Farmakologia kliniczna

advertisement
SYLABUS
rok akademicki 2016/2017
Nazwa
przedmiotu/modułu
Nazwa jednostki/-ek w
której/ -ych jest
przedmiot realizowany
e-mail jednostki
Wydział
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
Język przedmiotu
Farmakologia kliniczna
Zakład Farmakologii Klinicznej
[email protected]
Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
lekarski
Studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie.
stacjonarne 
niestacjonarne 
polski 
angielski 
obowiązkowy 
Rodzaj przedmiotu
fakultatywny 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10  11  12 
Rok studiów/semestr
I  II  III  IV  V VI 
Przedmioty
wprowadzające wraz z
wymaganiami wstępnymi
Realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich
lat studiów
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z
podziałem na formy
prowadzenia zajęć
IV rok: Wykłady – 10 godzin Ćwiczenia – 20 godzin
Celem kursu farmakologii klinicznej jest nauczenie studentów kierunku lekarskiego
praktycznych podstaw racjonalnej farmakoterapii chorego ze szczególnym zwróceniem uwagi
na jej indywidualizację oraz farmakokinetykę i uboczne działania leków.
Założenia i cele
przedmiotu
Metody dydaktyczne
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
dydaktykę
Symbol
i numer
efektu
kształcenia
zgodnie ze
standardam
i kształcenia
oraz inne
Należy podać szczegółowe informacje na temat metod nauczania obejmujących np:
- przekazywanie wiedzy w formie wykładu
- konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)
- dyskusja
- prezentacja
- opis przypadku
- ćwiczenia kliniczne
pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Farmakologii
Klinicznej
Prof. dr hab. Jan J. Braszko
Opis kierunkowych efektów kształcenia
Forma
zajęć
Metody weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów kształcenia
przedmioto
we efekty
kształcenia
wiedza
C.W36
określa wpływ procesów chorobowych na metabolizm i
eliminację leków
C.W37
zna podstawowe zasady farmakoterapii
zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym
wynikające z ich interakcji
C.W38
C.W40
zna wskazania do badań genetycznych w celu
indywidualizacji farmakoterapii;
C.W41
zna podstawowe kierunki rozwoju terapii, w
szczególności możliwości terapii komórkowej, terapii
genowej i celowanej w określonych chorobach
C.W43
zna grupy leków, których nadużywanie może prowadzić
do zatruć
zna objawy najczęściej występujących ostrych zatruć, w
tym alkoholami, narkotykami, substancjami
psychoaktywnymi, metalami ciężkimi oraz wybranymi
grupami leków
umiejętności
wykonuje proste obliczenia farmakokinetyczne
dobiera leki w odpowiednich dawkach w celu
korygowania zjawisk patologicznych w ustroju i w
poszczególnych narządach
potrafi oszacować niebezpieczeństwo toksykologiczne
w określonych grupach wiekowych oraz w stanach
niewydolności wątroby i nerek, a także zapobiegać
zatruciom lekami
C.W44
C.U13
C.U14
C.U18
Interpretuje charakterystyki farmaceutyczne produktów
leczniczych oraz krytycznie ocenia materiały
reklamowe dotyczące leków
E.U31
Ćwiczen
ia,
wykłady
Ćwiczen
ia,
wykłady
Ćwiczen
ia,
wykłady
Ćwiczen
ia,
wykłady
Ćwiczen
ia,
wykłady
Ćwiczen
ia,
wykłady
K3
K4
K1
Punkty ECTS
Metody formujące, np.
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie zajęć
- ocena przygotowania do zajęć
- dyskusja w czasie zajęć
- zaliczenia cząstkowe
- Ćwiczenia kliniczne – napisanie i
zaliczenie „Farmakoterapii chorego”
Ćwiczen
ia,
wykłady
Ćwiczen
ia,
wykłady
Ćwiczen
ia,
wykłady
Ćwiczen
ia,
wykłady
kompetencje społeczne
potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku
kontakt z chorym
kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym
miejscu
posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność
stałego dokształcania się
Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta
K2
Metody podsumowujące np.:
- egzamin pisemny (test)
Metody podsumowujące np.:
- egzamin pisemny (test)
Metody formujące, np.
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie zajęć
- ocena przygotowania do zajęć
- dyskusja w czasie zajęć
- zaliczenia cząstkowe
- Ćwiczenia kliniczne – napisanie i
zaliczenie „Farmakoterapii chorego”
Ocenianie ciągłe przez nauczyciela
3
Obciążenie pracą studenta
1.
2.
3.
4.
5.
Forma aktywności
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:
Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)
10
20 (10 godzin – ćwiczenia kliniczne w grupach
Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)
6 osobowych + 10 godzin – ćwiczenia w
grupach 17 osobowych)
Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)
Realizacja przedmiotu: fakultety
Udział w konsultacjach
godziny razem:
Samodzielna praca studenta:
1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:
1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i
praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu
przypadku itp.)
2. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
3. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia
końcowego
godziny razem:
Treści programowe przedmiotu:
Efekty kształcenia
(symbol i numer)
1. C.W36, C.U13
2. C.W37, C.W38, C.W40, C.W41, C.W43, C.W44,
C.U14, C.U18, E.U31
tematyka
1.
Farmakokinetyka:
pojęcia
i
definicje
farmakokinetyczne, dożylne podawanie leków:
a) farmakokinetyka jednokrotnego i wielokrotnego podania
dożylnego b) ciągły wlew leku; pozanaczyniowe podawanie
leków: a) farmakokinetyka jednokrotnego i wielokrotnego
podania pozanaczyniowego b) wielokrotne podawanie leku
przy uszkodzonej czynności nerek; terapeutyczne
monitorowanie leków
Farmakodynamika: Mechanizmy działania leków, Rodzaje
receptorów i mechanizmy ich aktywacji/represji, Interakcje
lek-receptor
(krzywe
zależności
dawka-efekt,
charakterystyka wiązania leków z receptorem, wiązanie leku
z receptorem w obecności innego ligandu), Istotne klinicznie
czynniki wpływające na działanie leków (zmienność
genetyczna i polimorfizm procesów metabolicznych,
interakcje leków, wpływ stanów patologicznych na procesy
farmakodynamiczne)
Leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego: leki
wpływające na czynność serca, leki stosowane w dusznicy
bolesnej, ich wykorzystanie oraz strategie terapeutyczne
podstawowych stanów w kardiologii, stany nagłe w
kardiologii, kontrola napięcia mięśni gładkich naczyń,
zaburzenia układu hemopoezy oraz leczenie niedokrwistości
Farmakoterapia
chorób
układu
oddechowego,
pokarmowego i moczowego: leki stosowane w leczeniu i
zapobieganiu wystąpienia napadu astmy - nowe wytyczne,
farmakoterapia stanu astmatycznego, profilaktyka i leczenie
innych chorób górnych dróg oddechowych, farmakoterapia
wrzodów trawiennych, leczenie ostrych zespołów
biegunkowych oraz chorób zapalnych jelit, ostra i
przewlekła niewydolność wątroby, leki wpływające na
czynność dróg żółciowych, ingerencja farmakologiczna w
patologii trzustki, preparaty do żywienia parenteralnego i
enteralnego,
farmakoterapia
ostrej
i
przewlekłej
niewydolności nerek, czynnościowa a ostra niewydolność
nerek, leczenie dysfunkcji układu moczowego, praktyczne
aspekty modyfikacji pH moczu (diureza wymuszona)
Farmakoterapia
chorób
układów
wewnętrznego
wydzielania, terapia bólu i stanów zapalnych: patologia
układu wydzielającego hormony kory nadnerczy,
postępowanie terapeutyczne w tych stanach, problemy
terapeutyczne związane z dysfunkcją innych układów
wydzielania wewnętrznego (gruczoł tarczowy, trzustka,
metabolizma
tkanki
kostnej,
doustne
środki
antykoncepcyjne), środki przeciwbólowe: leczenie bólu
nowotworowego,
drabina
analgetyczna
WHO,
farmakoterapia w stanach terminalnych, opieka paliatywna
Farmakoterapia
schorzeń
ośrodkowego
układu
nerwowego:
przekaźnictwo
neurochemiczne
w
ośrodkowym układzie nerwowym, implikacje ingerencji
przy udziale leków neuroleptycznych, p/depresyjnych i
p/lękowych, terapia schizofrenii i nagłych stanów
psychotycznych, farmakoterapia zmian nastroju i zespołów
lękowych, zasady leczenia zaburzeń snu, padaczki i
migrenowych bólów głowy. Choroby neurodegeneracyjne:
terapia choroby Alzheimer'a. i choroby Parkinsona, leki
istotne w zaburzeniach procesów poznawczych. Ogólna
charakterystyka leków stosowanych w
anestezjologii.
Środki nasenne, zwiotczające mięśnie, p/bólowe o działaniu
ośrodkowym, dożylne środki znieczulenia ogólnego.
Podstawowe zasady chemioterapii: kliniczne zastosowanie
chemioterapeutyków
p/bakteryjnych
i
innych
chemioterapeutyków
Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)
„Farmakologia” R. Olszanecki, P. Wołkow, J. Jawień
Red.: R. Korbut
Wyd.: PZWL, 2012
„Farmakologia t. 1-2, Podstawy farmakoterapii”, wyd. 3
Red.: W. Kostowski, Z. Herman
Wyd.: PZWL, 2010
Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)
„Farmakologia Goodmana & Gilmana”
Red. (wydania polskiego): W. Buczko, T.F. Krzemiński, S.J. Czuczwar
Wyd.: Czelej, 2007
„Principles of pharmacology. The pathophysiologic basis of drug therapy”
Eds. D.E. Golan, A.H. Tashijan, Jr., E.J. Armstrong, A.W. Armstrong
Lippincott Williams & Wilkins 2012
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie pisemne; warunkiem dopuszczenia do zaliczenia pisemnego jest obecność na ćwiczeniach i ich zaliczenie
……………………………………………………………………………...
(data i podpis osoby sporządzającej sylabus)
……………………………………………………..
(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia
…………………………..
oraz
koordynatora przedmiotu)
Download