Negocjacje

advertisement
Negocjacje
Adela Barabasz
Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
UE we Wrocławiu
[email protected]; pok. 801, bud. Z
DEFINICJE

Z negocjacjami mamy do czynienia wtedy, kiedy ktoś przy użyciu różnych
środków stara się wpłynąć na inną osobę

Negocjacje to proces, w którym przynajmniej dwie strony, mające różne
opinie, potrzeby i motywacje, starają się dojść do porozumienia w ważnej
dla nich kwestii

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest
osiągnięcie porozumienia czyli podjęcie wspólnej decyzji o przyszłym
działaniu w sytuacji, gdy przynajmniej niektóre interesy zaangażowanych
stron są konfliktowe

Negocjacje są procesem komunikowania się stron, gdy oczekują one, że
porozumienie może zapewnić większe korzyści niż działanie bez
porozumienia (na własną rękę czy wbrew sobie nawzajem)
DEFINICJE (2)




Angażują co najmniej dwie strony.
Interesy stron są sprzeczne co najmniej w jednym obszarze.
Strony co najmniej częściowo dobrowolnie przystępują do
podjęcia tej interakcji, niezależnie od uprzednio istniejących
doświadczeń.
Podejmowane działania dotyczą:



podziału bądź wymiany jednego lub większej ilości dóbr i zasobów;
rozstrzygnięcia jednego lub więcej problemów dotyczących
zaangażowanych osób lub stron przez nie reprezentowanych.
Działania zwykle polegają na przedstawieniu przez jedną ze stron
żądań lub propozycji, ocenianiu jej przez drugą, po czym
następuje wyrażenie zgody lub wysunięcie kontrpropozycji.
Działania te następują zazwyczaj sekwencyjnie, a nie
równocześnie.
STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW





Dominacja
Wycofanie
Unikanie
Kompromis
Wspólne rozwiązywanie problemu
DOJRZAŁOŚĆ DO NEGOCJACJI

Świadomość celów zasadniczych, ubocznych oraz
środków do ich osiągnięcia

Znajomość ceny jaką musimy zapłacić za osiągnięcie
celu; znajomość granicy ustępstw

Przeświadczenie, że negocjacje są najlepszą drogą do
osiągnięcia celu

Determinację w realizacji założeń strategicznych
Kryteria sukcesu w negocjacjach

Obopólnie korzystne rozwiązanie
negocjowanych problemów

Zachowanie wzajemnie dobrych stosunków

Trwałość porozumienia

Sprawność przebiegu procesu negocjacji
Kiedy nie należy negocjować

Gdy można wszystko stracić - wybierz inną opcję, a nie negocjacje

Gdy nie masz żadnych rezerw - jeśli jesteś już na granicy możliwości, nie
rób żadnych ryzykownych transakcji, lepiej podnieś ceny

Gdy żądania drugiej strony są nieetyczne – gdy partner prosi cię o coś,
czego nie popierasz, bo jest to niezgodne z prawem, nieetyczne lub
niewłaściwe moralnie. Narażenie na szwank reputacji może mieć
dalekosiężne konsekwencje

Gdy nie masz ochoty - możesz nie podejmować negocjacji w sprawach,
które nie mają dla ciebie znaczenia. Inaczej możesz wiele stracić niczego
nie zyskując.
Kiedy nie należy negocjować (2)

Gdy nie masz czasu - presja czasu działa na twoja niekorzyść. Zaczynasz popełniać
błędy i nie jesteś w stanie ocenić skutków ustępstw. Zgodzisz się na gorsze
rozstrzygnięcia niż w normalnych okolicznościach

Gdy przeciwnik działa w złej wierze - przerwij wówczas negocjacje. Jeśli nie
możesz zaufać partnerowi, ustalenia będą bezwartościowe – takie negocjacje nie
mają większej wartości. Trzymaj się swego stanowiska i nie daj się zwieść albo
zdyskredytuj przeciwnika

