Ćwiczenia z filozofii nauki dla spec. Filozofia

advertisement
Ćwiczenia z filozofii nauki
dla spec. Filozofia Umysłu i Kognitywistyka, wtorek 11:30-13:45, s. 301.
Mateusz Hohol
Opis przedmiotu:
Podczas kursu analizowane będą teksty istotne dla zrozumienia głównych nurtów zarówno współczesnej
ogólnej filozofii nauki i metodologii nauk (general philosophy of science), jak również filozofii neuronauki
(philosophy of neuroscience). Zajęcia mają przygotować studentów do filozoficzno-naukowej i
metodologicznej refleksji nad dyscyplinami zaliczanymi do kognitywistyki (cognitive science).
Wymagane teksty:
1. Heller Michał, Czy można przekroczyć granice nauki?, tekst dostępny on-line na GraniceNauki.pl:
http://www.granicenauki.pl/index.php/pl/granice-nauki/nauka-i-religia/101-michal-hellerczy-mozna-przekroczyc-granice-nauki
2. Chalmers Alan, Czym jest to, co zwiemy nauką?, Siedmioróg, Warszawa 1993, rozdział 1-3,
s. 22-61.
3. Duhem Pierre, wybór tekstów, [w:] Szlachcic K., Pierre Duhema filozofia nauki. Wybór
pism, WUW, Wrocław 1991 (wskazane fragmenty); Poincaré Henri, wybór tekstów, [w:]
Szumilewicz I., Poincaré, seria „Myśli i ludzie”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s.
254-269.
4. Schlick Moritz, Pozytywizm a realizm, [w:] Stanosz B. (red.), Empiryzm współczesny, Wyd.
UW, Warszawa 1991, s. 21–51; krótkie fragmenty z książki Spór o zdania protokolarne.
„Erkenntnis”, „Analysis”1932-1940, Aletheia, Warszawa 2001.
5. Chalmers Alan, Czym jest to, co zwiemy nauką?, Siedmioróg, Warszawa 1993, rozdział 4-6,
s. 62-106.
6. Popper Karl R., Nauka: domysły i refutacje, [w:] tenże, Droga do wiedzy. Domysły i
refutacje, PWN, Warszawa 1999, s. 61–106; tenże, Logika odkrycia naukowego, przeł. U.
Niklas, Aletheia, Warszawa 2002 (krótkie fragmenty).
7. Lakatos Imre, Falsyfikacja a metodologia naukowych programów badawczych, [w:] tenże,
Pisma z filozofii nauk empirycznych, PWN, Warszawa 1995, s. 44-65, 73-81.
8. Feyerabend Paul K., Przeciw metodzie, Siedmioróg, Wrocław 1996, rozdz. 1-5, 11, 20
(realizm), 21 (nota autobiograficzna).
9. Quine Willard Van Orman, Epistemologia znaturalizowana, [w:] tenże, Granice wiedzy i
inne eseje filozoficzne, PIW, Warszawa 1986; Laudan Larry, Zgon kryterium demarkacji,
[w:] Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, Muszyński Z. (red.), wyd. UMCS, Lublin
1998.
10. Bennett M.R., Dennett D.C., Hacker P.M.S., Searle J.R., Neuroscience and Philosophy.
Brain, Mind, and Language, Columbia University Press, NY 2007 (wskazane fragmenty,
niektóre dostępne w języku polskim w niepublikowanym jeszcze tł. P. Urbańczyka).
11. Revonsuo Antii, O naturze wyjaśniania w neuronaukach, przeł. D. Leszczyńska, P.
Przybysz, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki: Funkcje umysłu” 2010, vol. 8, no.
21, ss. 273-302.
12. V. Gray Hardcastle, The Theoretical and Methodological Foundations of Cognitive
Neuroscience, [w:] Philosophy of Psychology and Cognitive Science, red. P.
Thagard, Elsevier, Amsterdam 2007, ss. 295-311.
13. Contemporary Debates in Philosophy of Biology, red. Ayala F.J., Arp R., Wiley-Blackwell,
MA-Oxford 2010, part 1., fragmenty dot. redukcji biologii do fizyki i chemii).
Informacje praktyczne:
W celu zaliczenia student powinien uczestniczyć w zajęciach przeczytawszy polecane teksty. Dopuszczalne
są 2 nieusprawiedliwione nieobecności (uwaga: nieznajomość tekstu traktowana jest jako nieobecność). Na
ostatnich zajęciach w grudniu należy oddać pracę semestralną (5–6 stron standardowych A4, wydruk) na
temat uzgodniony z prowadzącym (związany z ogólną filozofią nauki i metodologią lub filozofią
neuronauki). Wszystkie wymagane teksty dostarczone zostaną przez prowadzącego w formie elektronicznej
(http://pat.academia.edu/MateuszHohol). Fakultatywnie polecane będą również inne teksty, pojawiające się
na portalach www.filozofiawnauce.pl oraz www.philosophyinscience.com.
Download