druki_dla_wykonawcow

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz ofertowy
Do:
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
ul. Nowogrodzka 47a
00–695 Warszawa
W odpowiedzi na treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym świadczenia usług
prawnych o złożonym charakterze,
Ja/my niżej podpisany/i
…………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………..………………………………….
działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
.....................................................................................................................................
(proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej)
NIP: ….................................................................. REGON:…..........................................................
Tel. …................................................................... Fax. ….................................................................
http// …................................................................. e-mail: …............................................................
(W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia
należy podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców np. wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)
Osoba do kontaktów: ....................................................
Tel. …................................................................... e-mail: ….............................................................
1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ.
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z SIWZ (wraz z załącznikami i wyjaśnieniami
Zamawiającego dotyczącymi zapytań wykonawców do SIWZ) i uznajemy się związanymi
określonymi w niej zasadami postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do
przygotowania oferty.
__________________________________________________________________________________________
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za:
cenę (całkowite wynagrodzenie) netto: …………….……… zł
(słownie złotych: ………………………………………………….………………, ……./100)
+ podatek VAT: 23 % w wysokości: ………………….…… zł
(słownie złotych: ……………………………………………….…………………, ……./100)
cenę (całkowite wynagrodzenie) brutto: …………………… zł
(słownie złotych: ………………………………………………….………….……., ……/100)
przy czym wynagrodzenie za 1 roboczogodzinę wynosi: …………………...………..zł netto,
co daje kwotę ………………………………… zł brutto.
4. Oświadczam/y, że oferowane ceny netto są stałe i obowiązują przez cały okres realizacji
zamówienia.
5. Akceptuję/emy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
6. Oświadczam/y, że posiadamy polisę od odpowiedzialności cywilnoprawnej wydaną przez
……………….. o nr …………na kwotę ……………………………… (słownie:………..).
7. Oświadczamy, że prace związane z realizacją zamówienia zamierzamy wykonać sami/
powierzymy Podwykonawcom* w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres
30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ……… stanowi
informacje będącą tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji/ nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa*.
10. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi
Załącznik nr 2 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
12. Ofertę niniejszą składam/y na ………..kolejno ponumerowanych stronach.
13. Załącznikami do niniejszej oferty, są:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone według wzoru
określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru określonego
w Załączniku nr 5 do SIWZ;
3) Wykaz wykonanych usług, sporządzony według wzoru określonego w Załączniku nr 6 do
SIWZ;
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony według
wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ;
__________________________________________________________________________________________
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5) Kopia polisy od odpowiedzialności cywilnoprawnej wydana przez ………………..
o nr …………na kwotę ……………………………… (słownie:………..).
6) ….
…………..…………………… dnia …………. 2012 r.
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)
* Niepotrzebne skreślić
__________________________________________________________________________________________
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Załącznik nr 4 do SIWZ
...............................................
Nazwa i siedziba (pieczęć) Wykonawcy
Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: świadczenie usług prawnych o złożonym
charakterze, oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1 ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2 ) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3 ) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4 ) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
…………..…………………… dnia …………. 2012 r.
………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)
__________________________________________________________________________________________
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Załącznik nr 5 do SIWZ
...............................................
Nazwa i siedziba (pieczęć) Wykonawcy
Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: świadczenie usług prawnych o złożonym
charakterze, oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
…………..…………………… dnia …………. 2012 r.
………………………………………………………
…
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)
__________________________________________________________________________________________
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Załącznik nr 6 do SIWZ
...............................................
Nazwa i siedziba (pieczęć) Wykonawcy
Wykaz wykonanych usług
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: świadczenie usług prawnych o złożonym
charakterze, oświadczam/y, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonujemy,
usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy
i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 2.
Ponadto, zamieszczamy także informacje umożliwiające ocenę oferty na podstawie
właściwości Wykonawcy, zgodnie z kryterium określonym w Rozdziale XIII ust. 2 pkt 3
– doświadczenie wykonawcy.
Lp.
Przedmiot zamówienia
Wartość
(brutto w PLN)
Daty wykonania
(od – do)
Odbiorcy
(nazwa, adres)
Co najmniej trzy usługi polegające na kompleksowej obsłudze prawnej jednostek sektora
finansów publicznych, z których każda wynosiła co najmniej 100.000,00 zł rocznie,
z zastrzeżeniem, że usługi muszą być świadczone na rzecz różnych podmiotów
1.
2.
3.
4.
5.
Co najmniej dwie usługi polegające na stworzeniu opinii prawnej lub doradztwa prawnego
z zakresu pomocy publicznej dotyczącej udzielenia pomocy w wysokości przekraczającej
5.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że usługi muszą być świadczone na rzecz różnych podmiotów
1.
__________________________________________________________________________________________
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Lp.
Przedmiot zamówienia
Wartość
(brutto w PLN)
Daty wykonania
(od – do)
Odbiorcy
(nazwa, adres)
2.
3.
Co najmniej dwie usługi o wartości co najmniej 40.000,00 zł rocznie polegające na doradztwie
prawnym dla jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o finansowaniu
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615)
1.
2.
3.
Co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 20.000,00 zł polegającą na obsłudze prawnej
procesu komercjalizacji wyników badań
1.
2.
3.
UWAGA:
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienie to zostało
wykonane należycie.
…………..…………………… dnia …………. 2012 r.
……………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)
__________________________________________________________________________________________
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Załącznik nr 7 do SIWZ
...............................................
Nazwa i siedziba (pieczęć) Wykonawcy
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług prawnych o złożonym
charakterze, oświadczam/y, że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (potwierdzając spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, opisanych w Rozdziale V ust. 3 pkt 3 SIWZ).
Ponadto, zamieszczamy także informacje umożliwiające ocenę oferty na podstawie
właściwości Wykonawcy, zgodnie z kryterium określonym w Rozdziale XIII ust. 2 pkt 4 i 5
– doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji umowy i zastępowalność osób
wyznaczonych do realizacji umowy, zarówno w odniesieniu do osób przewidzianych do
Zespołu ekspertów jak i na zastępców.
L.p.
Imię i nazwisko
Wykształcenie
Doświadczenie /kwalifikacje zawodowe
Informacja
o podstawie do
dysponowania
osobą
ZESPÓŁ EKSPERTÓW
o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 3 lit. a-e SIWZ
1
2
3
4
a) Kluczowy
Ekspert Prawny
b) Adwokat
Radca prawny
c) Adwokat
Radca prawny
d) Adwokat
Radca prawny
__________________________________________________________________________________________
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5
b) Rzecznik
patentowy
ZESPÓŁ PRAWNIKÓW SPECJALISTÓW
o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 3 lit. f SIWZ
I
Specjalista
z zakresu prawa
zamówień
publicznych
II
Specjalista
z zakresu pomocy
publicznej
III
Specjalista
z zakresu finansów
publicznych
IV
Specjalista
z zakresu funduszy
strukturalnych
V
L.p.
Specjalista
z zakresu
finansowania badań
naukowych lub prac
rozwojowych
Imię i nazwisko
oraz funkcja
w zespole
Wykształcenie
Doświadczenie /kwalifikacje zawodowe
Informacja
o podstawie do
dysponowania
osobą
ZESPÓŁ ZASTĘPCÓW
o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 2 kryterium 4) SIWZ
1
2
__________________________________________________________________________________________
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3
4
5
6
7
8
9
10
…………..…………………… dnia …………. 2012 r.
………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)
__________________________________________________________________________________________
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Download