Spis treści pliku

advertisement
Spis treści pliku:
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans
s. 2
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – barok
s. 31
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – oświecenie s. 45
Kilka uwag o korzystaniu z propozycji rozkładu materiału
Podobnie jak było w przypadku poprzedniej części podręcznika Między tekstami, tak i tym razem rozkład materiału obejmuje znacznie
więcej jednostek lekcyjnych, niż można by zrealizować. Liczymy, że dostosujecie go Państwo do możliwości uczniów i liczby lekcji,
którymi będziecie dysponować.
Materiał pogrupowaliśmy wokół zagadnień, które mogą być myślą przewodnią kilku lekcji. Pogrubioną czcionką wyróżniono autorów
i tytuły dzieł, które w „Programie nauczania języka polskiego dla liceum i technikum Między tekstami” należą do lektur
obowiązkowych. Lekcje, pojedyncze teksty i umiejętności odnoszące się do zakresu rozszerzonego oznaczono gwiazdką. Przyjęliśmy
też zasadę, by nowe terminy lub ważne zjawiska wprowadzać i łączyć z tematami realizowanymi na poziomie podstawowym.
Nie zrezygnowaliśmy z osadzania tekstów w kontekście kulturowym – stąd propozycje wykorzystywania ilustracji i reprodukcji,
odwołań do historii czy kultury masowej oraz starannie opracowane nawiązania do utworów muzycznych.
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DO PROGRAMU MIĘDZY TEKSTAMI – RENESANS
Tematy kultury. Postacie i postawy
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
CELE
1, 2
U źródeł renesansu.
Humanizm i
humanitaryzm
2
PODRĘCZNIK:
Humanizm i reformacja, s.
12;
* Erazm z Rotterdamu,
Podręcznik żołnierza
Chrystusowego, s. 13;
* Portret humanisty przy
pracy, s. 14; W. Stwosz,
płyta nagrobna Kallimacha,
s. 14;
* P. O. Kristeller, Ruch
humanistyczny, s. 15;
Inny słownik języka
polskiego (hasło:
humanista), s. 16;
Rodzina wyrazów, s. 16;
Periodyzacja epoki
renesansu, s. 132;
Tablice chronologiczne, s.
132–133
– wyrabianie pojęcia
o granicach czasowych
renesansu oraz doskonalenie
umiejętności czytania tekstów
nieliterackich (tu: tablice
chronologiczne)
– rozumienie i rozróżnianie
pojęć humanizm i
humanitaryzm; przypomnienie
wiadomości o rodzinie
wyrazów rozumienie zjawiska,
jakim była reformacja
– * dociekanie, jak
współcześnie pojmuje się
humanizm, czym
charakteryzuje się humanista
– * próba odpowiedzi na
pytanie, czy ja sam jestem
humanistą
3, 4
W poszukiwaniu
źródeł artyzmu i
kultury. Homer –
Kochanowski – ja
2
PODRĘCZNIK:
Homer – Kochanowski,
Monomachija Parysowa z
Menelausem, s. 17–18;
„Polski Homerus”, s. 17;
Homer. Krótki przewodnik,
– przypomnienie wiadomości
dotyczących kultury
– przypomnienie i utrwalenie
wiadomości o epice
– przypomnienie i poszerzenie
wiadomości o Homerze
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
humanizm,
rzeźba –
humanitaryzm, ilustracje
reformacja
z
podręcznika
kultura
masowa
– Wielka
Orkiestra
Świątecznej
Pomocy
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
s. 19–21;
Epos, s. 20;
Achilles na polu bitwy (i w
kuchni), s. 23
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
A. Świrszczynska, Nie
narodzona, s. 15;
B. Miciński, O Grecji, s.
19;
Między opowieścią a
fabułą, s. 121–122
5
Żeglarz, żołnierz,
mąż... Oblicza
Odyseusza
1
6
Flis, czyli podróż
1
– odszukiwanie w tekstach
literackich wiadomości
dotyczących postaci
mitologicznych, relacji między
bogami a ludźmi itp.
– próba odpowiedzi na pytanie,
dlaczego Jan Kochanowski i
Franciszek Dmochowski
sięgnęli po przedwieczny tekst
– * próba odpowiedzi na
pytanie, czego współczesny
czytelnik może szukać w
tekstach klasyków
– doskonalenie umiejętności
głośnego czytania
– dostrzeżenie w losach
Odyseusza inspiracji dla
pisarzy, * filozofów, artystów
– rozumienie, czym jest temat
w literaturze i sztuce
– doskonalenie umiejętności
czytania ze zrozumieniem
– doskonalenie umiejętności
dyskutowania na temat
bohaterstwa
– wskazywanie wartości
aprobowanych przez siebie
PODRĘCZNIK:
Przebiegłość Odyseusza, s.
24–25;
O. Redon, Kiklop, s. 24;
* J. Starobiński, „Jak
bramy Hadesu jest mi
wstrętny...”, s. 25;
* M. Marien, Rzecz
niespotykana, s. 25;
Oblicza bohatera, s. 26;
* J. Abramowska, Dwa
bieguny, s. 27
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
* Topos, temat, archetyp, s.
48
PODRĘCZNIK:
– poznanie fragmentu
Flis jako parabola życia
twórczości Sebastiana Fabiana
sztuki
plastyczne –
ilustracje
z
podręcznika
kultura
masowa –
G. Rosiński,
J. Van
Hamme,
Thorgal
film –
S. Kubrick,
Odyseja
kośmiczna
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
ludzkiego, s. 28;
S. F. Klonowic, Flis to jest
Spuszczanie statków..., s.
28–29
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Gall Anonim, Kronika
polska, s. 86–88
Klonowica
– rekonstrukcja świata
opisanego we Flisie... i
porównanie go z innymi
opisami Polski (np. Galla
Anonima)
– odtworzenie światopoglądu
wyłożonego w poemacie
– rozprawienie się z tezą, iż
„żywot człowieczy barzo
flisowi podobny”
– odszukanie analogii między
omawianym poematem a
Odyseją
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Kasandra: prorokini – proroctwo
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
7
Mitologiczny i literacki
profil wieszczki Kasandry
1
PODRĘCZNIK:
Wieszczka i szydercy, s.
33;
Z „Agamemnona”
Ajschylosa, s. 34;
Funkcja ekspresywna, s.
34;
P. Grimal, Słownik
mitologii greckiej i
rzymskiej
8
„...me wszytki proroctwo na
wiatr” – tragizm
kasandrycznego proroctwa
1
PODRĘCZNIK:
Z „Odprawy posłów
greckich” Jana
Kochanowskiego, s. 34–
35
DO PRZYPOMNIENIA
mit trojański
CELE
WPROWADZANE
POJĘCIE
– przybliżenie postaci i
motywów ze świata
mitologicznego
– rozumienie słuchanego i
czytanego tekstu
– podejmowanie działań
analitycznych (* i
badawczych) jako podstawy
interpretacji tekstu
– wykorzystywanie w
analizie i interpretacji
wiedzy o języku
– przywoływanie
właściwego kontekstu
interpretacyjnego
– rozpoznawanie wartości
etycznych i estetycznych
dzieła
– odczytywanie głównej
myśli tekstu, odnajdywanie
kontekstów
– dostrzeganie różnic i
podobieństw w realizacji
tego samego tematu,
motywu w utworach
różnych twórców
– dostrzeganie stałej
obecności niektórych
wątków lub tematów na
funkcja
ekspresywna
języka
KONTEKST
KULTUROWY
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
9, 10
11,
12
Między chwila a
wiecznością, między życiem
a teatrem. Eksplikacja
wiersza Wisławy
Szymborskiej „Monolog dla
Kasandry”
2
PODRĘCZNIK:
W. Szymborska,
Monolog dla Kasandry,
s. 36
PORADNIK DLA
NAUCZYCIELA (s. 42–
47)
Komunikat i ekspresja
2
PODRĘCZNIK:
Tekst i komunikacja, s.
32;
Inne znaczenie słowa
„tekst”, s. 32;
Funkcja ekspresywna, s.
34
PORADNIK DLA
NAUCZYCIELA (s. 48–
49)
przestrzeni różnych epok
– poznanie fragmentu
twórczości Wisławy
Szymborskiej
– doskonalenie umiejętności
czytania metoda eksplikacji
– odczytywanie i
rozumienie znaków kultury
– interpretacja tekstu
poetyckiego
– poznanie teorii
funkcje
komunikacji i modelu
języka
sytuacji komunikacyjnej
Romana Jakobsona
– poznanie i rozumienie
funkcji języka
– określanie cech
ekspresywnej funkcji języka
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Okolice teatru
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
13
Teatr i dramat
antyczny
1
MATERIAŁ
PODRĘCZNIK:
Tragedia, s. 37;
Arystoteles, Poetyka, s.
37;
J. de Romilly, Tragedia
grecka, s. 37;
Teatr antyczny, s. 38;
Między obrzędem a
teatrem, s. 40
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Średniowieczny teatr bez
teatru, s. 156
CELE
– przypomnienie i pogłębienie
wiadomości o teatrze i dramacie
starożytnym
– odszukanie różnic między teatrem i
dramatem antycznym a
średniowiecznym
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
fotografie
ruin
greckich
i rzymskich
teatrów,
cyrków,
masek
aktorów
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Materia i idea w ludzkim ciele
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
14,
15
* Doskonałość
człowieka Witruwiusza.
Czytanie ze
zrozumieniem (i
zastosowaniem)
2
PODRĘCZNIK:
A. Dűrer, O
proporcjach człowieka,
s. 43;
K. Clark, Podstawa
filozofii, s. 44;
Fizjonomika, s. 45;
Arystoteles,
Fizjognomika, s. 45
16,
17
W podręcznikowej
galerii. Oglądanie ze
zrozumieniem
2
PODRĘCZNIK:
Galeria renesansowego
portretu, s. 46;
* M. Rostworowski,
Gry o Damę, s. 47;
* D. Dec, M.
