów i ścieków komunalnych,
— poborze wody do celów socjalnych,
— poborze energii elektrycznej,
— intensyfikacji ruchu drogowego oraz związanym z tym zwiększeniu emisji
15
pyłu, szczególnie w czasie trwania budów oraz dojazdów samochodów związanych
z działalnością usługową i produkcyjną, oraz hałasu drogowego,
— powstaniu hałasu komunikacyjnego,
— przekształceniu krajobrazu,
— rozwoju sieci kanalizacyjnej, co może spowodować przeobrażenie rzeźby terenu
na etapie budowy, zmianę stosunków wodnych wynikającą z odwodnienia obszaru
i obniżenia zwierciadła wód gruntowych, punktowe zanieczyszczenie wód
podziemnych i powierzchniowych oraz środowiska gruntowego w wyniku
nieszczelności sieci,
— możliwości wystąpienia kolizji
niebezpieczne na drodze głównej.
i
awarii
pojazdów przewożących materiały
Realizacji zaprojektowanych funkcji sprzyja:
— lokalizacja,
— dostępność komunikacyjna,
— korzystne dla budownictwa warunki geologiczno – inżynierskie,
W celu oceny i określenia charakteru skutków realizacji ustaleń na środowisko dokonano
podziału skutków zależności od:
a) oceny oddziaływania– na pozytywne i negatywne,
b) zasięgu przestrzennego oddziaływania – na lokalne, ponadlokalne i regionalne,
c) odwracalności zjawisk –na odwracalne i nieodwracalne,
d) trwałości – krótkotrwałe i długotrwałe.
16
Zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa), usługi
nieuciążliwe
Komponent
Opis skutków wynikających ustaleń
Ocena i charakter skutków
środowiska
realizacji ustaleń
Powierzchnia
ziemi, kopaliny,
gleba
Likwidacja pokrywy glebowej
Procesy erozyjne na powierzchniach
odkrytych
Negatywny, nieodwracalny,
długotrwały, lokalny
Negatywny, odwracalny,
krótkotrwały, lokalny
Przekształcenie stosunków wodnych
Negatywny, nieodwracalny,
długotrwały, lokalny
Wody
powierzchniowe
i podziemne
Przenikanie skażeń biologicznych i
chemicznych
Negatywny, ponadlokalny
długotrwały, odwracalny
Spływ powierzchniowych i punktowych
zanieczyszczeń
Negatywny, długotrwały,
odwracalny, ponadlokalny
Klimat i jakość
powietrza
Emisja zanieczyszczeń ze źródeł niskich
Negatywny, lokalny,
krótkotrwały, odwracalny,
Modyfikacja warunków pogodowych
Hałas (dotyczy obiektów usługowych)
Świat roślinny
i zwierząt
Ubytek terenów biologicznie czynnych
Spadek liczebności i różnorodności
gatunkowej na rzecz gatunków
synantropijnych
Negatywny, długotrwały,
lokalny, nieodwracalny
Negatywny, lokalny,
krótkotrwały, odwracalny,
Negatywny, długotrwały,
lokalny, nieodwracalny
Negatywny, długotrwały,
lokalny, nieodwracalny
Tereny usług uciążliwych
Komponent
Opis skutków wynikających ustaleń
środowiska
realizacji ustaleń
Ocena i charakter skutków
Powierzchnia ziemi, Likwidacja pokrywy glebowej
kopaliny, gleba
Negatywny, długotrwały,
lokalny, nieodwracalny
Degradacja gleb
Przekształcenie stosunków wodnych
Wody
powierzchniowe
i podziemne
Negatywny, odwracalny,
krótkotrwały, lokalny
Negatywny, nieodwracalny,
długotrwały, lokalny
Wprowadzenie oczyszczanych ścieków do Negatywny, krótkotrwały,
odbiorników
ponadlokalny, odwracalny
Spływ powierzchniowych i punktowych
zanieczyszczeń
Negatywny, długotrwały,
odwracalny, ponadlokalny
17
Klimat i jakość
powietrza
Emisja zanieczyszczeń i odorów
Emisja zanieczyszczeń ze źródeł niskich
Świat roślinny i
zwierząt
Negatywny, długotrwały,
ponadlokalny, odwracalny
Negatywny, lokalny,
krótkotrwały, odwracalny,
Modyfikacja warunków pogodowych
Negatywny, długotrwały,
lokalny, nieodwracalny
Hałas i wibracja
Negatywny, lokalny,
krótkotrwały, odwracalny,
Ubytek terenów biologicznie czynnych
Negatywny, długotrwały,
ponadlokalny, nieodwracalny
Spadek liczebności i różnorodności
gatunkowej
Tereny komunikacyjne
Komponent środowiska
Powierzchnia ziemi, kopaliny,
gleba
Opis skutków wynikających
ustaleń realizacji ustaleń
Likwidacja pokrywy glebowej
Zanieczyszczenie gleb w pasie po
obu stronach ciągów
Zmiana ukształtowania
powierzchni terenu
Negatywny, długotrwały,
ponadlokalny, nieodwracalny
Ocena i charakter skutków
Negatywny, długotrwały,
ponadlokalny, nieodwracalny
Negatywny, nieodwracalny,
krótkotrwały, lokalny
Negatywny, nieodwracalny,
długotrwały, lokalny
Wody powierzchniowe
i podziemne
Spływ zanieczyszczeń
komunikacyjnych
Klimat i jakość powietrza
Emisja zanieczyszczeń komuNegatywny, długotrwały,
nikacyjnych, rozprzestrzenianie się ponadlokalny, odwracalny
zanieczyszczeń pyłowych
i piaszczystych
Hałas i wibracje
Modyfikacja warunków
pogodowych
Świat roślinny i zwierząt
Negatywny, długotrwały,
ponadlokalny, odwracalny
