OG 231/P-1/2005 - Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach

advertisement
Zamawiający: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Załacznik Nr 3 do SIWZ
……………………………………..
Pieczęć firmowa wykonawcy
Sąd Rejonowy Katowice–Zachód
w Katowicach
Plac Wolności 10
40 – 078 Katowice
FORMULARZ
OFERTOWY
1. Dane Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy : ……………………..……………………………..……………………………………
Siedziba : …………………………………………………………………………………………………………
Regon : ………………………………….……..
NIP : ……………….……………………………..
Telefon : ………………………………………….
e-mail : …………………………………
Nr rachunku bankowego: ………………………………………….. ………………………………………
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą □ tak
□ nie*
2. Cena oferty
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: OG – 25 – P – 1/2017 prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie hydroizolacji pionowej budynku Sądu Rejonowego
Katowice – Zachód w Katowicach przy pl. Wolności 10
składamy ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:
cena netto
wartość podatku VAT
cena brutto
………………………………………… zł
……………………………………….. zł
…………………………………………zł
Słownie:………………………………………………………………………………..…………………
ustaloną na podstawie załączonego do oferty kosztorysu ofertowego według poniższych stawek:
____________________________________________________________________________________________________________
OG-25-P-1/2017 – Wykonanie robót budowlanych w zakresie hydroizolacji pionowej budynku Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w
Katowicach przy pl. Wolności 10
1
Zamawiający: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Załacznik Nr 3 do SIWZ
Pozycja
Lp.
Stawka
Jednostka
1.
stawka roboczogodziny
zł/rg
2.
narzuty kosztów pośrednich (Kp)
%
3.
Zysk
%
4.
koszty zakupu i transportu
%
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru
lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku – ……………………………………………. (wypełnić o ile dotyczy)
II. Proponujemy przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane o ____miesięcy.
III. Oświadczamy, że kierownik budowy - ……………………………………. (podać imię i nazwisko) wskazany w wykazie
osób skierowanych do realizacji zamówienia w załączniku nr 8 do SIWZ posiada doświadczenie w nadzorowaniu
lub kierowaniu ……….. robotą/robotami związanymi z wykonaniem pionowej hydroizolacji w technologii
iniekcji ciśnieniowej. W załączeniu lista nadzorowanych lub kierowanych robót związanych z wykonaniem
pionowej hydroizolacji w technologii iniekcji ciśnieniowej.
3. Warunki realizacji zamówienia oraz oświadczenia




Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ,
Akceptujemy warunki i terminy płatności wskazane w SIWZ oraz we wzorze umowy,
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się do
stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych,
Oświadczamy, że powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom w następującym zakresie
**
1. Opis części zamówienia



2. Firma (nazwa) podwykonawcy
Oświadczamy, że będziemy/ nie będziemy *** korzystać z zasobów innych podmiotów na podstawie art.
22a ustawy.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu ofertowym są zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące oświadczenia lub dokumenty:
____________________________________________________________________________________________________________
OG-25-P-1/2017 – Wykonanie robót budowlanych w zakresie hydroizolacji pionowej budynku Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w
Katowicach przy pl. Wolności 10
2
Zamawiający: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Załacznik Nr 3 do SIWZ
Lp.
Wyszczególnienie
data…………….
Nr strony
………………………………………………
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)
do reprezentowania wykonawcy
*
właściwe zaznaczyć
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat
nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
* * jeżeli wykonawca nie korzysta z podwykonawców należy wpisać nie dotyczy
* * * niepotrzebne skreślić
____________________________________________________________________________________________________________
OG-25-P-1/2017 – Wykonanie robót budowlanych w zakresie hydroizolacji pionowej budynku Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w
Katowicach przy pl. Wolności 10
3
Download