Rostworowski, Polaków
portret własny.
Opisanie ilustracji, s.
47;
reprodukcje obrazów, s.
47;
* w stronę karykatury,
s. 48
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Obraz jako tekst, s. 97
MATERIAŁ
CELE
– poznanie koncepcji
Witruwiusza i jej związku z
filozofią renesansową
– próba stworzenia graficznego
modelu człowieka
witruwiańskiego lub mierzenie
własnych proporcji
– próba odszukania związków
między fizjonomika a
średniowiecznymi koncepcjami
dotyczącymi ciała ludzkiego i
jego duchowości
– poznanie renesansowego
malarstwa
– rozumienie różnych form
przekazu, doskonalenie
umiejętności czytania dzieł
nieliterackich (tu: obraz)
– dostrzeganie różnic i
podobieństw w realizacji tego
samego tematu, motywu w
różnych dziedzinach sztuki
* rozumienie dzieła jako
kompilacji sztuki, kultury i
filozofii
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
człowiek
witruwiański
portret,
karykatura
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
18,
19
Cechy malarstwa
Leonarda da Vinci i jego
poglądy na sztukę
2
PORADNIK DLA
NAUCZYCIELA (s.
68–70)
– doskonalenie umiejętności
odczytywania i rozumienia
malarskiego tekstu kultury
– doskonalenie umiejętności
odczytywania dzieła na
podstawie informacji o epoce i
stylu
– rozumienie dzieła jako
kompilacji sztuki i kultury
* sfumato,
* światłocień
sztuki
plastyczne
–
reprodukcje
malarstwa
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Życiorys jako fenomen kultury
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
20
* Od biografii do
życiorysu i CV
1
PODRĘCZNIK:
Życie jako temat
opowieści, s. 49;
* J. Burckhardt, Kultura
odrodzenia we Włoszech,
s. 49;
Po co biografia?, s. 49
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Ja, Augustyn, s. 172;
Św. Augustyn,
Wyznania, s. 173–175
21
Autoportret liryczny.
Elegia Janicjusza O
sobie samym...
1
PODRĘCZNIK:
K. Janicjusz, O sobie
samym do potomności, s.
51–52;
Poeta laureatus, s. 51;
Elegia, s. 52;
* K. Żukowska, Portrety
pisarzy dawnych, s. 52;
biogram K. Janicjusza, s.
135
22
* Archeologia
biografii. Co i skąd
wiemy o życiu i
1
PODRĘCZNIK:
Biografia
renesansowego
CELE
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
– poznanie powodów, dla których
powstawały i powstają biografie,
autobiografie
– uświadomienie różnic
wynikających z funkcji, jakie pełnią
literackie i użytkowe pisma
dotyczące życia człowieka
– przypomnienie tekstów
zawierających elementy
autobiografii (np. Wyznania św.
Augustyna)
– redagowanie tekstu
biograficznego lub
autobiograficznego zgodnego z
myślą Burckhardta
– odszukiwanie elementów
elegia
charakterystycznych dla elegii
– odszukanie we fragmencie elegii
Janicjusza elementów
autobiograficznych, zestawianie ich
z oficjalną biografią poety
– poszukiwanie cech
przybliżających czas powstania i
konwencje dzieła (tu: odszukanie
związków z kulturą antyczną i
renesansową)
– uświadomienie trudności, z jakimi biografizm
spotykają się badacze czyjejś
biografii lub twórczości
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
twórczości dawnych
artystów
humanisty, s. 53–56;
Odtwarzanie biografii, s.
56;
E. Balcerzan, Biografia
jako język, s. 58
– poznanie „wzorcowej” biografii
renesansowej
– redagowanie współczesnej
„wzorcowej” biografii
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Ars poetica
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
23
* Poeta renesansowy –
spadkobierca
Homerów, Owidiuszy i
Horacych
1
24
Poeci współcześni –
czy są spadkobiercami
Homera, Owidiusza,
Horacego...?
1
25
Poezja i wieczna sława.
Exegi monumentum... i
Niezwykłym i nie leda...
1
26
* Ars longa, vita brevis
1
MATERIAŁ
PODRĘCZNIK:
Poezja i natchnienie, s.
59–60;
Ars poetica, s. 59;
Horacy, List do
Pizonów, s. 60;
J. Kochanowski, List do
Stanisława
Fogelwedera, s. 60
PODRĘCZNIK:
Ars poetica, s. 59;
Ars poetica
współczesnych poetów,
s. 61
CELE
– poznanie antycznych koncepcji
sztuki poetyckiej (przypomnienie
Poetyki Arystotelesa)
– czytanie tekstu nieliterackiego
(tu: list) i odczytywanie jego
głównej myśli rozumienie
funkcji, jakie pełniły normy
poetyki klasycznej
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
ars poetica
– poznanie fragmentów
twórczości poetów XX wieku
– dostrzeganie różnic i
podobieństw w realizacji tego
samego tematu (tu: poety, poezji i
jej roli w kulturze)
– podejmowanie działań
analitycznych jako podstawy
interpretacji
PODRĘCZNIK:
– poznanie fragmentu twórczości non omnis
Non omnis moriar.
Horacego i Jana Kochanowskiego moriar
Poezja i nieśmiertelność, – poznanie jednej z postaw
s. 62;
artystycznych (non omnis moriar)
Horacy, Exegi
monumentum aere
perennius, s. 62;
J. Kochanowski, Piesn
XXIV, s. 63
PODRĘCZNIK:
– poznanie poglądu laureata
Czesław Miłosz o
Nagrody Nobla na temat sławy
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
wiecznej sławie, s. 64;
É. Dolet, fragment listu
do króla Franciszka I, s.
64
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Ironia poetycka, s. 233
27,
28
Głos „z piersi”, głos „z
głowy”. Sztuka ma
oszałamiać, sztuka ma
uczyć
2
materiały
wykorzystywane w
debacie oksfordzkiej
artysty
– przypomnienie stanowiska
średniowiecznych autorytetów na
temat „trwania w wieczności”
(dualizm duszy i ciała)
– rozpoznawanie intencji
nadawcy, odróżnienie refleksji
filozoficznej od ironii poetyckiej
– dyskusja o sławie
(popularności), jej źródłach i
konsekwencjach
– odróżnianie faktów, opinii,
refleksji
– swobodne i kulturalne
dyskutowanie
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Język – komunikacja
NR
LEKCJI
29
TEMATYKA
Kto dziś rozumie
doniosłość wynalazku
Gutenberga?
LICZBA
GODZIN
1
MATERIAŁ
PODRĘCZNIK:
Początki polszczyzny
literackiej, s. 66;
Wynalazek druku, s. 67;
* Galaktyka Gutenberga,
s. 67
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Mówienie i pisanie, s. 74
CELE
– uświadomienie zmian w
rozwoju polszczyzny (tu: wiek
XVI)
– rozumienie doniosłości
wynalazku Gutenberga
– * poznanie koncepcji
komunikacji Marshalla
McLuhana
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
galaktyka
Gutenberga
mass
media
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Władza
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
30,
31
Władza, polityka,
moralność
2
PODRĘCZNIK:
S. Bielański, wstęp do
Historii florenckich Niccola
Machiavellego, s. 68;
N. Machiavelli, Książę, s.
69;
A. Frycz Modrzewski, O
poprawie Rzeczypospolitej,
s. 70–71
PORADNIK DLA
NAUCZYCIELA (s. 50–52)
32
* Władza – jej
odwieczne
obowiązki i
przywileje
1
33,
Kazania sejmowe
2
CELE
– odczytanie idei wpisanych w
teksty Niccola Machiavellego i
Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
– dostrzeżenie różnych typów
władzy
– kształtowanie
odpowiedzialności
obywatelskiej
– dostrzeżenie, że władza,
państwo, społeczeństwo stają
się tematami dzieł
filozoficznych i literackich
PODRĘCZNIK:
– doskonalenie umiejętności
R. Caillois, Trzy typy władzy, czytania ze zrozumieniem
s. 72
– dostrzeżenie różnic i
podobieństw między sposobami
sprawowania władzy opisanymi
przez Niccola Machiavellego,
Andrzeja Frycza
Modrzewskiego i Rogera
Caillois
– odniesienie się do
współczesnych systemów
władzy oraz średniowiecznego
ideału władcy
– kształtowanie postaw
obywatelskich
PODRĘCZNIK:
– poprawne odtwarzanie treści
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
makiawelizm,
traktat
legitymizm,
władza
funkcjonalna
i
charyzmatyczna
sztuki
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
34
Piotra Skargi –
retoryka
patriotyczna
35
* Topos ojczyzny
jako okrętu
1
36
* Jak mówić,
żeby odnieść
sukces – lekcja
retoryki
1
37,
38
Pisemna praca
sprawdzająca
2
„Przeklęty, kto zasmuca
matkę swoję”, s. 73;
P. Skarga, Kazania sejmowe,
s. 73–74;
Kazanie, s. 73;
Co mówi Skarga Matejki, s.
75
(tu: parafrazowanie kazań)
– odszukiwanie kontekstów
biblijnych i historycznych
– określenie elementów
charakterystycznych dla
przemowy (tu: kazanie)
– dostrzeżenie obecności Piotra
Skargi jako tematu obrazu Jana
Matejki i próba niekoniecznie
poważnej interpretacji dzieła
malarskiego
plastyczne
–
ilustracje
z
podręcznika
PODRĘCZNIK:
Topos ojczyzny jako okrętu,
s. 76
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Topos, temat, archetyp, s. 48
PODRĘCZNIK:
Między słowem a gestem, s.
77;
J. Kochanowski, Odprawa
posłów greckich, s. 78
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
W. J. Ong, Człowiek oralny i
człowiek typograficzny, s.
75–76
Tematy dotyczące m. in.
– humanizmu i
humanitaryzmu
– sposobów funkcjonowania
i przetwarzania tematów,
– przypomnienie wiadomości o
toposie i jego funkcjach
– dostrzeżenie obecności toposu
ojczyzny jako okrętu w dziełach
różnych twórców
film –
M.
Piwowski,
Rejs
– uświadomienie funkcji, jakie
pełni i może pełni mowa
– postrzeganie mowy w
kategoriach sztuki
– poznanie niektórych reguł
klasycznej przemowy
funkcje
języka,
język ciała
– sprawdzanie umiejętności
poprawnego wypowiadania się
w piśmie
– sprawdzanie umiejętności
analizy i interpretacji dzieła lub
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
39
Analiza i ocena
pracy uczniów i
nauczyciela
1
motywów; związków
renesansu z antykiem
– * roli poezji (sztuki) i
poety (artysty) w kulturach
różnych epok
Karty osiągnięć ucznia
jego fragmentu
– sprawdzanie umiejętności
wykorzystania wiedzy w
praktyce
– ewaluacja pracy
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Między dworem a dworkiem
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
PODRĘCZNIK:
Il Cortegiano, s. 81;
Ł. Górnicki, Dworzanin
polski, s. 81–82;
„Dwór wszelkich obłud
składem...”, s. 83;
M. Rej, Szara pycha
jako szkodliwa, s. 83
PORADNIK DLA
NAUCZYCIELA (s. 52–
54)
40
Między dworem a
dworkiem
1
41
Model renesansowej
doskonałości życia
według Jana
Kochanowskiego
1
42
* Twój świat idealny
1
CELE
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
– poznanie fragmentów
twórczości Łukasza Górnickiego
i Mikołaja Reja
– poznanie wzoru
renesansowego dworzanina
– rozumienie, czym jest i czemu
służy etykieta
– uświadomienie możliwości i
powodów istnienia odmiennych
opinii na ten sam temat
– kształcenie samodzielnej pracy
z tekstem
PODRĘCZNIK:
– poznanie fragmentu
J. Kochanowski, Elegia twórczości Jana
XV, s. 85;
Kochanowskiego
J. Kochanowski, Na dom – określenie renesansowych
w Czarnolesie; Na lipę,
ideałów życia toczącego się
s. 87;
poza dworem
materiały do mapy
– dostrzeganie idealizacji jako
mentalnej
sposobu kreowania
PORADNIK DLA
rzeczywistości
NAUCZYCIELA (s. 54–
55)
przybory malarskie lub
– rozumienie działań
rysunkowe
plastycznych jako sposobu
konkretyzacji przemyśleń oraz
świadomych lub
podświadomych przeżyć
– dostarczenie materiału do
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
43
Życie wiejskie – idylla
spełniona
1
PODRĘCZNIK:
Dworek ziemiański, s.
84;
* A. Witkowska,
fragment wstępu do
antologii Idylla polska,
s. 84;
M. Rej, Zywot człowieka
poczciwego, s. 86;
* J. Ponętowski,
Ziemianin, s. 86;
L. Staff, Dworek, s. 88
PORADNIK DLA
NAUCZYCIELA (s. 55–
57)
rozmowy o współczesnym
świecie wartości
– poznanie fragmentów
twórczości Mikołaja Reja,
Jakuba Ponętowskiego i
Leopolda Staffa
– odtworzenie świata wartości
renesansowego ziemianina
– poznanie mitu arkadyjskiego
– rozumienie toposu dworku
ziemiańskiego
sielanka
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Miłość w czasach renesansu
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
PODRĘCZNIK:
Wzory miłości, s. 89;
J. Kotarska, Erotyk
staropolski, s. 89;
F. Petrarka, Sonety do
Laury, s. 90;
Sonet, s. 90
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Miłość dworna, s. 193;
A. Hauser, Poezja
dworsko-rycerska, s.
196–197;
Erotyk, 198
PODRĘCZNIK:
J. Kochanowski, Do
Magdaleny, s. 91;
Metafory i wyobrażenia,
s. 91;
Miłość zmysłowa, s. 92;
Wizerunek kobiety
renesansu, s. 92;
J. Kochanowski, z
Anakreonta; Raki; Do
dziewki, s. 93;
Raki, s. 93
44,
45
* Donna angelicata –
portret Petrarkowskiej
Laury
2
46,
47
Z ziemi włoskiej do
polskiej, czyli od
Petrarki do
Kochanowskiego
1
CELE
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
– przypomnienie znanych
donna
kochanków (Orfeusz i Eurydyka, angelicata
Tristan i Izolda) oraz
średniowiecznego myślenia o
miłości
– poznanie fragmentu twórczości
Francesca Petrarki
– rekonstrukcja modelu donna
angelicata
– odszukiwanie elementów
charakterystycznych dla erotyków
i sonetów
sztuki
plastyczne –
ilustracje
z
podręcznika
– pogłębienie znajomości
twórczości literackiej Jana
Kochanowskiego
– dostrzeganie różnic i
podobieństw w realizacji tego
samego tematu, motywu
– dostrzeganie i rozumienie
zabawowej funkcji tekstów
literackich
– * przypomnienie, czym jest
intersemiotyka i odszukanie
powiązań intersemiotycznych
między tekstami literackimi i
plastycznymi
– dostrzeganie obecności myśli
sztuki
plastyczne –
ilustracje
z
podręcznika
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
48
* Mówić pięknie...
Warsztaty
1
PODRĘCZNIK:
Miłość zmysłowa, s. 92
Terencjusza (Nic co ludzkie nie
jest mi obce) w literaturze
renesansu
– uzmysłowienie brutalizacji i
wulgaryzacji współczesnego
języka
– dostrzeganie związku między
językiem, którym się
posługujemy, a kreowanym
światem
– budzenie poczucia
odpowiedzialności za język,
którym się posługujemy
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Świat na opak
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
PODRĘCZNIK:
Błazen na tronie, s. 94;
Gargantua i Pantagruel, s.
94;
F. Rabelais, Młode lata
Gargantui, s. 95;
Przysłowia, s. 102
PORADNIK DLA
NAUCZYCIELA (s. 57–
60)
PODRĘCZNIK:
Ezop, s. 96;
Bajka, s. 96;
Biernat z Lublina, Opisanie
krótkie żywota
Ezopowego..., s. 96–97;
W czym się kochamy, to
nam często szkodzi, s. 97
49
Na wszystko jest
przysłowie albo
śmiech
renesansowy
1
50
Bajki stare jak
Ezop
1
51,
52
* Drwina, śmiech,
żart przeciw
zasadom i
autorytetom
2
PODRĘCZNIK:
Sowizdrzał, s. 98;
J. Ziomek, Renesans, s. 98;
R. Rolland, fragment
przedmowy do Przygód
Dyla
Sowizdrzała..., s. 99;
CELE
– poznanie i zrozumienie funkcji,
jakie pełnią przysłowia
– rozumienie, czym jest świat na
opak
– rozumienie funkcji, jakie może
pełnić śmiech
– poznanie fragmentu twórczości
Franciszka Rabelais’go
– poznanie legendy o Ezopie,
brzydalu i filozofie
– poznanie fragmentu twórczości
pierwszego polskiego
bajkopisarza – Biernata z Lublina
– odszukiwanie elementów
charakterystycznych dla bajki
– próba uchwycenia
uniwersalnych treści zawartych w
myśli Ezopa
– próba samodzielnego tworzenia
tekstów na wzór bajek Ezopa
– poznanie plebejskiego bohatera
– Dyla Sowizdrzała
– pogłębienie rozumienia, czym
jest świat na opak, drwina (tu:
odniesienie do Marchołta,
Gargantui i Ezopa)
– doskonalenie umiejętności
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
przysłowie
sztuki
plastyczne –
ilustracje
z
podręcznika
sztuki
plastyczne –
ilustracje
z
podręcznika
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Przygody prześmiewcy, s.
98–99;
Świat odwrócony, s. 100;
P. Bruegel starszy,
Przysłowia, s. 100–101
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Marchołt, s. 205;
Rozmowy, które miał król
Salomon mądry z
Marchołtem
grubym a sprośnym, s.
206–207
obcowania z dziełem (fotografia,
reprodukcja) przez oglądanie
– czytanie nieliterackich tekstów
kultury ze zwróceniem uwagi na
temat, kompozycję i symbolikę
– doskonalenie rozumienia dzieła
jako kompilacji sztuki i kultury
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Do wtóru lirze Dawida
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
CELE
– poznanie sądów na temat historii
i pochodzenia psalmów biblijnych,
pogłębienie wiedzy o Piśmie
Świętym
– podejmowanie działań
analitycznych jako podstawy
interpretacji (tu: próba określenia
nadawcy i adresata tekstu;
odszukanie,
nazwanie i określenie funkcji
środków stylistycznych;
rozumienie użycia cudzysłowu)
– odszukanie związków między
tekstem Jana Kochanowskiego,
Biblią a kulturą renesansu
– poznanie fragmentów twórczości
polskich autorów XX wieku
– przypomnienie, czym jest cytat;
określenie charakteru cytowanego
przez Mirona Białoszewskiego
psalmu i rozumienie roli kontekstu
w odczytaniu utworu
– odszukiwanie związku między
twórczością współczesną a Biblią
(tu: w zakresie tematyki, stylistyki,
obrazowania)
53
Psalmy –
starotestamentowy
ideał poezji
1
PODRĘCZNIK:
Psalmy Dawidowe, s. 103;
Psalm, s. 103;
J. Kochanowski, Psalm
91, s. 104
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Biblia, czyli Księga Ksiąg,
s. 23
54,
55
Wołasz do mnie z
głębokości/
Psalmem
krematoriów/
Płaczem nad
ruinami walczącej
Warszawy
(R. Brandstaetter).
