DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

advertisement
Zamawiający Rektorat Rzymskokatolicki p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający:

Rektorat Rzymskokatolicki p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
38-213 Kołaczyce
Lublica 80
 0-13 4932009
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot:
Remont placu parkingowego, utwardzenie powierzchni gruntu na działce oraz odwodnienie skarpy
przy Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
CPV 45223300-9, 45233222-1, 45232451-8
.
Grudzień 2009 rok.
Remont placu parkingowego, utwardzenie powierzchni gruntu na działce oraz odwodnienie skarpy przy
Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
1
Zamawiający Rektorat Rzymskokatolicki p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
Lublica, dnia 12.01.2009 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W zakres Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wchodzi Ogłoszenie o zamówieniu
1.
Zamawiający : Rektorat Rzymskokatolicki p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
38-213 Kołaczyce, Lublica 80 tel., 0-13 4932009
REGON: 180298304
www.janwojciechowski.rzeszow.opoka.org.pl , e-mail: [email protected]
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
Remont placu parkingowego, utwardzenie powierzchni gruntu na działce oraz odwodnienie skarpy
przy Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
CPV 45223300-9, 45233222-1, 45232451-8
3. Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres robót:
3.1. Remont placu parkingowego 1144,45 m2,
3.2. Utwardzenie działki – ścieżki procesyjnej 469,0 m2,
3.3. Odwodnienie skarpy – cieki 110,0 m,
3.4. Inne roboty określone w przedmiarze robót.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 sierpień 2010 rok.
7. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego jest spełnianie
przez oferentów następujących warunków:
7.1 Spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust.1 Ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówieniach
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
7.2 Wykazanie należytego zrealizowania w ciągu ostatnich 5 lat 2 zamówień w zakresie rzeczowo-finansowym
porównywalnym z przedmiotem zamówienia,
7.3 Wskazanie osoby z uprawnieniami w odpowiedniej branży.
7.4 Spełnianie innych warunków określonych w SIWZ (patrz pkt. II. 3.)
8. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w%)
8.1. Cena
- 100%
9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego. Ponadto
otrzymać go można nieodpłatnie, po złożeniu wniosku telefonicznie bądź e-mailem.
10. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
10.1. ks. Jan Wojciechowski tel.: 0-13 4932009, e-mail: [email protected]
11. Termin składania ofert upływa dnia 04.02.2010 roku o godzinie 900.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego o godzinie 915.
12.Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z Remontem placu
parkingowego, utwardzeniem powierzchni gruntu na działce oraz odwodnieniem skarpy przy Kościele
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego.
2. Podstawą wykonania zleconych robót jest przedmiar robót w ujęciu kosztorysowym (załącznik 1).
Remont placu parkingowego, utwardzenie powierzchni gruntu na działce oraz odwodnienie skarpy przy
Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
2
Zamawiający Rektorat Rzymskokatolicki p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
3.
4.
5.
6.
7.
II.
Zamówienie obejmuje wszystkie nakłady rzeczowe to jest materiały, robociznę i sprzęt. Szczegółowo określono
to w przedmiarze robót w ujęciu kosztorysowym wraz STWiOR, które stanowią załącznik nr 1 niniejszej
specyfikacji.
Niezależnie od zakresu robót ujętego przedmiarem robót, wynagrodzenie ustalone w formie ryczałtowej, ma
zawierać wszelkie koszty związane z:
 doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego ,
 usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji inwestycji,
 organizacją placu budowy,
 ubezpieczeniem inwestycji,
 zabezpieczeniem robót pod względem bhp,
 wytyczeniem geodezyjnym i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.
Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Oferent zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom (patrz
pkt. II 1.1.5., 1.1.6.)
Dokumentację techniczną udostępniono na stronie internetowej ponadto pozostaje do wglądu w siedzibie
Zamawiającego po telefonicznym uzgodnieniu terminu udostępnienia dokumentacji.
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW.
1. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.1. Dokumenty składające się na ofertę.
1.1.1. Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 lub oferta przygotowana w oparciu
o formularz.
