Informacja nr 3

advertisement
Szczecin, dnia 14.01.2009 r.
Specjalistyczny Szpital
im. prof. Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 11
70-891 Szczecin
+++
tel. 4620466, fax. 4620494
+++
SSSZ/KZ/.........../20/WB/2009
Informacja nr 3
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę w grupach rodzajowych:
I.produktów leczniczych ; II. materiałów opatrunkowych
( nr sprawy: 70/D/apteka II/2008 )
Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w odpowiedzi na zapytania Wykonawców
uprzejmie Państwa informuje, iż:
I GRUPA RODZAJOWA – PRODUKTY LECZNICZE
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na swobodną zamianę tabletek , na tabletki powlekane, drażetki, kapsułki,
tabletek powlekanych na tabletki , drażetki, kapsułki, drażetek na tabletki, tabletki powlekane, kapsułki ,
kapsułek na tabletki, tabletki powlekane, drażetki oraz ampułki na fiolki i odwrotnie ?
Odpowiedź
Tak, z wyjątkiem zamiany fiolek na ampułki.
Dotyczy części 1 – leki różne
Pytanie nr 1 – pakiet nr 6, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Dicloratio ( 0,075g/0,02g) 2 ml x 3 amp. /
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 2 – pakiet nr 6, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści lek Anikordin 50mg/3ml x 5 amp. – 72 op. ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody , zamawiamy dawkę 0,15g/3 ml.
Pytanie nr 3 – pakiet nr 7, poz. 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku iclopid 250 mg + 20 tabl. – 30 op. ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 4 – pakiet nr 7, poz. 30
Czy Zamawiający dopuści lek Kalim hypermanganicaum 100mg x 340 tabl. – 6,67 op. ?
Czy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnego opakowania w górę ?
Odpowiedź
Opakowanie 340 tabl. ! Nie. Jeżeli opakowanie po 30 tabl. Zamawiający wyraża zgodę, zaokrąglenia zgodnie z
zasadą do pełnych opakowań.
1
Pytanie nr 5 – pakiet nr 7, poz. 45
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opakowań leku Vratizolin 15g ( brak produkcji ) na opakowanie
3 g – 20 op. ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 6 – pakiet nr 15
W pakiecie zapotrzebowano lek w poz. 1 w dawce 1,2 mg, w poz. 2 w dawce 2,4 mg. Ich dystrybucję
zakończono z dniem 30.11.2008r.
W związku z tym czy Zamawiający zgodzi się na wycenę: Eptacog alfa w dawce 1 mg w poz. 1 w ilości 3 fiolki;
Eptacog alfa w dawce 2 mg w poz. 2 w ilości 2 fiolki ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
Dotyczy części 2 – antybiotyki
Pytanie nr 1 – pakiet nr 1, poz. 6
Czy Zamawiający miał na myśli Neomycynę tabl. 250 x 16 tabl. – 30 op. ?
Odpowiedź
W opisie preparatu omyłkowo podano dawkę 0,2g, winna być dawka 0,25g x 16 tabl..
Pytanie nr 2 – pakiet nr 5, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Tazocin x 12 amp. – 27,5 op. ?
Odpowiedź
450 fiolek to 37,5 op. x 12 fiolek, w zaokrągleniu to 38 op. x 12, a nie 27,5 op..
Pytanie nr 3 – pakiet nr 5, poz. 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lek Nolicin 400 mg x 20 tabl. – op. 10 ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na opakowania x 20 tabl..
Dotyczy części 3 – leki cytostatyczne
Pytanie nr 1
Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy w części III Leki Cytostatyczne w Pakiecie nr 1 Zamawiający
wyrazi zgodę na wyłączenie leku pod nazwą cispatyna w dawkach 0,01 g / 20 ml i 0,05 g / 100 ml ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.
Dotyczy części 4 – leki anestezjologiczne
Pytanie nr 1
Zwracamy się z zapytaniem, czy w IV grupie rodzajowej – leki anestezjologiczne, w pakiecie 8 ( Sevoflurane
płyn 250 ml – 100 opak.) Zamawiającemu chodzi o Scvoflurane z zawartością wody od 0,003 % do 0,1 % do
parowników będących na wyposażeniu Szpitala, ze szczelnym systemem napełniania , bez żadnych elementów
łączących butelkę z parownikiem, co zapobiega rozlaniu preparatu , a tym samym zanieczyszczeniu środowiska
Sali operacyjnej ?