Psalmiści XX wieku
2
PODRĘCZNIK:
M. Białoszewski,
Pamiętnik z powstania
warszawskiego, s. 105–
106;
* T. Nowak, Psalm
betlejemski, s. 107;
J. Błoński, Zmiana warty,
s. 107
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Cytat i cytowanie, s. 90
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
psalm
II wojna
światowa
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
W obliczu śmierci
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
CELE
– przypomnienie wiadomości o
Trenach i okolicznościach ich
powstania
– głośna lektura Trenów z
dbałością o dykcję i intonację (*
tu: rozumienie roli klauzuli w
głosowej interpretacji tekstu
poetyckiego)
– rozumienie roli analizy w
interpretacji tekstu (tu: śledzenie
wzorcowej analizy)
– odszukanie i nazwanie
środków, za pomocą których
opisano stany emocjonalne,
wykreowano tonację uczuciową
– * odszukanie elementów
wskazujących filozoficzne
aspekty Trenów
– rozumienie pojęcia poeta
doctus, wskazywanie
fragmentów potwierdzających,
iż autorem Trenów był poeta
uczony
– poznanie fragmentów
twórczości autorów XX wieku
– odczytywanie na podstawie
dzieła informacji o epoce i
konwencji artystycznej
– odczytywanie wartości
56,
57
W obliczu śmierci.
Czytanie niektórych
trenów Jana
Kochanowskiego
2
PODRĘCZNIK:
Oswoić nieszczęście, s.
108;
J. Kochanowski, Treny
I, VII, X, s. 109–112;
fragment zaczynający się
od słów: Przystępując do
interpretacji..., s. 109–
111
58
Ojciec i poeta wobec
śmierci i cierpienia
1
PODRĘCZNIK:
J. Kochanowski, Treny I,
VII, X, s. 109–112;
J. Pelc, „Gdzieśkolwiek
jest, jeślis jest...”, s. 112–
114;
Między stoicyzmem a
chrześcijaństwem, s. 117;
inne wybrane treny, np.
Tren XIX
59
* Dlaczego Treny Jana
Kochanowskiego nie są
w lamusie szkolnych
lektur?
1
PODRĘCZNIK:
J. Przybos, Trudne treny,
s. 115;
Cz. Miłosz, Dzieje
osobistego bólu, s. 115
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
* liryka
funeralna,
* sylabizm,
* klauzula
poeta
doctus
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
60,
61
* Dramaty osieroconych
ojców
2
PODRĘCZNIK:
K. Irzykowski, Basia, s.
116;
W. Broniewski, w
zachwycie i grozie, s.
116;
Między stoicyzmem a
chrześcijaństwem, s. 117;
M. de Montaigne, Jako
filozofować znaczy uczyć
się umierać, s. 117–118;
M. Rej, Człowiek
poczciwy i śmierć, s. 118
wpisanych w dzieło
– odszukiwanie treści bliskich
współczesnemu młodemu
człowiekowi
– odszukiwanie treści (struktur,
metafor) niezrozumiałych dla
młodego czytelnika
– doskonalenie wypowiadania
się w szkolnych formach
gatunkowych (tu: rozprawka)
– poznanie fragmentów
twórczości autorów XVI i XX
wieku
– porównanie postaw wobec
śmierci wyrażonych w formie
tekstów literackich (Jan
Kochanowski, Karol
Irzykowski, Władysław
Broniewski) i filozofujących
(Michel de Montaigne)
– porównanie postaw wobec
śmierci w kulturach różnych
epok (średniowiecze, renesans,
współczesność)
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Szekspir – morze zjawisk
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
PODRĘCZNIK:
Sonety do Czarnej Damy,
s. 124;
W. Szekspir, Sonet 141, s.
124;
inne wybrane sonety
Szekspira
62
* Szekspir jako liryk
1
63
Teatr i dramat w czasach
panowania angielskiej
królowej Elżbiety I
1
CELE
WPROWADZANE
POJĘCIE
– rozpoznawanie i opisywanie
nadawcy i odbiorcy w
tekstach lirycznych
– odczytywanie intencji
nadawcy
– odszukanie różnic między
obrazami ukochanej
stworzonymi przez Williama
Szekspira i Francesca
Petrarkę
– odszukanie podobieństw i
różnic między sonetem
włoskim a angielskim
PODRĘCZNIK:
– próba zbliżenia się do
folio,
Cały świat na scenie, s.
czasów i kultury
quarto,
119;
elżbietańskiej
appendix
Szekspirowskie folio i
– przybliżenie wiadomości o
quarto, s. 120;
twórczości Williama
Krótkie wprowadzenie do Szekspira i jej wpływie na
szekspirologii, s. 120–122; kulturę europejską
S. Barańczak, Appendix, – przypomnienie (antyk,
s. 123;
średniowiecze) i pogłębienie
Teatr elżbietański, s. 126– wiedzy o teatrze i dramacie
127;
– dostrzeżenie zakresów
A. Mleczko, Rysunki
inspiracji artystycznej
teatralne, s. 123
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Średniowieczny teatr bez
KONTEKST
KULTUROWY
sztuki
plastyczne
–
ilustracje
z
podręcznika
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
teatru, s. 156;
Igrce, czyli popularne
widowiska
średniowieczne, s. 158;
Teatr misteryjny, s. 160
PODRĘCZNIK, CZ. 2
Teatr antyczny, s. 38;
Między obrzędem a
teatrem, s. 40
W. Szekspir, Hamlet
64,
65
Władza i namiętność,
siła i słabość, rozum i
obłęd, zdrada i...
Próba
sproblematyzowania
Hamleta
2
66,
67
Hamlet – bohater
wszechczasów
2
W. Szekspir, Hamlet
PODRĘCZNIK:
Hamlet i hamletyzowanie,
s. 128;
* Stanisław Wyspiański o
Hamlecie, s. 130
68
Teatr w teatrze
1
W. Szekspir, Hamlet
PODRĘCZNIK:
* P. Gruszczyński,
Duchowy barometr, s. 128
– charakterystyka postaci
dramatu, dostrzeżenie ich
psychologicznych rysów
– uzmysłowienie
wielowarstwowości
tematycznej dramatu,
doskonalenie umiejętności
odróżniania wątków
głównych
i drugorzędnych itd.
– problematyzacja tekstu
– śledzenie losów i zachowań
Hamleta, dogłębna
charakterystyka i próba oceny
postaci
– rozumienie, czym jest
hamletyzowanie
– odszukiwanie treści
ponadczasowych
– poznanie konwencji teatru
w teatrze oraz próba
odpowiedzi na pytanie, jaką
rolę – w swym dramacie i
swoimi dramatami –
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
69,
70
Filmowy fragment
biografii
2
J. Madden, Zakochany
Szekspir (film)
71
Ludzie, czasy, obyczaje.
Opinie i wrażenia po
seansie filmowym
1
J. Madden, Zakochany
Szekspir (film)
wyznacza William Szekspir
teatrowi
– dostrzeżenie różnic między
tragedią klasyczną a
Hamletem oraz rozumienie
skutków zerwania z klasyczną
konstrukcją dramatu
– dostrzeżenie nowej
konstrukcji bohatera
dramatycznego
– * badanie struktury dzieła
przez pryzmat dziedziny
sztuki, z której dzieło wyrasta
(tu: aspekty literackie,
sceniczne, aktorskie)
– doskonalenie umiejętności
obcowania z nieliterackim
tekstem kultury
– poznanie filmowej kreacji
czasów elżbietańskich
– rozumienie, czym jest
kreacja filmowa
– porównanie uczniowskich
wyobrażeń o epoce i
bohaterze filmu
– dostrzeżenie zabiegów
służących nadaniu filmowi
klimatu epoki, odtworzeniu
realiów historycznych
– uzmysłowienie, iż nawet
najwybitniejsi ludzie
wszechczasów są tylko
ludźmi
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
72,
73
O tym, jak Fortynbras
rozmawiał z Hamletem,
a Herbert z Szekspirem
2
PODRĘCZNIK:
Między Hamletem i
Fortynbrasem, s. 130;
Z. Herbert, Tren
Fortynbrasa, s. 131
74,
75
Pisemna praca
sprawdzająca
2
76
Analiza i ocena pracy
uczniów i nauczyciela
1
Tematy dotyczące m. in.
– obecności, sposobów
funkcjonowania i
przekształcania
elementów kultury
starożytnej
– postaw wobec życia,
miłości, cierpienia,
śmierci itp. na przestrzeni
różnych epok
– * ważnych zjawisk i
wydarzeń kulturowych
Karty osiągnięć ucznia
– podejmowanie działań
analitycznych jako podstawy
interpretacji dzieła (tu: cechy
monologu, trenu)
– odczytywanie głównej
myśli tekstu, podtekstów
* odczytywanie sensów
filozoficznych
* rekonstrukcja
psychologicznych portretów
Hamleta i Fortynbrasa
* odszukiwanie związków i
zależności między typem
wypowiedzi, gatunkiem,
tytułem a interpretacją
wiersza
– sprawdzanie umiejętności
poprawnego wypowiadania
się w piśmie
– sprawdzanie umiejętności
analizy i interpretacji dzieła
lub jego fragmentu
– sprawdzanie umiejętności
wykorzystania wiedzy w
praktyce
– ewaluacja pracy
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DO PROGRAMU MIĘDZY TEKSTAMI – BAROK
Kształt i forma w baroku
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
CELE
PODRĘCZNIK:
H. Goltzius, Quis evadet?, s. 157
lub 145;
* J. Sokołowska, Dwie
nieskończoności. Szkice o
literaturze barokowej Europy, s.
