Informacja dla pracodawców ubiegających się o zwrot kosztów

advertisement
Informacja dla pracodawców ubiegających się o zwrot kosztów kształcenia
młodocianego pracownika - dodatkowe wyjaśniania w sprawie uzupełnia Formularza informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
W związku z trudnościami w uzupełnianiu formularza przedstawiamy przykładowe informacje
pomocne przy wypełnianiu wniosku:
Część D formularza
Należy w niej wykazać otrzymaną pomoc w odniesieniu do tego samego młodocianego pracownika,
o którego zwrot kształcenia pracodawca wnioskuje. Jeżeli zarówno pomoc de minimis (dotacja z
gminy), jak i pomoc na szkolenie (refundacja z OHP) odnoszą się do tej samej osoby młodocianej,
wówczas podlegają one kumulacji, ponieważ pokrywają te same koszty kwalifikujące się do pomocy
(koszty zatrudnienia i przygotowania zawodowego młodocianego, przy czym zatrudnienie jest tu
jedynie formalnym elementem kształcenia , podobnie jak w przypadku stażu czy praktyki). W związku
z tym udzielenie przez gminę pomocy de minimis nie może doprowadzić do przekroczenia
maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy szkoleniowej otrzymanej z OHP.
Dzień udzielenia pomocy (kol. 1)- data umowy z OHP lub dzień wydania decyzji o udzieleniu pomocy
Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) – Ochotniczy Hufiec Pracy
Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 3) – wypełnić zgodnie z wzorem poniżej
Podstawa prawna – informacje
podstawowe
3a
3b
Ustawa z dnia 20 kwietnia
Art.
2004 r. o promocji
12
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U z 2013 r.
poz. 674 ze zm.)
Podstawa prawna – informacje szczegółowe
3c
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej
z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania
ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń
wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U.
Nr 77 poz. 518 ze zm.)
3d 3e
-
Numer programu pomocowego, pomocy indywidualnej (kol. 4) – w przypadku refundacji
wynagrodzeń z OHP to nr X134/2010
Forma pomocy (kol. 5) - wynikająca z umowy np. refundacja
Wartość otrzymanej pomocy (kol. 6)- w przypadku refundacji z OHP wartość nominalna i brutto będą
takie same
Przeznaczenie pomocy (kol. 7) należy podać odpowiedni kod z tabeli znajdującej się w instrukcji
wypełniania tabeli
Punkty pod tabelą D:
- opis przedsięwzięcia – kształcenie młodocianego pracownika
- koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje
należy wskazać wszystkie koszty, które poniósł pracodawca; do kosztów kwalifikujących się zalicza
się: wynagrodzenia i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie,
koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, w tym koszty zakwaterowania,
inne wydatki bieżące, w tym w szczególności wydatki na materiały bezpośrednio związane ze
szkoleniem, amortyzację narządzi i wyposażenia w zakresie w jakim są wykorzystywane wyłącznie na
potrzeby szkolenia, koszty usług konsultacyjnych i doradczych związanych ze szkoleniem, koszty
wynagrodzeń wypłacanych młodocianym w zakresie określonym w przepisach i składek na
ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (potwierdzenia poniesienia kosztów pracodawca
zachowuje w swojej dokumentacji)
- maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy -60% - zwiększenie intensywności:

o 10% w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji lub dla osób niepełnosprawnych, czyli w sumie 70%

o 10% w przypadku kształcenia młodocianego w średnim przedsiębiorstwie, czyli w sumie
70%

o 20% w przypadku kształcenia młodocianego w małym przedsiębiorstwie , czyli w sumie 80%

o 20% w przypadku kształcenia młodocianego w mikroprzedsiębiorstwie, czyli w sumie 80%
- intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2- wyrażona w %
oblicza się w następujący sposób:
wartość otrzymanej pomocy z tabeli D/ koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą x 100
np. 4000 zł wielkość pomocy z OHP, 10 000 zł wszystkie koszty nauki zawodu, czyli intensywność 40%
- lokalizacja przedsięwzięcia – adres pod którym odbywała się nauka,
- cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia: wykształcenie młodocianego
pracownika,
- etapy realizacji przedsięwzięcia – nie dotyczy
- data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji projektu – data zawarcia umowy i jej zakończenia lub
data egzaminu jeżeli jest wcześniejsza
Download