Plany_Pracodawcow_26_edycja_informacja prasowa_08_06_2015

advertisement
Wyniki 26. edycji sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS Polska
Informacja Prasowa
Data:
8 czerwca 2015 r.
Informacje dodatkowe:
Katarzyna Gurszyńska
Telefon:
+ 48 695 155 355
e-mail:
[email protected]
randstad.pl
Prognozy wzrostu zatrudnienia najwyższe
od 2009 roku
Hossa na rynku pracy twa i będzie się rozwijać – pokazują wyniki najnowszej
edycji badania Randstad „Plany Pracodawców”. Rekodorowo dużo badanych
firm - już 31% - planuje tworzyć w najbliższym okresie nowe etaty. Umacnia
się kondycja finansowa przedsiębiorstw, wyraźnie wzrosła też grupa
pracodawców spodziewających się gospodarczej prosperity. Po obfitującym
w podwyżki wynagrodzeń początku roku, okres letni będzie jednak czasem
ograniczenia otwartości firm do zmian pracowniczych pensji.
Zatrudnienie wysokie i będzie rosło nadal
Wyniki najnowszej, 26. edycji badania „Plany Pracodawców” realizowanego przez firmę doradztwa
personalnego Randstad i ośrodek badawczy TNS pokazują, że sezon letni będzie bardzo dobrym
okresem na polskim rynku pracy. Rekordowo wysokie notowania dla wzrostu zatrudnienia w
pierwszym kwartale tego roku, nadal utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. W gronie 1000
biorących udział w badaniu przedsiębiorców z całego kraju, aż 31% przewiduje zwiększenie liczby
etatów w okresie lata i jesieni. Względem ostatniego kwartału odsetek ten umocnił się o 1 punkt
procentowy i jest obecnie najwyższy w sześcioletniej historii badania.
„Polska gospodarka jeszcze nigdy od rozpoczęcia transformacji nie zatrudniała tylu osób, co obecnie.
Stopa bezrobocia już w tym roku będzie jednocyfrowa. Teraz skupić musimy się na podnoszeniu
jakości zatrudnienia, w tym przede wszystkim na wysokości płac. Polacy oczekują pracy, która
pozwoli utrzymać ich rodziny na godnym poziomie, da poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa skomentował wyniki Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Plany zwiększenia zatrudnienia są zróżnicowane regionalnie. Zdecydowanie wybiją się w tym
obszarze wojwództwa zachodniej Polski (lubuskie, wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie) – tu
zwiększy liczbę miejsc pracy aż 39% firm. Najmniejszą dynamikę zatrudnień planują pracodawcy
regionów wschodniego – 23% (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie) oraz
północnego – 22% (pomorskie i zachodniopomorskie).
Pod względem branżowym, najwięcej zapowiedzi nowych etatów zgłaszali pracodawcy sektorów
handlu i napraw (34%), produkcji (33%) oraz budowlanego (31%).
Więcej zaufania przedsiębiorców do sytuacji gospodarczej
Wyniki badania Randstad pokazują też, że znacząco podniosło się zaufanie firm do przyszłej poprawy
sytuacji gospodarczej. Odsetek przedsiębiorców przewidujących wzrost gospodarczy wzrósł w
porówaniu do pierwszego kwartału roku z 24% do 32%. Jednocześnie już drugi kwartał spada
odsetek firm prognozujących stagnację (do 48%) oraz zmiejszył się odsetek spodziewających się
recesji (8%). Co istotne, dane te są zbliżone dla wszystkich regionach kraju.
Jak podkreśla Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych
PAIIIZ: „Jednym z pierwszorzędnych kryteriów wyboru lokalizacji pod nową inwestycję branych
pod uwagę przez przedsiębiorców jest właśnie sytuacja gospodarcza kraju, gdzie ma być
realizowany projekt. Z tego punktu widzenia pozycja Polski jest bardzo wysoko notowana.
Stabilnością gospodarczą naszego kraju nie zachwiał nawet światowy kryzys z 2008 r.
Paradoksalnie wydaje się, iż koniunktura gospodarcza w Polsce uległa wyraźnej poprawie w
sytuacji globalnej niepewności. W latach 2008-2014 skumulowany wzrost gospodarczy kraju
wyniósł 24% i był najwyższy w Unii Europejskiej, która w tym czasie urosła o mniej niz procent
(0,65%). Tak spektakularny wzrost był możliwy dzięki różnorodności czynników napędowych, a
wśród nich: inwestycje prywatne i publiczne realizowane na szeroką skalę, również dzięki
funduszom strukturalnym, nieprzerwany napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych,
przyrost eksportu netto i to pomimo, może wbrew np. embarga Rosji oraz niesłabnąca
konsumpcja wewnętrzna. Nie dziwi więc fakt, że ostatni rok Polska gospodarka urosła aż 3,4%
(4. najlepszy wynik w EU) wobec wzrostu w UE na poziomie 1,3%. Jeśli wierzyć wiosennym
prognozom Komisji Europejskiej, podobny wzrost Polska osiągnie w dwóch kolejnych latach, co
da jej jedną z najlepszych pozycji w całej UE.”
Na tle umacniającej się w oczach przedsiębiorców oceny sytuacji gospodarczej, nie dziwi fakt, że
oceny kondycji samych firm są również niezmiennie wysokie. We wszystkich regionach zdecydowana
większość badanych ocenia swoją sytuację finansową, jako dobrą lub bardzo dobrą (65%). Jedynie
5% przedsiębiorstw uważa, że znajduje się w złej sytuacji, w tym wyjątkowo duży udział – 10%
deklarowało taki stan w grupie pracodawców regionu wschodniego.
Pod względem branżowym, liderem w zakresie pozytywnych ocen sytuacji gospodarczej są firmy
usług finansowych (72%).
Wynagrodzenia poszły w górę, ale do zimy dalszych zmian będzie już dużo mniej
Rosnące zapotrzebowanie na pracowników wpłynęło na politykę wynagrodzeniową firm. Od IV
kwartału 2014 r. widoczny jest systematyczny wzrost odsetka przedsiębiorstw, które zwiększyły
kwoty wynagrodzeń swoich pracowników. Równocześnie stale spada liczba przedsiębiorstw, w
których poziom płac się nie zmienia. W ciągu ostatniego półrocza w 4 na 10 firm pracownicy
otrzymali podwyżki (39%). Wyższy udział firm, które dokonały zwiększenia wynagrodzeń został dotąd
odnotowany w badaniu tylko raz, w maju 2011 roku (40%). Najintensywaniejsze zmiany miały
miejsce w firmach z regionu zachodniego – tam aż 50% firm podnosiło wynagrodzenia. Pod
względem sektorowym dominowały w podwyżkach firmy branży przemysłowej (47%).
Perspektywa podwyżek wynagrodzeń na kolejne półrocze jest już jednak sporo słabsza. Do jesieni
bieżącego roku ¾ przedsiębiorstw ma w planach pozostawienie wynagrodzeń pracowników na tym
samym poziomie, a ich wzrost przewiduje mniej niż co piąta firma (18%). Pod tym względem
sytuacja jest bardzo wyrównana zarówno regionalnie, jak i branżowo (jedynie sektor gospodarki
magazynowej i transportu przewiduje w tym okresie wzrost pensji nieco częściej – 28%).
2
„Zapotrzebowanie na pracowników po raz kolejny przebiło już i tak rekordowe prognozy z ubiegłego
kwartału. Od dawna zastanawiano się, czy - a raczej kiedy - rynek powróci do sytuacji, w której
pracodawcy muszą naprawdę napracować się by, zachęcić pracowników do zatrudnienia w ich
firmach. Dla części branż ten moment widzimy właśnie teraz. Duży udział firm, które podwyższały
pensje przez całe pierwsze półrocze jest właśnie znakiem, że rynek pracownika w wielu sektorach
gospodarki już na dobre się rozgaszcza. To raczej nie koniec fali podwyżek wynagrodzeń – coraz
więcej pracodawców nauczyło się już, że pensja dla Polaków jest czołowym wyznacznikiem
atrakcyjności miejsca pracy. Ograniczenie planów podwyżek w najbliższych miesiącach naszym
zdaniem wynika tylko z wyczerpania zaplanowanych budżetów na ten rok oraz dominującego na
rynku modelu podwyższania wynagrodzeń w ramach podsumowań pracy zespołów na koniec roku
kalendarzowego.” – zwraca uwagę Agnieszka Bulik.
Informacje o badaniu:
Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są
pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności, m.in.: planowanych zmian w
poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Pytania
kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową (w małych przedsiębiorstwach
jest to zarząd lub właściciel firmy).
Publikacja wyników „Planów Pracodawców” odbywa się w kooperacji z Departamentem
Informacji Gospodarczej Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Wywiady bieżącej, 26. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 8 kwietnia do 7 maja
2015 r.
Badanie realizowane przez ekspertów TNS metodą CATI (indywidualne wywiady kwestionariuszowe
wspomagane komputerowo) zostało zainicjowane w listopadzie 2008 roku i odbywa się w cyklu kwartalnym.
Od 20. edycji badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej ze względu na region i wielkość firmy
próbie 1000 firm (margines błędu statystycznego dla próby N=1000 wynosi 3,1%). Z próby wykluczono
firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy
tymczasowej nie świadczą usług.
Randstad Polska Sp. z o. o. (część holenderskiego Randstad Holding nv.) jest największą na polskim
rynku agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej oferującą rozwiązania w zakresie:

doboru i zatrudnienia personelu tymczasowego, w tym także rekrutacji i zarządzania
dużymi grupami pracowników tymczasowych w siedzibie klienta (inhouse service)

rekrutacji pracowników stałych, w tym specjalistów z dziedziny finansów, informatyki,
produkcji i łańcucha dostaw

długoterminowego zatrudnienia zewnętrznego pracowników poprzez oddelegowanie ich
do pracy w siedzibie Klienta zachowującego kontrolę nad personelem

Assessment i Development Center oraz projektów outplacementowych

administracji wynagrodzeniami oraz dokumentacją kadrową
Randstad działa poprzez sieć ponad 100 biur regionalnych, zlokalizowanych w głównych miastach
Polski. Ponad 800 pracowników firmy obsługuje ponad 1600 Klientów, do których oddelegowuje
codziennie średnio 26 000 pracowników tymczasowych. W zakresie rekrutacji stałych rocznie
realizowanych jest ponad 1700 projektów. Wysoką jakość usług firmy potwierdza pierwszy
uzyskany w branży certyfikat ISO 9001:2008.
Więcej informacji o firmie na stronie: www.randstad.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Gurszyńska
Communications Manager Randstad
Dyrektor Instytutu Badawczego Randstad
Tel. +48 695 155 355
Email: [email protected]
3
Download