Plany Pracodawców - 32 edycja - informacja prasowa

advertisement
informacja
prasowa:
Wyniki 32. edycji sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS Polska
Pracodawcy hojniejsi!
Rekordowy odsetek firm planuje podwyżki
Aż 44% badanych firm zamierza zwiększać wynagrodzenia – pokazuje najnowsza
edycja badania „Plany Pracodawców”, przygotowanego przez Randstad. To najwyższy
zanotowany w ośmioletniej historii badania wynik - o 19 pkt. proc. więcej niż w
Informacje dodatkowe:
poprzednim kwartale i o 9 pkt. proc. więcej niż rok temu. Jednocześnie 32% firm
Katarzyna Gurszyńska
przewiduje zwiększanie zatrudnienia, co oznacza spadek liczby wskazań o 5 pkt. proc
Telefon:
wobec poprzedniego kwartału. Nie zmieniły się jednak oceny odnośnie własnej, w
+ 48 695 155 355
większości dobrej lub bardzo dobrej sytuacji finansowej firm – dlatego wyhamowanie
e-mail:
dynamiki wzrostu zatrudnienia może być odczytywane jako oznaka dopasowywania
[email protected] się pracodawców do realiów gospodarki z rekordowo niskim bezrobociem.
Data:
5 grudnia 2016 r.
randstad.pl
Jest dobrze, ale co będzie dalej?
Badanie „Plany pracodawców”, obejmując swoim zakresem 1000 polskich firm, jest swoistym barometrem
nastrojów polskich przedsiębiorców i top menedżerów. A ci nieodmiennie otaczającą rzeczywistość –
przynajmniej w perspektywie kolejnych sześciu miesięcy – oceniają bardzo ostrożnie. Pośród pytanych w
badaniu pracodawców mniej - bo tylko 20% - spodziewało się w kolejnym półroczu wzrostu gospodarczego
(spadek o 2 pkt. proc. względem poprzedniej edycji), a aż 22% – recesji (wzrost o 1 pkt. proc.).
„Z perspektywy inwestorów Polska gospodarka oceniana jest pozytywnie. Kwestią naturalną jest, że przy
zmianach – takich jak zmiany rządu – firmy uważnie obserwują otoczenie gospodarcze. Pewien wpływ na
postrzeganie gospodarki ma fakt, że sytuacja zewnętrzna, zwłaszcza ta u naszych partnerów gospodarczych
w UE, jest mocno niepewna. Jednak, co najważniejsze, sytuacja z punktu widzenia przedsiębiorstw wygląda
bardzo dobrze. Wskazują na to dane dotyczące ich sytuacji finansowej i perspektyw. Pozytywny wpływ na
gospodarkę będą miały także wieloletnie projekty unijne, które już niedługo zaczną być w pełni realizowane.
Także klimat inwestycyjny w Polsce według Banku Światowego ulega dalszej poprawie – już jesteśmy na 24
pozycji na świecie (na 190) w raporcie Doing Business. Pozytywne nastawienie do współpracy owocuje
konkretnymi projektami realizowanymi przy asyście PAIiIZ –w tym tak spektakularnymi jak – Mercedes-Benz
(400 miejsc pracy), UBS Business Solutions Poland (450 miejsc pracy), LG Chem (729 miejsc pracy) czy też
CH2M Polska (800 miejsc pracy)” - powiedział Tomasz Pisula, prezes PAIiIZ.
Tradycyjnie polskie przedsiębiorstwa znacznie lepiej niż przyszłość krajowej gospodarki oceniały własną
kondycję. Od półtora roku 67-68% respondentów widziało tę pierwszą jako dobrą lub bardzo dobrą, a piątą
edycję z rzędu ledwo 4-5% opisywało ją jako złą lub bardzo złą. To niezwykle krzepiący obraz stabilizacji,
przy czym warto nadmienić, że najlepiej swój stan finansowy oceniały firmy zlokalizowane na południu i
zachodzie kraju, a najgorzej – te na wschodzie.
Korekta w popycie na pracowników
Tej relatywnie pozytywnej ocenie własnej kondycji firm oraz konserwatywnym prognozom towarzyszą
słabsze sygnały o zamiarze zwiększania zatrudnienia: deklarowało je 32% firm, podczas gdy redukcje
zapowiadało 9%. Pośród branż najbardziej głodnych nowych pracowników jest obecnie sektor SSC/BPO
(47%) i przemysł (37%). Nie można jednak nie zauważyć tego, że przez trzy poprzednie kwartały ten
pierwszy wskaźnik był wyższy, wahając się w przedziale 35-37%, a ten drugi niższy – w przedziale 6-7%.