1.1.2. Oświadczenie o spełnianiu przez oferenta warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz, że nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 3.
1.1.3. Kosztorys ofertowy szczegółowy z cenami jednostkowymi i wartością robót według załącznika nr 1, do
którego należy sporządzić harmonogram określający proponowane terminy realizacji poszczególnych
elementów robót w okresie wymaganym w niniejszym postępowaniu.
1.1.4. Dokumenty uwiarygodniające oferenta, o których mowa w pkt. II. 4 niniejszej specyfikacji – załączniki nr
4 i 6.
1.1.5. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podwykonawców – załącznik nr 5, ze wskazaniem
zakresu planowanej do powierzenia części zadania i osób o odpowiednich uprawnieniach jak w pkt. II.
4.1.3. (uprawnienia budowlane w odpowiedniej branży). W przypadku zamiaru realizacji zadania bez
zlecania podwykonawstwa oferent zobowiązany jest załączyć do oferty stosowne oświadczenie.
1.1.6. Odpowiednio uzupełniony w zakresie oznaczenia strony umowy i podpisany projekt umowy – załącznik
nr 7.
1.2. Postać oferty.
1.2.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub nieścieralnym
atramentem oraz być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu oferenta.
1.2.2. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.
1.2.3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę należy trwale spiąć oraz ponumerować według formuły:
„strona n z ogólnej liczby stron m”
1.2.4. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z
przetargu. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.
1.2.5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1.3. Opakowanie i złożenie ofert.
Zaleca się, aby oferty składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana do
Zamawiającego na adres Lublica 80, 38-213 Kołaczyce, zawierać napis „Oferta na Remont placu
parkingowego, utwardzenie powierzchni gruntu na działce oraz odwodnienie skarpy przy Kościele p.w. Matki
Bożej Częstochowskiej w Lublicy” oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.
2. Okres związania złożoną ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
3. Warunki wymagane od oferentów.
3.1. Spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust. 1 oraz nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24
Ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
3.2. Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa powyżej. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3.
3.3. Spełnianie poniżej określonych warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i potwierdzających dysponowanie
potencjałem techniczno-ekonomicznym, pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniem
niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia:
3.3.1. Wskazanie kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia (pkt I. 4.1.2) z załączeniem
dokumentu potwierdzającego dysponowanie.
Remont placu parkingowego, utwardzenie powierzchni gruntu na działce oraz odwodnienie skarpy przy
Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
3
Zamawiający Rektorat Rzymskokatolicki p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
Wykonanie w ostatnich 5 latach 2 zadań inwestycyjnych w zakresie rzeczowo-finansowym
porównywalnym z przedmiotem zamówienia.
Oferent musi wykazać zrealizowanie tych zadań z należytą starannością (pkt. I. 4.1.3 i 4.1.4.).
3.4. Nie spełnienie wymienionych powyżej wymogów skutkuje wykluczeniem oferenta z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych.
4. Dokumenty wymagane od oferentów.
4.1. Na potwierdzenie spełniania warunków wymaganych w niniejszym przetargu każdy oferent złoży następujące
dokumenty:
4.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument
powinien zawierać następujący zakres informacji; nazwę i siedzibę firmy, zakres działalności oferenta,
datę rejestracji, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, sposób
reprezentowania, informację o stanie firmy (likwidacja, upadłość). W przypadku braku pełnego zakresu
powyższych informacji w dokumentach określonych w pierwszym zdaniu pkt. I. 4.1.1. oferent winien
załączyć kopie stosownych dokumentów lub oświadczenie zawierające brakujące informacje.
4.1.2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.1.3. Wykaz podwykonawców oraz osób (załącznik nr 5 i 6) będących realizować zamówienie z podaniem
imienia i nazwiska pracownika oferenta, który kierował będzie realizacją robót składających się na
przedmiot niniejszego przetargu. Osoba ta posiadać musi stosowne uprawnienia wynikające z przepisów
(odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem wpisu na listę członków Izby
Samorządowej zgodnie z ustawą o samorządzie zawodowym – Dz. U. Nr 5 z 24.01.01 z późń. zm.).
