Monitor_Rynku_Pracy_10_edycja_informacja_prasowa_14_01_2013

advertisement
Informacja Prasowa
Wyniki sondażu „Monitor Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad
Odporny na kryzys jak …Polak na
rynku pracy?
Data:
14 stycznia 2013 r.
Informacje dodatkowe:
Katarzyna Gurszyńska
Telefon:
+ 48 695 155 355
Niemal 80% badanych Polaków ocenia kondycję gospodarczą naszego kraju, jako ‘złą’,
a blisko 30% liczy się, z co najmniej umiarkowanym ryzykiem utraty pracy w
nadchodzącym półroczu. Pomimo tych opinii, bardzo wysoko oceniamy sytuację swoich
własnych pracodawców. Optymizm jest na tyle duży, że 3 na 5 badanych spodziewa się w
tym roku podwyżki wynagrodzenia, taka sama grupa uważa również, że znajdzie
porównywalną pracę w przypadku konieczności poszukiwania nowego zatrudnienia.
E-mail:
katarzyna.gurszynska
@pl.randstad.com
Rynek pracy okiem pracownika – kryzys? Tak, ale mnie to nie dotyczy...
Wyniki najnowszej edycji badania Instytutu Badawczego Randstad “Monitor Rynku Pracy” pokazują, że
odczucie pogorszenia koniunktury gospodarczej na dobre zagościło w świadomości badanych. Niemal 4
na 5 badanych Polaków (79%) ocenia, że sytuacja ekonomiczna w naszym kraju jest zła. W tej opinii nie
jesteśmy osamotnieni (średnia we wszystkich badanych krajach to 61%), choć istnieją zadecydowane
rozbieżności w grupie krajów Unii Europejskiej. Na złą kondycję kraju zwraca uwagę aż 98% Greków i
96% Hiszpanów, czy 94% Węgrów i Włochów, 90% Francuzów i 84% Brytyjczyków, jednak jedynie
39% Niemców czy 26% Szwedów.
Jednocześnie rzadziej niż co trzeci polski badany (28%) spodziewa się, że w roku 2013 sytuacja ta
ulegnie poprawie. Dla porównania w Grecji tylko 12% badanych spodziewa się poprawy, a w Niemczech
jest to już niemal co drugi badany (49%).
Pomimo tak pesymistycznych opinii pracowników w zakresie sytuacji na rynku ogółem, większość
badanych Polaków (70%) stwierdza jednak, że firmy ich pracodawców osiągają obecnie dobre wyniki
finansowe. Częściej niż co drugi badany (60%) spodziewa się również, że w rozpoczynającym się roku
wyniki te będą jeszcze lepsze. Ta pozytywna ocena sytuacji firmy pracodawcy przekłada się na
konkretne oczekiwania pracowników – 3 na 5 badanych respondentów oczekuje w tym roku podwyżki
wynagrodzenia, a niemal co drugi badany zakłada, że w związku z osiągnięciami roku ubiegłego otrzyma
dodatkową premię.
Jak wyjaśnia Agnieszka Bulik, członek zarządu agencji zatrudnienia Randstad: „Oceny respondentów
badania nie są aż tak sprzeczne jakby się mogło wydawać. Z mediów dochodzą do nas bardzo złe
sygnały o sytuacji gospodarczej i jesteśmy pod ich wpływem. Jednak gdy patrzymy na własny zakład
pracy okazuje się, że nie tak często widzimy wyraźne przesłanki kryzysu. Przedsiębiorcy starają się
przeczekać trudności, nie zatrudniają więcej osób, ale też starają się nie zwalniać. Duża część rynku po
prostu zamraża działania w oczekiwaniu na wydarzenia nadchodzących kwartałów. To sprawia, że
pracownicy czują się relatywnie spokojni i nie odczuwają pogorszenia sytuacji”.
O pracę nie można być pewnym, ale wierzymy w możliwość znalezienia nowej
Pogorszenie wyników gospodarczych nie wpływa też na drastyczne zwiększenie się grupy respondentów
dostrzegających duże lub umiarkowane ryzyko utraty pracy. Obecnie 1 na 3 polskich badanych ma takie
obawy, jednak jest to wynik utrzymujący się w naszym kraju na podobnym poziomie na przestrzeni
wszystkich edycji sondażu (od połowy 2010 roku).
Niemniej jednak w gronie obserwowanych krajów europejskich zróżnicowanie w poczuciu dużego lub
umiarkowanego ryzyka utraty pracy w nadchodzącym półroczu jest bardzo znaczące. W stabilnie
rozwijających się krajach jak Norwegia czy Szwajcaria (15%-18%) jest ono niemal trzykrotnie niższe niż
w Grecji czy na Węgrzech (43%-45%).
W grupie obserwowanych krajów europejskich przekonanie respondentów o możliwości znalezienia
nowej pracy nieznacznie spadł w stosunku do poprzednich edycji badania. Największym optymizmem
wykazują się w tym obszarze Turcy i Norwegowie (odpowiednio 76% i 71% dla znalezienia
porównywalnej pracy). Najmniej optymistyczni są Grecy (37%) i Węgrzy (37%).
Jak komentuje Agnieszka Bulik: „Porównanie ocen ryzyka utraty pracy na tle Grecji i Niemiec pokazuje,
że obawy Polaków są znacznie mniej optymistyczne niż Niemców . Porównanie długoterminowego trendu
w odpowiedziach badanych ujawnia jednak, że nasze odpowiedzi są znacznie bliższe relatywnie
stabilnym gospodarczo Niemcom, niż pogrążonym w kryzysie Grekom. Dokładnie ta sama sytuacja ma
miejsce w przypadku oceny możliwości znalezienia nowego zatrudnienia – nasz optymizm w
przekonaniu, że tracąc pracę możemy liczyć na znalezienie nowego pracodawcy jest nawet nieznacznie
większy niż w Niemczech”.
Bieżący spadek dynamiki zmian na rynku pracy, ale więcej skupienia na karierze w 2013
roku?
Na tle wszystkich badanych krajów europejskich w Polsce odnotowujemy jeden z najwyższych poziomów
otwartości
na
zmianę
pracy.
Opracowany
przez
Randstad
indeks
mobilności
pracowników
odzwierciedlający gotowość na zmianę pracodawcy w okresie najbliższych sześciu miesięcy osiągnął w
tym kwartale 107 punktów, wobec średniej unijnej utrzymującej się na poziomie 98 punktów. Przy tej
relatywnie dużej otwartości na zmianę zatrudnienia, faktyczne rotacje pracowników pomiędzy kolejnymi
zatrudnieniami stopniowo spadają na przestrzeni ostatnich kwartałów. W bieżącym badaniu ok. 17%
respondentów przyznało, że w okresie poprzedzającego półrocza zmieniło pracę, co oznacza tylko
nieznacznie większy odsetek niż średnia unijna (16,8% wobec 16,2%).
W tej systematycznie malejącej grupie badanych, którzy zmienili pracodawcę coraz bardziej umacnia się
znaczenie poszukiwania lepszych warunków zatrudnienia, jako powodu zmiany pracy. Obecnie już
prawie co drugi respondent (46%) deklarował, że właśnie ten powód głównie decydował o zmianie