Negatywny, odwracalny,
długotrwały, lokalny
Negatywny, nieodwracalny,
długotrwały, lokalny
Ubytek terenów biologicznie
czynnych
Negatywny, długotrwały,
lokalny, nieodwracalny
Spadek liczebności
i różnorodności gatunkowej oraz
obniżenie zdrowotności
organizmów
Negatywny, długotrwały,
ponadlokalny, nieodwracalny
18
Obszar górniczy
Komponent środowiska
Powierzchnia ziemi,
kopaliny, gleba
Opis skutków wynikających z
realizacji ustaleń
Ocena i charakter skutków
Likwidacja pokrywy glebowej
Negatywny, nieodwracalny,
długotrwały, lokalny
Przekształcenie powierzchni
terenu
Procesy erozyjne na
powierzchniach odkrytych
Zagrożenie osuwiskowe
Wody powierzchniowe i
podziemne
Zagrożenie skażeniem
Przekształcenie stosunków
wodnych
Klimat i jakość powietrza
Świat roślinny i zwierząt
Filar ochronny
Komponent środowiska
Powierzchnia ziemi,
kopaliny, gleba
Negatywny, odwracalny,
długotrwały, lokalny
Negatywny, lokalny, odwracalny,
krótkotrwały,
Negatywny, długotrwały,
odwracalny, lokalny
Negatywny, nieodwracalny,
długotrwały, ponadlokalny
pozytywny, nieodwracalny,
długotrwały, lokalny,
nieodwracalny, długotrwały, lokalny
Przekształcenie zwierciadła wód
gruntowych
Hałas pochodzący od maszyn do
eksploatacji
Negatywny, lokalny, krótkotrwały,
odwracalny,
Ubytek terenów biologicznie
czynnych
Negatywny, długotrwały, lokalny,
nieodwracalny
Zmiana ekosystemu lądowego na
wodny
Długotrwały, lokalny, odwracalny
Opis skutków wynikających z
realizacji ustaleń
Ocena i charakter skutków
Ochrona przed osuwaniem
Pozytywny, odwracalny,
długotrwały, lokalny
Teren przebudowy lub modernizacji dróg
Komponent środowiska
Opis skutków wynikających z
realizacji ustaleń
Ocena i charakter skutków
Powierzchnia ziemi,
kopaliny, gleba
Negatywny, nieodwracalny,
długotrwały, lokalny
Likwidacja pokrywy glebowej
Zanieczyszczenie typu
Negatywny, nieodwracalny,
długotrwały, lokalny
19
komunikacyjnego
Przekształcenie powierzchni
terenu
Wody powierzchniowe i
podziemne
Klimat i jakość powietrza
Świat roślinny i zwierząt
Negatywny, nieodwracalny,
krótkotrwały, lokalny
Przekształcenie stosunków
wodnych
Negatywny, nieodwracalny,
długotrwały, lokalny
Spływ zanieczyszczeń
komunikacyjnych
Negatywny, nieodwracalny,
długotrwały, lokalny,
Emisja zanieczyszczeń
komunikacyjnych
Negatywny, lokalny, krótkotrwały,
odwracalny,
Hałas i wibracje
Negatywny, lokalny, długotrwały,
odwracalny
Ubytek terenów biologicznie
czynnych
Negatywny, długotrwały, lokalny,
nieodwracalny
Obniżenie zdrowotności i
żywotności organizmów
Negatywny, długotrwały, lokalny,
nieodwracalny
Tworzenie barier na ciągach
przyrodniczych
Negatywny, długotrwały, lokalny,
nieodwracalny
Ocena przewidzianych zmian w przypadku braku realizacji ustaleń planu
Nowe zainwestowanie i zagospodarowanie terenu zawsze powodują zmiany
w środowisku przyrodniczym. Najczęściej jest to wpływ niekorzystny, którego całkowite
wykluczenie jest niemożliwe. Brak realizacji ustaleń planu spowoduje ogólnie utrzymanie
istniejącego stanu środowiska lub też jego pogorszenie – w przypadku, jeśli nie byłyby
realizowane ustalenia dotyczące ochrony środowiska. W przypadku braku realizacji planu
teren pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu Pozostawienie w dotychczasowym
użytkowaniu terenu skutkować będzie zachowaniem w istniejącej formie elementów
środowiska: rzeźby terenu, klimatu, szaty roślinnej i zwierzęcej, krajobrazu. Pogorszeniu
może ulec stan powietrza atmosferycznego w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych
o znaczeniu krajowym na skutek kumulacji zanieczyszczeń. Zmniejszenie wilgotności gleby
może również nastąpić ze względu na niewystarczający udział lasów i terenów zielonych.
Negatywny wpływ może mieć zastosowanie innych procedur w celu prowadzenia polityki
przestrzennej (decyzje), które nie wymagają zachowania spójności z przyjętymi w studium
kierunkami rozwoju gminy.
Ocena wpływu na obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, obszary Natura 2000
Część terenu objętego projektem planu (Szwelice - 25RM, Gościejewo - 3MN/U,
4 MN, 5MN, 6MN/U, 7MN/U, 8MN) objęta jest ochroną na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody w ramach Nasielsko-Karniewski Obszar
Chronionego Krajobrazu. Wpływ na te obszary ustaleń planu będzie minimalizowany
poprzez przestrzeganie ustaleń planu oraz zakazów i nakazów zawartych w Rozporządzeniu
20
Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie NasielskoKarniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2457) ,
między innymi:




Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
niezwiązanych z komunikacją, turystyką, rolnictwem i przemysłem spożywczym,
Zakaz wydobywania skał, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu,
Zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów
wodnobłotnych oraz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydrożnych i nadwodnych, jeśli nie wynikają one z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Nakaz prowadzenia czynnej ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych,
która polegać ma między innymi na zwiększaniu stopnia pokrycia terenu
drzewostanami, tworzeniu i utrzymywaniu korytarzy ekologicznych ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków i gatunków związanych
z wodami, formowaniu nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, tworzeniu
stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci zadrzewień i zakrzewień,
zwiększaniu retencji wodnej oraz odtwarzaniu siedlisk hydrogenicznych mających
dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej.
Pozostały teren ze względu na niski poziom występowania terenów zielonych oraz
występujące uciążliwości (zabiegi agrotechniczne) i bariery (trasy komunikacyjne)
nie stanowi obszaru wspomagającego ekosystemów obszarów chronionych.
W granicach objętych planem nie stwierdzono występowania chronionych gatunków
fauny w rozumieniu: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r.
w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochrona (Dz.U. Nr 220, poz.
2237) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. Nr 94, poz. 795). Na terenie opracowania
nie występują także siedliska podlegające ochronie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych
podlegających ochronie (Dz.U. Nr 92, poz. 1029) oraz gatunki chronione w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Nr 220, poz. 2237). Można więc stwierdzić,
że charakter planu, jego założenia i przyszła realizacja nie wpłynie negatywnie na obszary
NATURA 2000.
Ocena skuteczności ochrony bioróżnorodności, fauny i flory
Bioróżnorodność jest pojęciem stosowanym dla sumy gatunków lub ekosystemów
analizowanych obszarów i oznacza zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego
organizacji. Ustalenia Planu, w przypadku ich pełnego wdrożenia, nie powinny stworzyć
bezpośredniego zagrożenia, zarówno dla flory i fauny opisywanego terenu, jak i dla ludzi.
W miejscu powstania nowych obiektów na terenach dotychczas niezabudowanych
i nieuzbrojonych nastąpi lokalne, bezpośrednie zubożenie lub likwidacja istniejącej
roślinności. Plan, przez wprowadzenie nowych terenów zabudowy, uniemożliwia w skali
mikro dotychczasowe funkcjonowanie gatunków zwierząt i roślin, przekształcając ich
siedliska i zmuszając do migracji występujących tam gatunków. Naturalne zbiorowiska
roślinne zastępowane będą roślinnością synantropijną, ruderalną oraz roślinnością ogrodową.
21
Mimo utraty istniejących siedlisk nie prognozuje się istotnych negatywnych strat
dla bioróżnorodności ze względu na zachowanie wolnych od trwałego zainwestowania
korytarzy ekologicznych przyrodniczego systemu.
Ocena ochrony walorów środowiskowych, kulturowych
i krajobrazowych oraz zmian w krajobrazie
Zmiana planu wprowadza zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu
i dziedzictwa kulturowego, w tym m.in. zakłada:

