ekologia

advertisement
EKOLOGIA
I OCHRONA PRZYRODY
Rok akademicki:
Kierunek kształcenia:
Grupa przedmiotów:
Rok I, semestr I
2006/2007
Ochrona środowiska
kierunkowe
Kurs:
EKOLOGIA
I OCHRONA PRZYRODY
(45W, 60C)
Rok akademicki:
Kierunek kształcenia:
Grupa przedmiotów:
Rok I, semestr I
2006/2007
Ochrona środowiska
kierunkowe
Kurs:
EKOLOGIA
I OCHRONA PRZYRODY
http://www.mnii.gov.pl/mein/_gAllery/16/20/16206/ochrona_srodowiska.pdf
Cele kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienie procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną;
umiejętność:
identyfikacji zagrożeń ekologicznych,
posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody,
stosowania zdobytej wiedzy w podejmowaniu decyzji politycznych
i gospodarczych.
Prowadzący kurs:
prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider
(dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: inżynieria środowiska)
INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska
(www.jakos.ps.pl)
Kontakt:
„NOWA CHEMIA” III piętro, p. 324-326, 344
(tablica ogłoszeń obok p.344)
EKOLOGIA (I):
Ekologia (30W, 30C)
Prowadzący:
prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider (W)
mgr inż. Joanna Rudnicka (C)
INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ
I PROCESÓW OCHRONY Środowiska
Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska
„NOWA CHEMIA” III piętro, p. 324-326, 344
(tablica ogłoszeń obok p. 344)
EKOLOGIA (II):
Ochrona przyrody (15W, 30C)
Prowadzący:
dr inż. Elżbieta Huzar (W, C)
dr inż. Alicja Wodnicka (C)
INSTYTUT TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ORGANICZNEJ
Zakład Syntezy Organicznej i Technologii Leków
„NOWA CHEMIA” IV piętro, p. 439
(tablica ogłoszeń obok p. 344)
EKOLOGIA (I)
Ekologia
Prowadzący:
(30W, 30C)
prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider (W)
mgr inż. Joanna Rudnicka (C)
Zakres i podstawowe zasady ekologii.
Metodologia badań ekologicznych.
Rozmieszczenie organizmów (poziom populacji i biocenozy) oraz czynniki ograniczające.
Genetyka populacji.
Geografia roślin i zoogeografia.
Struktura, funkcje i dynamika ekosystemów
(składniki, produkcja pierwotna i wtórna, łańcuchy i sieci troficzne,
obieg materii, przepływ energii, budżet energetyczny).
Główne biomy świata.
Ekologia stosowana (eksploatacja populacji, przyjazne środowisku
zintegrowane metody walki ze szkodnikami i pasożytami).
EKOLOGIA (II):
Ochrona przyrody (15W, 30C)
Prowadzący:
dr inż. Elżbieta Huzar (W, C)
dr inż. Alicja Wodnicka (C)
Przyroda jako zbiór różnorodnych wartości:
ekonomicznych, poznawczych (naukowych), edukacyjnych, estetycznych.
Różnorodność biologiczna i krajobrazowa jako główny cel ochrony przyrody.
Metody oceny oraz ochrony żywych zasobów przyrody.
Ochrona przyrody w Polsce (zagrożenia różnorodności biologicznej,
organizacja, akty prawne).
Konwencje międzynarodowe i deklaracje w sprawie ochrony bioróżnorodności.
Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej.
System Natura 2000.
