WLD 2015 ogl

advertisement
Łódź, 10.04.2015
Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej
90-627 Łódź, pl. Hallera 1
tel. 63 93 370
OGŁOSZENIE
Uprzejmie podaję Słuchaczom I roku Oddziału Stomatologicznego zagadnienia
obowiązujące na I ćwiczenie sprawdzające wiadomości z ekologii medycznej, które odbędzie się
21 kwietnia br.
Podstawowe pojęcia ekologii medycznej.
1. Wybrane czynniki abiotyczne technosfery, ich wpływ na zdrowie człowieka.
2. Definicja zdrowia i choroby w aspekcie ekologicznym.
3. Aerosfera, hydrosfera i litosfera jako rezerwuary wybranych czynników etiologicznych chorób
ludzi i niektórych zwierząt.
4. Krzywe wzrostu populacji a czynniki biotyczne i abiotyczne środowiska.
5. Metody analizy wpływu czynników abiotycznych na ustroje żywe i ich populacje (CL 50,
wskaźnik wzrostu populacji).
6. Interakcje biocenotyczne wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe w środowisku.
7. Choroby populacji człowieka świata współczesnego.
8. Czynniki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w etiopatogenezie chorób człowieka oraz
jako surowce farmaceutyczne.
9. Układy regulacji; ustrój człowieka jako układ regulacji ultrastabilnej, homeostaza,
10. Metody oceny układu regulacji.
Materiały obowiązujące do przygotowania:
zalecane rozdziały podręczników, ćwiczenia.
Download