Obowiązek przestrzegania zasad wynikających z rozporządzenia w sprawie
Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

Ochronę istniejących cieków wodnych oraz ich jakości a także zadrzewień
śródpolnych,

ochronę zabytkowego parku dworskiego w Czarnostowie,

zalesienie kompleksu oznaczonego jako 13ZL w Romanowie,

obowiązek powiadomienia służb ochrony zabytków w przypadku odkrycia
zabytków w trakcie robót budowlanych,

zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji realizujących cele
publiczne, przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego i turystyki,
przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym
oraz inwestycji celu publicznego związanych z rozwojem usług z zakresu
łączności i sieci telekomunikacyjnych o nieznacznym, oddziaływaniu, zgodnych
z przepisami odrębnymi,

ograniczenie ewentualnej uciążliwości prowadzonych usług do granic własności
użytkownika terenu za wyjątkiem inwestycji z zakresu łączności publicznej,

ograniczone użytkowanie w strefie oznaczonych stanowisk archeologicznych,

powtórne wykorzystanie zdejmowanej próchniczej warstwy gleb.
Aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie na krajobraz nowe zainwestowanie
dostosowano do istniejącej zabudowy i zharmonizowane z krajobrazem kulturowym oraz
ustalono:

wskaźniki minimalnej powierzchni biologicznie czynnej,

maksymalną wysokość budynków mieszkalnych oraz geometrię dachu,

kształtowanie nowych budynków jako parterowe lub parterowe z poddaszem
użytkowym,