Jak zaznacza Monika Hryniszyn, Członek Zarządu i Dyrektor Personalna Randstad: „Widoczna korekta w
zamiarach zwiększenia zatrudnienia firm z jednej strony może oznaczać, że przedsiębiorcy nie są już tak
chętni do zwiększania liczby pracowników, jak jeszcze kwartał temu. Ale również może to być sygnał
rosnącej świadomości, że pozyskiwanie nowych pracowników może się okazać o wiele trudniejsze, niż do tej
pory. Trudniejsze, a także bardziej kosztowne, na co część firm nie jest gotowa.”
„Osiągnęliśmy rekordowo niski poziom bezrobocia. Ale optymizm przedsiębiorców odnośnie wzrostu
gospodarczego nieco osłabł, a to nie zachęca do inwestycji i zwiększenia zatrudnienia. Maleje udział firm,
które planują wzrost zatrudnienia, a rośnie udział tych, które przewidują zmniejszenie zatrudnienia.
Jednocześnie wzrasta udział firm, szczególnie w przemyśle, które planują podwyższenie wynagrodzeń.
Wzrost w ciągu roku wynagrodzeń o 4% a zatrudnienia o 2% oznacza, że fundusz płac wzrósł o 6%.
Obecnie przedsiębiorcy chcąc zachować konkurencyjność będą się koncentrować na wzroście
produktywności. W przyszłym roku spodziewam się spowolnienia wzrostu zatrudnienia, a przyspieszenia
wzrostu wynagrodzeń, ponieważ pracodawcy będą starali się zatrzymać dobrych pracowników i wymienić
mniej na bardziej efektywnych.” – wskazuje Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
Jakie branże sygnalizowały najczęściej zapotrzebowanie na pracowników? W czołówce znalazły się SSC/BPO
(różnica między wskazaniami zamiarów zwiększania i zmniejszania zatrudnienia wynosiła 40 pkt proc.),
przemysł (30 pkt proc.) oraz handel i naprawy (24 pkt proc.). Dla porównania, w transporcie, gospodarce
magazynowej i łączności oraz w pośrednictwie finansowym wspomniana różnica wynosiła 5 pkt. proc.
Rekordowo popularne podwyżki!
Tam, gdzie pracodawcy najrzadziej przewidywali wzmożenie procesów rekrutacyjnych, najmniej często
pojawiały się zapowiedzi wzrostów wynagrodzeń. W branży pośrednictwa finansowego to ostatnie
zapowiadało 32% badanych, w budownictwie – 33%, w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności
oraz w obsłudze nieruchomości i firm – po 35%. Dość zaskakujące jest, że w ostatnich trzech kwartałach
takie wskazania charakteryzowały całą gospodarkę, a nie najbardziej niechętne podwyżkom sektory.
W najnowszej, 32. edycji badania aż 44% wszystkich respondentów zapowiadało zwiększanie pracowniczych
pensji!
Był to kwartał absolutnie rekordowy: wspomniane 44% oznaczało bowiem skok o 19 pkt. proc. względem
poprzedniego kwartału i o 9 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Był to bezwzględnie najwyższy
wynik w historii badania (poprzednie maksimum: 35% rok temu) i równocześnie największy skok z kwartału
na kwartał (poprzednie maksimum: 14 pkt proc. rok temu).
„Oczywiście rekordowo wysoka prognoza wzrostu wynagrodzeń w ciągu nadchodzącego półrocza ma
charakter sezonowy – w wielu firmach podwyżki przyznaje się raz w roku właśnie na początku roku.
Jednakże takiego czwartego kwartału jeszcze nigdy nie było. 55% firm budowlanych, 48% innych firm
usługowych i 43% w sektorze SSC/BPO spodziewało się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia.
Najczęściej wspominały o tym firmy ze wschodniego rejonu kraju i podmioty gospodarcze zlokalizowane na
wsiach poza obrębem aglomeracji miejskich (po 50%), najrzadziej – na północy (39%) oraz w firmach
działających na wsiach w obrębie dużych aglomeracji (38%). Dla porównania – w całym kraju obniżek
wypłat spodziewało się 2% firm, a odsetek ten nie przekraczał wielkości błędu statystycznego już siódmy
kwartał z rzędu.” – komentuje Monika Hryniszyn.
Presja płacowa? Jaka presja?
