Modyfikacja treści SIWZ

advertisement
Modyfikacja treści
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 26-05-2011r.
Dotyczy : przetargu nieograniczonego- nr spr. ZP/2/2011 na usługi których: Przedmiotem
zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz
pełnoletnich dzieci pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda
Sp. z o.o. w Ostródzie.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający
informuję o następujących zmianach:
1) SIWZ rozdział IV, punkt 1, str. 3.
W treści jest:
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Okres wykonania zamówienia: zamówienie publiczne należy realizować w terminie 36
miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę z wyłonionym Wykonawcą, z
możliwością
a) odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn przez Zamawiającego za wypowiedzeniem
złożonym w formie pisemnej najpóźniej na 2 miesiące przed końcem każdego rocznego
okresu ubezpieczenia; wypowiedzenie złożone w powyższym terminie wywołuje skutek na
koniec danego roku ubezpieczenia.
2. Na potwierdzenie zawarcia umowy zostanie wystawiona jedna polisa na cały okres
zamówienia.
Winno być:
1. Okres wykonania zamówienia: zamówienie publiczne należy realizować w terminie 36
miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę z wyłonionym Wykonawcą, z
możliwością
a) odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn przez Zamawiającego za wypowiedzeniem
złożonym w formie pisemnej najpóźniej na 2 miesiące przed końcem każdego rocznego
okresu ubezpieczenia; wypowiedzenie złożone w powyższym terminie wywołuje skutek na
koniec danego roku ubezpieczenia.
2. Zamawiający zastrzega, iż umowa zawarta będzie na okres 24 miesięcy, z możliwością
automatycznego przedłużenia umowy na kolejny okres 12 – miesięczny pod warunkiem, że
żadna ze stron umowy nie złoży w terminie co najmniej 120 dni przed końcem podstawowego
24 miesięcznego okresu trwania umowy, oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy na następny
12 – miesięczny okres.
3. Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy na cały 24 – miesięczny
okres zamówienia, przewidujące możliwość automatycznego przedłużenia umowy
ubezpieczenia na kolejny 12 – miesięczny okres.
2) Załącznik nr 2 do SIWZ, str. 45 pod tabelami opisującymi wysokości świadczeń:
W treści jest:
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę z
wyłonionym Wykonawcą.
Winno być:
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę z
wyłonionym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega, iż umowa zawarta będzie na okres 24
miesięcy, z możliwością automatycznego przedłużenia umowy na kolejny okres 12 –
miesięczny pod warunkiem, że żadna ze stron umowy nie złoży w terminie co najmniej 120
dni przed końcem podstawowego 24 miesięcznego okresu trwania umowy, oświadczenia o
nieprzedłużaniu umowy na następny 12 – miesięczny okres.
3) Załącznik nr 4 do SIWZ, § 8, pkt. 3, str. 45:
W treści jest:
Termin wykonania zamówienia
§8
1. Okres wykonania zamówienia: zamówienie publiczne należy realizować w terminie 36
miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę z wyłonionym Wykonawcą, z
możliwością
a) odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn przez Zamawiającego za wypowiedzeniem
złożonym w formie pisemnej najpóźniej na 2 miesiące przed końcem każdego rocznego
okresu ubezpieczenia; wypowiedzenie złożone w powyższym terminie wywołuje skutek na
koniec danego roku ubezpieczenia.
2. Na potwierdzenie zawarcia umowy zostanie wystawiona jedna polisa na cały okres
zamówienia.
Winno być:
Termin wykonania zamówienia
§8
1. Okres wykonania zamówienia: zamówienie publiczne należy realizować w terminie 36
miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę z wyłonionym Wykonawcą, z
możliwością
a) odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn przez Zamawiającego za wypowiedzeniem
złożonym w formie pisemnej najpóźniej na 2 miesiące przed końcem każdego rocznego
okresu ubezpieczenia; wypowiedzenie złożone w powyższym terminie wywołuje skutek na
koniec danego roku ubezpieczenia.
2. Zamawiający zastrzega, iż umowa zawarta będzie na okres 24 miesięcy, z możliwością
automatycznego przedłużenia umowy na kolejny okres 12 – miesięczny pod warunkiem, że
żadna ze stron umowy nie złoży w terminie co najmniej 120 dni przed końcem podstawowego
24 miesięcznego okresu trwania umowy, oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy na następny
12 – miesięczny okres.
3. Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy na cały 24 – miesięczny
okres zamówienia, przewidujące możliwość automatycznego przedłużenia umowy
ubezpieczenia na kolejny 12 – miesięczny okres.
4) Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3.16.2 a), str. 33:
W treści jest:
3.16.2. Wystąpienie poważnego zachorowania oznacza:
a) zdiagnozowanie lub rozpoczęcie leczenia – w przypadku zawału serca, nowotworu
złośliwego, udaru mózgu, niewydolności nerek, choroby Creutzfelda – Jakoba, łagodnego
guza mózgu, choroby Parkinsona oraz utraty wzroku, jeżeli nie jest spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem,
Winno być:
3.16.2. Wystąpienie poważnego zachorowania oznacza:
a) zdiagnozowanie lub rozpoczęcie leczenia – w przypadku zawału serca, nowotworu
złośliwego, udaru mózgu, niewydolności nerek, choroby Creutzfelda – Jakoba, oponiaka,
choroby Parkinsona oraz utraty wzroku, jeżeli nie jest spowodowana nieszczęśliwym
wypadkiem,
5) Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3.17.4, str. 34:
W treści jest:
3.17.4. (…….) Wykonawca gwarantuje wypłatę, co najmniej jednego świadczenia w każdym
60 dniowym okresie ubezpieczenia.
Winno być:
3.17.4. (…….) Wykonawca gwarantuje wypłatę, co najmniej jednego świadczenia w każdym
60 dniowym okresie ubezpieczenia. W przypadku przeprowadzenia w tym okresie więcej niż
jednej operacji chirurgicznej Wykonawca wypłaca najwyższe świadczenie przysługujące za
pojedynczą operację chirurgiczną spośród przeprowadzonych.
Download