wprowadzono zakaz realizacji reklam wolnostojących w liniach rozgraniczających
dróg.
22
Nowe zainwestowanie jest przy trasie komunikacyjnej lub istniejącej zabudowie.
Ustalenia planu pozwalają prognozować, że nowe zainwestowanie będzie wkomponowane
w istniejący krajobraz bez naruszenia jego walorów.
Ocena właściwych proporcji pomiędzy terenami o różnych formach
użytkowania
Zmiana planu obejmuje w sumie powierzchnię 28,5ha. Skala ta pozwala stwierdzić,
że projekt planu nie wprowadza istotnych zmian w strukturze użytkowania gminy.
Ocena zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony
środowiska
Nie stwierdzono naruszeń wymogów prawa ochrony środowiska dotyczących
gospodarki przestrzennej i oddziaływania na środowisko rozszerzanych przestrzennie
elementów zagospodarowania.
Przy sporządzaniu planu zostały zastosowanie cele ochrony środowiska ustanowione na
szczeblu krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, a mianowicie:
—
utrzymanie norm odnośnie jakości wód powierzchniowych i podziemnych
określonych w przepisach szczegółowych,
—
utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
określonych w przepisach szczegółowych,
—
utrzymanie norm
szczegółowych.
odnośnie
jakości
powietrza
określonych
w
przepisach
Ocena potencjalnych zagrożeń dla środowiska i ludzi wynikających
z realizacji ustaleń
Zagrożenie dla środowiska w wyniku projektowanego przeznaczenia terenu może być
spowodowane:
- skażeniem wód podziemnych,
- przekształceniem powierzchni terenu,
- wykorzystaniem zasobów środowiska, osuwaniem się mas ziemnych i uruchomieniem
ruchów masowych (przy eksploatacji złoża),
- zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej i uszczuplenie przestrzeni rolnej,
- obniżeniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
- osłabieniem struktur istotnych dla funkcjonowania przyrody,
- zmianami w środowisku roślinnym,
- emisją pola elektromagnetycznego,
- emisją spalin i hałasu.
23
Rozpatrywany obszar charakteryzuje się dość dogodnymi warunkami dla zaprojektowanej
funkcji. Środowisko przyrodnicze na części terenu posiada jednak niską odporność
na degradację. Występujące na części grunty niespoiste nie są oporne na zanieczyszczenia,
co negatywnie może wpłynąć na wody podziemne.
Narażonymi na zanieczyszczenia będą następujące komponenty środowiska
przyrodniczego: wody powierzchniowe i podziemne, gleby, powietrze atmosferyczne (pyły,
gazy, odory z procesów technologicznych, pyły i spaliny z ruchu samochodów), klimat
akustyczny (hałas komunikacyjny, przemysłowy), powierzchnia ziemi (wykopy, nasypy).
Zachowanie wszystkich zakazów i nakazów dotyczących ochrony, obniżą stopień zagrożenia
dla środowiska przyrodniczego.
Proponowane rozwiązania ograniczające negatywne oddziaływanie
na środowisko
W celu minimalizacji przewidywanych negatywnych skutków dla środowiska
naturalnego i życia ludzi należy zachować zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
zapisane w projekcie zmiany planu, w tym m.in.:

zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji realizujących cele publiczne,
przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego i turystyki, przedsięwzięć
bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym oraz inwestycji celu
publicznego związanych z rozwojem usług z zakresu łączności i sieci
telekomunikacyjnych o nieznacznym, oddziaływaniu,

przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu,

zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu,

wyposażenie zabudowy przed oddaniem do eksploatacji w urządzenia do odprowadzania
ścieków,

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych przez składowanie obornika na płytach,
odprowadzanie płynnych odchodów zwierzęcych do szczelnych bezodpływowych
zbiorników oraz przestrzeganie zasad i warunków obowiązujących dla rolniczego
wykorzystania ścieków.

odprowadzanie wód opadowych na własnym, nieutwardzonym terenie,

zakaz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren
sąsiednich nieruchomości.

zachowanie minimalnej odległości ogrodzeń 1,50 m od rowów melioracyjnych
i naturalnych cieków,

na terenie usługowo-produkcyjnym dostosować powierzchnię działki do projektowanej
funkcji tak, aby uciążliwości i inne ujemne oddziaływanie nie wykraczało poza granice
użytkownika, działalność prowadzić w pomieszczeniach zamkniętych, otoczonych
zielenią izolacyjną,
24

przestrzegać dopuszczalne normy natężenia dźwięku, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych norm hałasu,

przestrzegać zasad ochrony terenów zmeliorowanych,

przestrzegać zasad odprowadzania ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnych
dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763), ,

postępować z odpadami zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami i ustawą
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr39, poz.251, z późn. zm.),

Nakaz opracowania rekultywacji wyrobiska na cele leśne lub wodne na etapie
wykonywania projektu zagospodarowania złoża,