Odpowiedź
W/w pakiecie w opisie uzupełnia się zapis o treść:
Preparat powinien spełniać następujące wymogi: zawartość wody od 0,03% do 0,1 %,
butelka PEN ze szczelnym systemem napełniania, bez dodatkowych elementów łączących z parownikiem.
Dotyczy części 6 – płyny infuzyjne
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający działając na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r. nr
19, poz. 177 z poź. zm.) zgodnie z art. 29 ust. 2 w/w ustawy wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 6 płyny
infuzyjne w pakiecie nr 3 w pozycjach od nr 1 do nr 10 opakowań typu worek Viaflo ? Jeśli Zamawiający nie
wyrazi zgody prosimy o uzasadnienie merytoryczne.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opakowań stojących na worki. Opakowania stojące ze względów
praktycznych i bezpieczeństwa pracy używane są na oddziałach chemioterapii i OIOM – ie.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 6 płyny infuzyjne w pakiecie nr 3 poz. 7 i 8 Płyn
wieloelektrolitowy 1000 ml i 500 ml ( opakowanie stojące z dwoma portami) płyn wieloelektolitowy nie
posiadający w swoim składzie jonów wapnia, dzięki czemu do preparatu można stabilnie dodawać wszystkie
2
leki ( brak ryzyka precypitacji leków), na co nie pozwala zwykły płyn wieloelekrolitowy, w opakowaniu typu
worek z dwoma portami 1000 ml i 500 ml ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
II GRUPA RODZAJOWA – MATERIAŁY OPATRUNKOWE
Pytanie nr 1 – pakiet nr 1
Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ po wstępnym praniu” ?
Odpowiedź
Pod pojęciem „ po wstępnym praniu” rozumie to, że materiał musi być po zabiegu dekatyzacji.
Wzór umowy – zał. nr 3 do SIWZ
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy poprzez wprowadzenie zmian w § 3 ust. 2:
„ Określone w ofercie przetargowej z dnia ………r. ilości danego asortymentu mogą ulec zmniejszeniu, w
trakcie realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili
podpisania umowy jednakże zmniejszenie nie będzie przekraczało 20% wartości umowy.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 10 ust. 3 poprzez wprowadzenie
następującego zapisu:
„ Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez
Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3
Dotyczy §3 pkt. 2
Wykonawca zabezpiecza na należyte wykonanie umowy poważne środki finansowe. Zamawiający nie może nie
ponosić odpowiedzialności z tytułu nie wykonania umowy zastrzegając możliwość zmniejszenia zamówienia.
Prosimy, zatem o zmianę w zapisie uzupełniając o zdanie: „ jednakże wartość realizacji przedmiotu umowy
wyniesie, co najmniej 80%.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 4
Dotyczy §4
Prosimy o określenie, czy leki z grupy „ antybiotyki” pakiet 2 i 8 należą do „ grupy cito – lek ratujący życie”.
Odpowiedź
Leki z pakietu nr 2 i nr 8 należą do grupy cito.
Pytanie nr 5
Prosimy o uzupełnienie umowy o punkt:
„ W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn leków stanowiących przedmiot zamówienia , Wykonawca
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, dostarczając za zgoda Zamawiającego ich pełny
odpowiednik lub umożliwi zakup niezrealizowanej dostawy u innego wskazanego przez wykonawcę podmiotu
zobowiązując się do pokrycia ewentualnej różnicy ceny wynikającej z takiego zakupu.”
Odpowiedź
W § 8 dodaje się pkt. 2 o następującej treści:
„ W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn leków stanowiących przedmiot zamówienia , Wykonawca
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, dostarczając za zgoda Zamawiającego ich pełny
odpowiednik lub umożliwi zakup niezrealizowanej dostawy u innego wskazanego przez wykonawcę podmiotu
zobowiązując się do pokrycia ewentualnej różnicy ceny wynikającej z takiego zakupu.”
Pytanie nr 6
W paragrafie 13 ust. 1 po słowie „ części” prosimy dodać : „ nie zrealizowanej”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody .
Z poważaniem
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
mgr inż. Maria Dąbek
3
Download