Gdy czas działa na twoją korzyść - może wkrótce będziesz dysponował nową
technologią, być może polepszy się twoja sytuacja finansowa, może pojawi się owa
szansa. Poczekaj, jeśli wszystko za tym przemawia

Gdy nie jesteś gotów - układaj sobie pytania, przewiduj odpowiedzi i zastanów się
nad możliwymi ustępstwami. Zbieranie wstępnych informacji i przygotowanie
scenariusza negocjacji okaże się bardzo korzystne. Powiedz po prostu nie, jeśli nie
jesteś gotów
Bill Richardson radzi negocjatorom

Bądź dobrym słuchaczem. Musisz zrozumieć punkt widzenia przeciwnika i
poznać jego motywację, żeby prowadzić negocjacje

Stosuj wszelkie znane ci techniki negocjacyjne – nie ma jednej najlepszej
strategii

Staraj się z każdego spotkania coś uzyskać, choćby był to tylko plan
drugiego spotkania

Przygotuj się do negocjacji poprzez zbieranie informacji od tych, którzy
wiedzą cokolwiek o sytuacji i osobie, z którą będziesz rozmawiał

Okazuj skromność i pokorę, ale nie słabość. Nie możesz opuścić gardy
Dialektyka interakcji

Siła - jaką dysponują wobec siebie
strony, wynikająca z uwarunkowań
sytuacyjnych. Źródła siły to:





pozycja
wiedza
osobowość negocjatora
Zaufanie
Kreatywność
TRZY WYMIARY INTERAKCJI

Uległość – dominacja

Współpraca – walka

Unikanie – twórcze negocjacje
TWÓRCZE NEGOCJOWANIE




dochodzenie do rozwiązań dających satysfakcję i perspektywy
rozwoju wszystkim - zgodnie z dobrze rozumianą ochroną własnych
interesów i poszanowaniem interesów innych; nie są sztuką
zdobywania przewagi nad innymi, chociaż wymagają
uniemożliwiania zdobycia jej nad nami; nie jest to strategia
połowicznego zaufania i połowicznej siły; jest to przede wszystkim
strategia elastycznego dopasowania się do istniejących warunków,
szacowania siły partnera i oceniania zaufania, jakim możemy go
obdarzyć. Jego istotę stanowi:
budowanie obustronnego zaufania opartego na solidnych
podstawach,
zapewnienie obu stronom możliwości realizowania aspiracji,
przełamanie tendencji do prymitywnych kompromisów „w pół drogi”.
BŁĘDY W NEGOCJACJACH




Błąd nadmiernego zaufania
Błąd braku zaufania
Błąd nadmiernej uległości
Błąd unikania
„komu to potrzebne?”
 „to i tak się nie uda”
 „to nie moja sprawa”.

BŁĘDY W NEGOCJACJACH

Błąd nadużywania siły - konsekwencje:




wytworzenie uczucia niechęci do nas - utrudnia przyszłe
kontakty, psuje klimat aktualnych;
zerwanie kontraktu - partner, mający niechętny stosunek do
nas, uczyni to przy pierwszej okazji i pod pierwszym
pretekstem, jeśli tylko otrzyma korzystniejszą ofertę;
sabotowanie umowy - nawet w warunkach umowy handlowej
można znaleźć sposoby, by ograniczać bądź opóźniać
wywiązanie się z kontraktu;
drogą nieoficjalnych kontaktów niekorzystna informacja
dociera do innych, potencjalnych partnerów.
Negocjacje pozycyjne
Jest to sposób negocjowania, w którym partnerzy zajmują
dobrze określone stanowiska związane z tym, co
chcieliby osiągnąć i w sztywny sposób trzymają się ich
(często taki charakter mają negocjacje płacowe).
Negocjacje pozycyjne obarczone są istotnymi wadami:
 Nie prowadzą do zawarcia najrozsądniejszych
porozumień.
 Zabierają dużo czasu i z tego względu są
nieefektywne.
 Prowadzą do pogorszenia kontaktów między
stronami.
STYLE NEGOCJACJI


KOOPERACYJNY - jest to gotowość każdej ze stron do
zrozumienia interesów drugiej strony - ma charakter
integracyjny w wymiarze interesów i wzajemnych stosunków
KONFRONTACYJNY – dążenie do bezwzględnego
osiągnięcia własnych celów - ma charakter dystrybutywny,
prowadzi do podziału stron, zamiast do ich integracji



NEGOCJACJE RZECZOWE (integracyjne)
NEGOCJACJE POZYCYJNE (dystrybutywne): styl submisyjny,
styl dominujący, unikający
NEGOCJACJE MANIPULACYJNE (manipulowanie problemami i
ludźmi w celu zdobycia przewagi nad drugą stroną)
Negocjacje konfrontacyjne

Oddziaływanie negocjatora sprowadza się do:





oddziaływania na przekonanie drugiej strony na temat tego, co jest
możliwe,
jak najlepszego rozpoznania jej stanowiska – negocjatorzy zbierają
jak najwięcej informacji o przeciwniku i jego stanowisku,
przekonywania do zmiany opinii na temat możliwości realizacji celów
przez przeciwnika, przedstawiając własne cele jako pożądane,
niezbędne, czy wręcz nieuchronne.
Strony poszukują sposobów na uzyskanie przewagi – poprzez
ukrywanie informacji, wprowadzanie w błąd lub działania
manipulacyjne.
Negocjacje takie są jednak nadal próbą rozwiązania konfliktu bez
użycia siły i podejmowania walki, a strony są przekonane, że
efektem rozmów jest najlepszy wynik, jaki warto przyjąć.
Negocjacje integracyjne
W negocjacjach tych negocjatorzy muszą:
 Skupiać się na wspólnych interesach, a nie na różnicach
 Kierować uwagę na potrzeby i korzyści, a nie na
stanowiska
 Dążyć do spełniania potrzeb wszystkich
zainteresowanych stron
 Wymieniać informacje i poglądy
 Wynajdywać sposoby na odniesienie wzajemnych
korzyści
 Stosować obiektywne kryteria oceny postępowania
Harwardzki Model Negocjacji




Oddzielaj ludzi od problemu
Skoncentruj się na interesach, a nie stanowiskach
Opracuj wiele różnych możliwości, zanim podejmiesz
decyzję
Domagaj się, aby wynik rozmów oparty był na
obiektywnych kryteriach
Konwencjonalne umiejętności negocjacyjne
Stawianie pytań otwartych
Zalety

Bardzo pomaga w uzyskiwaniu informacji
od drugiej strony, wyjaśnianiu stanowisk i
sterowaniu dyskusją
Powtarzanie stwierdzeń drugiej strony przy
użyciu własnych sformułowań
(parafraza, klaryfikacja)
Pozwala:

okazać zainteresowanie,

sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś
rozmówcę,

zastanowić się nad odpowiedzią,

uzyskać dodatkową informację od drugiej
strony.
Stawianie pytań otwartych
Wady

Negocjatorzy drugiej strony mogą czuć się
zagrożeni, szczególnie przez pytania
zaczynające się od „dlaczego”.
Powtarzanie stwierdzeń drugiej strony przy
użyciu własnych sformułowań (parafraza,
klaryfikacja)

Może znacznie spowolnić przebieg
negocjacji i zrodzić wrażenie, że nie jesteś
specjalnie aktywny. W efekcie partner może
zacząć się irytować.
Konwencjonalne umiejętności negocjacyjne
(2)
Milczenie przez chwilę po zadaniu przez
rozmówców pytania czy zajęciu przez nich
stanowiska. (Jeśli się nie odzywasz, zawsze
jest szansa, że tamci coś jeszcze
dorzucą…):

Umiejętność z niezwykłym kunsztem
wykorzystywana przez negocjatorów azjatyckich.
Bardzo często skłania drugą stronę do nie
zaplanowanego ujawnienia dodatkowych informacji.
Robienie od czasu do czasu
podsumowań, aby wszyscy pamiętali
o dokonanych już uzgodnieniach.

Można stosować na różnych etapach
negocjacji, podkreślając ich rozwój i
zwracając uwagę na konstruktywny
charakter.
Milczenie przez chwilę po zadaniu przez
rozmówców pytania czy zajęciu przez nich
stanowiska. (Jeśli się nie odzywasz, zawsze
jest szansa, że tamci coś jeszcze
dorzucą…)

Zachowanie takie może być uznane za agresywne,
wyzwalając niepokój i niechęć.
Robienie od czasu do czasu
podsumowań, aby wszyscy pamiętali
o dokonanych już uzgodnieniach.

Każe powracać do kwestii, o których
nie bardzo chciałbyś raz jeszcze
dyskutować.
Konwencjonalne umiejętności negocjacyjne (3)
Dawanie wyrazu swoim uczuciom i
nastrojom, aby w ten sposób
rozładować napięcie i wzmóc
wzajemne zaufanie

Kładzie nacisk na osobowy aspekt
negocjacji, którego nigdy nie należy
zaniedbywać.
Dawanie wyrazu swoim uczuciom i
nastrojom, aby w ten sposób
rozładować napięcie i wzmóc
wzajemne zaufanie
Nigdy nie wiadomo, jakie mogą być
ostateczne efekty.
Niekonwencjonalne umiejętności negocjacyjne
(1)
Celowa dezinterpretacja stanowiska
strony przeciwnej w trakcie
powtarzania jej sformułowań,
podsumowywania czy stawiania pytań.

Druga strona zmuszona jest do klarownego
ujęcia swego stanowiska, a być może do
dodania nowych informacji.
Przejaskrawianie stanowiska strony
przeciwnej poprzez użycie takich
zwrotów jak: „Zawsze,” „nigdy”, „nikt”,
„każdy” itp.

Bardzo dobry sposób zapobiegania
skrajnemu stanowisku, ku któremu, jak
czujemy, skłaniają się nasi rozmówcy
Celowa dezinterpretacja stanowiska
strony przeciwnej w trakcie
powtarzania jej sformułowań,
podsumowywania czy stawiania pytań.

Powstawać mogą niejasności i
zniecierpliwienie.
Przejaskrawianie stanowiska strony
przeciwnej poprzez użycie takich
zwrotów jak: „Zawsze,” „nigdy”, „nikt”,
„każdy” itp.

Stosowane bez odpowiedniej
subtelności może być uznane za
czystą manipulację i rodzić sytuację
patową.
Niekonwencjonalne umiejętności negocjacyjne
(2)
Nieoczekiwane posunięcie - mówisz
lub robisz coś, co pozostaje bez
związku z dotychczasowym
biegiem negocjacji;
nieoczekiwanie wprowadzasz
całkiem nowy wątek.

Wprowadza element zaskoczenia, który
może okazać się dla ciebie
korzystny…Druga strona usiłuje zrozumieć,
o co ci chodzi, gdyż argumentacja przestała
się układać w logiczną całość.
Sarkazm, drwina

Może wywołać emocjonalne reakcje
lub skłonić drugą stronę do szczerości.
Nieoczekiwane posunięcie - mówisz
lub robisz coś, co pozostaje bez
związku z dotychczasowym
biegiem negocjacji;
nieoczekiwanie wprowadzasz
całkiem nowy wątek.

Ryzykowne; raz może poskutkować, ale
często wywołuje agresywne reakcje.
Sarkazm, drwina

Przeciwnicy mogą rzucić się na ciebie,
nawet z pięściami…
Niekonwencjonalne umiejętności negocjacyjne
(3)
Przygniecenie drugiej strony
nadmierną liczbą pytań lub
nadmiarem informacji.

Negocjatorzy drugiej strony muszą
wyważyć znaczenie informacji,
żeby wiedzieć, jaki z nich zrobić
użytek. Są w gorszej sytuacji,
gdyż potrzebna im wasza pomoc.
Przygniecenie drugiej strony
nadmierną liczbą pytań lub
nadmiarem informacji.

Możliwe jest pojawienie się
podejrzliwości i niewiary, jeśli
druga strona w żaden sposób nie
może sobie poradzić czy to z
odpowiedziami, czy z
informacjami.
Etapy negocjacji
Wstępny (planowanie)
 Zasadniczy (realizacja)
 Finalny (podsumowanie)

Etapy negocjacji
Ustalenie reguł postępowania
Nazwanie interesów:








swoich
drugiej strony
wspólnych
sprzecznych
Zdefiniowanie problemów
Poszukiwanie rozwiązań
Etapy negocjacji




Przygotowanie negocjacji
Rozpoczęcie rozmów
Prezentacja ofert - stawianie żądań i
czynienie ustępstw
Kontrakt końcowy
Przygotowanie












gdzie i kiedy?
ocena własnych szans i możliwości
ustalenie celów (muszę - chcę)
określenie kompetencji decyzyjnych
analiza kosztów
analiza usług i jakości
analiza potencjalnych dostawców
ustalenie agendy- porządku rozmów
określenie ról i scenariusza negocjacji
określenie aspektów prawnych
analiza aspektów technicznych
symulacja
Planowanie negocjacji - trzy podstawowe
zadania (1)
Określić cele – idealny, minimalny
Skuteczni negocjatorzy najczęściej:
 Rozpoczynają negocjacje od celu idealnego.
 Stawiają realistyczne wymagania (ani za wysokie,
ani za niskie).
 Dostosowują cel minimalny do przebiegu
negocjacji.
1.
Planowanie negocjacji - trzy podstawowe
zadania (2)
2. Zdecydować się na określoną strategię

Jaka jest moja najlepsza alternatywa?

Na jakie ustępstwa mogę przystać?

Jak mam się zachować wobec drugiej strony?
Dobrzy negocjatorzy, zanim przystąpią do rozmów, poświęcają czas na:

Ustalenie wariantów rozwiązań (Co jeszcze mógłbym zrobić?)

Zastanowienie się nad alternatywami drugiej strony (Czy zależy im na
mnie?)

Dostosowanie celów do najlepszej alternatywy (Jak daleko mogę się
posunąć? W którym miejscu należy przerwać negocjacje?)
Im silniejsza Najlepsza Alternatywa, tym mniej ustępstw. Im słabsza, tym
więcej ustępstw
Planowanie negocjacji - trzy podstawowe
zadania (3)
3. Przemyśleć dokładnie przebieg negocjacji
Impas w negocjacjach
Sposoby przezwyciężania:
 Odraczanie – obrad, rozważań nad daną kwestią
 Zmiany - składu, miejsca, itp. (formalne i nieformalne)
 Operowanie propozycjami – np. powrót do
wcześniejszych propozycji, poprzednich ustaleń
 Zaangażowanie osób trzecich
Sposoby radzenia sobie z taktykami w
negocjacjach

Rozpoznaj

Ignoruj

Odpowiedz w uprzejmy sposób

Zaprzyjaźnij się z ……
Taktyki
Taktyka obejmuje zespół powiązanych logicznie manewrów,
których celem jest uzyskanie cząstkowych celów.