Jakiej skali podwyżek mogą się spodziewać pracownicy? 26% prezesów i właścicieli przedsiębiorstw
przewiduje skok płac o 2-4%, 21% – o mniej niż 2%, a 20% – o 4-7%. Na bazie tych deklaracji można więc
ocenić, że średni poziom podwyżek będzie wynosił ok. 5%.
51% firm pogodzonych z perspektywą zwiększenia wynagrodzeń sygnalizowało, że będą one dotyczyć
zdecydowanej większości kadry (ponad 9/10 pracowników), 16% – że obejmą ponad połowę pracowników,
ale mniej niż 90% z nich. Aż w 22% przypadków podwyżki są efektem wzrostu wynagrodzenia minimalnego,
czyli będą wymuszone regulacyjnie – pokazuje to skalę wpływu tego instrumentu rynku pracy. 24%
2
gotowych na zwiększanie wynagrodzeń zamierzało uzależnić je od wyników finansowych czy sprzedażowych
pracowników, a tyle samo – zamierzało docenić pozafinansowe osiągnięcia (jakość pracy, ocena
pracownika).
A co z powszechną presją płacową, o której tak często donoszą media? Tylko 7% zdecydowanych na
podwyżki przedsiębiorstw zamierzało je przyznawać obawiając się odejścia pracowników. Zaledwie 6%
deklarowało wprost, że przyznaje podwyżki pod wpływem wspomnianej presji, podczas gdy 52%
informowało, że nie doświadcza lub też nie ulega tej presji nigdy. Odsetki nie różniły się tu znacząco
pomiędzy branżami.
Tymczasem regularny cykl zwiększania pensji (co rok, kwartał itd.) charakteryzował 24% gotowych na
podwyżki badanych, a nigdy nie robi tego 45% z nich. Najczęściej tego typu formuła przyznawania
podwyżek występowała w przemyśle oraz obsłudze nieruchomości i firm (po 29%). Najrzadziej – w
budownictwie i finansach (odpowiednio 18% i 19%) – czyli tych sektorach, które też najrzadziej deklarowały
podwyżki oraz jednocześnie należały do obszarów, w których apetyt na nowych pracowników był
najmniejszy.
Informacje o badaniu:
Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy
wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności, m.in.: planowanych zmian w poziomie zatrudnienia
i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Pytania kierowane są bezpośrednio do osób
odpowiedzialnych za politykę kadrową (w małych przedsiębiorstwach jest to zarząd lub właściciel firmy).
Publikacja wyników „Planów Pracodawców” odbywa się w kooperacji z Departamentem Informacji
Gospodarczej Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Wywiady bieżącej, 32. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 10 października do 8
listopada 2016 r.
Badanie realizowane przez ekspertów TNS metodą CATI (indywidualne wywiady kwestionariuszowe wspomagane
komputerowo) zostało zainicjowane w listopadzie 2008 roku i odbywa się w cyklu kwartalnym. Od 20. edycji
badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej ze względu na region i wielkość firmy próbie 1000 firm
(margines błędu statystycznego dla próby N=1000 wynosi 3,1%). Z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej
10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług.
Randstad Polska Sp. z o. o. (część holenderskiego Randstad Holding nv.) jest jedną z największych na
polskim rynku agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej oferującą rozwiązania w zakresie:
 doboru i zatrudnienia personelu tymczasowego, w tym także rekrutacji i zarządzania dużymi grupami
pracowników tymczasowych w siedzibie klienta (inhouse service)
 rekrutacji pracowników stałych, w tym specjalistów z dziedziny finansów, informatyki, produkcji i
łańcucha dostaw
 długoterminowego zatrudnienia zewnętrznego pracowników poprzez oddelegowanie ich do pracy w
siedzibie Klienta zachowującego kontrolę nad personelem
 outsourcingu procesów rekrutacyjnych (RPO)
 Assessment i Development Center oraz projektów outplacementowych
 administracji wynagrodzeniami oraz dokumentacją kadrową
Randstad działa poprzez sieć ponad 100 biur regionalnych, zlokalizowanych w głównych miastach Polski.
Ponad 1000 pracowników firmy obsługuje ponad 1600 Klientów, do których oddelegowuje codziennie
średnio 26 000 pracowników tymczasowych. W zakresie rekrutacji stałych rocznie realizowanych jest
ponad 1700 projektów. Wysoką jakość usług firmy potwierdza pierwszy uzyskany w branży certyfikat ISO
9001:2008.
Więcej informacji o firmie na stronie: www.randstad.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Gurszyńska
Communications Manager Randstad
Dyrektor Instytutu Badawczego Randstad
Tel. +48 695 155 355
Email: [email protected]
3
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards