pytania końcowe

advertisement
Pytania końcowe
1. Ile elektronów na orbitach mają atomy żelaza
26
57
Fe
2. Ile neutronów znajduje się w jądrze atomowym żelaza
26
60
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)
5.
6.
a)
b)
Fe
Jakim ładunkiem, co do znaku i wartości, obdarzone są:
elektron
proton
neutron
Dwa protony odpychają się ponieważ są obdarzone ładunkiem tego samego znaku,
jednak, jak wszystkie ciała obdarzone masą, przyciągają się grawitacyjnie. Jak
zmienia się z odległością
siła elektrostatycznego odpychania
siła grawitacyjnego przyciągania
iloraz tych dwóch sił
W środku sfery o promieniu R znajduje się ładunek Q=2C. Jaki strumień pola
elektrycznego przechodzi przez powierzchnię takiej sfery?
Jak zmieni się ten strumień gdy zwiększymy dwukrotnie:
Promień
ładunek
7. W wierzchołkach kwadratu o boku a umieszczono ładunki Q oraz –Q (na przemian).
Jakie jest natężenie pola elektrycznego
a) w środku kwadratu
b) w wierzchołkach
c) jaka siła działa na ładunek q umieszczony w środku kwadratu
2
d) jeśli środek sfery o promieniu r  a
umieścić w środku boku, to jaki strumień
2
pola elektrycznego przechodzi przez tę sferę?
8. Wyznacz wartość natężenia pola elektrycznego w punktach a, b i c na rysunku
poniżej, jeśli q1  q2  2C,
9. Wyznacz wartość natężenia pola elektrycznego w sytuacji przedstawionej na
załączonych rysunkach gdy gęstość liniowa ładunku w obu przypadkach wynosi 
a)
b)
10. Jaką wartość ma strumień przez zaznaczoną na rysunku powierzchnię?
11. Wymień źródła pola magnetycznego. Dlaczego mówimy, że pole magnetyczne jest
bezźródłowe?
12. Jak inaczej można określić bezźródłowy charakter pola magnetycznego – co można
powiedzieć o liniach indukcji magnetycznej?
13. Korzystając z formuły Biota-Savarta

 0 dl  rˆ
dB 
I 2
4
r
Wyznacz indukcję magnetyczną przewodnika z prądem o natężeniu I w następujących
przypadkach
a)
nieskończenie długiego, prostoliniowego przewodnika – w odległości s od
przewodnika
b)
przewodnika kołowego o promieniu r - w środku
14. W sytuacji jak na załączonym rysunku – pole elektrostatyczne jest polem ...? W
konsekwencji praca wykonana nad ładunkiem wzdłuż jednej i drugiej krzywej ...?
15. Kierunek przepływu prądu indukcyjnego jest zawsze taki, że ... ? (jest to treść tzw.
reguły ...?)
16. Wypowiedz treść równań Maxwella; znajdź dwa inne sposoby wypowiedzenia tych
równań; zapisz równania Maxwella w postaci globalnej (całkowej)
17. Jak jest skierowane pole elektryczne:
a) Ładunku punktowego
b) Jednorodnego rozkładu ładunku na powierzchni kuli
c) Jednorodnego rozkładu ładunku na płaszczyźnie
d) Jednorodnego rozkładu ładunku wzdłuż prostoliniowego drutu (nieskończonego)
Jak wybrać powierzchnię zamkniętą w każdym z tych przypadków aby najprościej
obliczyć wartość natężenia pola elektrycznego?
18. Co to znaczy: „płaska fala elektromagneyczna”?
19. Zapisz równanie fali przedstawionej na kolejnych rysunkach (fala płaska
spolaryzowana liniowo) jeśli jej długość wynosi  ?
a)
b)
20. Jeśli przyjąć, że światło widzialne stanowi przedział długości jak na rysunku, to
a) jakim granicznym częstościom to odpowiada
b) jakie są odpowiednio energie fotonów w tych granicznych przypadkach, 400 nm, 700
nm?
21. Dlaczego nie można osiągnąć prędkości fal elektromagnetycznych?
22. Co to znaczy fala spolaryzowana: liniowo, kołowo, eliptycznie?
23. Jaki jest warunek konieczny interferecji fal elektromagnetycznych?
24. Jak brzmi warunek wystarczający interferencji fal elektromagnetycznych?
25. Dokonaj złożenia dwóch płaskich fal elektromagnetycznych tak samo
spolaryzowanych (liniowo) i wykaż, że interferencja może zachodzić jedynie wtedy
gdy ich częstości są jednakowe.
26. Wykaż, że otrzymujemy w ten sposób warunek Bragga: interferencja konstruktywna
następuje wtedy gdy różnica dróg optycznych jest parzystą wielokrotnością połówki
długości fali.
27. Co to znaczy widmo emisyjne i widmo absorbcyjne?
28. Omów tzw. efekt fotoelektryczny. Jaka jest istota zagadnienia tego efektu?
29. Wskaż następny wyraz w sekwencji:
a) ¾, 8/9, 15/16, ...
b) 11/900, 24/1225, ...
Kto jest autorem tego typu sekwencji?
30. Na czym polega istota problemu znanego jako „liniowe widmo atomu wodoru”
31. W jakim sensie Słońce jest „ciałem doskonale czarnym” ?
32. Ile wynosi temperatura tzw. „promieniowania reliktowego”? Co to oznacza
„temperatura promieniowania”?
33. Wypowiedz hipotezę Plancka – na czym polega jej szczególny charakter?
34. Wypowiedz hipotezę de Broglie’a; na czym polega szczególny charakter tej hipotezy?
35. Wypowiedz postulaty Bohra w odniesieniu do atomu wodoru.
36. Rozwiąż model Bohra atomu wodoru.
37. Wypowiedz postulaty mechaniki kwantowej.
38. Jakie liczby określają stan elektronu w atomie wodoru?
39. Jaki jest zakres zmienności tych liczb?
40. Ile wynosi energia stanu podstawowego atomu wodoru? Ile wynosi energia
pierwszego stanu wzbudzonego a ile drugiego stanu wzbudzonego?
41. Jaki jest stopień degeneracji trzeciego w kolejności (drugiego wzbudzonego) stanu
energetycznego atomu wodoru?
42. Jakie wartości przyjmuje spinowa liczba kwantowa elektronu?
43. Jakie wartości przyjmuje spinowa liczba kwantowa protonu?
44. Jakie wartości przyjmuje spinowa liczba kwantowa neutronu?
45. Czy foton jest fermionem?
46. Ile jest grup w układzie okresowym pierwiastków? Ile okresów ?
47. Ile pierwiastków może znajdować się w trzecim okresie układu kresowego? Ile
pierwiastków występuje w trzecim okresie układu okresowego?
48. Ile pierwiastków należy do tzw. metali przejściowych? Ile pierwiastków należy do
tzw. pierwiastków ziem rzadkich?
49. Ile wynosi energia jonizacji:
a) wodoru
b) litu
c) neonu
Download