146;
„Wątły, ubogi i nigdzie
bezpieczny”, s. 146;
* E. Panofsky, Trzy ryciny
Albrechta Dűrera, s. 147;
Periodyzacja epoki baroku, s.
194;
Tablice chronologiczne, s. 194–
195;
* J. Sokołowska, Rozważania
semantyczne, s. 201
PODRĘCZNIK:
Mikołaj Sep Szarzyński – poeta
przełomu epok, s. 147;
M. Sep Szarzyński, Sonet IV. O
wojnie naszej, którą wiedziemy z
szatanem, światem i ciałem, s.
148; fragment zaczynający się
od słów: Tytuł sonetu, mówiąc o
wojnie..., s. 148–149;
* J. Wujek, Postilla Catholica...,
s. 149
– poznanie zarysu kultury
baroku, doskonalenie
umiejętności czytania tekstów
nieliterackich (tu: tablice
chronologiczne, reprodukcja)
– dostrzeganie elementów
charakterystycznych dla
kultury barokowej (tu: np.
zestawienie na obrazie
dziecka i czaszki; operowanie
linią falistą)
77
Barok. w obliczu
rozpadającej się
harmonii
1
78
Między ziemią a
niebem. Czytanie
sonetu Mikołaja
Sępa
Szarzyńskiego
1
– głośna lektura sonetu z
dbałością o dykcje i intonacje
(* tu: rozumienie roli
przerzutni w interpretacji
tekstu poetyckiego)
– rozumienie roli analizy w
interpretacji tekstu (tu:
śledzenie wzorcowej analizy)
– określenie problematyki
wiersza
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
barok sztuki
plastyczne
–
ilustracje
z
podręcznika
architektura
* przerzutnia,
* inwersja
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
79
* Czytanie
tekstów
krytycznych i
literackich
1
80
* Krótki kurs
teorii Kartezjusza i
Pascala
1
– dostrzeganie elementów
charakterystycznych
(zarówno w treści, jak i w
formie) dla twórczości
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
– doskonalenie umiejętności
czytania ze zrozumieniem
tekstów publicystycznych
– konfrontowanie zdania Jana
Błońskiego na temat
twórczości Mikołaja Sępa
Szarzyńskiego ze zdaniem
uczniów
PODRĘCZNIK:
– poznanie fragmentów
Między rozumem a wiarą, s. 151; filozofii Kartezjusza i Pascala
Kartezjusz, Rozprawa o
oraz rozumienie związku
metodzie, s. 151–152;
między myślą filozoficzną,
B. Pascal, Myśli, s. 152–153;
techniką i sztuką
S. Barańczak, O czym myśli Pan – dostrzeżenie obecności
Cogito, s. 152;
barokowej myśli filozoficznej
L. Kołakowski, Banał Pascala,
we współczesnej kulturze
s. 153
– doskonalenie umiejętności
DO PRZYPOMNIENIA
syntetyzowania wiedzy
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
filozoficznej
Św. Augustyn, Drogi poznania
prawdy: wiara i rozum, s. 185;
Św. Tomasz z Akwinu, Ze Bóg
jest, s. 188
M. Sep Szarzyński, wybór
sonetów z tomu Rytmy abo
wiersze polskie
PODRĘCZNIK:
J. Błoński, Poezja wnętrza, s.
150
literatura –
Z. Herbert,
Pan Cogito
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Poetyka baroku
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
CELE
WPROWADZANE
POJĘCIE
81,
82
Życie ludzkie jako
metafora. Barokowa
ekspresja
wypowiadania świata
2
– poznanie fragmentów
twórczości niektórych poetów
baroku
– uświadomienie uczniom
istnienia niektórych metafor
utożsamianych z życiem ludzkim
– poznanie poetyckiej i
plastycznej realizacji tych
metafor
– doskonalenie umiejętności
samodzielnej pracy z tekstem
– poznanie jednej z barokowych
koncepcji życia
emblemat
83,
84
W meandrach
barokowej poetyki
2
PODRĘCZNIK:
D. Naborowski,
Impreza, s. 154;
Z. Morsztyn,
Emblema 24, s. 155;
zbliżenie Emblemat,
s. 155;
Z. Morsztyn, Treny
żałosne Apollina z
Muzami, s. 156;
Życie – cień, dym,
punkt, nic, s. 157;
Z. Morsztyn, Zywot –
sen i cien, s. 158;
H. Goltzius, Quis
evadet?, s. 157 lub
145
PORADNIK DLA
NAUCZYCIELA (s.
60–62)
PODRĘCZNIK:
Zadziwić przede
wszystkim, s 159;
Marinizm, s. 159;
* M. K. Sarbiewski,
Wykłady poetyki, s.
159;
J. A. Morsztyn, Do
trupa. Sonet, s. 160;
– poznanie fragmentu twórczości
Jana Andrzeja Morsztyna
– podejmowanie działań
analitycznych jako podstawy
interpretacji (tu: badanie składni,
dostrzeżenie hiperbolizacji,
rozumienie
funkcji metafory i wymogów
poetyckich, jakie stawia sonet)
koncept,
marinizm,
* elipsa,
* hiperbola
KONTEKST
KULTUROWY
reklama
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
85,
86
* Tropem śmierci. Od
średniowiecza do
współczesności
2
87
* Sumacje, wariacje
oraz inne figury
bliskie barokowym
literatom
1
* E. Kotarski, „Lepiej
być zmarłym niż
zakochanym”,
s. 160–161;
Hiperbola i
hiperbolizacja, s. 160;
Funkcja poetycka, s.
161;
* W. Weintraub,
Literacki styl baroku,
s. 201–202;
słownik terminów
literackich
PODRĘCZNIK:
S. Grochowiak, ***,
s. 162;
J. M. Rymkiewicz,
Na ciało moje gdy
umiera, s. 162
PODRĘCZNIK:
Krótki przewodnik po
poezji kunsztownej, s.
163;
Niektóre gatunki
poezji kunsztownej, s.
163;
D. Naborowski, Na
oczy królewny
angielskiej, s. 163;
– czytanie wzorcowej
interpretacji
– poznanie konceptu jako środka
poetyckiego i określanie funkcji,
które pełnił
– poznanie fragmentów
twórczości poetów XX wieku
– dostrzeganie inspiracji
barokiem, doskonalenie
umiejętności odszukiwania i
rozpoznawania nawiązań, aluzji,
parafraz
– dostrzeganie żywotności tematu
śmierci i motywu trupa w
kulturze różnych epok
– poznanie fragmentów
twórczości Daniela
Naborowskiego i Jana Andrzeja
Morsztyna
– poznanie różnych gatunków
poezji kunsztownej
– dostrzeżenie cech
charakterystycznych dla
konwencji barokowej
– rozumienie dzieła jako
średniowieczne
wizerunki
śmierci
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
88,
89
* Pokrętna forma
literacka w wersji
współczesnej
2
D. Naborowski, Na
nagie obrazy w łażni,
s. 164;
J. A. Morsztyn, Na
jednego, s. 164;
Gabinet poetyckich
osobliwości, s. 165;
Koło śmierci, s. 165
PODRĘCZNIK:
S. Barańczak,
„Pegaz zdębiał ”, s.
166
„Rewia Rozrywki”
lub inne magazyny
szaradziarskie
kompilacji sztuki i kultury
– próba tworzenia utworów
naśladujących różne formy poezji
kunsztownej
– poznanie fragmentu twórczości
Stanisława Barańczaka
– dostrzeżenie, że literatura może
inspirować do zabawy słowem i
formą
– próba naśladowania form
literackich zaproponowanych
przez Stanisława Barańczaka
sztuki
plastyczne –
ilustracje
z podręcznika
szarady,
kwadraty
magiczne
i inne
graficznoliterackie
zabawy
logiczne
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Metamorfozy słów i obrazów
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
CELE
PODRĘCZNIK:
Nowe kształty ciał, s. 167;
W. Tomkiewicz, Piękno
wielorakie. Sztuka baroku,
s. 167;
Owidiusz, Metamorfozy, s.
168;
W. Otwinowski, fragment
przedmowy tłumacza do
Ksiąg metamorphoseon...,
s. 168;
Dafne polskich poetów, s.
169;
Sz. Zimorowic, Apollo i
Dafne, s. 169;
G. Bernini, Apollo i Dafne,
s. 169
DO PRZYPOMNIENIA
mit o Apollo i Dafnis
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Czym jest mit?, s. 66;
B. Malinowski, Mit w
zyciu, s. 66–67;
C. Lévi-Strauss, Mit i
poezja, s. 67
PODRĘCZNIK:
Dafne polskich poetów, s.
169;
S. Twardowski, Dafnis
– poznanie fragmentów
twórczości Owidiusza i
Szymona Zimorowica
– przypomnienie wiadomości
o micie i sposobach jego
funkcjonowania
– doskonalenie umiejętności
poprawnego odtwarzania
treści (tu: parafrazowanie
fragmentu z Owidiusza)
– doskonalenie umiejętności
wyszukiwania,
porównywania i
weryfikowania treści i
dostrzeżenie różnic
wynikających
z prozatorskiej lub poetyckiej
realizacji tego samego tematu
90,
91
* Metamorfozy
Owidiusza oraz ich
„przekształtowania i
przemiany”
2
92,
93
* Od antyku po
współczesność.
Metamorfozy mitu o
Apollo i Dafne
2
– poznanie fragmentów
twórczości Samuela
Twardowskiego i Jarosława
Marka Rymkiewicza
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
rzeźba –
ilustracje
z
podręcznika
anamorfozy
sztuki
plastyczne
–
ilustracje
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
drzewem bobkowym, s.
170;
J. M. Rymkiewicz,
Daphnis w drzewo
bobkowe przemienieła się,
s. 170;
Anamorfozy, s. 171;
E. Schön, Vexierbild, s.
171
– dostrzeżenie żywotności
historii Apolla i Dafnis,
próba odpowiedzi na pytanie
o powody popularności tego
tematu w baroku i później
– odczytywanie intencji
nadawców
– dostrzeganie zależności
między osobą mówiącą a
treścią komunikatu lub kątem
patrzenia a treścią dzieła (tu:
anamorfozy)
– doskonalenie umiejętności
opisywania
– podejmowanie działań
analitycznych jako podstawy
interpretacji (tu: określanie
funkcji, jakie w tekście
lirycznym pełnią
powtórzenia i paralele
składniowe)
z
podręcznika
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Język – komunikacja
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
94
Język a czas
i moda
1
MATERIAŁ
PODRĘCZNIK:
Przygody języka, s.
172–173;
J. Ch. Pasek,
Pamiętniki, s. 173
CELE
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
– uświadomienie zmian w rozwoju polszczyzny
(tu: wiek XVII)
– poznanie mechanizmów zjawiska, jakim jest
zapożyczenie językowe
– poznanie elementów charakterystycznych dla
stylistyki barokowej
– próba zdiagnozowania współczesnej
polszczyzny pod kątem zapożyczeń językowych
i stylistyki
lub
– próba graficznego zilustrowania zmian
zachodzących w języku (tu: inspiracja
rysunkiem Rolanda Topora)
zapożyczenie
językowe,
makaronizm
sztuki
plastyczne –
ilustracje
z podręcznika
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Sarmatyzm
NR
LEKCJI
TEMATYKA
95, 96 Sarmata jaki
jest, każdy
widzi
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
2
PODRĘCZNIK:
Poczucie misji, s. 174;
Naród wybrany, s. 174;
J. A. Morsztyn, Non
fecit taliter ulli nationi,
s. 174;
Wizerunek szlachcica,
s. 178–181;
* J. S. Bystroń, Dzieje
obyczajów w dawnej
Polsce, s. 178;
J. P. Norblin, Szlachcic
polski, s. 178;
* W. Łoziński, Życie
polskie w dawnych
wiekach, s. 180;
* Portret trumienny, s.
181
DO
PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Stereotyp, s. 118
J. Hoffman, Potop
(film)
97,
98,
99
Projekcja
filmu
Jerzego
Hoffmana
Potop
3
100,
Być jak
2
PODRĘCZNIK:
CELE
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
– przywołanie wiadomości o historii
Polski XVII wieku
– poznanie mitu o Polaku Sarmacie i
wybraństwie narodu polskiego
– próba stworzenia wizerunku
współczesnego Polaka i odpowiedzi na
pytanie o świat wartości współczesnych
Polaków
sarmatyzm,
historia
przedmurze
Polski
chrześcijaństwa XVII w.
sztuki
plastyczne –
ilustracje
z
podręcznika
– doskonalenie umiejętności obcowania z
nieliterackim tekstem kultury
– poznanie filmowej kreacji czasu potopu
szwedzkiego
– poznanie fragmentu twórczości Jerzego
Hoffmana
– poznanie fragmentów twórczości
megalomania
literatura –
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
101
Kmicic
102,
103
Być jak
Zagłoba
2
Rycerska służba, s. 175;
W. Potocki,
Transakcja wojny
chocimskiej, s. 176;
W cieniu mitu, s. 176;
J. Ch. Pasek, Zwiad, s.
176–177;
W. Potocki, Pospolite
ruszenie, s. 177
DO
PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
M. Ossowska, Rycerz w
średniowieczu, s. 119–
120
PODRĘCZNIK:
W. Potocki,
Transakcja wojny
chocimskiej, s. 176;
W. Potocki, Pospolite
ruszenie, s. 177;
* E. Bryll, Portret
sarmacki, s. 182;
* J. S. Bystroń,
Megalomania
narodowa, s. 182
Wacława Potockiego i Jana Chryzostoma
Paska
– rekonstrukcja modelu Sarmaty
stworzonego w Transakcji... i w filmie
Jerzego Hoffmana
– rekonstrukcja modelu Sarmaty
stworzonego przez Jana Chryzostoma
Paska i w filmie Jerzego Hoffmana
– odszukanie związków między portretem
rycerza średniowiecznego i barokowego,
literackiego i filmowego
narodowa
H.
Sienkiewicz,
Trylogia
– poznanie fragmentów twórczości
Wacława Potockiego i * Ernesta Brylla
– rekonstrukcja portretu Sarmaty
stworzonego w Pospolitym... i w filmie
Jerzego Hoffmana
– porównanie różnych wizerunków
siedemnastowiecznego szlachcica,
rycerza, Sarmaty
– * podejmowanie działań analitycznych
jako podstawy interpretacji (w wierszu
Ernesta Brylla: określanie funkcji m. in.
użycia małych liter w pisowni
rzeczowników własnych, stosowania
niepoprawnej formy gramatycznej)
– * odszukanie uzasadnienia dla
sarkastycznego ujęcia tematu sarmatyzmu
w wierszu Ernesta Brylla
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Człowiek i śmierć
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
CELE
PODRĘCZNIK:
* Ph. Ariès, Człowiek i
śmierć, s. 183;
Zwątpienie w wartość życia
doczesnego, s. 183;
G. Dou, Martwa natura z
czaszką, s. 184;
* Vanitas i martwa natura,
s. 184;
S. R. de Saint-André,
Vanitas, s. 185;
Biblia, Ks. Koheleta lub
Marność mądrości. z
Księgi Koheleta, s. 184
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Śmierć, sąd, piekło, s. 209
PODRĘCZNIK, CZ. 2:
M. Sęp Szarzyński, Sonet
IV. O wojnie naszej, która
wiedziemy z szatanem,
światem i ciałem, s. 148;
B. Pascal, Myśli, s. 152–
153
PODRĘCZNIK:
H. Morsztyn, Nagrobek
potentatowi, s. 185;
D. Naborowski, Marność,
s. 185
– poznanie fragmentów Starego
Testamentu oraz koncepcji świata
i systemu wartości zapisanych w
Księdze Koheleta
– dostrzeżenie stałej obecności
tematu śmierci, przemijania,
marności życia w kulturze baroku
i powiązanie tych treści z poezją
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
oraz barokowym obrazowaniem
104
Barokowa
koncepcja świata i
człowieka
1
105
* Marnością życie
jest człowieka?
1
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
vanitas,
* martwa
natura
– poznanie fragmentów
twórczości Hieronima Morsztyna
i Daniela Naborowskiego
– dostrzeżenie obecności motywu
śmierci w literaturze różnych
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
PORADNIK DLA
NAUCZYCIELA (s. 62–
65)
106,
107
Żyjąc wszystko
tańcujemy/Aże obok
śmierć nie wiemy
2
PODRĘCZNIK:
Anonim, Taniec śmierci, s.
186;
Taniec śmierci, s. 186;
T. Kantor, Człowiek ze
szkieletem, s. 186;
* J. Baka, Młodym uwaga,
s. 187
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
G. di Pado, Triumf śmierci,
s. 211;
miniatura Triumf śmierci, s.
212;
Wizerunki śmierci, s. 212–
213
epok
– rozumienie motywu vanitas
– porównanie różnych realizacji
motywu vanitas w literaturze
baroku
– * poznanie fragmentu
twórczości Józefa Baki
– określanie sposobów
funkcjonowania „makabrycznego
tematu” w baroku, średniowieczu
i współcześnie oraz pogłębienie
wiedzy
o wyobrażeniach śmierci w
różnych epokach
sztuki
plastyczne –
ilustracje
z
podręcznika
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Ponad epokami
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
CELE
PODRĘCZNIK:
Molier (krótki przewodnik), s.
190–191;
* T. Żeleński-Boy, Wstęp do
„Dzieł” Moliera, s. 190;
* Farsa, s. 190;
Komizm sytuacyjny, s. 191;
* Molier, Przedmowa do
„Świętoszka”, s. 192
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Średniowieczny teatr bez teatru,
s. 156;
Igrce, czyli popularne
widowiska średniowieczne, s.
158;
Teatr misteryjny, s. 160
PODRĘCZNIK, CZ. 2:
Teatr antyczny, s. 38;
Między obrzędem a teatrem, s.
40;
Teatr elżbietański, s. 126–127
PODRĘCZNIK:
Świętoszek, 192;
Molier, Świętoszek lub z
podręcznika akt i scena 5, s. 193
– próba zbliżenia się do czasów
i kultury Ludwika XIV
– przybliżenie wiadomości o
życiu i twórczości Moliera
– przypomnienie i pogłębienie
wiedzy o dramacie, poznanie
komediowych gatunków
dramatycznych
108
Nowożytna
komedia
1
109,
110
Natura ludzka w
teatralnym
kostiumie.
Świętoszek
2
– charakterystyka i ocena
postaci, ich zachowań, systemu
wartości
– wskazywanie wartości
aprobowanych i
nieaprobowanych przez
uczniów i współczesną kulturę
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
spektakl
telewizyjny
lub
teatralny
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
111,
112
Pisemna praca
sprawdzająca
2
Tematy dotyczące m. in.