firmy. Niemal dwukrotnie rzadziej zmiana zatrudnienia wynikała ze zmian struktury w poprzedni miejscu
pracy (25%). Kolejne obok warunków zatrudnienia najważniejsze wskazywane powody zmiany pracy
(niezadowolenie z pracodawcy czy osobiste pragnienie zmiany) również są przesłanką wysokiej pewności
siebie pracujących Polaków.
Spadek dynamiki zmian na rynku pracy przejawiający się w obniżonej rotacji pracowników nie przekłada
się na zmiany w aktywnym poszukiwaniu możliwości zmiany pracy. Grupa respondentów na bieżąco
zapoznających się z ofertami potencjalnych nowych pracodawców jest niemal niezmienna od początku
trwania badania i oscyluje w granicach 12%-13%. Jest to odsetek nieznacznie wyższy niż przeciętna w
krajach Unii Europejskiej (11%). Jak zauważa Agnieszka Bulik: „Dostrzegamy w danych ciekawy fakt, że
zasadniczo we wszystkich krajach europejskich ma miejsce ta sama tendencja – odsetek aktywnie
poszukujących pracy pozostaje w danym kraju na bardzo podobnym poziomie. W Polsce obserwujemy
stałą grupę ok. 13% badanych, w Grecji jest to ok.11%, w Niemczech ok. 7%, a w Szwecji ok. 25%.
Dzieje się tak niezależnie od bieżącej kondycji gospodarki danego kraju i rynku pracy. Możemy z tego
wywnioskować, że postawa aktywnego zapoznawania się ofertami pracodawców, sprawdzania sytuacji
na rynku pracy i możliwości rozwoju kariery zawodowej, jest pewną cechą kulturową, narodową.
Powstaje pytanie, czy i co możemy zrobić, by rozwój tej cechy czuwania nad możliwościami rozwijania
swojej kariery zawodowej w Polakach wspierać. Na razie jest ciekawe, że niemal co 3 badany w naszym
kraju przyznał, że w ramach noworocznych postanowień chciałaby w tym roku skupić się również na
swojej karierze zawodowej. Trzymamy kciuki za systematyczne spełnianie tych postanowień.”
Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan:
Wyniki badania w dalszym ciągu pokazują pozytywne nastawienie respondentów do rynku pracy.
Przyjęłam je z pewnym zaskoczeniem, ponieważ ogólne nastroje są zdecydowanie gorsze. Docierają do
nas pesymistyczne prognozy rynku pracy na 2013 r.; jesteśmy stale zasypywani informacjami o
zwolnieniach grupowych, redukcjach zatrudnienia, a także o dużej ostrożności pracowników jeżeli chodzi
o chęć zmiany pracy. A tymczasem respondenci wydają się być wyjątkowo odporni – przeważająca
większość szuka pracy a indeks mobilności zawodowej jeszcze wzrósł, odbijając w górę od średniej
europejskiej. Równie pozytywne są powody zmiany pracy (najważniejszy – lepsze warunki zatrudnienia).
Pozytywnie oceniamy także swoje szanse na znalezienie nowej pracy, ale to prawdopodobnie jest
związane z faktem, że w badaniu uczestniczą tylko osoby pracujące, a te zwykle mają wyższą
samoocenę i wiarę we własne możliwości.
Gorzej niż szanse na poprawę własnej sytuacji zawodowej, oceniamy szanse naszego kraju na wzrost
gospodarczy. Tutaj nie zdołaliśmy obronić się przed zalewem informacji o stanie polskiej i światowej
gospodarki.
Krzysztof Cibor, ekspert Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych:
Jako przyczyna zmiany pracy obecnie rośnie konsekwentnie jedynie powód "poszukiwanie nowej pracy
ze względu na lepsze warunki". Jeśli uwzględnimy, że w badaniu mamy tylko pracujących, to
zwiększająca się liczba osób szukających poprawy swojej sytuacji zawodowej może oznaczać wzrost
tych, którzy nie doczekawszy się awansu czy podwyżki u siebie, sami sobie ją dają. To jest odwrotna
strona tego medalu, któremu na imię spowolnienie - nie tylko pracownicy tracą na zamrażaniu podwyżek
i rozwoju firmy, również pracodawcy muszą liczyć się z tym, że łatwiej im będzie stracić ważnych i
ambitnych pracowników.
Oczywiście należy wziąć też pod uwagę specyfikę grupy badanej. Widać, że Polacy dość optymistycznie
patrzą na swoje szanse na znalezienie nowego zatrudnienia. Być może nie wynika to jedynie z
nadmiernego optymizmu, ale również z rzeczywistych kwalifikacji tych osób, które wzięły udział w
badaniu, na zasadzie: „jeśli wierzę w swoje możliwości na pewno będę więcej oczekiwał również od
pracy, którą mam”.
Bardzo ciekawe na tym tle są wyniki podsumowania roku okiem pracownika. Choć tylko 21% Polaków
nie zgadza się ze zdaniem, że "sytuacja w moim kraju jest zła" to aż 70% uważa, że wyniki finansowe
jego przedsiębiorstwa są dobre. Podobnie w poprawę sytuacji w Polsce wierzy 28%, a w
przedsiębiorstwie – 60%. Pytanie, czy mamy do czynienia rzeczywiście z pracownikami wiodących
przedsiębiorstw, których wyniki są dobre mimo trudnej sytuacji ekonomicznej czy może powód tych
rozbieżności (większych niż np. w Niemczech) jest inny.
Sondaż “Monitor Rynku Pracy” Randstad Monitor Rynku Pracy jest kwartalnym sondażem
realizowanym już w 32 krajach Europy, Azji, Australii i obu Ameryk (kraje biorące udział w badaniu:
Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja,
Hong Kong, Węgry, Indie, Włochy, Japonia, Luksemburg, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia,
Norwegia, Polska, Singapur, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia , Turcja, Wielka
Brytania, Stany Zjednoczone).
Badanie po raz pierwszy przeprowadzono na początku 2010 roku.
„Monitor Rynku Pracy” jest realizowany poprzez ankiety wypełniane on-line w grupie respondentów
w wieku od 18 do 64 lat, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu (z wykluczeniem osób
samozatrudnionych).
Dobór prób dla badanych populacji jest przeprowadzany przez międzynarodowy instytut Survey
Sampling International. Próba w Polsce wynosi 405 respondentów (w całym badaniu wzięło udział
w tej fali 13.967 osób).
Bieżąca 10 edycja badania została zrealizowana w okresie 18 października do 6 listopada 2012 r.
Randstad Sp. z o.o. (część holenderskiego Randstad Holding nv) jest wiodącą na polskim
rynku agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej oferującą rozwiązania
w zakresie:

doboru i zatrudnienia personelu tymczasowego, w tym także rekrutacji
i zarządzania dużymi grupami pracowników tymczasowych w siedzibie Klienta (inhouse
service),

rekrutacji pracowników stałych, w tym specjalistów z dziedziny finansów, informatyki,
produkcji i łańcucha dostaw,

długoterminowego zatrudnienia zewnętrznego pracowników poprzez oddelegowanie
ich do pracy w siedzibie Klienta, zachowującego kontrolę nad personelem,

Assessment i Development Center oraz projektów outplacementowych,

administracji wynagrodzeniami oraz dokumentacją kadrową.
Randstad działa poprzez sieć ponad 60 biur regionalnych, zlokalizowanych w głównych
miastach Polski (w tym 30 biur typu ‘inhouse’). Ponad 500 pracowników firmy obsługuje
więcej niż 1200 klientów, do których oddelegowuje codziennie średnio 17.000
pracowników tymczasowych. W zakresie rekrutacji stałych realizowanych jest ponad 1100
projektów rocznie. Wysoką jakość usług firmy potwierdza pierwszy uzyskany w branży
certyfikat ISO 9001:2008.
Więcej o naszej firmie na stronie: www.randstad.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Gurszyńska
Communication Manager Randstad
Tel.: 695-155-355
E-mail: [email protected]
Download