ZALICZENIA I EGZAMINY
Ocena końcowa za kurs „Ekologia i ochrona przyrody” jest obliczana jako średnia ważona
na podstawie czterech ocen cząstkowych, :
zaliczenie ćwiczeń EKOLOGIA I
zaliczenie ćwiczeń EKOLOGIA II
ocena C1
ocena C2
egzamin EKOLOGIA I
egzamin EKOLOGIA II
ocena E1
ocena E2
Oceny końcowe:
Ćwiczenia (ocena C):
Egzamin (ocena E):
C = C1 * 1/2 + C2 * 1/2
E = E1*2/3 + E2 * 1/3
Kurs (ocena K):
K = (C * 0,7 + E) / 1,7
EKOLOGIA
Harmonogram wykładów
1
2
Wprowadzenie (film „GENESIS”)
3
Powstanie materii sprzyjającej życiu
4
GENESIS
2 i 9 października 2006
(16.10.2006)
Galaktyki sprzyjające życiu; ekostrefa galaktyczna i ekostrefa Układu
Słonecznego; cechy Ziemi sprzyjające powstaniu życia
(23.10.2006)
5
Próby definicji życia; cząsteczki życia; mechanizmy ewolucji
6
Historia życia na Ziemi
7
8
9
Sprawdzian 1
(6.11.2006)
13 listopada 2006
PODSTAWY EKOLOGII
Zakres badań ekologicznych, dyscypliny ekologii, podstawowe definicje,
sztuczne ekosystemy
(20.11.2006)
POPULACJOLOGIA
Struktura i dynamika populacji
(27.11.2005)
Składniki ekosystemów, produkcja pierwotna i wtórna, łańcuchy i sieci
troficzne, przepływ energii i budżet energetyczny
(4.12.2006)
10
11
(30.10.2006)
BIOCENOLOGIA
Cykle biogeochemiczne
Dynamika ekosystemów, interakcje międzygatunkowe,
równowaga ekologiczna i sukcesja
12
13
Sprawdzian 2
(11.12.2006)
(18 grudnia 2006)
8 stycznia 2007
14
Różnorodność i typologia ekosystemów, klasyfikacja fitosocjologiczna …
15 stycznia 2007
15
Główne biomy świata
22 stycznia 2007
EGZAMIN
31 styczna 2007
TEST:
30 pytań,
trzy odpowiedzi do wyboru,
jedna odpowiedź poprawna
8-9 lutego 2007
USTNY:
terminy – zgodnie z listą
zgłoszeń, przedstawioną po
ogłoszeniu wyników testu
Przystąpienie do testu jest obowiązkowe
(nieobecność = 2,0 ndst).
Przystąpienie do egzaminu ustnego jest obowiązkowe dla tych osób, które nie zaliczyły testu.
Mogą do niego przystąpić również te osoby, które chcą poprawić ocenę uzyskaną w wyniku
testu. W tym wypadku ocena z egzaminu ustnego jest oceną końcową.
Harmonogram ćwiczeń
1
Repetytorum biologi
Sztuka notowania i korzystania z notatek (dyskusje o treści prezentowanych filmów przyrodniczych)
2
3
Sprawdzian 1: test dotyczący treści filmu przyrodniczego; repetytorium z podstaw ekologii, ewolucjonizmu,
biochemii …
4
5-15
Obliczenia
ekologiczne
Programy: EXCEL; Statistica;
Zadania 1-12
I. Techniki oznaczeń liczebności populacji
Zadanie 1.
Liczebność populacji (metoda Lincolna)
Zadanie 2.
Trójkąt złowień i oznakowań
II. Podstawy teorii pomiarów
5
- 15
Obliczenia ekologiczne
(w tym 2 sprawdziany)
Zadanie 3.
Średnia, odchylenie standardowe, przedział ufności dla średniej
Zadanie 4.
Istotność różnic między średnimi
III. Dynamika populacji
Zadanie 5.
Współczynnik rozrostu populacji
Zadanie 6.
Wzrost populacji w warunkach braku oporu środowiska
(model Fibonaciego)
Zadanie 8.
Wzrost populacji w warunkach oporu środowiska
(liniowa zależność b i d od liczebności)
Zadanie 8.
Wzrost populacji w warunkach oporu środowiska
(nieliniowa zależność b od liczebności)
IV. Modele interakcji międzygatunkowych
Zadanie 9.