– barokowego systemu wartości
– sposobów funkcjonowania i
przetwarzania tematów,
motywów oraz związków
baroku z innymi epokami
113
Analiza i ocena
pracy uczniów i
nauczyciela
1
Karty osiągnięć ucznia
– rozumienie, czym jest
komedia charakterów, sytuacji
oraz na czym polega komizm
sytuacyjny, słowny i postaci
– dostrzeżenie elementów
charakterystyczny dla komedii
nowożytnej
– sprawdzanie umiejętności
poprawnego wypowiadania się
w piśmie
– sprawdzanie umiejętności
analizy i interpretacji dzieła lub
jego fragmentu
– sprawdzanie umiejętności
wykorzystania wiedzy w
praktyce
– ewaluacja pracy
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DO PROGRAMU MIĘDZY TEKSTAMI – OŚWIECENIE
Idee i formy
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
PODRĘCZNIK:
„Odważ się być
mądrym”..., s. 208;
* I. Kant, Co to jest
oświecenie, s. 209;
* P. Hazard, Magiczne
słowa, s. 209;
Encyklopedia, s. 210;
Równość, fanatyzm,
tolerancja, pończocha,
s. 210–211;
Rozum i demony, s. 212;
F. Goya, grafiki z cyklu
Kaprysy, s. 212;
* Ch. Baudelaire, O
kilku karykaturzystach
obcych, s. 212;
Periodyzacja epoki
oświecenia, s. 264;
Tablice chronologiczne,
s. 264–265
PODRĘCZNIK:
Klasycyzm i klasycyzm,
s. 213;
Poetyka normatywna, s.
213;
A. Naruszewicz, Balon,
s. 214–215;
114
Oświecenie – wiek
rozumu
1
115
W ryzach normy
klasycznej. Oda
1
CELE
– wprowadzenie w
oświeceniową koncepcję
poznania, określenie roli
rozumu w poznaniu
– poznanie powodów i
skutków powstania
Encyklopedii francuskiej
– * czytanie tekstów
filozoficznych
– zapoznanie z
plastycznym
wyobrażeniem rozumu i
zagrożeń wynikających z
jego uśpienia –
reprodukcje rysunków
Francisca Goi
– * poznanie fragmentów
twórczości Immanuela
Kanta i Francisca Goi
WPROWADZANE
POJĘCIE
oświecenie
– rozumienie pojęcia
klasycyzm
klasycyzm
– rozumienie roli analizy w
interpretacji tekstu (tu:
śledzenie wzorcowej
analizy)
– odszukanie w tekście
KONTEKST
KULTUROWY
sztuki
plastyczne –
ilustracje
z podręcznika
architektura
architektura
klasycystyczna
sztuki
plastyczne –
ilustracje
z podręcznika
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
116
* Ćwiczenie czytania i
rozumienia tekstów
krytycznoliterackich
1
117
* Człowiek w stanie
natury i człowiek
uspołeczniony
1
118
Autobiografia
wyznana
1
fragment zaczynający
się od słów: Tekst
poetycki, zwłaszcza
jeśli..., s. 215–216;
Oda, s. 216
PODRĘCZNIK:
Klasycyzm jako
postawa, s. 218;
J. Kwiatkowski, Imiona
prostoty, s. 218;
P. Hertz, O klasycyzmie,
s. 218–219;
J. M. Rymkiewicz,
Czym jest klasycyzm, s.
219
PODRĘCZNIK:
„Dobry dzikus” i
człowiek uspołeczniony,
s. 220;
J. J. Rousseau,
Rozprawa o
pochodzeniu i
podstawach nierówności
między ludzmi, s. 220–
221;
J. Starobiński, fragment
Wstępu do Rozprawy...,
s. 221
PODRĘCZNIK:
* J. J. Rousseau,
Wyznania, s. 222;
Autobiografia, s. 222
Adama Naruszewicza cech
typowych dla ody,
określenie elementów
klasycznych w
omawianym tekście
– poznanie różnych
koncepcji rozumienia
pojęć klasyk, klasycyzm
– doskonalenie
umiejętności samodzielnej
pracy z tekstami
krytycznoliterackimi
klasyk
– poznanie fragmentu
twórczości Jana Jakuba
Rousseau i jego
stanowiska w sprawie
postępu, cywilizacji,
rozumu
– próba zestawienia i
odróżnienie „człowieka
dzikiego” od człowieka
„żyjącego w
społeczeństwie” oraz
człowieka żyjącego
„w sobie” od człowieka
żyjącego „w opinii innych”
– przypomnienie
autobiografia
elementów
charakterystycznych dla
wyznań i autobiografii
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Święty Augustyn,
Wyznania, 173–175
119
Pośród uczuć
1
PODRĘCZNIK:
L. Sterne, Serce czułe
świata i człowieka, s.
223–224;
F. Karpiński, O
wymowie w prozie albo
w wierszu, s. 224;
S. Staszic, Ród ludzki, s.
224;
V. Nabokov, Strącić
Dostojewskiego z
piedestału!, s. 224
120,
121
W pasterskim
kostiumie. Konwencja
2
PODRĘCZNIK:
Miłość i przyjaźń, s.
225;
Sielanka, s. 225;
F. Karpiński, Laura i
Filon, s. 226;
K. I. Gałczyński, Filon i
Laura wersja nowa, s.
227;
L. Jagodziński, W.
Chmielowski, Plon
– rozumienie, czym jest
autobiografia, odróżnienie
jej od biografii
– doskonalenie
umiejętności pisania (tu:
redagowanie wyznań
autobiograficznych lub
pisanie tekstów
użytkowych, np. CV)
– rozumienie, czym jest
sentymentalizm,
dostrzeżenie
homonimiczności tego
słowa
– poznanie różnych opinii
na temat sentymentalizmu
i uczuciowości
– próba odpowiedzi na
pytanie o współczesna
uczuciowość
i stosunek do niej (kult
siły, rozwój techniki)
– odnalezienie i określenie
elementów konwencji
sielanki sentymentalnej
(tu: nowy typ bohatera
lirycznego, dostrzeżenie
roli przyrody jako tła
zdarzeń, rytmizacja)
– odszukanie w tekście
Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego
treściowych i formalnych
sentymentalizm sztuki
plastyczne –
ilustracje
z podręcznika
fotografie
sentymentalnych
ogrodów
i wiejskich
siedlisk
konwencja
sentymentalna
sztuki
plastyczne –
ilustracje
z podręcznika
reklama
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
niesiemy, plon...,
s. 227
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Parodia, s. 207
122
* Dwoistość natury
1
PODRĘCZNIK:
Natura: rozumna i
niszczycielska, s. 228;
J. J. Rousseau, Emil
czyli O wychowaniu, s.
228;
D. Diderot, O
interpretacji natury, s.
228–229;
Wolter, Poemat o
zagładzie Lizbony, s.
229
123
* Żyć w zgodzie z
naturą
1
124
Po co literaturze
poematy opisowe?
1
PODRĘCZNIK:
„Między tym pozwól mi
błądzić...”, s. 230;
J. J. Rousseau, Nowa
Heloiza, s. 230;
I. Czartoryska, Myśli
różne o sposobie
zakładania ogrodów, s.
231;
Puławy, s. 231
PODRĘCZNIK:
S. Trembecki, Sofiówka,
nawiązań do pierwowzoru,
rozumienie,
na czym polega parodia
tego tekstu
– próba odnalezienia
mechanizmu skojarzenia
plakatu socrealistycznego z
konwencją sielanki
– dostrzeżenie dwojakiego
znaczenia słowa natura
(tu: przyroda, natura
człowieka)
– poznanie stanowiska
Woltera w sprawie natury
ludzkiej
– poznanie stanowiska
Denisa Diderota w sprawie
potrzeby naśladowania
natury
– czytanie tekstów
filozoficznych
– dostrzeżenie i określenie
roli przyrody w kulturze
oświeceniowej
– poznanie roli Puław w
kulturze polskiego
oświecenia
– odszukanie nawiązań do
antyku, określenie związku
poemat
opisowy
literatura –
A. Mickiewicz,
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
s. 232;
Zofiówka, s. 232;
A. Mickiewicz,
Objaśnienia do poematu
opisowego „Zofijówka”,
s. 233
Sofiówki z klasycyzmem
– określenie cech
typowych dla poematu
opisowego
– poznanie zdania Adama
Mickiewicza na temat
zdolności poetyckich
Stanisława Trembeckiego
Pan Tadeusz
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Z czego drwili pisarze oświecenia
NR
LEKCJI
TEMATYKA
LICZBA
GODZIN
MATERIAŁ
125,
126
Figury teatru życia.
Literat i filozof
2
PODRĘCZNIK:
W zwierciadle literatury,
s. 235;
* Chamfort, Charaktery i
anegdoty, s. 235;
Literat i wierszopis, s.
236;
A. Naruszewicz, Chudy
literat, s. 236–237;
T. K. Wegierski, Do
wierszopisów, s. 237;
* Z. Libera, Uwagi o
życiu literackim
Warszawy w czasach
stanisławowskich, s. 237;
Filozof, s. 238;
I. Krasicki, Filozof;
Filozof i chłop, s. 238
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Stereotyp, s. 118
127
Figury teatru życia.
Ateista i bigot
1
PODRĘCZNIK:
Libertyn, s. 239;
A. Naruszewicz,
Głupstwo, s. 239;
* J. Łojek, Wiek markiza
de Sade, s. 239;
CELE
– dostrzeżenie specyfiki
oświeceniowego życia
społeczno-towarzyskiego,
poznanie typowych,
stereotypowych postaci tego
życia
poznanie opinii Zbigniewa
Libery na temat roli zawodu
literata-publicysty oraz roli
salonu literackiego (obiady
czwartkowe)
– poznanie i określenie roli
literata w XVIII-wiecznym
społeczeństwie, widzianej
przez pryzmat satyry, oraz
ocena postawy filozofa
– określenie cech typowych
dla oświeceniowej satyry
– poznanie fragmentów
twórczości Ignacego
Krasickiego, Adama
Naruszewicza, Tomasza
Kajetana Węgierskiego
– poznanie postawy
libertyńskiej jako jednego z
aspektów światopoglądu
ateistycznego
– * poznanie opinii Jerzego
Łojka na temat libertynizmu
WPROWADZANE
POJĘCIE
KONTEKST
KULTUROWY
satyra
ateizm,
deizm,
libertynizm,
bigot
film –
S. Frears,
Niebezpieczne
związki
filozofie
średniowiecza,
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Deiści, ateiści i libertyni,
s. 239;
I. Krasicki, Złość ukryta
i jawna; Do ***, s. 240;
F. Bohomolec, Paryżanin
polski, s. 240;
„Monitor” o nowym
stosunku do religii, s.
