Znaczenie Rzymian dla rozwoju cywilizacji europejskiej 1. Literatura

advertisement
Temat: Znaczenie Rzymian dla rozwoju cywilizacji europejskiej
1. Literatura rzymska
a) Rzymianie pisali po łacinie.
b) Rzymianie wzorowali się na Grekach.
c) utwory i ich autorzy:
 ody – Horacy (pieśni)
 Owidiusz– Sztuka kochania (poezja miłosna), poemat Metamorfozy
 historiografia :
o Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta (do kooca I w. p.n.e.)
o Juliusz Cezar: O wojnie domowej, O wojnie galijskiej (pisał o wojnach, które
prowadził w I w. p.n.e.),
o Tacyt : Dzieje, Roczniki, Germania (opisywał dzieje cesarstwa w I w.),
o Ammianus Marcellinus Dzieje Rzymu (opisywał dzieje cesarstwa w II – IV w.)
d) olbrzymie znaczenie w Rzymie odgrywała umiejętnośd wysławiania się i przekonywania.
Znakomitym mówcą był Cyceron.
2. Prawo rzymskie
a) Rzymianie stworzyli podstawy prawa europejskiego,
b) sformułowano podstawowe zasady: prawo nie działa wstecz, należy wysłuchad obydwu stron, nie
ma winy jeśli nie ma przekroczenia prawa, wątpliwości działają na korzyśd obwinionego, nikt nie
może byd sędzią we własnej sprawie, prawo nie działa wstecz,
c) wyodrębniono prawo publiczne od cywilnego.
3. Architektura rzymska
a) podstawowym budulcem była cegła, często przykrywana kamieniem
b) budowali znakomite brukowane drogi (Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu),
c) Rzymianie wynaleźli beton, dzięki czemu wznosili okazałe wielokondygnacyjne budowle, mogli
wznosid akwedukty czy mosty,
d) po raz pierwszy zastosowali łuki, dzięki czemu budowle rzymskie były wysokie i przestrzenne,
e) po raz pierwszy zastosowano w budowlach kopuły, wznoszono również budynki na planie koła –
rotundy,
f) świątynie rzymskie były wzorowane na greckich; stosowano porządek mieszany (kompozytowy) –
połączenie kolumny jooskiej i korynckiej,
g) dostarczali wodę do miast i domów dzięki systemowi naziemnych i podziemnych akweduktów
(wodociągów)
h) budowali termy – publiczne łaźnie zaopatrzone w baseny z zimną i gorącą wodą, miejscem do gier i
uprawiania sportów
4. Sztuka rzymska
a)rzeźba – Rzymianie tworzyli kopie rzeźb greckich. Rzeźby rzymskie różniły się realizmem. Tworzyli
popiersia sławnych ludzi. Władców przedstawiano na koniach lub umieszczano ich posągi na
kolumnach.
b) łuki triumfalne – uwieczniały wielkich wodzów i ich kampanie wojenne.
c) na bardzo wysokim poziomie wytwarzano wyroby rzemieślnicze.
d) domy ozdabiano freskami (malowidła na tynku) lub mozaikami (obrazy z drobnych kamieni).
Wspaniałe budowle rzymskie
Dom rzymski
Download