Nakaz prawidłowego zagospodarowanie surowców towarzyszących eksploatacji
kruszywa naturalnego, w tym piasków frakcji poniżej 4 mm i głazów narzutowych.
Realizacja ustaleń powinna odbywać się w sposób pozwalający zachować równowagę
przyrodniczą. Negatywne skutki dla środowiska ograniczyć może „kompensacja
przyrodnicza” tj. zespół działań (rekultywacja gleby, roboty budowlane i ziemne, zalesienia,
tworzenie skupisk roślinności) prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej,
wyrównanie szkód wyrządzonych na danym terenie. W rozwiązaniach należy stosować
Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) np. poprzez efektywne wykorzystanie zasobów
środowiska jak woda, energia, surowce, wytwarzanie produktów i stosowanie surowców
przyjaznych dla środowiska, minimalizacja odpadów, itp.
Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków
realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz
częstotliwości jej przeprowadzania
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) organ sporządzający
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Wójt Gminy) zobowiązany jest
przynajmniej raz w czasie kadencji Rady na przeprowadzenie analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu.
Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych dokumentów
niezbędnych w procedurze postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
planów i programów przewidzianego w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko. Opracowana prognoza ma na celu wykazać,
czy przyjęte w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązania niezbędne
dla zapobiegania powstawania zagrożeń środowiska, spełniają swoją rolę oraz w jakim
stopniu warunki realizacji ustaleń planu mogą oddziaływać na środowisko. Zgodnie
z zapisami ustawowymi rolą prognozy nie jest ocena przyjętych w planie rozwiązań
25
planistycznych, sprawdzenie czy w przyjętych rozwiązaniach zabezpieczony został
we właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Teren objęty zmianą Planu położony jest w gminie Karniewo, powiat makowski,
województwo mazowiecki i dotyczy fragmentów wsi Chełchy Klimki, Gościejewo,
Karniewo, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo, Żabin
Karniewski. Leży we wschodniej jej części Wysoczyzny Ciechanowskiej, należącej do: Nizin
Środkowopolskich i Niziny Północnomazowieckiej. Teren jest korzystny do zabudowy: nie
zachodzą żadne istotne procesy geodynamiczne, nie występują zagrożenia wystąpienia
ruchów masowych ziemi ze względu na stosunkowo małe spadki terenu, panują tu dobre
warunki posadowienia budynków. Gmina posiada złoże surowców mineralnych - eksploatacja
żwiru z piaskiem odbywa się na pograniczu m. Szwelice - Gościejewo. Analizowany obszar
znajduje się w zlewni rz. Pełty a północno-wschodnia część odwadniana jest rz. Orzyc.
Spływające dopływy charakteryzują się znacznym zanieczyszczeniem substancjami
pochodzenia rolniczego (ich źródłem są nawozy sztuczne i środki ochrony roślin). Teren
położony jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Pod względem
przydatności rolniczej – przeważają gleby bardzo dobre i dobre, o najwyższej przydatności
rolniczej. Pod względem krajobrazowym przeważają rolnicze krajobrazy kulturowe
o umiarkowanym stopniu przekształcenia środowiska naturalnego wskutek działalności
człowieka. Największymi walorami krajobrazowymi i rekreacyjnymi charakteryzują się
tereny otwarte położone wzdłuż doliny Pełty. Klimat charakteryzuje się średnimi:
wilgotnością i wahaniem temperatur, z dobrym nawietrzeniem i nasłonecznieniem.
Podstawowymi problemami obszaru, związanymi z jakością środowiska są:
1. Zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane m.in.
przez spływy powierzchniowe z terenów upraw ;
2. Niska lesistość i zbyt mała ilość zbiorowisk roślinnych mogących stanowić miejsca
bytowania czy żerowania dla fauny,
3. Zanieczyszczenia gleb wzdłuż drogi krajowej o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz
w obrębie obszarów rolniczych przez zabiegi agrotechniczne,
4. Możliwość wystąpienie zagrożenia na skutek awarii i nieszczęśliwych wypadków
(transport substancji niebezpiecznych),
5. Hałas komunikacyjny wzdłuż dróg krajowych,
6. Nadmierne osuszenie terenu użytkowanego rolniczo na skutek melioracji, braku
zbiorników retencyjnych.
W ramach Prognozy wykonano analizę ustaleń projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Chełchy Klimki, Gościejewo,
Karniewo, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo, Żabin
Karniewski, gmina Karniewo, pod kątem jego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz
zdrowie ludzkie w stosunku do stanu istniejącego. Plan przeznacza teren pod: zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług
nieuciążliwych, zabudowę zagrodową związaną z produkcją rolną i hodowlą, zabudowę usług
nieuciążliwych, usług i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, usług uciążliwych
z funkcją mieszkalną dla właściciela, eksploatację kruszywa naturalnego z filarem ochronnym
złoża, drogi publiczne: krajowe, powiatowe, gminne i wewnętrzne.
W użytkowaniu będą obowiązywać pewne ograniczenia, wynikające z przepisów
odrębnych lub ustaleń zmiany planu. Dotyczą one obszarów:
26