Taktyki związane z planowaniem
Taktyki czynienia ustępstw i stawiania żądań
Taktyki operowania czasem
Taktyki zbierania i przekazywania informacji
Taktyki odwoływania się do autorytetu
Rodzaj i charakterystyka taktyk stosowanych podczas
negocjacji (1) – na podstawie: J. Kamiński, „Co kraj to obyczaj”, Personel,
grudzień 1988, s. 7- 8
Rodzaj
taktyki
Definicja
Podstawowa
właściwość
Charakter
wypowiedzi
Przykład
Obietnica
Stwierdzenie, w
którym negocjator
wykazuje intencję
podjęcia
pozytywnych
działań będących
reakcją na
oczekiwane przez
niego posunięcia
oponenta
Zrobię to, co
chcesz, jeśli
zrealizujesz moje
oczekiwania
Warunkowy,
pozytywny,
realizowany przez
negocjatora
Obniżę cenę, jeśli
zwiększysz
zamówienie o 100
Podobna do
obietnicy, ale
konsekwencje
zachowania są dla
drugiej strony
Zrobię to, czego nie
chcesz, jeśli
zrealizujesz to, co
jest dla mnie
niekorzystne
Groźba
rodzajem kary
sztuk
Warunkowy,
negatywny,
realizowany przez
negocjatora
Przerwę negocjacje,
jeśli przekażesz
prasie informacje na
mój temat
Rodzaj i charakterystyka taktyk stosowanych podczas
negocjacji (2)
Rodzaj
taktyki
Definicja
Podstawowa
właściwość
Charakter
wypowiedzi
Przykład
Rekomendacja
Stwierdzenie, w którym
negocjator zakłada, że
będą miały miejsce
pozytywne
konsekwencje będące
reakcją na poczynania
oponenta. Pozostają one
jednak poza zakresem
bezpośredniej kontroli
osoby składającej
oświadczenie
Jeśli zrobisz to,
czego oczekuję, ktoś
inny zareaguje w
sposób korzystny dla
Warunkowy,
pozytywny,
realizowany przez
otoczenie
Jeśli obniżysz cenę
tego produktu,
spotka się on z
dużym
zainteresowaniem
kupujących
Podobne do
rekomendacji, ale
konsekwencje dla drugiej
strony mają mieć
negatywny charakter
Jeśli nie zrobisz tego,
czego chcą inni,
zareagują oni w
sposób niekorzystny
Warunkowy,
pozytywny,
realizowany przez
Jeśli nie dogadamy
się, to znajdzie to
odbicie w
negatywnych
komentarzach
Ostrzeżenie
ciebie
otoczenie
dla ciebie
prasowych
Rodzaj i charakterystyka taktyk stosowanych podczas
negocjacji (3)
Rodzaj
taktyki
Definicja
Podstawowa
właściwość
Charakter
wypowiedzi
Przykład
Oświadczenie
normatywne
Stwierdzenie, w
którym negocjator
wskazuje, że
zachowanie jest
zgodne z ogólnym
Pozytywne
odniesienie do
ogólnego wzorca
zachowań
Opisowy,
pozytywny
Wszyscy kupują
nasz produkt za
cenę…
Negatywne
odniesienie do
ogólnych norm
postępowania
Opisowy, negatywny
Nikt nie będzie
skłonny kupować od
was tego produktu za
proponowaną cenę
(pozytywne)
wzorcem zachowań
Oświadczenie
normatywne
(negatywne)
Podobnie jak wyżej, z
tym że zachowanie
drugiej strony jest
traktowane jako
naruszenie ogólnie
przyjętych norm
postępowania
Literatura zalecana










Bazerman M. H., Neale M.A., Negocjując racjonalnie, Olsztyn 1997
Borkowska S., Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997
Dawson R., Sekrety udanych negocjacji, Poznań 1999
Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się,
Warszawa 1990
Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W., Zasady negocjacji,
Poznań 2004
Martin D.M., Trudne rozmowy w interesach, Warszawa 1996
Mastenbroek W., Negocjowanie, Warszawa 1996
Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Kraków 1991
Rządca R.A., Wujec P., Negocjacje, Warszawa 1998
Ury W., Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji,
Warszawa 1995
Download