Kopię dokumentów stwierdzającego posiadanie tych uprawnień należy załączyć do oferty. Ponadto do
wymienionego dokumentu załączyć należy informację o przebiegu pracy zawodowej kierownika budowy
wraz z dokumentem potwierdzającym zatrudnienie przed podmiot składający ofertę lub pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia.
4.1.4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat (z okresu prowadzenia działalności w przypadku okresu
krótszego od 5 lat) robót budowlanych zbliżonych, co do zakresu i wartości do robót objętych
zamówieniem – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
4.1.5. Referencje od zamawiających, dla których oferent realizował roboty o wielkości i charakterze podobnym
do przedmiotu niniejszego przetargu z ostatnich pięciu lat. Referencje muszą jednoznacznie
potwierdzać, że roboty budowlane zostały zrealizowane z należytą starannością.
4.2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez oferenta.
5. Kryteria oceny i wyboru ofert.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
5.1. Cena
100 % znaczenia
5.2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta z najniższą ceną – spośród ofert nie odrzuconych na
podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
6.1. Cena oferty ma być podana ryczałtowo. Oferent winien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie
dostarczonego wraz z niniejszą specyfikacją –przedmiaru robót w ujęciu kosztorysowym (załącznik nr 1).
6.2. Kosztorys należy sporządzić w formie szczegółowej, zawierającej ceny jednostkowe pozycji, wartości
elementów, które należy podać po korektach, upustach oraz bez podatku VAT. Powinien zawierać tabelę
elementów scalonych.
6.3. Każdy oferent zobowiązany jest podać wszystkie elementy ceny wyszczególnione w pkt. 4 i 5 Formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 SIWZ.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
7.1. Oferent, który wygra przetarg wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 %
wynagrodzenia umownego w formie przewidzianej w art. 148 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
7.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w
art. 151 UPZP.
7.3. Zwrot 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od odbioru robót jako
należycie wykonanych, natomiast 30 % zwrócone zostanie najpóźniej w 15 dniu od upływu terminu rękojmi.
7.4. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia na zasadach określonych w art. 149 UPZP.
7.5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn
ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wielkości robót (wysokości wynagrodzenia) lub, jeżeli z powodu
Remont placu parkingowego, utwardzenie powierzchni gruntu na działce oraz odwodnienie skarpy przy 4
Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
3.3.2.
Zamawiający Rektorat Rzymskokatolicki p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, "Wykonawca" zobowiązany jest
uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez "Inwestora".
8. Tryb udzielania wyjaśnień.
8.1. Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie przesłana faksem lub e-mailem musi zostać
potwierdzona pismem przesłanym na adres Zamawiającego.
8.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do
Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
8.3. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych
warunków zamówienia.
8.4. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
8.5. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających
się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana
stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie doręczona do wszystkich oferentów.
8.6. Zamawiający może przedłużyć określony w punkcie 9.1. termin składania ofert w celu umożliwienia
oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień. W tym
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu
będą podlegały nowemu terminowi.
9. Miejsce i termin składania ofert.
9.1. Oferty lub ich zmiany należy składać w Rektoracie Rzymskokatolickim p.w. Matki Bożej
Częstochowskiej w Lublicy 38-213 Kołaczyce, Lublica 80 lub nadsyłać pocztą na adres jw. z dopiskiem
„Nie otwierać przed 04.02.2010 r. godz. 915!” – w terminie do dnia 04.02.2010 roku do godziny 900.
9.2. Oferty lub ich zmiany otrzymane po terminie określonym w pkt. 9.1. nie zostaną otwarte i będą zwrócone
oferentom.
10. Tryb otwarcia ofert.
10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2010 roku o godzinie 915 w siedzibie Zamawiającego.