240
128,
129
Teatr w służbie
polityki, czyli jak
naprawić
Rzeczpospolitą
130
W niezmiennym
2
J. U. Niemcewicz,
Powrót posła
1 PODRĘCZNIK:
– próba odpowiedzi na
pytanie o społeczne skutki
libertynizmu
– odniesienie światopoglądu
ateistycznego do poznanych
już poglądów filozoficznych
określających relacje między
człowiekiem
a Bogiem
– dostrzeżenie zjawiska
bigoterii jako spłycenia
religijności, odniesienie do
innych postaw
światopoglądowych
oświecenia
– poznanie fragmentów
twórczości poetów XVIII
wieku
– problematyzowanie
dramatu Juliana Ursyna
Niemcewicza
– poznanie kolejnych
charakterów z galerii typów
oświeceniowego
społeczeństwa (Sarmaty,
fircyka, zony modnej)
– dostrzeżenie powodów ich
krytyki przez Juliana Ursyna
Niemcewicza w sytuacji
politycznej Polski
– zrozumienie, czym była
komedia polityczna
– poszerzenie wiadomości
renesansu
i baroku
historia Polski
– Sejm
Czteroletni
publicystyka
oświecenia
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
teatrze życia (?)
131
Głowa źle mi robiła.
Czy to jeszcze
polszczyzna? Reforma
języka próba naprawy
Rzeczpospolitej
1
132
Ryknął Gaudenty jak
lew rozjuszony –
opowieść o wojnie
mnisiej
1
Sarmata, s. 241;
J. U. Niemcewicz,
Powrót posła, s. 241–
242;
S. Staszic, Przestrogi dla
Polski, s. 242;
Fircyk, s. 243;
A. Naruszewicz, Fircyk,
s. 243;
Żona modna, s. 244;
I. Krasicki, Żona
modna, s. 244
PODRĘCZNIK:
Walka o polszczyznę w
XVIII wieku, s. 234;
I. Krasicki o języku
polskim, s. 234;
J. U. Niemcewicz,
Powrót posła
PODRĘCZNIK:
Mnich, s. 245;
I. Krasicki,
Monachomachia czyli
Wojna mnichów, s. 245–
246;
słownik terminów
literackich
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 2:
Homer – Kochanowski,
Monomachija Parysowa
dotyczących charakterów i
„figur teatru życia”
– odszukanie i
charakterystyka figur życia
współczesnego
– dostrzeżenie złej kondycji
języka polskiego i potrzeby
jego odnowy
– zrozumienie znaczenia
języka narodowego w
reformowaniu kraju
– dostrzeżenie związku
między językiem ojczystym
a patriotyzmem
– poszerzenie wiadomości
dotyczących charakterów i
„figur teatru życia”
– próba odpowiedzi na
pytanie o cel napisania
Monachomachii
– odszukanie w tekście
Ignacego Krasickiego cech
typowych dla poematu
heroikomicznego, określenie
związków z poematem
Homera
instytucje
publiczne
– Komisja
Edukacji
Narodowej
poemat
heroikomiczny
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
z Menelausem, s. 17–18
133
Utopia to doskonałość
1
134
Doskonałość to
niewola!
1
135
Zmienianie świata.
Dydaktyzm
oświecony
1
PODRĘCZNIK:
I. Krasicki, Mikołaja
Doświadczyńskiego
przypadki, s. 248;
I. Krasicki, Świat
zepsuty, s. 251–252
PORADNIK DLA
NAUCZYCIELA (s. 65–
66)
PODRĘCZNIK:
T. More, Utopia, s. 249;
T. Campanella, Miasto
Słońca, s. 249;
J. Szacki, Krytyka Utopii,
s. 250
PORADNIK DLA
NAUCZYCIELA (s. 66–
67)
PODRĘCZNIK:
„Zuchwałe rzemiosło”?,
s. 251;
I. Krasicki, Świat
zepsuty, s. 251–252;
Śmiech oświeceniowy, s.
252;
I. Krasicki,
Monachomachia, s. 252;
F. K. Dmochowski,
Sztuka rymotwórcza, s.
252
– rozumienie roli śmiechu i
ironii w kulturze oświecenia
– poznanie fragmentu
twórczości Ignacego
Krasickiego
– rozumienie, czym jest
utopijność
– kształcenie postaw
społecznych
– poznanie fragmentów
twórczości Tomasza More’a
i Tommaso Campanelli
– czytanie tekstu
krytycznego
– uświadomienie zagrożeń
wynikających z
bezwzględności idei
– budowanie systemu
aksjologicznego
– określenie obszarów życia
społecznego, które stały się
przedmiotem
zainteresowania XVIIIwiecznych reformatorów
– określenie cech i celów
oświeceniowego śmiechu;
porównanie ze znaną już
literaturą błazeńską
historia XX
wieku –
totalitaryzmy
literatura –
G. Orwell, Rok
1984
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
136
Zmienianie świata.
Bajka
1
137
* Zmienianie świata.
Od dydaktyzmu do
groźby. Paszkwil
1
DO PRZYPOMNIENIA
PODRĘCZNIK, CZ. 1:
Marchołt, s. 205
PODRĘCZNIK, CZ. 2:
Błazen na tronie, s. 94;
Ezop, s. 96;
Sowizdrzał, s. 98
PODRĘCZNIK:
I. Krasicki, Jagnię i
wilcy, s. 253;
fragment zaczynający się
od słów: Zanim
przystąpisz do
ponownej..., s. 253;
I. Krasicki, Czapla, ryby
i rak; Woły krnąbrne, s.
254;
Bajka narracyjna, s. 254;
I. Krasicki, Słowik i
szczygieł, s. 255;
T. K. Węgierski, Lew i
ślimak, s. 255;
Morał, s. 255
PODRĘCZNIK:
Publiczna chłosta, czyli
paszkwil, s. 256;
F. Zabłocki, Do
Jezierskiego..., s. 256–
257;
J. Bielawski, Antidotum
przeciw..., s. 256;
J. P. Norblin, Wieszanie
portretów targowiczan
– poszerzenie znajomości
bajka
twórczości Ignacego
Krasickiego
– rozumienie roli analizy w
interpretacji tekstu (tu:
śledzenie wzorcowej analizy)
– rozumienie roli
dydaktyzmu w literaturze
oświecenia (tu: funkcje
bajki)
– próba inscenizacji
– dostrzeżenie związku
między literatura a polityka,
określenie nowej roli
literatury
– określenie cech paszkwilu
(tu: radykalizacja języka,
obelżywe zwroty, groźby)
– poznanie opinii Józefa
Bielawskiego na temat
paszkwilów i paszkwilantów
paszkwil
sztuki
plastyczne –
ilustracje
z podręcznika
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
na
szubienicy, s. 257
138
* Wśród różnych form
służby ojczyźnie
1
139
* Narodowa
eschatologia
1
140
Test sprawdzający
1
PODRĘCZNIK:
Być narodowi
użytecznym, s. 258;
H. Kołłątaj, Kto bierze
pióro do rąk..., s. 258;
Poezja ulotna, s. 259;
Poezja Sejmu
Czteroletniego, 259;
Siła teatru, s. 260;
W. Bogusławski, Cud
mniemany czyli
Krakowiacy i górale, s.
260;
Publicystyka, s. 261;
W. Pisarek, Retoryka
dziennikarska, s. 261
PODRĘCZNIK:
Funkcja impresywna, s.
261;
Koniec Polski!, s. 262;
F. Smuglewicz, Grób
Ojczyzny, s. 262;
E. Świeykowski, Katalog
malowideł..., s. 262;
J. P. Woronicz,
Świątynia Sybilli, s. 263;
F. Karpiński, Żale
Sarmaty..., s. 263
treści dotyczące
jako przyczyny zła
– próba oceny paszkwilu
jako formy walki politycznej
– rozumienie, czym jest i
jaka funkcje pełniła i pełni
publicystyka
– poznanie opinii Hugona
Kołłątaja na temat
obowiązków pisarza i opinii
Davida Hume’a o potrzebie
wolności słowa
– poznanie przykładów
ulotnej poezji czasów Sejmu
Czteroletniego
– przybliżenie roli teatru w
oświeceniu
– dostrzeżenie wyraźnego
związku między sytuacją
polityczną Polski a
sposobem obrazowania
ojczyzny (tu: alegorie
śmierci
ojczyzny, ojczyzny-matki)
– dostrzeżenie i rozumienie
funkcji impresywnej w
literaturze i publicystyce
– kształtowanie poczucia
tożsamości narodowej i
związku z przeszłością
– sprawdzanie na różnym
publicystyka
historia Polski
– Sejm
Czteroletni,
rozbiory
Polski,
targowica
historia Polski
– rozbiory
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
literatury, filozofii i
kultury oświecenia
141
Analiza i ocena pracy
uczniów i nauczyciela
1
Karty osiągnięć ucznia
poziomie trudności
umiejętności rozumienia,
wnioskowania, odszukiwania
treści podanych wprost
i ukrytych oraz sprawdzanie
wiadomości dotyczących
oświecenia
– ewaluacja pracy
Rozkład materiału nauczania do programu Między tekstami – renesans, barok, oświecenie. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Download