Szanowni Państwo w związku z licznymi

advertisement
Szanowni Państwo w związku z licznymi zapytaniami oraz obietnicą złożoną na niektórych
szkoleniach przedkładam Państwu uzupełnienie do uwag zapisanych w materiałach
dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych w
kontekście pomocy de minimis.
Wpis autora niniejszego opracowania – poniżej tabela jest wypełniona przykładowo i
podane dane dotyczą refundacji kosztów wynagrodzeń i ZUS od wynagrodzeń, jaką to
refundację otrzymuje jako pomoc publiczną (pomoc horyzontalna- nr a.14) większość
pracodawców kształcących młodocianych pracowników.
D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc
de minimis9)
L
p
.
1
.
Dzień
udzielenia
pomocy
1
Data
podpis
ania
umowy
z OHP
Podmi
ot
udziela
jący
pomoc
y
2
OHP
–
poda
ny
adres
Podstawa prawna udzielenia pomocy
informacje
podstawowe
3a
Ustawa z
dnia 20
kwietnia
2004 o
promocji
zatrudnieni
a
3b
art.
12
ust
.1
pkt
5
informacje szczegółowe
3c
Roz. Ministra
Pracy i Polityki
społecznej w
sprawie
refundowania
ze środków
Funduszu pracy
wynagrodzeń
młodocianych
pracowmików
3d
§5
3e
umo
wa
Numer
progra
mu
pomoc
owego,
pomoc
y
indywi
dualnej
4
Forma
pomocy
5
Refundac
ja
Wartość otrzymanej
pomocy
nominal
na
brutto
6a
6.500
6b
6.500
2
.
3
.
4
.
5
.
9)wypełnić zgodnie z instrukcją załączoną do formularza.
Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy
dodatkowo wypełnić pkt 1-8 poniżej:
1) opis przedsięwzięcia:
Przeznacz
enie
pomocy
7
a14
Nauka zawodu ucznia – młodocianego pracownika
2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i
zdyskontowanej oraz ich rodzaje:
1) wynagrodzenia i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących
szkolenie;
2) koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, w tym koszty
zakwaterowania;
3) inne wydatki bieżące, w tym w szczególności wydatki na materiały bezpośrednio związane
ze szkoleniem;
4) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na
potrzeby szkolenia;
5) koszty usług konsultacyjnych i doradczych związanych ze szkoleniem.
6) wynagrodzenie młodocianego pracownika
Całość kosztów = np. 14.000,00
UWAGA – wnioskodawca może wpisać jedną kwotę, ale dobrze, aby wypisał
rodzaj kosztów. Rodzaje kosztów wynikają z art. 39 ust. 4 rozporządzenia Komisji
Wspólnoty Europejskiej nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.
3) maksymalną dopuszczalną intensywność pomocy:
Np. 80% (UWAGA – może też być 60%. 70% - w zależności od wielkości
przedsiębiorcy)
4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w
pkt 2:
Np. 80%
5) lokalizacja przedsięwzięcia:
Adres gdzie mieści się zakład., w którym młodociany pobierał naukę
6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:
Uzyskanie przez młodocianego pracownika – uczni kwalifikacji w zawodzie …..
7) etapy realizacji przedsięwzięcia:
Np. 1 IX 2009 – 31 VIII 2012
8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:
Np. 1 IX 2009 – 31 VIII 2012
Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:
______________
imię i nazwisko
___________________
___________
nr telefonu
_______________
data i podpis
Download