ggsss sgs

advertisement
UCHWAŁA NR XXXII/163/06
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 27 kwietnia 2006r.
w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na
lata 2006-2010
Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity:Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591,zezm.Dz.U.02.23.220,Dz.U.02.62.558,Dz.U.02.113.9
84,DZ.U.02.214.1806,Dz.U.03.80.717,Dz.U.03.162.1568,Dz.U.02.153.1271,Dz.U.04.116.12
03, Dz. U. 05.172.1441,Dz.U.06.17.128) oraz art.17 ust.1 pkt.13 z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej(Dz.U. Nr64 poz.593, Nr99,poz 1001) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Antczak
7/20/2017 4:39:00 AM
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/163/06
Rady Gminy Białowieża
z dnia 27 kwietnia 2006r.
GMINNY SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
NA LATA 2006-2010
WSTĘP
Rodzina uznawana jest za podstawowe, naturalne środowisko wychowawcze, stwarza
warunki sprzyjające zaspokojeniu wszystkich potrzeb jednostki. To właśnie w niej tworzą się
określone normy regulujące zachowania jej członków, a także role i pozycje wytwarzające
wzajemne wymagania i oczekiwania. Członkowie rodziny a w szczególności rodzice i dzieci,
oczekują od siebie wzajemnej miłości, jest im ona potrzebna do kształtowania zdrowej
psychicznie zintegrowanej osobowości. Klimat rodzinny, w której jednostka wzrasta, postawy
jakie preferują rodzice w stosunku do dzieci, a także sposób w jaki pełnią rodzice swe role,
stają się zasadniczymi wzorcami, które jednostka przyswaja lub odrzuca. Wpływ, jaki
wywierają rodzice na swoje dziecko, jest więc bardzo silny i trwały. Rodzina jest
ukształtowaną historycznie wspólnotą życia. Wspólnotą człowiekowi najbliższą, bo naturalną,
pierwotną, niepowtarzalną, niemożliwą do pełnego i bezwarunkowego zastąpienia. Człowiek
przychodzi na świat w tej wspólnocie, w niej wzrasta i dojrzewa, a następnie dąży ku nowej,
tym razem własnej wspólnocie rodzinnej.
Rodzina jest jedną z najważniejszych grup pierwotnych, ma poczucie swej odrębności,
ma własne zadania i cele życiowe, układ stałych międzyosobniczych stosunków, określoną
strukturę. Jest małą grupą społeczną, w której występują bezpośrednie kontakty, twarzą w
twarz, stosunki pomiędzy jej członkami są bliskie, nasycone emocjami.
Rodzina stwarza warunki do zaspokojenia różnorodnych potrzeb psychicznych i
społecznych swoich członków, a zwłaszcza dzieci. Głównie chodzi o potrzebę przynależności
uczuciowej, bezpieczeństwa i stabilizacji.
Najbliższe otoczenie jednostki, jakim jest rodzina najlepiej zabezpiecza prawidłowy
rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży, chroni je przed niedostosowaniem społecznym,
naruszeniem równowagi wewnętrznej. Odgrywa ona istotną rolę w kształtowaniu społecznej i
kulturalnej strony osobowości młodego pokolenia, w przekazywaniu społecznie
aprobowanych i pożądanych wzorów postępowania i zachowania się. Rodzina wraz ze szkołą
zapewnia prawidłowy rozwój intelektualny i przygotowanie młodzieży do pełnienia ról
społecznych.
Środowisko rodzinne jest pierwszym i podstawowym środowiskiem społecznym,
podstawową komórką całego życia społecznego. Rodzina pierwsza wprowadza młodzież w
życie społeczne uczy czynnie żyć w grupie społecznej i tym samym rozwija podstawy
osobowości dziecka.
Środowisko rodzinne jest głównym ośrodkiem rozwoju strefy emocjonalnej dzieci,
kształtuje podstawy moralne i ideowe dziecka.