Układ drapieżnik-ofiara (1)
Zadanie 10.
Układ drapieżnik-ofiara (2)
Zadanie 11.
Układ drapieżnik-ofiara (3)
V. Elementy energetyki biocenoz
Zadanie 12.
Energetyczne koszty utrzymania słoni
Polecane źródła
Powtórzenie gimnazjalnego programu BIOLOGIA
http://www2.ydp.com.pl/ydp/multimedia/1038,Biologia.html
Pakiet przedmiotowy eduROM multimedialna baza wiedzy
Biologia to staranne opracowanie wszystkich zagadnień z biologii
objętych programem gimnazjum*.
Materiał – zawarty na 6 płytach CD-ROM
– odpowiada co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki.
•ponad 1000 zagadnień
•blisko 300 filmów i animacji
•281 nagrań
•ponad 4500 zdjęć i innych ilustracji
•1164 interaktywne ćwiczenia
•13 testów sprawdzających
•prawie 2500 multimedialnych stron
BIOLOGIA G1
BIOLOGIA G2
BIOLOGIA G3
BIOLOGIA G3
Polecane źródła
Encyklopedie
encyklopedia pwn. pl
seria multimedialna
natura: 1 - ziemia, 3 - wszechświat, 5 - życie, 7 - człowiek, 9 - środowisko, 11 czas, przestrzeń, materia, 13 - nauki przyrodnicze, 15 - świat przyrody, 17,18 atlas
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001/2002
Życie:
Atlas przyrodniczy:
…
http://ksiegarnia.pwn.pl/2272_pozycja.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/3056_pozycja.html
Encyklopedia PWN
FIZYKA
Spojrzenie na czas, przestrzeń i materię
Encyklopedia PWN
GEOGRAFIA
Spojrzenie na Ziemię i środowisko
Encyklopedia PWN
BIOLOGIA
Spojrzenie na życie i biosferę
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Polecane źródła
Encyklopedie
Polecane źródła
http://www.eko.uj.edu.pl/weiner
January Weiner
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa, 2006 r.
ISBN: 83-01-14174-3
Wydanie: Drugie, poprawione i
unowocześnione, dodruk
http://ksiegarnia.pwn.pl/4244_pozycja.html
Polecane źródła
http://www.eko.uj.edu.pl/weiner
January Weiner
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa, 2006 r.
ISBN: 83-01-14174-3
Wydanie: Drugie, poprawione i
unowocześnione, dodruk
Nowoczesny podręcznik współczesnej ekologii – rozumianej jako program badawczy biologii – w którym nacisk
położono na zagadnienia z zakresu ekologii globalnej i biosystemowej, wraz z historią biosfery i biogeochemią, oraz
problemy związane z kształtowaniem różnorodności biotycznej.
Poruszono także problemy metodologii nauk przyrodniczych i naukowy krytycyzm – jest to szczególnie ważne w
obecnym okresie burzliwego rozwoju ekologii, kiedy to formułuje się więcej pytań niż odpowiedzi, utarte poglądy
często stają się nieaktualne, a równocześnie praktyka ochrony przyrody i ochrony środowiska człowieka oczekują na
wiarygodne wyniki badań naukowych.
Nowatorskie podejście polega na wyjaśnianiu, jak zjawiska obserwowane na poziomie ekosystemów, populacji i
poszczególnych organizmów wynikają z wielkoskalowych procesów, przebiegających od miliardów lat w całej
biosferze, na skutek działania praw termodynamiki i doboru naturalnego. Autor przedstawił też ekologię w odmienny,
niż inni autorzy, sposób - swój wywód rozpoczął od biosfery, a zakończył na osobniku.
Nowe, poprawione i unowocześnione wydanie, uzupełniono m.in. o rozdział dotyczący metapopulacji oraz słownik
najważniejszych pojęć ekologicznych – zestaw haseł ogólnych, często rozumianych niejednoznacznie. W obecnym
wydaniu uaktualnione zostały także rozdziały i przykłady dotyczące ekologii zmian globalnych, ekologii biocenoz i
ekosystemów, krajobrazu, oceanu i niektórych aspektów ekologii stosowanej. Uzupełniona również została literatura
źródłowa. Podręcznik dopełniają: Indeks rzeczowy oraz Indeks nazw organizmów.
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów biologii i ochrony środowiska wszystkich uczelni w
Polsce, na których jest wykładana ekologia, a także dla doktorantów i pracowników naukowych.
http://ksiegarnia.pwn.pl/4244_pozycja.html
Polecane źródła
Aulay Mackenzie, Andy S. Ball, Sonia R. Virdee
Tłumaczenie: Michał Kozakiewicz i inni
Seria: Krótkie Wykłady
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa, 2005 r.
ISBN: 83-01-14464-5
Wydanie: Drugie, zmienione
Kolejna książka tej serii zawiera cały podstawowy zasób
wiedzy z zakresu ekologii, jaki obowiązuje studentów tzw.
małych kursów oraz trzyletnich studiów licencjackich.
Oprócz "klasycznej" wiedzy ekologicznej zawiera rozdziały
poświęcone tzw. ekologii aplikacyjnej - zasadom racjonalnej
eksploatacji populacji, biologicznej walce ze szkodnikami,
ochronie różnorodności gatunkowej, jest także rozdział
poświęcony ekotoksykologii. Układ książki taki sam, jak
wszystkich z tej serii, tzn. hasło kluczowe, definicje, a
następnie rozwinięcie tych zagadnień.
W obecnym wydaniu uwzględniono bardzo dużo zmian i
uzupełnień wynikających z nowych doniesień naukowych.
Najwięcej uzupełnień dotyczy roślinności kuli ziemskiej,
klimatu, wód słodkich i słonych, gdyż zanieczyszczenie
środowiska i ocieplenie klimatu powodują różne zmiany w tych
ekosystemach. Jest także rozdział na temat strategii ochrony
przyrody. W porównaniu z wydaniem pierwszym książka jest
wzbogacona licznymi rysunkami i tabelami.
http://ksiegarnia.pwn.pl/4646_pozycja.html
Polecane źródła
John R. Krebs, Nicholas B. Davies
Tłumaczenie:
Mikołaj Golachowski
Książka uznawana na świecie za najlepszy
podręcznik akademicki z ekologii behawioralnej,
polecany także studentom na kursach ekologii
ewolucyjnej i ekologii ogólnej.
Tematem książki jest analiza przystosowawczego
znaczenia zachowań, gdyż sposób w jaki zachowania
wpływają na przeżywanie i wydawanie potomstwa
przez osobniki zależy w dużej mierze od ich ekologii.
http://ksiegarnia.pwn.pl/2769_pozycja.html
Polecane źródła
Polecane źródła – dla zainteresowanych
Polecane źródła dla zainteresowanych
Krystyna Falińska
Wydawnictwo Naukowe PWN
2004 r.
ISBN: 83-01-14222-7
Wydanie: Trzecie, poprawione i uzupełnione
Trzecie wydanie znanego, nowoczesnego podręcznika ekologii,
ukazującego jej interdyscyplinarny charakter – związek z
genetyką, paleobotaniką, biochemią, a także filozofią i etyką.
Książka prezentuje również możliwości zastosowań wiedzy
ekologicznej do ochrony przyrody.
Nowe wydanie zostało poszerzone o relacje między ekologią
populacji a genetyką; historią roślinności a jej współczesnymi
zmianami oraz o naukowe podstawy ochrony przyrody i
ochrony środowiska.
Pozycja przeznaczona dla studentów biologii i ochrony
środowiska, a także dla tych instytucji, które zajmują się
kształtowaniem środowiska przyrodniczego.
http://ksiegarnia.pwn.pl/4066_pozycja.html
NIE POLECAM!
NIE POLECAM!
Download