Południowo-wschodnia część terenów objętych zmianą planu (Szwelice - 25RM,
Gościejewo- 3MN/U, 4 MN, 5MN, 6MN/U, 7MN/U, 8MN), chronione ustawą o ochronie
przyrody - na terenie tym obowiązują ograniczenia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

w Chełchach Klimkach (4U), Karniewie (53 MN/U, 54U/MN, 55MN/U), w Romanowie
(1 MN, 12MN), w Słoniawach (15MN), Żabinie Karniewskim (10MN/U) - są to tereny
zmeliorowane lub położone w sąsiedztwie rowów melioracyjnych,

w Szwelicach – oznaczony 9PG przeznaczony pod eksploatację złoża wraz z pasem
ochronnym o szerokości 8 m, stanowiącego filar ochronny złoża (F). Warunkiem
rozpoczęcia działalności jest uzyskanie koncesji na wydobycie surowców.

Sąsiadujących z głównymi ciągami
nieprzekraczalna linia zabudowy.
komunikacyjnymi
–
ograniczeniem
jest
Prognoza nie wykazała możliwości negatywnego oddziaływania na obszary Sieci Natura
2000 - w najbliższym otoczeniu brak jest obszarów objętych tą formą ochrony. Ze względu na
niewielki obszar objęty projektem planu (28,5ha), realizacja planu nie wprowadzi istotnych
zmian w strukturze użytkowania gminy - wpływ realizacji ustaleń planu na powierzchnię
ziemi będzie przestrzennie ograniczony. Zmiana planu przeznacza pod zalesienia grunty rolne
kl. V w Romanowie (13ZL).
Najważniejsze zagrożenia dla środowiska na tym terenie mogą być wywołane: skażeniem
wód zanieczyszczeniami z terenów rolniczych, przekształceniem powierzchni terenu,
zwłaszcza przy eksploatacji złoża i wykorzystaniem zasobów środowiska a także osuwaniem
się mas ziemnych i uruchomieniem ruchów masowych, osłabieniem struktur istotnych
dla funkcjonowania przyrody i zmianami w środowisku roślinnym, emisją spalin i hałasu.
Warunkiem realizacji zmiany planu na terenie o powierzchni 3,10 ha (w Karniewie –
53MN, Tłucznicach – 5MN, Żabinie Karniewskim – 10MN), na którym występują grunty
rolne III klasy bonitacyjnej jest uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Nie zidentyfikowano także zagrożeń dla obiektów zabytkowych. Relatywnie
niewielka skala planowanego nowego zainwestowania powoduje, że wpływ na ponadlokalne
oraz lokalne warunki klimatyczne należy uznać za pomijalny. Zapisy planu nie mają istotnego
wpływu na szatę roślinną i główne ostoje faunistyczne.
27
Wnioski
1. Ustalenia planu są zgodne z podstawowymi kierunkami zagospodarowania
przestrzennego, celami rozwoju i głównymi działaniami wyznaczonymi w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karniewo.
2. Projekt planu sporządzony został z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska
i zdrowia ludzi, tj. w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz
z uwzględnieniem dostępnej wiedzy w tym zakresie.
3. Zaproponowana w projekcie planu zmiana sposobu zagospodarowania terenu nie
wpłynie w znaczący sposób na stan środowiska przyrodniczego
4. Uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe obszaru dopuszczają zaproponowane
w zmianie planu przeznaczenie terenu.
5. Przestrzeganie określonych przepisów, zaproponowanych zasad i zaleceń zawartych
w uchwale i prognozie doprowadzi do minimalizacji przewidywanych negatywnych
skutków dla środowiska naturalnego i życia ludzi.
6. Planowana inwestycja nie zagraża spójności obszaru Natura2000 i nie stwarza
zagrożeń w odniesieniu do obszarów Natura 2000 . Zapisy planu nie mają istotnego
wpływu na szatę roślinną i główne ostoje faunistyczne.
7. Zminimalizowanie negatywnych skutków dla środowiska planowanych inwestycji
osiągnąć można poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz przestrzeganie
ustalonych zasad ochrony środowiska.
Literatura
Geografia fizyczna Polski, J. Kondracki, PWN Warszawa 1978 r.,
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2009 r. Raport Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 2010 r.,
Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego, US Warszawa 2010 r.,
Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim, Raport
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie 2002 r.;
Przyroda Mazowsza i jej antropologiczne przekształcenia, pod redakcją A. Rychling, Pułtusk,
2003 r.;
28
Download