Uspołecznienie dzieci jest podstawową funkcją oddziaływania rodziny. W środowisku
rodzinnym dokonuje się socjalizacja dzieci i młodzieży oraz kształtują się pierwsze więzi
łączące młode pokolenie z szerszą strukturą społeczną i całokształtem życia społeczeństwa.
7/20/2017 4:39:00 AM
Rodzina przez zamierzone oddziaływania opiekuńcze i wychowawcze, a także przez
niezamierzony wpływ wynikający ze wzajemnych stosunków uczuciowych i zespołu
interakcji miedzy członkami oraz wzory osobowe rodziców przyczynia się do fizycznego,
psychicznego i społecznego rozwoju dziecka. Dzięki tym oddziaływaniom przygotowuje je
do samodzielnego życia w społeczeństwie, które podejmuje jako człowiek dorosły.
Równocześnie rodzina przekazuje dziecku wartości, normy, wzory zachowań i obyczaje
kulturowe społeczeństwa, do którego przynależy; przekazuje mu zatem-zazwyczaj nie zdając
sobie z tego sprawy- znajomość społeczeństwa, którego dziecko staje się członkiem. Dziecko
przyswajając sobie umiejętność reagowania na zakazy i nakazy rodziców zdobywa początki
kierowania swoim działaniem. Ucząc się postępować według norm społecznych, zaczyna już
w wieku przedszkolnym analizować i tworzyć własny ośrodek dyspozycyjny dla własnego
postępowania. Zaczyna budować własny świat wartości .W tym wielostronnym rozwoju
dorośli mogą wydatnie pomóc dziecku swym umiejętnym postępowaniem i przykładem.
Mogą też utrudniać lub hamować rozwój bądź wpływać na jego dewiację, na kształtowanie
się osobowości o cechach patologicznych.
Życie uczuciowe rozwija się i doskonali dzięki doświadczaniu coraz to nowych sytuacji i
gromadzeniu tych doświadczeń. Podstawową rolę pełnią tutaj rodzice i rodzeństwo, a później
grupa rówieśników. Dzięki kontaktom społecznym zrazu na terenie rodziny, a później poza
nią dziecko osiąga pewne poziomy rozwoju uczuciowo- społecznego, określając, ile bierze, a
ile i jak daje z siebie, czy wnosi coś do grupy, w której żyje. To właśnie rodzice są
pierwszymi nauczycielami i wychowawcami. Nadają oni kierunek procesowi wychowania i
stoją na straży prawidłowości tego procesu.
Instytucja rodziny jest jedną z podstawowych instytucji., Instytucja może być
określona jako ogólnie akceptowana droga osiągania istotnych, społecznych celów”. Jednym
z najważniejszych celów rodziny jest prokreacja czy też socjalizacja potomstwa. Rodzina
zaspokaja potrzeby społeczeństwa globalnego, innych grup społecznych oraz jednostek
ludzkich. Z takim spojrzeniem na rodzinę wiążą się jej funkcje, które służą analizie rodziny w
działaniu.
Rodzina jest komórką społeczną, którą należy szczególnie chronić i wspierać,
zwłaszcza gdy jej funkcjonowanie ulega zakłóceniu. Staje się ona wówczas dla swych
członków źródłem bólu i nieszczęść. Musimy dbać o rodzinę, gdyż jest ona nie do
zastąpienia. Ludzkość nie wypracowała dotychczas żadnej instytucji, która mogłaby
skutecznie zastąpić rodzinę i nie wiadomo czy uda się to w przyszłości.
GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA SYSTEMU PROFILAKTYKII OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
- ochrona praw dziecka i rodziny;
- wzmacnianie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji, zwłaszcza wychowawczych,
opiekuńczych i socjalnych;
- edukacja jako podstawowy warunek rozwoju jednostki i społeczeństwa;
- profilaktyka, zwłaszcza wobec uzależnień i przemocy;
- promowanie zdrowego stylu życia;
- eliminowanie czynników sprzyjających wykluczeniu społecznemu rodzin;
- rozwój programów ochrony zdrowia dzieci i młodzieży,
- zapobieganie szeroko rozumianej przemocy, uzależnieniom, przestępczości wśród dzieci i
młodzieży,
- zapobieganie porzuceniu dzieci i młodzieży.
7/20/2017 4:39:00 AM
FUNKCJONOWANIE RODZINY W ŚRODOWISKU LOKALNYM
Zadania:
- diagnoza warunków życia rodzin;
- rozbudowa zaplecza informacyjnego i edukacyjnego wspierającego rodzinę w społecznym
funkcjonowaniu;
- promowanie programów ukierunkowanych na rozwój zdrowych rodzin;
- kompleksowość podmiotów wspierających rodzinę;
- opracowanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie.
Realizatorzy:
- Samorząd lokalny;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Zespół Szkół.
WARUNKI MATERIALNO-BYTOWE RODZIN
Zadania:
- rozpoznanie i diagnoza warunków życia rodzin;
- świadczenie pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin w środowisku
lokalnym;
- włączenie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy dzieci poprzez organizowanie
zajęć z dziećmi i rodzicami w szkołach podstawowych i gimnazjum;
- diagnoza możliwości i potencjałów własnych rodzin oraz warunków ich wykorzystania;
- zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich opłacania należności za posiłki w
szkole;
- pomoc finansowa w zakresie wyposażenia w podręczniki i przybory szkolne dzieci i
młodzieży z rodzin ubogich;
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
Realizatorzy:
- Samorząd lokalny;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
EDUKACJA I WYCHOWANIE
Zadania:
- wspieranie i rozwój programów o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym wspierających
proces wychowywania dzieci i młodzieży;
- realizacja zajęć informujących i źródłach zagrożeń cywilizacyjnych oraz sposobach
zapobiegania i radzenia w trudnych sytuacjach;
- realizacja w procesie dydaktycznym programów rozbudzających wśród dzieci młodzieży
świadomość problemów społecznych i cywilizacyjnych;
- redukowanie czynników emocjonalnych, psychologicznych i ekonomicznych sprzyjających
procesowi marginalizacji wśród dzieci i młodzieży.
Realizatorzy:
- Szkoły;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Policja.
7/20/2017 4:39:00 AM
SPORT I REKREACJA
Zadania:
- realizacja programów promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałanie uzależnieniom;
- współpraca z klubami sportowymi;
- stwarzanie warunków równego dostępu do oferty sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i
młodzieży;
- wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych;
- wspieranie projektów zapobiegania biernemu spędzaniu czasu wolnego oraz uzależnieniom
wśród dzieci i młodzieży;
- zagospodarowanie czasu wolnego.
Realizatorzy:
- Samorząd lokalny;
- Szkoły;
- kluby sportowe.
ZDROWIE I KONDYCJA
Zadania:
- realizacja ochrony zdrowia , dbałość o higienę oraz szczepienia ochronne;
- wspieranie programów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza
niepełnosprawnej;
- wspieranie badań stanu zdrowia i kondycji dzieci i młodzieży;
- wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi;
- organizowanie spotkań i pogadanek z udziałem Policji na temat bezpiecznego zachowania
się a drodze, w domu i podczas zabawy;
- wspieranie programów sprzyjających tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.
Realizatorzy:
- Ośrodek Zdrowia;
- Policja;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Szkoły;
- Samorząd lokalny.
ZAGROŻENIA I PATOLOGIE
Zadania:
- promowanie programów profilaktycznych związanych z uzależnieniami ( narkotyki,
alkohol, nikotyna);
- rozwijanie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i szkole;
- promocja działań wynikających z programu ,, Niebieska Karta”;
- szkolenia kadry pedagogicznej z zakresu uzależnień dzieci i młodzieży;
- wprowadzenie do szkół programów profilaktyczno-edukacyjnych ilustrujących zagrożenia
współczesności i radzenia w tych sytuacjach realizowanych przy udziale policji;
- kontrola z zakresu sprzedaży alkoholu i papierosów.
Realizatorzy:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Szkoły;
- Policja;
- Samorząd lokalny
7/20/2017 4:39:00 AM
Download