wzór umowy - GMINA SUWAŁKI

advertisement
Załącznik nr 5 – wzór umowy
UMOWA nr........../……………
zawarta w Suwałkach dnia ....................................
pomiędzy Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Suwałkach, ul.
Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, NIP 844-10-17-005, REGON 790192714 w imieniu
którego działa:
Irena Maria Walendzewicz - kierownik,
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony, a:
…………………………………………………………………………...………………..……..
z siedzibą w ………………………………………………………………..……..……………
zarejestrowaną w ……………………………………… pod numerem ……………………
NIP ………..……………………. REGON / PESEL …………….…………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………….
2. ………………………………………..
z drugiej strony.
Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do
działania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.
1)
Wykonawca zobowiązuje się w ramach wykonania zamówienia objętego niniejszą
umową do przewozu własnymi pojazdami przystosowanymi do przewozów osób
niepełnosprawnych, uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy
Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie gminy Suwałki
i Miasta Suwałk.
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do i ze szkoły/ośrodków odbywać się będzie na
trasach:
Okuniowiec 21, 16-402 Suwałki (teren Gminy Suwałki) - Szkoła Podstawowa Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki ( teren
Miasta Suwałk) – 7,40 km w jedną stronę – 1 dziecko niepełnosprawne
2)
Gawrych Ruda 90 A, 16-402 Suwałki (teren Gminy Suwałki) – Ośrodek
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Brodzie Nowym, Bród Nowy 15, 16-402
Suwałki (teren Gminy Suwałki) – 16,80 km w jedną stronę – 1
dziecko
niepełnosprawne.
2.
Przewóz, o którym mowa w ust. 1 świadczony będzie zgodnie z organizacją roku
szkolnego
i
realizowanym
harmonogramem
zajęć
w
poszczególnych
str. 1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
szkołach/ośrodkach za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych
oraz ferii świątecznych na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
W przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci, zgodnie z ustalonym rozkładem, w związku
z tym ilość dni w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie.
Wykonawca w terminie do 10 września 2011 r. przekaże zamawiającemu szczegółowy
rozkład dowozów dzieci niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, że mogą one ulec
zmianom w trakcie obowiązywania umowy.
Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu
przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym na wózkach
inwalidzkich, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz
wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich
świadczenia.
Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo i opiekę oraz pomoc uczniom w trakcie
wsiadania i wysiadania z pojazdu, doprowadzenie dziecka na zajęcia oraz odebranie
dziecka z zajęć w szkole/ośrodku.
Wykonawca rozpocznie wykonanie umowy w dniu 1 września 2011 r. i będzie
realizować we wszystkie dni, w które odbywają się zajęcia szkolne.
Umowa zostaje zawarta na okres od 1 września 2011 r. do 30 grudnia 2011 r.
(w okresie trwania zajęć szkolnych).
Koszty dojazdu do domów uczniów niepełnosprawnych oraz szkół/ośrodków powinny
być wkalkulowane w cenę.
Zamawiający zastrzega zmianę trasy wyłącznie z ważnych powodów.
Umowa może zostać aneksowana w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci
niepełnosprawnych, zmiany miejsca zamieszkania lub miejsca nauki.
O wszelkiego rodzaju zmianach mogących mieć wpływ na liczbę tras lub zmianę
rozkładu jazdy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu
informacji od szkoły/ośrodka lub rodzica/opiekuna.
§2
1. Godziny odbioru dzieci niepełnosprawnych z domu ustala Wykonawca
z rodzicami/opiekunami.
2. Godziny odbioru dzieci niepełnosprawnych ze szkoły/ośrodka ustala Wykonawca ze
szkołą/ośrodkiem.
3. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca musi zapewnić transport zastępczym
pojazdem odpowiadającym tym samym wymaganiom Zamawiającego co pojazd
pierwotny. Transport zastępczy powinien być tak zorganizowany aby nie powodować
nadmiernych opóźnień czasowych kursu.
§3
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich
przewożonych dzieci a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki
i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała lub
śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy.
2. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących
zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili
kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez
odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu
str. 2
Drogowego).
§4
1.
2.
3.
4.
5.
Za usługę określoną w § 1 Zamawiający będzie płacić Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ........................ zł brutto (słownie złotych: ……………..…………) za 1
km przewozu dowozu na podstawie wystawionych faktur za okresy miesięczne.
Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdym miesiącu realizacji umowy
w terminie 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
Zamawiający zapłaci należność Wykonawcy na podstawie faktury zawierającej
następujące wyliczenie: stawka za 1 km przewozu x liczba przejechanych kilometrów
w okresie rozliczeniowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonej faktury i jej realizacji dopiero
po wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości - w tym przypadku nie obowiązuje
czternastodniowy termin określony w ust. 2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zaliczek na poczet usługi.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur po zakończeniu każdego miesiąca
kalendarzowego. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć szczegółowy miesięczny
wykaz zrealizowanych kilometrów wynikających z przewozu dzieci niepełnosprawnych
w rozbiciu na każdy dzień, będący podstawą do obliczenia i wypłaty wynagrodzenia,
o którym mowa w § 2. Wzór miesięcznego wykazu zrealizowanych kilometrów stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 5% rocznej wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w wypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, bądź w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę,
2) w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień
zwłoki w wypadku opóźnienia rozpoczęcia wykonania umowy, bądź wstrzymania jej
realizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§7
1.
2.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonania zamówienia
w okresie i na warunkach określonych w § 1 także poprzez zorganizowanie zastępczego
wykonania przewozów przez innego przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy, na
warunkach określonych w niniejszej umowie, w wypadku przemijających zdarzeń
losowych uniemożliwiających przejściowo wykonanie umowy przy użyciu własnych
pojazdów wykonawcy.
W wypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 wykonawca zobowiązany
jest powiadomić o nich Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na wybór zastępczego
przewoźnika.
§8
str. 3
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy:
1) w wypadku naruszenia przez wykonawcę warunków niniejszej umowy, a w szczególności
w wypadku wystąpienia przerw w realizacji zamówienia niepunktualnego kursowania
pojazdu, bądź nieprzestrzegania przez wykonawcę obowiązków określonych w § 3 i 7,
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W wypadku wymienionym w ust. 1 Wykonawcy należy się jedynie wynagrodzenie za
przejazdy zrealizowane do czasu odstąpienia od umowy, z którego Zamawiający może
potrącić ryczałtowe kary umowne wymienione w § 6.
§9
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w wykonaniu niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku niepowodzenia poddają rozstrzygnięciu
właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu w miejscu siedziby Zamawiającego.
§ 12
Załącznikami do niniejszej umowy są:
- wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ oraz oferta wykonawcy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
§ 14
Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę w pełni ją rozumie
i akceptuje, na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie.
Zamawiający
Wykonawca
str. 4
Download