10.2. Przebieg publicznego otwarcia ofert będzie następujący:
10.2.1. Przedstawienie komisji przetargowej,
10.2.2. Informacje o dotychczasowym przebiegu przygotowywania przetargu,
10.2.3. Informacja o liczbie złożonych ofert do czasu upływu terminu składania ofert oraz liczbie ofert złożonych
po terminie,
10.2.4. Możliwość składania dodatkowych oświadczeń,
10.2.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
10.2.6. Sprawdzanie poprawności oznakowania koperty z ofertą, okazanie obecnym stanu zabezpieczenia oraz
daty złożenia oferty a następnie otwarcie oferty i podanie do publicznej wiadomości nazwy i adresu
oferenta oraz ceny ofertowej.
10.2.7. Oferenci mogą być obecni jedynie przy otwieraniu ofert.
11. Tryb oceny ofert (część niejawna).
11.1. Oceny ofert przedłożonych na przetargu dokona komisja, powołana przez Zamawiającego.
11.2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień
dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy prawo
zamówień publicznych.
11.3. Komisja przetargowa rozpocznie ocenę ofert od sprawdzenia ich formalnej poprawności to znaczy
stwierdzenia czy:
11.3.1. Oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
11.3.2. Treść oferty odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji.
11.3.3. Zostały załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia.
11.3.4. Poprawnie przedstawiono cenę oferty.
11.4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości opisanej w którymkolwiek
z powyższych punktów.
11.5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez oferenta, który:
11.5.1. Chociażby jednego z zamówień publicznych zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonał lub
wykonał z nienależytą starannością, w wyniku, czego powstała szkoda.
11.5.2. W odniesieniu, do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub którego upadłość ogłoszono.
11.5.3. Zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.
11.5.4. Jest osoba fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
11.5.5. Jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
Remont placu parkingowego, utwardzenie powierzchni gruntu na działce oraz odwodnienie skarpy przy
Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
5
Zamawiający Rektorat Rzymskokatolicki p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
11.6. Oferty zgodne z wymaganiami formalnymi będą oceniane pod względem kryterium opisanym w pkt. II. 5.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11.7. Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych
przez nich ofert.
11.8. Komisja przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta jest zgodna z wymaganymi warunkami
technicznymi i przedstawia najniższą cenę.
11.9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta. Jeżeli
wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną jednostkową a sumą wynikającą z pomnożenia ceny jednostkowej
przez ilość jednostek - ważna będzie podana przez oferenta cena jednostkowa.
11.10. Zamawiający informuje, że oferty nie spełniające wymogów w zakresie:
 odpowiadania SIWZ,
 kompletności,
 aktualności dokumentów,
 czytelności,
 złożenia stosownych podpisów,
 zawarcia wymaganych cen
- zostaną uznane za nieważne i będą odrzucone (art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych) bez
rozpatrywania.
12. Pouczenie o środkach odwoławczych.
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych
w ustawie z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych - zasad udzielania zamówień przysługują
środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy, o której mowa wyżej.
13. Ogólne warunki umowy.
13.1. Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do oferenta, którego oferta została
wybrana, określając w nim termin i miejsce zawarcia umowy.
13.2. Rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu budowy.
13.3. Umowa zostanie sporządzona w oparciu o projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej
specyfikacji. Umowę należy załączyć do oferty z odpowiednim oznaczeniem podmiotu według
przekazanego wzoru, podpisaną i odpowiednio uzupełnioną w pozostałym zakresie.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna:
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
1.2 Przedmiar robót,
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku prawo
zamówień publicznych,
4. Załącznik nr 4 – Doświadczenie w zakresie wykonawstwa,
5. Załącznik nr 5 – Wykaz podwykonawców,
6. Załącznik nr 6 – Proponowany personel,
7. Załącznik nr 7 – Projekt umowy.
Lublica, dnia 12.01.2010 rok.
Zamawiający
Rektorat Rzymskokatolicki
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
ks. Jan Wojciechowski
Remont placu parkingowego, utwardzenie powierzchni gruntu na działce oraz odwodnienie skarpy przy
Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy
6
Download