WYSZCZEGÓLNIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW

advertisement
WYSZCZEGÓLNIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW
(ROZWINIĘCIE PUNKTU 2 , STR. 6 Formularza informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis)
Lp. Rodzaj kosztów
1
2
3
4
5
6
Koszty poniesione
w okresie nauki
zawodu
Wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie
społeczne osób prowadzących szkolenie tych młodocianych
Koszty podróży osób prowadzących szkolenia i uczestników
szkolenia młodocianych
Inne wydatki w tym szczególnie wydatki na materiały związane
ze szkoleniem
Amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie szkolenia
Koszty usług konsultacyjnych i doradczych związanych ze
szkoleniem (szkolenia, badania, usługi cechu, koszt egzaminu)
Koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
oraz zapłaconego ZUS od wynagrodzeń
Razem:
……………………………. x 80 % - otrzymana pomoc (refundacja) = ………………….......
(koszt razem)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards